Zápisnica č. 2 zo zasadnutia komisie sociálnej, zdravotnej, bytovej politiky a bezpečnosti mesta dňa 18.02.2019

 

Začiatok zasadnutia komisie: 16,00  h
Ukončenie zasadnutia komisie: 16,50 h
Prítomní: MUDr. Radovan Junas MHA, Iveta Ceferová, Marián Vojtko DiS.art.,  Ing. Lenka Reichlová, Mgr. Roman Brhlík,
Ospravedlnený: Mgr. Eva Hrončová
Sekretárka komisie: Mgr. Ľuba Ďurčová

Program

 

 1. Úvod
 2. Prejednanie došlých žiadostí – bytová agenda
 3. Rôzne

 

 1. Úvod

 

Na úvod MUDr. Radovan Junas, MHA  privítal prítomných a oboznámil prítomných  s programom dnešnej komisie.

 1. Prejednanie došlých žiadostí – bytová agenda

 

Alena S. – žiadosť o trvalý pobyt

 Uznesenie č. 5/2019

Komisia súhlasí s trvalým pobytom pre Alenu S..

Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

Pridelenie bunky na Matunákovej ulici 378/4

Ing. Reichlová, riaditeľka Mestského bytového podniku informovala o dezolátnom stave sociálnych zariadení  v bunkách a navrhla, že ich budú podľa finančných možností priebežne opravovať.

 

 Uznesenie č. 6/2019

Komisia odporúča začať s postupnými opravami sociálnych zariadení buniek v ubytovni na Matunákovej ulici 378/4 v Kremnici vždy po uvoľnení bunky. Komisia odporúča navýšiť rozpočet Mestského bytového podniku pri najbližšej zmene rozpočtu mesta a Mestského bytového podniku o 1000,– € na materiál súvisiaci s opravou bunky č. 12. Práce budú vykonané zamestnancami Mestského bytového podniku. Pri ďalšom uvoľnení bunky navrhujeme postupovať rovnako a v danom čase predložiť žiadosť o navýšenie rozpočtu s vyčíslením materiálových nákladov konkrétnej uvoľňovanej bunky.

Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

Uznesenie č. 7/2019

Komisia schválila nasledovný poradovník na  pridelenie bunky na Matunákovej ulici 378/4:

 1. Ľubica H.
 2. Eva J.
 3. Dominik K.
 4. Kristína F.
 5. Paulína B.
 6. Ján J.

Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

 

 

 

 

Predseda: MUDr. Radovan Junas, MHA

 

Zapísala: Mgr. Ľuba Ďurčová

 

 

                       

Zdieľať tento príspevok.