Zápisnica č. 1/2019 z Mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici, ktoré sa konalo dňa 10. 01. 2019 v radnej sieni Mestského domu v Kremnici

Zápisnica č. 1/2019 z Mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici, ktoré sa konalo dňa 10. 01. 2019 v radnej sieni Mestského domu v Kremnici

Ing. Mgr. Ferenčík, primátor mesta

Poslanci mestského zastupiteľstva

– Iveta Ceferová, Marián Vojtko, Dis.art., Dušan Privalinec, Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková,  Ing. Viera Vaská, Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Alexander Sekaj, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban

 

Neskorší príchod nahlásili:

 

Neprítomní:

 

Ospravedlnení:

– Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Viera Vaská

 

Prizvaní a hostia:

 

Mgr. Ľuba Ďurčová, vedúca, oddelenie organizačné a správne, Mestský úrad v Kremnici

 

Ing. Renáta Nováková, vedúca, oddelenie ekonomické a podnikateľských aktivít, Mestský úrad v Kremnici

 

Ing. Beáta Kirková, hlavná kontrolórka, Mestský úrad v Kremnici

 

 

 • k bodu: Otvorenie

 

Rokovanie riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici (ďalej „MsZ) otvoril o 16:04 hod. Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, primátor mesta Kremnica (ďalej „Ing. Mgr. Ferenčík“). Privítal prítomných poslancov MsZ, vedúcich organizácií zriadených mestom Kremnica, vedúcich oddelení a občanov mesta Kremnica. Konštatoval, že toto zasadnutie MsZ je 1. v tomto roku, 3. v tomto volebnom období. Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že podľa prezentačnej listiny je prítomná väčšina poslancov MsZ (8) a je teda spôsobilé rokovať a uznášať sa.

 

 • k bodu: Schválenie programu, voľba mandátovej, návrhovej komisie, volebnej komisie a pracovného predsedníctva

 

 •  
 •  
 •  
 •  

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa, či sú nejaké návrhy, alebo pripomienky k programu.

Návrh programu:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu, voľba mandátovej, návrhovej komisie a pracovného predsedníctva
 3. Prenájom pozemkov v katastrálnom území Krahule, Horný Turček, Kremnica – ACGROUP, s.r.o., Zlaté Moravce
 4. Záver

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa, či sú nejaké návrhy, alebo pripomienky k programu.

Poslanci nemali žiadne pripomienky. Rokovanie MsZ sa riadilo takto schváleným programom.

 

PREZENTÁCIA: 8

ZA: 8 (Iveta Ceferová, DiS.art. Marián Vojtko, Dušan Privalinec, Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková, Alexander Sekaj, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – požiadal o hlasovanie za program mestského zastupiteľstva.

 

Ing. Mgr. Ferenčík navrhol, aby pracovné komisie a pracovné predsedníctvo  pracovali v nasledovnom zložení:

 

mandátová komisia – Dušan Privalinec, Mgr. Alexander Sekaj

8800

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že mandátová komisia bola jednohlasne zvolená.

 

návrhová komisia – Ing. Tomáš Heriban, Marián Vojtko, Dis.art.

8800

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že návrhová komisia bola jednohlasne zvolená.

 

Ing. Mgr. Ferenčík odporučil, aby pracovné predsedníctvo pre zasadnutie MsZ dňa 10. 01. 2019 pracovalo v zložení – primátor mesta, zástupkyňa primátora mesta, MUDr. Radovan Junas, MHA

8800

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že pracovné predsedníctvo bolo jednohlasne zvolené.

Za zapisovateľku zápisnice určil Ivetu Hromadovú, zamestnankyňu Mestského úradu v Kremnici a za overovateľov zápisnice určil Ing. Janku Volkovú a Mgr. Martina Kapša.

 

3 ) k bodu: Prenájom pozemkov v katastrálnom území Krahule, Horný Turček, Kremnica – ACGROUP, s.r.o., Zlaté Moravce

 

Uznesenie číslo  10 /1901

 

vo veci žiadosti spoločnosti ACGROUP s.r.o., J. Jesenského 10, 953 01 Zlaté Moravce,

IČO: 43 941 559 o prenájom pozemkov v katastrálnom území Krahule, Horný Turček a Kremnica.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/s ch v a ľ u j e

nájom pozemkov vo vlastníctve mesta Kremnica spoločnosti ACGROUP s.r.o., J. Jesenského 10, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 43 941 559 z dôvodu hodného osobitého zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to pozemkov:

        v katastrálnom území Krahule, LV č. 139:

 • pozemok parcelné číslo CKN 531 – ostatná plocha s výmerou 36 773 m2, predmetom nájmu je časť s výmerou 26 320 m²,
 • pozemok parcelné číslo EKN 1535/1 – lesný pozemok s výmerou 2 046 538 m2, predmetom nájmu je časť s výmerou 4 000 m², ktorá je súčasťou parcely CKN 532,
 • pozemky parcelné čísla EKN 1535/10 – ostatná plocha s výmerou 10 234 m2 a EKN 1535/1, predmetom nájmu je časť z týchto parciel s výmerou 11 474 m², ktorá vytvára   parcelu CKN 528,
 • pozemky parcelné čísla EKN 1535/1 – lesný pozemok s výmerou 2 046 538 m2 a EKN 2675/2 – ostatná plocha s výmerou 4807 m², predmetom nájmu je časť z týchto parciel s výmerou 1 151 m², ktorá vytvára parcelu CKN 541/11,
 • pozemok parcelné číslo EKN 1535/1 – lesný pozemok s výmerou 2 046 538 m2, predmetom nájmu je časť s výmerou 41 m², ktorá vytvára parcelu CKN 542/2,
 • pozemok parcelné číslo EKN 1535/1 – lesný pozemok s výmerou 2 046 538 m2, predmetom nájmu je časť s výmerou 165 m², ktorá vytvára parcelu CKN 542/3,

 

         v katastrálnom území Horný Turček, LV č. 71:

 • pozemok parcelné číslo CKN 1285/4 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 81 m²,
 • pozemok parcelné číslo CKN 1285/7 – lesný pozemok s výmerou 83 m²,

 

v katastrálnom území Horný Turček, LV č. 322:

 • pozemky parcelné čísla EKN 2003 – lesný pozemok s výmerou 3743 m2 a EKN 2046/2 – vodná plocha s výmerou 8 174 m2, predmetom nájmu je časť z týchto parciel s výmerou 28 m², ktorá vytvára parcelu CKN 1285/5,
 • pozemky parcelné čísla EKN 2029/7 – ostatná plocha s výmerou 771 m2 a EKN
 • 1999/11 – lesný pozemok s výmerou 11 206 124 m2, predmetom nájmu je časť z týchto parciel s výmerou 7 m², ktorá vytvára parcelu CKN 1285/6,

 

       v katastrálnom území Kremnica, LV č, 1388:

       – pozemok parcelné číslo EKN 2572/1 – lesný pozemok s výmerou 2 369 420 m2,  

         predmetom nájmu je časť s výmerou 2272 m², ktorá vytvára parcelu CKN 3262/2.

Spolu je výmera pozemkov, ktoré sú predmetom nájmu 45 622 m2. Doba nájmu určitá 5 rokov, t.j do 31.12.2023, za účelom prevádzkovania zjazdových tratí v lyžiarskom stredisku Skalka pri Kremnici. Nájomné za nájom pozemkov činí 4.562,20 €/rok.

Zámer prenajať pozemky, spôsob prenájmu, výška nájmu a doba nájmu boli schválené na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 12. decembra 2018, uznesením č. 9/1812.

Oznámenie o zámere mesta Kremnica prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitého zreteľa bolo v dňoch 13.12.2018 – 27.12.2018 zverejnené na webovom sídle a úradných tabuliach mesta Kremnica.

 

B/u k l a d á

mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi a realizovať uzatvorenie nájomnej zmluvy

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                                            

termín: 31.01.2019.

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA: 8

ZA: 8 (Iveta Ceferová, DiS.art. Marián Vojtko, Dušan Privalinec, Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková, Mgr. Alexander Sekaj, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

4) K bodu: Záver

 

Ing. Mgr. Ferenčík – ukončil o 16:16 hod. 1. riadne zasadnutie MMsZ v tomto roku, 3. v tomto volebnom období. Zvukový záznam a videozáznam z rokovania MMsZ tvorí prílohu tejto zápisnice.

                                                                                                      

 

 

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík

            primátor mesta

 

 

Ing. Janka Volková                                                                           Mgr. Martin Kapšo

 1. overovateľ                                                                         2. overovateľ

 

 

 

 

Zapísala: Iveta Hromadová

 

Zdieľať tento príspevok.