Zápisnica č. 1/2019 zo zasadnutia Komisie ekonomickej, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva pri Mestskom zastupiteľstve v Kremnici, konaného dňa 21. januára 2019

Zápisnica č. 1/2019 zo zasadnutia Komisie ekonomickej, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva pri Mestskom zastupiteľstve v Kremnici, konaného dňa 21. januára 2019

Prítomní:        Ing. Tomáš Heriban, Ing. Viera Vaská, Ing. Mgr. Martin Novodomec, Iveta Ceferová, Ing. Marek Kurka, Ing. Dušan Makovický

                        Ing. Renáta Nováková, Ing. Jana Kyselicová,

Neprítomní:     Mgr. Ondrej Horváth

Prizvaní:  Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, primátor mesta, Ing. Beata Kirková, hlavná kontrolórka mesta,

Program: 1. Úvod 

                2. Finančné veci

                        2.1       Rozpočtové opatrenie primátora mesta Kremnica č. 2 k 12. 11. 2018

                        2.2       Rozpočtové opatrenie riaditeľky Mestského bytového podniku Kremnica

                                               č. 3/2018 k 26. 09. 2018

                                   2.3       Rozpočtové opatrenie riaditeľky Mestského bytového podniku Kremnica

                                               č. 4/2018 k 10. 12. 2018

                        2.4       Správa o čerpaní rozpočtu mesta Kremnica za rok 2018 k 30. 09. 2018

                        2.5       Správa o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov k 30. 09. 2018 za Mestský bytový  

                                       podnik Kremnica

                        2.6       Správa o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov k 30. 09. 2018 za Kultúrne

                                       a informačné centrum mesta Kremnica

                 3. Majetkové veci                   

3.1       Žiadosť o odpredaj pozemku v k. ú. Kremnica – Jozef Daxner – TEMPO,  Kopernica      

                   3.2       Informácia o uzatvorených a ukončených nájomných zmluvách za obdobie od  01. 09. 2018 do 31. 12. 2018 (mesto Kremnica)

                   3.3       Informácia o uzatvorených a ukončených nájomných zmluvách za obdobie od 01. 07. 2018 do 31. 12. 2018 (MsBP)

           4. Rôzne

                5. Záver

1. Úvod 

Na zasadnutí komisie sa zúčastnili šiesti členovia komisie. Zasadnutie viedol Ing. Tomáš Heriban, predseda komisie, ktorý oboznámil prítomných s rokovacím poriadkom komisie a náplňou práce komisie, ktoré budú platné na nasledujúce volebné obdobie a s programom prvého riadneho zasadnutia komisie. Komisia uvedené vzala na vedomie.

Členovia komisie si za podpredsedu zvolili Ing. Vieru Vaskú.

Následne komisia prerokovala predložené finančné veci a majetkové veci a prijala k nim nasledovné uznesenia:

2. Finančné veci

Uznesenie k bodu 2.1

Komisia vo veci Rozpočtového opatrenia primátora mesta Kremnica č. 2 k 12. 11. 2018 berie na vedomie Rozpočtové opatrenie primátora mesta Kremnica č. 2 k 12. 11. 2018 podľa predloženého materiálu.

Uznesenie k bodu 2.2

Komisia vo veci Rozpočtového opatrenia riaditeľky Mestského bytového podniku, Kremnica č. 3/2018 k 26. 09. 2018 berie na vedomie Rozpočtové opatrenie riaditeľky Mestského bytového podniku Kremnica č. 3/2018 k 26. 09. 2018 podľa predloženého materiálu.

Uznesenie k bodu 2.3

Komisia vo veci Rozpočtového opatrenia riaditeľky Mestského bytového podniku, Kremnica č. 4/2018 k 10. 12. 2018 berie na vedomie Rozpočtové opatrenie riaditeľky Mestského bytového podniku Kremnica č. 4/2018 k 10. 12. 2018 podľa predloženého materiálu.

Uznesenie k bodu 2.4

Komisia vo veci Správy o čerpaní rozpočtu mesta Kremnica za rok 2018 k 30. 09. 2018 berie na vedomie Správu o čerpaní rozpočtu mesta Kremnica za rok 2018 k 30. 09. 2018 podľa predloženého materiálu.

Uznesenie k bodu 2.5

Komisia vo veci Správy o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov k 30. 09. 2018 za Mestský bytový podnik, Kremnica berie na vedomie Správu o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov k 30. 09. 2018 za Mestský bytový podnik, Kremnica podľa predloženého materiálu.

Uznesenie k bodu 2.6

Komisia vo veci Správy o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov k 30. 09. 2018 za Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica berie na vedomie Správu o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov k 30. 09. 2018 za Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica podľa predloženého materiálu.

3. Majetkové veci

Uznesenie k bodu 3.1

Komisia vo veci žiadosti Jozefa Daxnera – Tempo, Kopernica, IČO 33 322 236 o odpredaj pozemku v katastrálnom území Kremnica za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemku pod stavbou

neodporúča MsZ schváliť odpredaj pozemku parcelné číslo CKN 1129 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 257 m2 v katastrálnom území Kremnica Jozefovi Daxnerovi – TEMPO, Kopernica,

IČO 33 322 236

Uznesenie k bodu 3.2

Komisia vo veci informácie o uzatvorených a ukončených nájomných zmluvách na prenájom pozemkov v katastrálnom území Kremnica a katastrálnom území Horný Turček berie na vedomie informáciu o uzatvorených a ukončených nájomných zmluvách na prenájom pozemkov v katastrálnom území Kremnica a katastrálnom území Horný Turček za obdobie od 01. 09. 2018 do 31. 12. 2018 podľa prílohy.

Uznesenie k bodu 3.3

Komisia vo veci informácie o uzatvorených a ukončených nájomných zmluvách na prenájom nebytových priestorov v správe MsBP berie na vedomie informáciu o uzatvorených a ukončených nájomných zmluvách na prenájom nebytových priestorov v správe MsBP za obdobie od 01. 07. 2018 do 31. 12. 2018 podľa prílohy.

4. Rôzne

Uznesenie k bodu 4.1

Komisia v súvislosti s vytvorením komplexného návrhu riešenia zmeny parkovacieho systému v meste Kremnica, ktorý má byť predložený do diskusie poslancom mesta do 31. 01. 2019 (vyplýva z rokovania komisie dňa 21. 08. 2018) odporúča:

a) náčelníkovi MsPO rozposlať poslancom mesta a členom komisie do 31. 01. 2019 návrh riešenia

    zmeny parkovacieho systému v meste Kremnica,

b) prizvať náčelníka MsPO na najbližšie zasadnutie komisie.   

5. Záver 

            Po vyčerpaní všetkých tém primátor mesta Kremnica informoval prítomných členov o zámeroch na rok 2019 (rekonštrukcia Zechenterovej ulice II. etapa, rekonštrukcia tržnice), o zmenách v súvislosti s odmeňovaním zamestnancov vo verejnej službe a problémoch v zimnej údržbe, ktoré priniesol tzv. „chodníkový zákon“. V diskusii podpredsedníčka komisie Ing. Vaská upozornila, že je potrebné viac pozornosti venovať rekonštrukcii historických pamiatok v meste. Prítomní tiež diskutovali o bezpečnosti na ceste I/65 a možnostiach jej zvýšenia. V súvislosti so sťažnosťou Ing. Krausa. predsedu stolnotenisového oddielu Kremnica, ktorou oslovil poslancov MsZ, komisia odporúča riešiť sťažnosť Ing. Krausa na stav podlahy a osvetlenia, teplotu v telocvični a možný počet stolnotenisových stolov v mestskej telocvični.

            Na záver predseda komisie Ing. Tomáš Heriban poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie komisie ukončil.

V Kremnici, dňa 21. 01. 2019

zapísala: Ing. Renáta Nováková                                                                                                                                  

                                                                                                           Ing. Tomáš Heriban

                                                                                                     predseda komisie

Zdieľať tento príspevok.