Zápisnica č. 1 zo zasadnutia komisie sociálnej, zdravotnej, bytovej politiky a bezpečnosti mesta dňa 14.01.2019

Začiatok zasadnutia komisie: 16,00  h
Ukončenie zasadnutia komisie: 17,00 h
Prítomní: MUDr. Radovan Junas MHA, Iveta Ceferová, Marián Vojtko DiS.art.,  Ing. Lenka Reichlová, Mgr. Roman Brhlík, Mgr. Eva Hrončová
Ospravedlnený:
Sekretárka komisie: Mgr. Ľuba Ďurčová

Program

 

  1. Úvod
  2. Prejednanie došlých žiadostí – bytová agenda
  3. Rôzne

 

  1. Úvod

Na úvod MUDr. Radovan Junas, MHA  privítal prítomných a oboznámil prítomných  s programom dnešnej komisie.

  1. Prejednanie došlých žiadostí – bytová agenda

 

Ján J. – žiadosť o pridelenie bunky na Matunákovej ulici 378/4

 Uznesenie č. 1/2019

Komisia odporúča  zapísať Jána J. do zoznamu uchádzačov o pridelenie bunky na Matunákovej ulici 378/4.

Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

Etela Z. – žiadosť o zápis do zoznamu uchádzačov o nájom mestského bytu

 Uznesenie č. 2/2019

Komisia odporúča  zapísať Etelu Z. do zoznamu uchádzačov o nájom mestského bytu.

Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

Paulína B. – žiadosť o zápis do zoznamu uchádzačov o nájom mestského bytu

 Uznesenie č. 3/2019

Komisia odporúča  zapísať Paulínu B. do zoznamu uchádzačov o nájom mestského bytu.

Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

  1. Rôzne

MUDr. Junas prezentoval svoju víziu na zlepšenie sociálnych služieb v meste Kremnica.

Ing. Mgr. Ferenčík informoval o podaní projektu CIZS(centrálny informačný zdravotný systém) a o reálnej možnosti poskytovania sociálnych služieb v meste.

Iveta Ceferová informovala o schválenom grante  na opatrovateľky z ministerstva sociálnych vecí, podľa ktorého preplácajú mzdu 12 opatrovateľkám na 24 mesiacov.

Mgr. Brhlík informoval o práci mestskej polície s tým, že upravenú správu zo služby bude zasielať predsedovi komisie.

MUDr. Junas navrhol za podpredsedu komisie sociálnej, zdravotnej, bytovej politiky a bezpečnosti mesta Ivetu Ceferovú a začiatok komisie o 16,00 h.

 

Uznesenie č. 4/2019

Komisia schválila za podpredsedu komisie sociálnej, zdravotnej, bytovej politiky a bezpečnosti mesta Ivetu Ceferovú a začiatok komisie o 16,00 h.

Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

 

 

Predseda: MUDr. Radovan Junas, MHA

 

Zapísala: Mgr. Ľuba Ďurčová

 

 

                       

Zdieľať tento príspevok.