Zápisnica z komisie školstva a mládeže zo dňa 13. 02. 2019

Komisia školstva a mládeže

Prítomní: Členovia komisie podľa priloženej prezenčnej listiny a pozvaní riaditelia škôl a ŠZ

Sekretárka: Mgr. Hana Zlatošová

  1. Program: Otvorenie
  2. Príprava VZN o dotáciách mesta na školské zariadenia – originálne kompetencie
  3. Návrh na navýšenie poplatkov od zákonných zástupcov detí a žiakov v ŠZ
  4. Rôzne
  5. Záver

K bodu č.1:

Prítomných privítal a s programom oboznámil predseda komisie Mgr. Sekaj

K bodu č.2 a 3:

Mgr. Zlatošová predložila prítomným podklady na dotácie mesta na originálne kompetencie pre rok 2019. Vysvetlila, že po zapracovaní podkladov od personalistiek  sa neúmerne navýšili príspevky mesta na jednotlivé zariadenia a požiadala prítomných o zváženie navýšenia vlastných príjmov, aby sa tieto aspoň čiastočne vykompenzovali.  

     V diskusii s riaditeľmi neboli zo strany zriaďovateľa navrhnuté konkrétne sumy, keďže vlastné príjmy sú naviazané aj na poplatky zo strany rodičov. Požiadala preto, aby tieto poplatky zvážili úmerne k možnostiam zariadenia, aby sa pre jednotlivé zariadenia nestali likvidačnými.

     Riaditelia škôl a školských zariadení deklarovali, že sa stretnú so zamestnancami, resp. s členmi rád škôl a preberú spoločne návrhy, ktoré obratom dajú vedieť zriaďovateľovi.

 

Mgr. Zlatošová ešte avizovala pripravované zmeny v školských jedálňach, o ktorých by mohli viac informácií získať 15. 02. 2019 na odbornom seminári v Banskej Bystrici zameranému práve na  školské stravovanie. Už pred časom si s vedúcimi jedální predebatovali niektoré potrebné zmeny (napr. zmeny v stravovacích pásmach, režijné poplatky, technické problémy vyplývajúce z obedov zadarmo…) Na tieto potrebujú získať odpovede a následne zapracovať do VZN.

 

V bode rôzne:

Mgr. Zlatošová požiadala riaditeľa ZŠ Angyalova o opätovné prepočítanie nákladov v ŠKD v ZŠ Angyalova vzhľadom na vzniknutý nepomer nákladov oproti ŠKD ZŠ P. Križku pri rovnakom pomere žiakov.

Mgr. Gretschová predložila podklady prepočtov nákladov na žiaka v oboch zariadeniach.

Mgr. Kríž prisľúbil, že podklady prehodnotia a s výsledkom budú zriaďovateľa obratom informovať.

 

V závere Mgr. Sekaj poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie komisie ukončil.

 

 

Zapísala: Mgr. Hana Zlatošová                                            

 

Predseda komisie: A. Sekaj

 

                                                                                             Overovateľ: P. Weiss

Zdieľať tento príspevok.