Uznesenia zo 4. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 7. februára 2019

Uznesenia zo 4. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 7. februára 2019

Uznesenie číslo 11/1902

vo veci správy o kontrole plnenia uznesení.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

správu č. 1/2019 o kontrole plnenia uznesení prijatých MsZ v Kremnici, ktorá je predložená hlavnou kontrolórkou mesta Kremnica.

 

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 10 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko DiS.art., Dušan Privalinec, Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková, Ing. Viera Vaská,  Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 12/1902

vo veci správy z vykonaných kontrol.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

predložené správy z vykonaných kontrol , ktoré sú predložené v súlade s ustanoveniami § 18f ods. 1 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:

Správu z  kontroly   č. 1/2018 – kontrola dane za psa 2017,2018

Správu z  kontroly   č.2/2018 – kontrola zverejňovania zmlúv MsBP

Správu z  kontroly   č. 3/2018 – kontrola účtu nedokončené investície

Správu z  kontroly   č.5/2018 – kontrola vedenia pokladne Mestská polícia

Správu z  kontroly   č.7/2018 – kontrola vedenia pokladne Technické služby

 

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 10 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko DiS.art., Dušan Privalinec, Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková, Ing. Viera Vaská,  Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 13/1902

 

vo veci správy o kontrolnej činnosti za rok 2018.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

predloženú správu hlavnej kontrolórky mesta Kremnice o kontrolnej činnosti

za  rok  2018.

 

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko DiS.art., Dušan Privalinec, Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková, Ing. Viera Vaská,  Mgr. Ondrej Horváth, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 1 (Mgr. Ing. Martin Novodomec)

 

Uznesenie číslo 14/1902

vo veci správy o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2018.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

predloženú správu hlavnej kontrolórky mesta Kremnice o vybavovaní sťažností a petícií za rok  2018   

 

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 10 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko DiS.art., Dušan Privalinec, Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková, Ing. Viera Vaská,  Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 15/1902

vo veci plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Kremnica na 1. polrok 2019.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

plán kontrolnej činnosti hlavnej  kontrolórky mesta Kremnica na 1. polrok 2019

 

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 8 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko DiS.art., Dušan Privalinec, Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková,  Mgr. Ondrej Horváth, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 2 (Ing. Viera Vaská, Mgr. Ing. Martin Novodomec)

Uznesenie číslo 16 /1902

vo veci stanoviska hlavnej kontrolórky  k rozpočtovému opatreniu primátora

mesta Kremnica č. 2 k 12.11.2018.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

stanovisko hlavnej kontrolórky  k rozpočtovému opatreniu primátora mesta Kremnica č. 2 k 12.11.2018.

 

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 10 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko DiS.art., Dušan Privalinec, Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková, Ing. Viera Vaská,  Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 17/1902

vo veci Rozpočtového opatrenia primátora mesta Kremnica č. 2 k 12.11.2018.

   

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e   n a    v e d o m i e

Rozpočtové opatrenie primátora mesta Kremnica č. 2 k 12.11.2018.

 

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 10 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko DiS.art., Dušan Privalinec, Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková, Ing. Viera Vaská,  Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 18/1902

 • vo veci čerpania rozpočtu mesta Kremnica za rok 2018 k 30. 09. 2018
 •  
 • M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o –   b e r i e   n a    v e d o m i e
 • predloženú správu o čerpaní rozpočtu mesta Kremnica za rok 2018 k 30. 09. 2018 nasledovne:
 • Bežný rozpočet: príjmy:    3 972 586,02 €, t.j.             79,67 %
 • výdavky:    3 269 784,57 €, t.j.              66,97 %
 • saldo:       702 801,45 €
 • Kapitálový rozpočet:príjmy: 821 471,51 €, t.j.                100,03 %
 • výdavky: 930 033,37 €, t.j.               63,19 %
 • saldo:      -108 561,86 €
 • Finančné operácie: príjmy:       309 242,25 €, t.j.                46,22 %
 • výdavky:         79 216,68 €, t.j.                76,10 %
 • saldo:        230 025,57 €

 

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 10 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko DiS.art., Dušan Privalinec, Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková, Ing. Viera Vaská,  Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 19/1902

vo veci stanoviska hlavnej kontrolórky k  rozpočtovému opatreniu č.3 a č.4 riaditeľky  Mestského bytového podniku v Kremnici pre rok 2018.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

stanovisko hlavnej kontrolórky k  rozpočtovému opatreniu č.3 a č.4 riaditeľky  Mestského bytového podniku v Kremnici pre rok 2018.

 

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 10 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko DiS.art., Dušan Privalinec, Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková, Ing. Viera Vaská,  Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 20/1902

vo veci rozpočtového opatrenia riaditeľky Mestského bytového podniku č. 3/2018 a 4/2018.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

 1. Rozpočtové opatrenie riaditeľky Mestského bytového podniku č. 3/2018 k 26.09.2018
 2. Rozpočtové opatrenie riaditeľky Mestského bytového podniku č. 4/2018 k 10.12.2018.

 

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 10 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko DiS.art., Dušan Privalinec, Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková, Ing. Viera Vaská,  Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 21/1902

vo veci správy o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov k 30.09.2018 za Mestský bytový podnik, Dolná 49/21, Kremnica.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

správu o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov k 30.09.2018 za Mestský bytový podnik, Dolná 49/21, Kremnica (v eurách)

 Hlavná činnosť%Podnikateľská činnosť%SPOLU%
Príjmy112 011,46762 672,3677114 683,8276
Výdavky99 406,68682 121,9167101 528,5967
Saldo12 604,78 550,45 13 155,23 

 

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 10 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko DiS.art., Dušan Privalinec, Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková, Ing. Viera Vaská,  Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 22/1902

vo veci  plnenia rozpočtu príjmov a výdavkov k 30.09.2018 za Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica.

 

M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  –  b e r i e    n a   v e d o m i e

predloženú správu o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov k 30.09.2018 za Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica  nasledovne:

                                    Hlavná činnosť     %      Podnikateľská  činnosť    %       Celkom KIC         %

Príjmy:                            229 190          77,31           161 373                 84,71        390 563       80,20

Výdavky:                        220 493          74,37           140 473                 75,10        360 966       74,85

Saldo:                           8 697                              20 900                                29 597

 

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 10 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko DiS.art., Dušan Privalinec, Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková, Ing. Viera Vaská,  Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 23/1902

vo veci informácie o uzatvorených a ukončených nájomných zmluvách na prenájom nebytových priestorov v správe Mestského bytového  podniku v Kremnici.  

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

informáciu o uzatvorených a ukončených nájomných zmluvách v zmysle VZN mesta Kremnica č. 5/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Kremnica č. 3/2011 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta za obdobie od 01.07.2018 do 31.12.2018 podľa prílohy.

 

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 10 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko DiS.art., Dušan Privalinec, Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková, Ing. Viera Vaská,  Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 24/1902

vo veci informácie o uzatvorených a ukončených nájomných zmluvách.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  b e r i e   n a   v e d o m i e

informáciu o uzatvorených a ukončených nájomných zmluvách na prenájom pozemkov v katastrálnom území Kremnica a katastrálnom území Horný Turček v zmysle VZN mesta Kremnica č. 5/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Kremnica č. 3/2011 – Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta za obdobie od 01.09.2018 do 31.12.2018 podľa prílohy.                                              

 

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 10 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko DiS.art., Dušan Privalinec, Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková, Ing. Viera Vaská,  Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 25/1902

vo veci žiadosti Jozefa Daxnera – TEMPO, Kopernica 23, 967 01 Kremnica, IČO 33 322 236 o odpredaj pozemku v katastrálnom území Kremnica za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemku pod stavbou.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A / n e s c h v a ľ u j e

odpredaj pozemku parcelné číslo CKN 1129 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 257 m² v katastrálnom území Kremnica Jozefovi Daxnerovi – TEMPO, Kopernica 23, 967 01 Kremnica, IČO 33 322 236

                                                                 B/ u k l a d á

mestskému úradu oznámiť uznesenie podľa bodu A/ žiadateľovi

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                                                         

termín: 28.02.2019.

 

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 10 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko DiS.art., Dušan Privalinec, Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková, Ing. Viera Vaská,  Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 26/1902

vo veci  harmonogramu preventívnych protipožiarnych kontrol v objektoch fyzických osôb v rokoch 2019-2023.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

harmonogram preventívnych protipožiarnych kontrol v objektoch fyzických osôb v rokoch 2019-2023.

 

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 10 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko DiS.art., Dušan Privalinec, Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková, Ing. Viera Vaská,  Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 27/1902

vo veci správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica za školský rok 2017/2018.

 

M e s t s k é     z a s t u p i t e ľ s t v o  – s c h v a ľ u j e

správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica za školský rok 2017/2018.

 

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 10 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko DiS.art., Dušan Privalinec, Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková, Ing. Viera Vaská,  Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 28/1902

vo veci riešenia bezpečnosti na ceste I/65 v prieťahu mestom Kremnica.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/k o n š t a t u j e, že 

 1. po ukončení rekonštrukcie cesty I/65, ktorá bola vyvolaná podmytím a poškodením cesty, bola na prieťahu mestom Kremnica mnohonásobne zvýšená intenzita najmä kamiónovej dopravy,
 2. dochádza k ohrozovaniu chodcov prechádzajúcich prechodmi pre chodcov, spájajúcimi dve exponované časti mesta,
 3. na úseku v prieťahu mestom Kremnica nie sú na ceste I/65 osadené dostatočné bezpečnostné prvky a prvky smerujúcich k upokojeniu a spomaleniu dopravy v predmetnom úseku.

 

B/ v y z ý v a

Slovenskú správu ciest k realizácií krokov a riešení smerujúcich k zvýšeniu bezpečnosti chodcov na prechodoch pre chodcov, ako aj k celkovému upokojeniu a spomaleniu dopravy na ceste I/65 v prieťahu mestom Kremnica.

 

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 10 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko DiS.art., Dušan Privalinec, Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková, Ing. Viera Vaská,  Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 29/1902

vo veci predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020, pod kódom: OPII-2018/7/1-DOP, názov: Wifi pre obec zameraná na budovanie regionálnych sietí s technologickou neutralitou otvorených pre všetkých operátorov s ohľadom  na cieľ 100% pokrytia 30Mbit/s.

 

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   s c h v a ľ u j e

 1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 -2020, pod kódom: OPII – 2018/7/1 – DOP, názov: Wifi pre obec zameraná na budovanie regionálnych sietí s technologickou neutralitou otvorených pre všetkých operátorov s ohľadom na cieľ 100% pokrytia 30 Mbit/s.
 2. názov projektu: Wifi pre mesto Kremnica
 3. maximálnu výšku oprávnených výdavkov na projekt 15 000 €
 4. spolufinancovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov, t.j. v minimálnej výške 750 €

 

 

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 10 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko DiS.art., Dušan Privalinec, Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková, Ing. Viera Vaská,  Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

 

                                                                                            Ing. Mgr. Alexander Ferenčík

                                                                                                          primátor  mesta         

 

 

MUDr. Radovan Junas MHA                                           Mgr. Martin Kapšo

  člen návrhovej komisie                                                 člen návrhovej komisie

 

 

Zapísala: Mgr. Ľuba Ďurčová

 

 

Zdieľať tento príspevok.