Verejná vyhláška Oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho pojednávania

Verejná vyhláška Oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho pojednávania

                                                                                              

Dňa 16.01.2019 podalo Spoločenstvo vlastníkov bytov DOM 208, Ulica Československej armády 208/51, Kremnica, IČO 37949985, žiadosť o vydanie stavebného povolenia na zmenu dokončenej stavby  bytového domu č. 208/51 na Ulici Československej armády v Kremnici, s názvom „Zateplenie bytového domu súpis. č. 208 Kremnica“ na pozemku parc. č. C-KN 1139 v katastrálnom území Kremnica.

 

Projektová dokumentácia stavby rieši zateplenie stropov nad III. nadzemným podlažím bytového domu a zateplenie obvodového plášťa bytového domu certifikovaným kontaktným zatepľovacím systémom, vrátane sokla a ostení. Na bytovom dome sa nachádza bleskozvodná sústava, ktorá je revidovaná. V čase realizácie zateplenia bytového domu bude táto sústava demontovaná a po ukončení prác bude spätne namontovaná.

Projektovú dokumentáciu stavby vypracoval v septembri 2018 Ing. Ján Noga, Hviezdoslavova 46/15, Žiar nad Hronom, autorizovaný stavebný inžinier.

Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Mesto Kremnica, ktoré je podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov príslušným stavebným úradom, oznamuje v súlade s § 61 ods. 1 stavebného zákona začatie stavebného konania dotknutým  orgánom  a známym  účastníkom konania  jednotlivo, ostatným  účastníkom konania verejnou vyhláškou a  pretože stavebnému úradu sú dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.

Vzhľadom na to, že v konaní je z titulu vlastníctva k susedným nehnuteľnostiam veľký počet účastníkov konania a účastníci konania nie sú známi, stavebný úrad v súlade s 61 ods. 4 stavebného zákona a § 26 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) oznamuje začatie stavebného konania verejnou vyhláškou.

Účastníci konania môžu svoje námietky uplatniť v súlade s ustanovením § 61 ods. 3 stavebného zákona najneskôr do 7 pracovných dní od doručenia tohto oznámenia, inak sa na ne neprihliadne.

V zmysle § 61 ods. 6 stavebného zákona oznámia dotknuté orgány svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje námietky účastníci konania. Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na Mestskom úrade v Kremnici (poschodie, kancelária č. 11) v stránkové dni v pondelok a utorok v čase od 7,30 do 15,00 h, v stredu od 7,30 do 16,00 h a v piatok od 7,30 do 14,00 h.

Ak sa niektorý účastník konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomné plnomocenstvo s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

 

                                                                                                                        

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík

           primátor mesta

 

 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky (§ 61 ods. 4 stavebného zákona a § 26 ods. 1 správny poriadok) a musí byť podľa § 26 ods. 2 zákona o správnom poriadku vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Kremnica, pričom posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia tohto oznámenia. Vyvesenie oznámenia je potrebné zverejniť súčasne iným spôsobom v mieste obvyklým – vyhlásením v rozhlase, prípadne v miestnej tlači a na internete alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka.

 

 

Vyvesené dňa …………………………………….             Zvesené dňa ……………………………………..

 

 

 

 

                                                                                        …………………………………………………

                                                                                               odtlačok pečiatky, podpis

 

 

  

Oznámenie sa doručí

1.     Spoločenstvo vlastníkov bytov DOM 208, Ulica Československej armády 208/51, Kremnica

2.     Vlastníkom susedných nehnuteľností a neznámym vlastníkom – oznámenie doručené verejnou vyhláškou

3.     Ing. Ján Noga, Hviezdoslavova 46/15, Žiar nad Hronom, projektant

4.     TOREZA, spol. s r. o., Ulica Jurka Langsfelda 6, Kremnica, dodávateľ

5.     Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie Matice slovenskej 8, Žiar nad Hronom

6.     Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ulica Cyrila a Metoda 357/23, Žiar nad Hronom

7.     OR Hasičského a záchranného zboru, Ulica SNP 127, Žiar nad Hronom

8.     Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Lazovná 8, Banská Bystrica

 

 

 

 

 

 

 

Zdieľať tento príspevok.