Zápisnica zo zasadnutia komisie kultúry, školstva a cestovného ruchu konaného dňa 9.1. 2019

Prítomní: Marián Vojtko, Iveta Ceferová, Tomáš Heriban, Martin Kapšo, Janka Volková, Dušan Privalinec, Peter Neuschl, Martin Varhaňovský, ako hostia Beáta Kirková a Alexander Ferenčík.

Program:

 1. Rokovací poriadok komisie – schválenie
 2. Plán práce komisie na rok 2019 – schválenie
 3. Voľba podpredsedu komisie
 4. Informácia o stave Mestskej telocvične
 5. Kalendár kultúrnych a športových

    podujatí na rok 2019 – informácia

 1. Rôzne

Prítomných členov komisie a hostí privítal predseda komisie p.Vojtko.

 • Rokovací poriadok predložil predseda komisie, pri jeho tvorbe vychádzal z rokovacieho poriadku MsZ v Kremnici ako aj zo zákona o obecnom zriadení. Novinkou je možnosť hlasovať písomne – prostredníctvom e-mailu.

Na návrh členov komisie bol doplnený bod č. 6 – Členovia komisie môžu navrhnúť prizvanie hostí a to prostredníctvom predsedu komisie.

UZNESENIE 12019

Rokovací poriadok aj s dodatkom bol jednohlasne schválený.

 • Návrh Plánu práce na rok 2019 bol každému členovi doručený e-mailom a doplnený o návrhy členov. P. Ceferová doplnila písomné návrhy na rokovanie komisie, ktoré dostali členovia komisie k dispozícii pred zasadnutím. (Materiál tvorí prílohu zápisnice).

UZNESENIE 22019

Plán práce na rok 2019 bol jednohlasne schválený s tým, že je to menný dokument a bude sa postupne dopĺňať.

V rámci plánu práce sa rokovalo o viacerých konkrétnych aktivitách:

 • Navrhnuté bolo zorganizovať vyhlásenie osobnosti kultúry a športu za rok 2019. Podujatie sa bude konať na konci roka a pri oslovovaní športových klubov a kultúrnej obce pomôže oddelenie školstva, kultúry a športu.
 • Družobné vzťahy – s mestami, s ktorými mesto Kremnica udržiava kontakt – Nový Jičín, Kutná Hora, Fidenza a Herbolzheim. V roku 2019 budú partneri pozvaní na Kremnickú slávnosť vína, zároveň v rámci spolupráce budú oslovení aj vinári z týchto miest, aby prezentovali svoje vína.
 • Video mesta Kremnica a jeho podujatí by malo zachytiť najdôležitejšie podujatia a atraktivity mesta a to v troch rôznych filmoch – napríklad jedno-, troj- a 15 minútové video. Detaily budú komunikované priamo so zhotoviteľom. Použité môžu byť aj existujúce zábery.
 • UZNESENIE 32019

Za podpredsedu komisie bola schválená Iveta Ceferová, za 7, zdržala sa p. Ceferová

 • Mestská telocvičňa bola odovzdaná do užívania, ešte budú dodané nové dvere a je potrebné vymeniť obkladačky v sanitárnych miestnostiach. Tieto chyby budú postupne odstránené.
  V súvislosti s telocvičňou boli na rokovanie komisie prizvaní Erik Urgela a Michal Polačko – kondiční tréneri. Tí prejavili záujem o prenájom fitness v budove telocvične. Ich víziou je pomôcť športovým klubom, ale aj bežnej populácii so silovou prípravou. Už pri rekonštrukcii navrhli riešenie podlahy vyhovujúcej pre fitness centru. Po podpísaní nájomnej zmluvy zabezpečia do fitness nové stroje a vybavenie, ktoré zodpovedá súčasným požiadavkám. Na tieto účely si zháňajú aj sponzorské zdroje. Ich predstava zároveň je, že cvičenie vo fitness bude možné aj bez služieb trénera. Výhodou je blízkosť športovísk v exteriéry telocvične, ktoré je možné využiť na doplnkové cvičenie. Primátor mesta je naklonený celej myšlienke. Vyjadril obdiv práci a výsledkom týchto mladých ľudí  za dva roky fungovania a nechce, aby odišli z Kremnice. Ich pôsobenie v mestskej telocvični vidí ako prínos pre mesto, jednak kvôli obnoveniu zariadenia a na druhej strane kvôli dozoru a starostlivosti o priestor.

 

UZNESENIE 42019

Komisia súhlasí s predloženým zámerom prenájmu fitness v mestskej telocvični a odporúča primátorovi mesta podpísať nájomnú zmluvu podľa platných VZN.

 

 • Kalendár podujatí na rok 2019 sa pripravuje v Kultúrnom a informačnom centre, novinkou je Fašiang v Kremnici, kde okrem zábavy bude 1.marca aj sprievod mestom.

Problematickým je podujatie Veľkonočné vajce, ktoré sa viacero rokov koná na námestí a v čase Veľkej noci tam už nebýva sneh, účasť masiek každoročne klesá. Vznikla teda myšlienka vrátiť podujatie na Skalku a to v čase, keď je ešte dostatok snehu a ponúknuť organizovanie podujatia subjektom na Skalke.
Úloha: Komunikovať so subjektami na Skalke ohľadne organizovania podujatia

Termín: 20.1.2019

Zodp. KIC, Tileschová

 

 • – primátor mesta oboznámil s myšlienkou vytvorenia 2 vodných nádrží s cieľom vytvoriť zdroj na zavlažovanie futbalového ihriska a popri tom aj tenisových kurtov, ktoré sa v súčasnosti zavlažujú pitnou vodou. Predložil aj rozpočet na 90 metrovú vŕtanú studňu. Komisia návrh prijala ako opodstatnený.

UZNESENIE52019
Komisia primátorovi odporúča realizovať prezentovaný zámer a zapracovať finančné požiadavky- prostriedky z rezervného fondu do najbližšej zmeny rozpočtu.

 

 • P. Vojtko navrhol presťahovanie KIC do priestorov po odchode VUB banky s cieľom riešiť dostupnosť služieb informačného centra, ktorá dlhodobo nie je zabezpečená. Navrhol z daného priestoru spolu s obidvomi vežami vytvoriť kultúrne centrum. Primátor oponoval ekonomikou mesta, prenájmom priestoru a príjmom z nájomného, v riešení má stále príchod banky do Kremnice. Na základe tohto argumentu viacerí členovia komisie požiadali o vypracovanie SWAT analýzy  presťahovania a porovnanie súčasnej a navrhovanej prevádzky.

 

 

Zapísala: Zuzana Tileschová

 

 

Návrhy na rokovania komisie

 

V rámci budovania rekreačného strediska Skalka sú rozpracované projekty :

 1. Lanový most Vlada Gorbunova – rozpočet 17 600 €,

 finančné krytie projektová dokumentácia mesto  3120 €

 práca, nosné konštrukcie OOCR TK  8 000 €

 prvky potrebné na dobudovania, dovoz a propagácia 10 000 € OOCR Stredné Slovensko / ešte neprevedené na náš účet /    

termín budovania do 30.6.2019

 

 1. Vybudovanie treilových cyklistických tratí – Pekná vyhliadka so smerovaním na Krahule a do mesta Kremnica

rozpočet zatiaľ nie je, stretnutie so zhotoviteľom v priebehu týždňa od 14.2. – 18.2.2019

bežný meter cyklistickej trate vychádza na 30 €. Požiadavka zo strany mesta je, aby trať bola niečím jedinečná v rámci Slovenska. Zvažujeme využitie časti cyklistickej trasy v zimnom období na sankársku a bobovú dráhu.

Zatiaľ zohnaných 5 000 € z OOCR TK, požiadavka na rozpočet mesta aspoň 10 000 €. Hľadať budeme krytie cez OOCR Stredné Slovensko a tiež súkromný sektor. Náklady na vybudovanie  cyklistickej trate je možné znížiť prácou dobrovoľníkov.

Termín do 30.6.2019 / predpokladaný pri dobrých podmienkach /

 

 1. Video mesta Kremnica a jeho podujatí

Zachytenie najkrajších miest a okolia mesta a momentiek z jeho podujatí.

Vybavený kameraman rodák z Kremnice Dominik Janovský / pracuje pre STVaR v Bratislave /

Finančné krytie z rozpočtu KIC.

Termín do  31.12.2019

 

 1. Kniha / zväzky / pamätihodností mesta Kremnica

Má už dve časti, ktoré robil p. Rybársky v minulosti s Komisiou pre kultúrne pamätihodnosti mesta Kremnica. Ide o zhrnutie všetkých pamiatok mesta a jeho okolia.

Finančné krytie rozpočet mesta, budeme sa snažiť nájsť grant. Predpokladaná suma 3000 €.

 

 1. Obnovenie pamätníka z 1. svetovej vojny vo Zvolenskej doline

Torzo pamätníka je uložené na technických službách mesta. Prístupovú cestu aj pozemok pod podnožou má mesto v nájme od ŽSR.  V minulosti bol pokus o zaradenie pamätníka do kultúrnych pamätihodností mesta, t.j. bol by sa dal opraviť z fondu na kultúrne pamiatky. Táto požiadavka neprešla.

Rozpočtovaná oprava je  25 000 €, finančné krytie z rozpočtu mesta.

 

 1. Riešenie otázky parkovacích miest na Skalke

Zvýšený počet návštevníkov na Skalke, hlavne v zimnej sezóne vytvára tlak na parkovacie miesta.  Je potrebné zamyslieť sa nad možnosťou záchytného parkoviska v meste aj v spolupráci so súkromným sektorom.  Skalka by mala mať regulované parkovanie, po naplnení parkovísk stredisko uzatvoriť a zabezpečiť kyvadlovú dopravu. 

Žltý autobus nepostačuje v čase najväčšej vyťaženosti strediska kapacitne. Pre ďalšie sezóny je potrebné zakúpiť nový autobus. Predpokladá sa ešte vyššia návštevnosť, vzhľadom na sprevádzkovanie vlekov.

Finančné krytie z rozpočtu mesta, je potrebné zvážiť kapacitu autobusu.

Parkovanie je potrebné riešiť celoplošne aj v meste, predložený návrh Mgr. Brhlíka – náčelník MsP.

 

 1. Spolupráca s OOCR TK

Kremnica je členom združenia Oblastnej organizácie cestovného ruchu Turiec- Kremnicko.

Mesto platí členský príspevok vo výške 3000 € ročne.

Aktivity podporené v rámci mesta:

Predchádzajúcom období to bolo vybudovanie cyklistických trás prepájajúcich Turiec s Kremnicou a cyklistických prístreškov.  V rámci trás sa robia ročné revízie a preznačenia.

Od r. 2015 pre mesto na náš návrh podporená zľavová karta regiónu, ktorá sa nestretla s úspechom, v roku 2017 zrušená

V roku 2016 sme ako mesto nepožiadali o dotáciu na naše projekty, ale sme dali podmienku, aby bola podporená výstavba Via ferraty Komín – priznaná dotácia 7 500 € + 500 € každoročne na revíziu ferraty. Nepodarilo sa nám presadiť myšlienku OOCR ako OOCR ferratových ciest, nakoľko ochranármi bola zrušená výstavba ferraty v Blatnickej doline a Turčianske Teplice nenavrhli iné miesto.

V roku 2018 žiadaná dotácia na vybudovanie značenia bežeckých trás, vzhľadom na ponuku KST, že trasy vyznačia smerovníkmi, dotácia presunutá na  vybudovanie lanového mostíka v sume 3000 € + revízia ferraty 500 €. Nakoľko Turčianske Teplice nevyčerpali   priznanú dotáciu 4500 €, dotácia nám bola 28.12.2018 ponúknutá. Podarilo sa nám ju do konca roka zúčtovať na lanový mostík. Celková vyčerpaná suma z OO CR TK v roku 2018 – 8000 €.

Napriek sumám, ktoré sa nám podarilo získať, stojí za úvahu zmena členstva do OOCR Stredné Slovensko. Z uvedenej organizácie, napriek tomu, že nie sme členmi sa nám podarilo získať peniaze na obnovu Tunela na Skalke vo výške 5000 €, na via ferratu vo výške 3000 € a teraz  na vybudovanie lanového mostu 10 000 €.  Geografické položenie mesta a spoločná hranica Kremnických vrchov vytvára dobré podmienky pre spoluprácu. Za hovorí aj to, že ako mesto nespadáme do krajskej organizácie cestovného ruchu Žilina, ale Banská Bystrica. Je potrebné sa touto otázkou zaoberať.

 

 1. Rozpočet kolonka Skalka

Ja osobne po štyroch rokoch práce na úrade cítim potrebu vytvorenia samostatného rozpočtu pre rekreačné stredisko Skalka. Požiadavky, ktoré som predložila sa zväčša týkajú tohto strediska. Z uvedeného rozpočtu by boli kryté opravy Relaxu, budovanie parkovacích miest a nových atrakcií na Skalke.

 

 1. Označenie pamätihodností mesta

Dano Kianička vypracoval návrh kovaných skriniek s podsvietením, ktoré majú byť umiestnené pri významných  pamiatkach  mesta,  s popisom. Rozpočtovaný náklad je 20 000 €.

Bola žiadaná dotácia od predsedu BB, priznaná bola v sume 800 €, ktorú sme vrátili nakoľko jedna skrinka je asi v hodnote do 2000 €.

Pokúsime sa znovu požiadať o dotáciu, ale bolo by dobré uvedený projekt podporiť a možno nájsť prostriedky na jeho krytie z rozpočtu mesta.

 

 1. Projekt Jarabica

Projekt Jarabica Vám bude predstavený riaditeľom mestských lesov p. Mutňanským.

Finančné krtie uvedeného projektu bude z rozpočtu mestských lesov.

 

 

Kremnica, 9.1.2019                                                               Iveta Ceferová

 

 

Zdieľať tento príspevok.