Oznámenie prerokovania návrhu územnoplánovacej dokumentácie „- Zmeny a doplnky č. 4 územného plánu mesta Kremnica“