Zápisnica zo zasadnutia komisie kultúry, športu a cestovného ruchu konaného dňa 20.2. 2019

Prítomní: Marián Vojtko, Iveta Ceferová, Tomáš Heriban, Janka Volková, Dušan Privalinec, Peter Neuschl, Martin Varhaňovský, ako hostia Alexander Ferenčík.

Program:

 

 1. Kontrola plnenia uznesení
 2. Nový jarmočný poriadok a zmena cenníka prenájmu plôch na jarmok
 3. Zmluvy o prenájme priestorov v MsKS – Horská služba a Biela stopa
 4. Možnosti čerpania financií na šport, kultúru a CR – informácia
 5. Analýza alternatívy sťahovania KIC
 6. Mestská telocvičňa – podnet pána Krausa
 7. Znelka Kremnice – podnet pána Jurtinusa
 8. Rôzne

 

Prítomných členov komisie a hostí privítal predseda komisie p.Vojtko. Skonštatoval, že páni Horváth a Kapšo sa ospravedlnili z rokovania.

1.)

– pri kontrole plnenia uznesení p. Ceferová informovala o tom, že zmluva so žiadateľmi o prenájom priestorov v telocvični je k 15.2.2019 podpísaná. Ešte pretrváva problém s vchodovými dverami, ktorý bude v najbližšej dobre odstránený.

– neveľkonočné vajce, ktoré komisia na poslednom zasadnutí schválila sa 9. marca konať nebude. Dôvodom je záujem zo strany pôvodných organizátorov podujatia urobiť ho svojpomocne, na Skalke a v pôvodnom termíne. KIC bude nápomocné pri prevozoch potrebných vecí. Komisia skonštatovala, že je pozitívne, že organizácia podujatia spojila ľudí, dokážu spolupracovať a vzájomne si pomôcť.

2.)

Členovia dostali k dispozícii návrh jarmočného poriadku a návrh na zmenu cenníka v rámci plôch na Štefánikovom námestí.

 1. Vojtko navrhol doplniť posledný bod (18) Predajcovi, ktorý nerešpektuje pokyny organizátorov jarmoku, zaberie verejné priestranstvo v areáli jarmoku, na ktoré nemá vystavené povolenie, nebude v budúcnosti dané povolenie na predaj v meste Kremnica a zároveň bude okamžite vyzvaný na opustenie podujatia.

UZNESENIE62019
 Komisia odporúča schváliť jarmočný poriadok a cenník podľa predloženého návrhu.

3.)

O zmluvách o prenájme komisia nerokovala, pretože nepodliehajú schváleniu MsZ.

4.)

V súčasnosti nie sú aktuálne výzvy ohľadne kultúrnych podujatí a cestovného ruchu. P. Ceferová doplnila, že aktuálne pribudne dotácia z OOCR Turiec Kremnicko na cyklotrailové trate vo výške 5 000 € Tieto trate budú mať tri rôzne dĺžky a budú sa realizovať postupne. Dotácia z OOCR bude slúžiť na najmenšiu – detskú trať. Na ďalšiu – 610 metrovú, ktorá sa bude v zime môcť využiť ako sánkárska a bobová dráha,  bude potrebné vyčleniť 10 000 € z rozpočtu mesta.

UZNESENIE72019
Komisia odporúča schváliť MsZ sumu 10 000 € na vybudovanie cyklotrailovej trasy na Skalke.

 

UZNESENIE82019
Komisia odporúča schváliť MsZ sumu 20 000 € na vybudovanie 2 vodných nádrží s cieľom vytvoriť zdroj na zavlažovanie futbalového ihriska a popri tom aj tenisových kurtov.

5.)

Členovia komisie rokovali o materiály, ktorý predložila riaditeľka KIC, kde sa zaoberala možnosťou presťahovania informačného centra do priestorov po VÚB. Diskutujúci brali do úvahy slabé aj silné stránky presťahovania. Problémom sa javí, čo so súčasnými priestormi, ktoré sa uvoľnia a nemôžu zostať bez vykurovania. Rovnako nie je doriešené využitie horného poschodia priestoru medzibránia. Členovia komisie si dané priestory prehliadli a skonštatovali, že ich považujú za vhodné, rovnako využitie dolnej brány ako expozičné priestory.

UZNESENIE92019

Komisia odporúča MsZ schváliť zámer presťahovania KIC do priestorov medzibránia.

6.)

Komisia sa zaoberala podnetom p. Krausa v súvislosti s nevyhovujúcimi podmienkami v mestskej telocvični s nasledovným vyjadrením:

 • V rámci dovybavenia telocvične budú zakúpené 2 stoly na stolný tenis pre verejnosť a tieto bude môcť stolnotenisový oddiel využívať
 • Komisia nesúhlasí s používaním dodatočných svietidiel, nakoľko na základe vyjadrenia hráčov, technického delegáta p. Zliechovca ako aj na základe merania luxometrom bolo potvrdené, že svetelné podmienky sú vyhovujúce.
 • Čo sa týka požiadavky na skladové priestory, nie je možné poskytnúť samostatnú miestnosť. Priestory totiž slúžia pre odkladanie pomôcok všetkých oddielov.

7.)

Členovia komisie sa oboznámili s návrhom p. Jurtinusa, uznala veľkosť a význam p. Arschnera. Ocenili, že znelka bola nahratá. Mesto Kremnica ju využíva a naďalej bude využívať pri rôznych oficiálnych a slávnostných príležitostiach. Komisia zároveň nevidí dôvod na zaradenie znelky medzi oficiálne symboly mesta a   n e o d p o r ú č a   t o.

UZNESENIE102019

Komisia neodporúča zaradiť znelku mesta Kremnica medzi oficiálne symboly.

8.)

 1. Ceferová informovala o projekte „7 dní tajomstiev mesta“, ktorý zastrešuje občianske združenie VALAVAa ktorého súčasťou je osadenie kovových schránok na pamiatkach a budovách v meste v rámci troch rôznych okruhov. Okrem informácií bude v schránke hádanka a indícia k uhádnutiu. Súčasťou projektu sú aj interaktívne tabule umiestnené pod hradbami pri kine Akropola a na ul. J. Horvátha.

UZNESENIE112019

Komisia odporúča osadiť informačné skrinky podľa projektu na objekty vo vlastníctve mesta Kremnica.

 1. Ceferová ďalej informovala o prebiehajúcich prácach na časozbernom videu o Kremnici, tiež o začatí projektu riešenia statickej dopravy v Kremnici. Na portáli nabezky.sk je možné nájsť aktuálne informácie o upravených tratiach a to na základe GPS zariadení, ktoré sú k namontované v strojoch na úpravu tratí a prenášajú informácie priamo na stránku. Pracujeme na prepojení týchto informácií na web stránku mesta.

 

 

Zapísala: Zuzana Tileschová

Zdieľať tento príspevok.