Oznámenie o voľnom pracovnom mieste – príslušník mestskej polície

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste – príslušník mestskej polície

       V Kremnici, 12. februára 2019

 

   Mesto Kremnica v súlade s ust. § 6 ods. 1 zák. NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov informuje o voľnom pracovnom mieste v meste Kremnica:

Názov pracovného miesta:         príslušník mestskej polície

Rozsah pracovného úväzku:      plný úväzok

Informácia o výške platu:            minimálne 583,50 Eur/ mesačne

Kvalifikačné predpoklady:

§5 a § 25 zákona  Slovenskej národnej rady o obecnej polícii č. 564/1991 Zb.:

–          bezúhonná osoba, staršia ako 21 rokov, ktorá je telesne, duševne a odborne spôsobilá na  plnenie úloh obecnej polície

–          úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie a získaná odborná spôsobilosť príslušníka obecnej polície

Ďalšie:

–          vodičský preukaz skupiny B

–          prax v odbore vítaná

Charakteristika pracovného miesta:

  • dozor nad hliadkovou službou a riešenie priestupkov vo vymedzenej oblasti vykonávaný obecným policajtom po získaní odbornej spôsobilosti; samostatné vykonávanie hliadkovej služby obecným policajtom po získaní odbornej spôsobilosti; vykonávanie hliadkovej služby pod dohľadom
  • operátor mestského kamerového systému
  • objasňovanie oznámených a zistených priestupkov; zabezpečenie výkonu hliadkovej služby
  • zabezpečenie výkonu stálej služby na útvare MsPo; prijímanie oznámení od fyzických a právnických osôb; oznamovanie zistených skutočností príslušným orgánom
  • kontrola dodržiavania platných zákonných ustanovení a všeobecne záväzných nariadení prijatých mestom Kremnica
  • monitorovanie objektov napojených na PCO; vyhodnocovanie prijatých správ a poplachov v PCO; výjazdy na narušené objekty pripojené na PCO

Zoznam požadovaných dokladov:
1. Žiadosť o prijatie do zamestnania a štruktúrovaný životopis.
3. Fotokópia dokladu o najvyššom ukončenom vzdelaní.
4. Písomný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov za účelom pracovného pohovoru v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

 

 

Termín nástupu:        01.03.2019                  Zasielanie žiadostí do 22. 02. 2019

 

Kontaktná adresa:                                    Bližšie informácie o pracovnom mieste:
Mestský úrad Kremnica                                 Mgr. Roman Brhlík
Štefánikovo námestie 1/1                              náčelník MsPo
967 01  Kremnica                                            kontakt: 045/228 97 87
e-mail: msú@kremnica.sk                            e-mail:  roman.brhlík@kremnica.sk                                    

                                                                                                                                                                                                                                   Ing. Mgr. Alexander Ferenčík                                                                                                                      primátor mesta                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdieľať tento príspevok.