Zápisnica z komisie školstva a mládeže zo dňa 15. 01. 2019

Komisia školstva a mládeže

Prítomní: Podľa priloženej prezenčnej listiny

Sekretárka: Mgr. Hana Zlatošová

  1. Program: Otvorenie
  2. Správy o činnosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
  3. Príprava materiálu na výberové konanie na riaditeľa CVČ
  4. Príprava materiálov na VZN o dotáciách na školské zariadenia
  5. Zostatky na účtoch ŠJ z 31. 12. 2018
  6. Platby v ŠJ od 1. 9. 2019 – a režijné náklady
  7. Informácie riaditeľky MŠ
  8. Rôzne
  9. Záver

 

K bodu č.1:

Prítomných privítal a s programom oboznámil predseda komisie Mgr. Sekaj

 

K bodu č.2:

Mgr. Zlatošová mailom informovala členov komisie, že materiál je potrebné po schválení komisiou predložiť na rokovanie MsZ, nakoľko tento materiál nestihli schváliť poslanci v starom volebnom období. Správy jednotlivých zariadení sú zverejnené na webových stránkach škôl a školských zariadení alebo k nahliadnutiu v kancelárii č. 7 na OŠKŠ.

Uznesenie č.1:

Komisia školstva a mládeže odporúča predložiť Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica za školský rok 2017/2018 na schválenie mestskému zastupiteľstvu 07. 02. 2019

Hlasovanie : za 5

 

K bodu č. 3:

Mgr. Zlatošová informovala prítomných, že pripravujú podklady na výberové konanie na riaditeľa CVČ v Kremnici, nakoľko Mgr. Durbákovi končí 16. 3. 2019 funkčné obdobie. Vyhlásenie výberového konania bude zverejnené na stránke mesta a v Kremnických novinách.

 

K bodu č. 4:

Mgr. Zlatošová predložila prítomným podklady k financiám na školské zariadenia zo zverejnených podielových daní pre rok 2019. Informovala, že vzhľadom na navýšenie miezd personalistky prepočítavajú podklady na mzdy a tiež v súčinnosti s ekonomickým oddelením sa dohodli, že VZN pripravia na zastupiteľstvo v marci 2019. Taktiež informovala, že by bolo vhodné ponechať časť finančných prostriedkov nerozdelených na navýšenie počtu zamestnancov v ŠJ ZŠ od septembra a tiež na nákup materiálu do ŠJ v ZŠ, nakoľko finančné prostriedky napočítané v podielových daniach mesta na rok 2019 na školské zariadenia toto umožňujú. Neprerozdelené finančné prostriedky napočítané na školské zariadenia by teda mali zostať ako rezerva pre účely potrieb v školách a školských zariadeniach.

 

K bodu č. 5:

Mgr. Zlatošová informovala, že ŠJ ZŠ sa bude upravovať rozpočet aj v súvislosti s výberom finančných prostriedkov za potraviny v decembri 2018 na potraviny v januári 2019. Tieto sa tiež premietnu do príjmov a výdajov rozpočtu 2019.

 

K bodu č. 6:

V súvislosti so stravovaním žiakov ZŠ od septembra 2019 je potrebné doriešiť dofinancovanie režijných nákladov. Od štátu dostaneme peniaze na potraviny a režijné náklady bude treba dofinancovať buď z mesta, alebo vyberať financie od rodičov. Na najbližších školeniach vedúcich ŠJ a ekonómov bude treba tieto problémy predebatovať a zistiť riešenie.

 

K bodu č. 7:

Mgr. Sekaj pozval na rokovanie komisie aj riaditeľku MŠ Dolná, aby poslancom predložila nutné požiadavky na údržbu a rekonštrukciu oboch pracovísk materskej školy na najbližšie obdobie. Mgr. Golhová informovala, že v minulom roku sa zamerali na vybavenie exteriéru oboch pracovísk, postavili 2 altánky na MŠD a snažili sa opraviť plot na MŠL, ale ten je stále na niektorých miestach nie celkom vporiadku a chodia im tade cudzie deti do objektu. V roku 2018 zakúpili z 2%daní aj finančne náročné zostavy, ktoré však musia byť certifikované a každoročne kontrolované. Kovové preliezačky postupne demontujú. Okrem toho sa im podarilo vymeniť 90 ks lehátok, ktoré bolo potrebné vymeniť najmä z hygienických dôvodov.

 

Vysvetlila, že majú problém s úhradami faktúr za energie, teraz v zimných mesiacoch platia aj 2500 € zálohové platby. Okrem toho v roku 2019 musia vykonať revíziu elektrických zariadení v sume cca 1600 € spolu na obe zariadenia. V roku 2019 majú 3 jubilantky, čo tiež navýši finančné prostriedky a 2 nové zamestnankyne, ktoré musia podľa zákona absolvovať adaptačné vzdelávanie.

Mgr. Golhová, tak ako všetci riaditelia škôl a školských zariadení ešte v novembri predložila plán na nutné opravy, údržbu a rekonštrukciu oboch zariadení MŠ. (materiál je súčasťou zápisu). Aj tieto finančné prostriedky by mali zostať v rozpočte mesta z podielových daní neprerozdelené pre jednotlivé školské zariadenia, ale ponechané ako investičné výdavky.

 

V bode rôzne:

Mgr. Sekaj požiadal, aby sa aj naďalej sledovali výzvy na rekonštrukciu telocviční, lebo telocvičňa ZŠA je stále neriešená, nakoľko podané projekty neboli úspešné z dôvodov nedostatku finančných prostriedkov vyčlenených na jednotlivé projekty.

 

V závere Mgr. Sekaj poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie komisie ukončil.

 

 

Zapísala: Mgr. Hana Zlatošová                                            

 

Predseda komisie: A. Sekaj

 

 

                                                                                             Overovateľ: P. Weiss

Zdieľať tento príspevok.