Zápisnica č. 2/2019 z riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici, ktoré sa konalo dňa 07. 02. 2019 v radnej sieni Mestského domu v Kremnici

Zápisnica č. 2/2019 z riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici, ktoré sa konalo dňa 07. 02. 2019 v radnej sieni Mestského domu v Kremnici

Ing. Mgr. Ferenčík, primátor mesta

Poslanci mestského zastupiteľstva

– Iveta Ceferová, Marián Vojtko, Dis.art., Dušan Privalinec, Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková,  Ing. Viera Vaská, Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Alexander Sekaj, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban

 

Neskorší príchod nahlásili:

 

Neprítomní:

 

Ospravedlnení:

– Mgr. Alexander Sekaj

 

Prizvaní a hostia:

 

Mgr. Ľuba Ďurčová, vedúca, oddelenie organizačné a správne, Mestský úrad v Kremnici

 

Ing. Renáta Nováková, vedúca, oddelenie ekonomické a podnikateľských aktivít, Mestský úrad v Kremnici

 

Ing. Beáta Kirková, hlavná kontrolórka, Mestský úrad v Kremnici

 

Mgr. Roman Brhlík, náčelník, Mestská polícia Kremnica

 

Bc. Peter Grosch, vedúci, oddelenie Technických služieb Kremnica

 

Ing. Lenka Reichlová, riaditeľka, Mestský bytový podnik Kremnica

 

Ing. Jana Kyselicová, vedúca, oddelenie výstavby a životného prostredia Mestský úrad v Kremnici

 

Ing. Andrea Mutňanská, vedúca, oddelenie mestskej zelene, Mestský úrad v Kremnici

 

Ing. Zuzana Tíleschová, riaditeľka, Kultúrne a informačné centrum v Kremnici

 

Obyvatelia Mesta Kremnica

 

 • k bodu: Otvorenie

 

Rokovanie riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici (ďalej „MsZ) otvoril o 16:02 hod. Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, primátor mesta Kremnica (ďalej „Ing. Mgr. Ferenčík“). Privítal prítomných poslancov MsZ, vedúcich organizácií zriadených mestom Kremnica, vedúcich oddelení a občanov mesta Kremnica. Konštatoval, že toto zasadnutie MsZ je 2. v tomto roku, 4. v tomto volebnom období. Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že podľa prezentačnej listiny je prítomná väčšina poslancov MsZ (10) a je teda spôsobilé rokovať a uznášať sa.

 

 • k bodu: Schválenie programu, voľba mandátovej, návrhovej komisie, volebnej komisie a pracovného predsedníctva

 

 •  
 •  
 •  
 •  

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa, či sú nejaké návrhy, alebo pripomienky k programu.

 

Návrh programu:

 • Otvorenie
 • Schválenie programu, voľba mandátovej, návrhovej komisie a pracovného predsedníctva
 • Kontrola plnenia uznesení
 • Rozpočtové opatrenie primátora mesta Kremnica č. 2 k 12.11.2018
 • Správa o čerpaní rozpočtu mesta Kremnica za rok 2018 k 30.9.2018
 • Rozpočtové opatrenie riaditeľky Mestského bytového podniku č. 3/2018, 4/2018
 • Správa o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov k 30.9.2018 za Mestský bytový podnik Kremnica
 • Správa o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov k 30.9.2018 za Kultúrneho a informačné centrum mesta Kremnica
 • Majetkové veci:
  1. Informácia o uzatvorených a ukončených nájomných zmluvách – Mestský bytový podnik v Kremnici
  2. Informácia o uzatvorených a ukončených nájomných zmluvách – mesto Kremnica
  3. Žiadosť o odpredaj pozemku v katastrálnom území Kremnica – Jozef Daxner – TEMPO, Kopernica
 • Rôzne
 • Interpelácie

12)     Záver

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa, či sú nejaké návrhy, alebo pripomienky k programu.

Poslanci nemali žiadne pripomienky. Rokovanie MsZ sa riadilo takto schváleným programom.

 

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 10 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko DiS.art., Dušan Privalinec, Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková, Ing. Viera Vaská,  Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. Martin Novodomec, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – požiadal o hlasovanie za program mestského zastupiteľstva.

 

Ing. Mgr. Ferenčík navrhol, aby pracovné komisie a pracovné predsedníctvo  pracovali v nasledovnom zložení:

 

mandátová komisia – Ing. Viera Vaská, Mgr. Ondrej Horváth

101000

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že mandátová komisia bola jednohlasne zvolená.

 

návrhová komisia – Mgr. Martin Kapšo, MUDr. Radovan Junas, MHA

101000

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že návrhová komisia bola jednohlasne zvolená.

 

Ing. Mgr. Ferenčík odporučil, aby pracovné predsedníctvo pre zasadnutie MsZ dňa 14. 03. 2019 pracovalo v zložení – primátor mesta, zástupkyňa primátora mesta, Mgr. Martin Kapšo

101000

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že pracovné predsedníctvo bolo jednohlasne zvolené.

 

Ing. Mgr. Ferenčík odporučil, aby pracovné predsedníctvo pre zasadnutie MsZ dňa 07. 02. 2019 pracovalo v zložení – primátor mesta, zástupkyňa primátora mesta, Dušan Privalinec

101000

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že pracovné predsedníctvo bolo jednohlasne zvolené.

 

Za zapisovateľku zápisnice určil Ivetu Hromadovú, zamestnankyňu Mestského úradu v Kremnici a za overovateľov zápisnice určil Mariána Vojtka Dis. art. a Mgr. Ing. Martina Novodomca.

 

3 ) k bodu: Kontrola plnenia uznesení

Uznesenie číslo   11 /1902

vo veci správy o kontrole plnenia uznesení.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

správu č. 1/2019 o kontrole plnenia uznesení prijatých MsZ v Kremnici, ktorá je predložená hlavnou kontrolórkou mesta Kremnica.

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 10 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko DiS.art., Dušan Privalinec, Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková, Ing. Viera Vaská,  Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. Martin Novodomec, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Uznesenie číslo    12 /1902

vo veci správy z vykonaných kontrol.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

predložené správy z vykonaných kontrol , ktoré sú predložené v súlade s ustanoveniami § 18f ods. 1 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:

Správu z  kontroly   č. 1/2018 – kontrola dane za psa 2017,2018

Správu z  kontroly   č.2/2018 – kontrola zverejňovania zmlúv MsBP

Správu z  kontroly   č. 3/2018 – kontrola účtu nedokončené investície

Správu z  kontroly   č.5/2018 – kontrola vedenia pokladne Mestská polícia

Správu z  kontroly   č.7/2018 – kontrola vedenia pokladne Technické služby

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ.

 

Mgr. Ing. Novodomec- povedal, že by chcel mať správy písané tak, aby bolo poslancom jasné, čo ďalej. Za príklad uviedol Mestský bytový podnik. Vyradilo sa tam auto, treba urobiť analýzu, aká je skutočná potreba áut na MsBP. Ing. Kirková – informovala, že hlavný kontrolór nie je na to, aby robil analýzy, ale je systémom vnútornej kontroly samosprávy. Ing. Vaská – napríklad kontrola pohľadávok Mestských lesov. Ako jediný spoločník máme dozornú radu, v ktorej máme dvoch zástupcov mesta. To by mohla byť úloha pre nich. Chcela by vyzvať kolegov poslancov, že by mohli iniciovať niektoré uznesenia na kontroly fungovania príspevkovej organizácie. Zdrží sa hlasovania vo veci plánu činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2019

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú ďalšie otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali ďalšie otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 10 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko DiS.art., Dušan Privalinec, Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková, Ing. Viera Vaská,  Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. Martin Novodomec, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Uznesenie číslo    13 /1902

 

vo veci správy o kontrolnej činnosti za rok 2018.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

predloženú správu hlavnej kontrolórky mesta Kremnice o kontrolnej činnosti

za  rok  2018.

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko DiS.art., Dušan Privalinec, Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková, Ing. Viera Vaská,  Mgr. Ondrej Horváth, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 1 (Mgr. Ing. Martin Novodomec)

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo väčšinou hlasov prijaté.

Uznesenie číslo    14 /1902

vo veci správy o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2018.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

predloženú správu hlavnej kontrolórky mesta Kremnice o vybavovaní sťažností a petícií za rok  2018   

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ.

 

Ing. Vaská – opýtala sa na petíciu obyvateľov ulice ČSA o namontovanie kamery. Aký je dôvod na to, aby sa tam tá kamera nenamontovala. Ing. Kirková – informovala, že sa jedná o bytové priestory a mestská polícia môže monitorovať len verejné priestory.

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú ďalšie otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali ďalšie otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 10 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko DiS.art., Dušan Privalinec, Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková, Ing. Viera Vaská,  Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. Martin Novodomec, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Uznesenie číslo    15 /1902

 

vo veci plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Kremnica na 1. polrok 2019.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

plán kontrolnej činnosti hlavnej  kontrolórky mesta Kremnica na 1. polrok 2019

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 8 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko DiS.art., Dušan Privalinec, Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková, Mgr. Ondrej Horváth, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 2 ( Ing. Viera Vaská, Mgr. Ing. Martin Novodomec)

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo väčšinou hlasov prijaté.

 

Uznesenie číslo    16 /1902

vo veci stanoviska hlavnej kontrolórky  k rozpočtovému opatreniu primátora

mesta Kremnica č. 2 k 12.11.2018.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

stanovisko hlavnej kontrolórky  k rozpočtovému opatreniu primátora mesta Kremnica č. 2 k 12.11.2018.

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 10 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko DiS.art., Dušan Privalinec, Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková, Ing. Viera Vaská,  Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. Martin Novodomec, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

4) K bodu: Rozpočtové opatrenie primátora mesta Kremnica č. 2 k 12.11.2018

Uznesenie číslo    17 /1902

 

vo veci Rozpočtového opatrenia primátora mesta Kremnica č. 2 k 12.11.2018.

   

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e   n a    v e d o m i e

Rozpočtové opatrenie primátora mesta Kremnica č. 2 k 12.11.2018.

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 10 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko DiS.art., Dušan Privalinec, Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková, Ing. Viera Vaská,  Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. Martin Novodomec, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

5) K bodu: Správa o čerpaní rozpočtu mesta Kremnica za rok 2018 k 30.9.2018

Uznesenie číslo    18 /1902

 

vo veci čerpania rozpočtu mesta Kremnica za rok 2018 k 30. 09. 2018

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e   n a    v e d o m i e

 

predloženú správu o čerpaní rozpočtu mesta Kremnica za rok 2018 k 30. 09. 2018 nasledovne:

Bežný rozpočet:     príjmy:           3 972 586,02 €, t.j.             79,67 %

                            výdavky:         3 269 784,57 €, t.j.              66,97 %

                            saldo:                702 801,45 €

Kapitálový rozpočet: príjmy:            821 471,51 €, t.j.              100,03 %

                            výdavky:             930 033,37 €, t.j.                63,19 %

                            saldo:               -108 561,86 €

Finančné operácie:         príjmy:              309 242,25 €, t.j.              46,22 %

                            výdavky:              79 216,68 €, t.j.               76,10 %

                            saldo:                 230 025,57 €

 

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 10 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko DiS.art., Dušan Privalinec, Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková, Ing. Viera Vaská,  Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. Martin Novodomec, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

 • K bodu: rozpočtové opatrenie riaditeľky Mestského bytového podniku č. 3/2018, 4/2018

Uznesenie číslo    19 /1902

 

vo veci stanoviska hlavnej kontrolórky k  rozpočtovému opatreniu č.3 a č.4 riaditeľky  Mestského bytového podniku v Kremnici pre rok 2018.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

stanovisko hlavnej kontrolórky k  rozpočtovému opatreniu č.3 a č.4 riaditeľky  Mestského bytového podniku v Kremnici pre rok 2018.

 

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ.

 

Ing. Vaská – opýtala sa či došlo k horšiemu odhadu pri plánovaní rozpočtu alebo prečo sa toľko navyšuje? Ing. Reichlová – informovala, že niektoré náklady z nebytového priestoru idú naraz, takže nevedia dopredu koľko tých neprenajatých nebytových priestorov bude. Záleží to tak isto od výšky zálohových platieb, ktoré elektrikári dajú. K tomu číslu sa dostaneme až po vyúčtovaní. 

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú ďalšie otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali ďalšie otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 10 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko DiS.art., Dušan Privalinec, Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková, Ing. Viera Vaská,  Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. Martin Novodomec, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Uznesenie číslo    20 /1902

 

vo veci rozpočtového opatrenia riaditeľky Mestského bytového podniku č. 3/2018 a 4/2018.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

 1. Rozpočtové opatrenie riaditeľky Mestského bytového podniku č. 3/2018 k 26.09.2018
 2. Rozpočtové opatrenie riaditeľky Mestského bytového podniku č. 4/2018 k 10.12.2018.

 

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 10 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko DiS.art., Dušan Privalinec, Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková, Ing. Viera Vaská,  Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. Martin Novodomec, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

 • K bodu: Správa o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov k 30.9.2018 za Mestský bytový podnik Kremnica

Uznesenie číslo    21 /1902

 

vo veci správy o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov k 30.09.2018 za Mestský bytový podnik, Dolná 49/21, Kremnica.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

správu o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov k 30.09.2018 za Mestský bytový podnik, Dolná 49/21, Kremnica (v eurách)

 Hlavná činnosť%Podnikateľská činnosť%SPOLU%
Príjmy112 011,46762 672,3677114 683,8276
Výdavky99 406,68682 121,9167101 528,5967
Saldo12 604,78 550,45 13 155,23 

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 10 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko DiS.art., Dušan Privalinec, Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková, Ing. Viera Vaská,  Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. Martin Novodomec, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

 

 • K bodu: Správa o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov k 30.9.2018 za Kultúrneho a informačné centrum mesta Kremnica

Uznesenie číslo    22 /1902

 

vo veci  plnenia rozpočtu príjmov a výdavkov k 30.09.2018 za Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica.

 

M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  –  b e r i e    n a   v e d o m i e

predloženú správu o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov k 30.09.2018 za Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica  nasledovne:

 

                                    Hlavná činnosť     %      Podnikateľská  činnosť    %       Celkom KIC         %

Príjmy:                            229 190          77,31           161 373                 84,71        390 563       80,20

Výdavky:                         220 493          74,37           140 473                 75,10        360 966       74,85

Saldo:                             8 697                              20 900                                29 597

 

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 10 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko DiS.art., Dušan Privalinec, Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková, Ing. Viera Vaská,  Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. Martin Novodomec, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

 • K bodu: Majetkové veci:

Uznesenie číslo    23 /1902

 

vo veci informácie o uzatvorených a ukončených nájomných zmluvách na prenájom nebytových priestorov v správe Mestského bytového  podniku v Kremnici.  

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

informáciu o uzatvorených a ukončených nájomných zmluvách v zmysle VZN mesta Kremnica č. 5/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Kremnica č. 3/2011 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta za obdobie od 01.07.2018 do 31.12.2018 podľa prílohy.

 

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 10 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko DiS.art., Dušan Privalinec, Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková, Ing. Viera Vaská,  Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. Martin Novodomec, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Uznesenie číslo    24 /1902

 

vo veci informácie o uzatvorených a ukončených nájomných zmluvách.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  b e r i e   n a   v e d o m i e

informáciu o uzatvorených a ukončených nájomných zmluvách na prenájom pozemkov v katastrálnom území Kremnica a katastrálnom území Horný Turček v zmysle VZN mesta Kremnica č. 5/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Kremnica č. 3/2011 – Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta za obdobie od 01.09.2018 do 31.12.2018 podľa prílohy.                                              

 

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

 

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 10 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko DiS.art., Dušan Privalinec, Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková, Ing. Viera Vaská,  Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. Martin Novodomec, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Uznesenie číslo    25 /1902

 

vo veci žiadosti Jozefa Daxnera – TEMPO, Kopernica 23, 967 01 Kremnica, IČO 33 322 236 o odpredaj pozemku v katastrálnom území Kremnica za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemku pod stavbou.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A / n e s c h v a ľ u j e

odpredaj pozemku parcelné číslo CKN 1129 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 257 m² v katastrálnom území Kremnica Jozefovi Daxnerovi – TEMPO, Kopernica 23, 967 01 Kremnica, IČO 33 322 236

                                                                 B/ u k l a d á

mestskému úradu oznámiť uznesenie podľa bodu A/ žiadateľovi

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                                                         

termín: 28.02.2019.

 

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 10 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko DiS.art., Dušan Privalinec, Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková, Ing. Viera Vaská,  Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. Martin Novodomec, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

 • K bodu: Rôzne

Uznesenie číslo    26 /1902

 

vo veci  harmonogramu preventívnych protipožiarnych kontrol v objektoch fyzických osôb v rokoch 2019-2023.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

harmonogram preventívnych protipožiarnych kontrol v objektoch fyzických osôb v rokoch 2019-2023.

 

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 10 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko DiS.art., Dušan Privalinec, Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková, Ing. Viera Vaská,  Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. Martin Novodomec, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Uznesenie číslo    27/1902

 

vo veci správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica za školský rok 2017/2018.

 

M e s t s k é     z a s t u p i t e ľ s t v o  – s c h v a ľ u j e

správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica za školský rok 2017/2018.

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ.

 

Mgr. Ing. Novodomec – povedal, že na stránkach chýbajú správy, nejdú mailové sídla. Mgr. Zlatošová – informovala, že to sama skontrolovala a mailové sídla idú. Jediný problém bol s CVČ. A tie správy preverí a skontroluje. Vojtko Dis. art. – stará škola menila webovú stránku, takže je to z toho dôvodu, ale postupne tie informácie dodávajú. ZUŠ je aktuálna. Ing. Volková – stará škola funguje, chodím tam pravidelne.

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú ďalšie otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali ďalšie otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 10 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko DiS.art., Dušan Privalinec, Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková, Ing. Viera Vaská,  Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. Martin Novodomec, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

Uznesenie číslo   28 /1902

 

vo veci riešenia bezpečnosti na ceste I/65 v prieťahu mestom Kremnica.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/k o n š t a t u j e, že 

 1. po ukončení rekonštrukcie cesty I/65, ktorá bola vyvolaná podmytím a poškodením cesty, bola na prieťahu mestom Kremnica mnohonásobne zvýšená intenzita najmä kamiónovej dopravy,
 2. dochádza k ohrozovaniu chodcov prechádzajúcich prechodmi pre chodcov, spájajúcimi dve exponované časti mesta,
 3. na úseku v prieťahu mestom Kremnica nie sú na ceste I/65 osadené dostatočné bezpečnostné prvky a prvky smerujúce k upokojeniu a spomaleniu dopravy v predmetnom úseku.

 

B/ v y z ý v a

Slovenskú správu ciest k realizácií krokov a riešení smerujúcich k zvýšeniu bezpečnosti chodcov na prechodoch pre chodcov, ako aj k celkovému upokojeniu a spomaleniu dopravy na ceste I/65 v prieťahu mestom Kremnica.

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ.

 

Mgr. Ing. Novodomec – Jedna vec sú mŕtve pásy, ktoré skracujú krajnicu na ľavej strane smerom hore. Cyklista alebo chodec hlavne v zime sa nemá kde ustúpiť. Podľa jeho názoru sú tieto pásy úplne zbytočné. Druhá vec sú súbežné pruhy smerom na sever. To evokuje vodičov, aby sa predbiehali. Myslí si, že na tomto by sa malo popracovať. Ing. Heriban – informoval, že špecifikácia tejto cesty je taká, že najlepší by tu bol obchvat. V najbližšej dobe to ale neprichádza do úvahy. Ďalej informoval a vývoji tejto cesty, ako by to asi vyzeralo do budúcnosti.  Vojtko Dis. art. – táto cesta sa rieši už dlho. Každé jedno vedenie mesta vždy komunikovalo so správou ciest. Rozprávať sa o obchvate ciest je taká „utópia“, nevyriešime to momentálne. Toto uznesenie je predložené, pretože viem, že vedenie mesta má pripravené ďalšie kroky. Naša prvoradá úloha je, aby sme dali podporné stanovisko, preto som toto uznesenie predložil a navrhol.  

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú ďalšie otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali ďalšie otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 10 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko DiS.art., Dušan Privalinec, Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková, Ing. Viera Vaská,  Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. Martin Novodomec, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Uznesenie číslo     /1902

 

vo veci návrhu na zvýšenie platu primátorovi mesta podľa § 4 ods. 2  zákona číslo 253/1994 Zb. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov.                         

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o –  s c h v a ľ u j e

 

zvýšenie platu primátorovi mesta Kremnica Ing. Mgr. Alexandrovi Ferenčíkovi podľa § 4 ods. 2  zákona číslo 253/1994 Zb. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov na 20 %,  a to počnúc od mesiaca február 2019.

 

Mgr. Ing. Novodomec – povedal, že vzhľadom k tomu, že sa v pondelok na stretnutí nezúčastnil, prekvapilo ho, že táto vec je tu. Prečo sa to rieši v rôznom? Tam sú iné témy. Nie je to len o primátorovi, ale aj o viceprimátorke. Jej plat sa odvíja percentuálne od platu primátora. Prečo sa rieši plat hneď na začiatku. Aký je dôvod toho, že hneď prvé riadne pracovné zasadnutie sa rieši zvyšovanie platu? Poslanci, ktorí boli v minulom období vedia posúdiť, či si zaslúži alebo nezaslúži, ale nechápe tých poslancov, ktorý súhlasili s navýšením, na základe akej činnosti. Povedané bolo, že je to motivačné. Povedal, že je to v kontraste, lebo ďalší bod je návrh Mgr. Ing. Novodomca a bola tam veľká kritika, že čo chce. Ďalej vyjavil svoj nesúhlas a kritiku k zvyšovaniu platov. Navrhol, aby sa tento bod stiahol z programu MsZ. Ing. Vaská –  informovala, že nebolo povedané, kto bude viceprimátor. Všetko ostáva tak, ako je. Ale vieme kto je to oficiálne? A prečo sa po štyroch rokoch navrhol audit mestského úradu? To sa robí na začiatku volebného obdobia. Takéto veci sa robia diskusiou, zisťujú sa možné agentúry a cenové ponuky. Ale hlavne sa vytyčuje cieľ, čo chceme tým dosiahnuť. Máme na to vôbec v rozpočte prostriedky? Stačí nám na to saldo rozpočtu? Ten audit je dobrá myšlienka, ale navrhuje, aby sa to najprv prediskutovalo. Navrhla, aby sa tieto obidva body stiahli z programu MsZ. A treba sa tomu najprv venovať a diskutovať o tom.  

Ing. Volková – opýtala sa kedy a o koľko percent bol naposledy zvyšovaný plat primátora? Ceferová – v novembri 2017. Ing. Mgr. Ferenčík – keď som chcel v roku 2016 vykonať tento audit, ste mi povedali, že už je neskoro. Teraz sa chcem vyhnúť tomu, že budem obiehať agentúry verejnej správy, ktoré sú schopné urobiť audit, pretože ich nie je až tak veľa. Sú tri. Alebo aspoň v tom roku 2016 boli 3, ktoré boli schopné toto spraviť a mali už nejaké skúsenosti. Po štyroch rokoch to robím preto, že keď som sem nastúpil, potreboval som si sám urobiť obraz o tom ako to funguje. Ďalej sa vyjadril aj k zvyšovaniu platu primátora. Viedla sa ďalej ešte rozsiahla debata na tému zvyšovania platu a auditu (viď videozáznam﴿.

 

Ing. Mgr. Ferenčík  – skonštatoval, že uznesenie nebolo prijaté.

Uznesenie číslo    29 /1902

 

vo veci predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020, pod kódom: OPII-2018/7/1-DOP, názov: Wifi pre obec zameraná na budovanie regionálnych sietí s technologickou neutralitou otvorených pre všetkých operátorov s ohľadom  na cieľ 100% pokrytia 30Mbit/s.

 

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   s c h v a ľ u j e

 1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 -2020, pod kódom: OPII – 2018/7/1 – DOP, názov: Wifi pre obec zameraná na budovanie regionálnych sietí s technologickou neutralitou otvorených pre všetkých operátorov s ohľadom na cieľ 100% pokrytia 30 Mbit/s.
 2. názov projektu: Wifi pre mesto Kremnica
 3. maximálnu výšku oprávnených výdavkov na projekt 15 000 €
 4. spolufinancovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov, t.j. v minimálnej výške 750 €

 

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 10 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko DiS.art., Dušan Privalinec, Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková, Ing. Viera Vaská,  Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. Martin Novodomec, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Uznesenie číslo     /1902

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/k o n š t a t u j e

potrebu vykonania personálneho auditu Mesta Kremnica a ním zriadených rozpočtových a príspevkových organizáciách,

 

B/ž i a d a

o predloženie cenovej ponuky na najbližšie rokovanie mestského zastupiteľstva a následne o vykonanie personálneho auditu podľa bodu/A.

 

Toto uznesenie bolo stiahnuté z programu MsZ.

 

17:27 – zo zasadnutia MsZ odišla Ing. Janka Volková

                              

Mgr. Ing. Novodomec vyzval pána Krausa, aby sa vyjadril k novej telocvični. Pán Kraus vyslovil svoj názor a nespokojnosť. Viedla sa diskusia k tejto téme.

Udelil sa priestor taktiež pánovi Nemčekovi, obyvateľovi mesta, ktorému sa nepáči stav starých budov a pamiatok v meste.

 

Mgr. Ing. Novodomec – podal návrh na uznesenie, aby primátor mesta a vedúci oddelení MsÚ predkladali správu o práci, ktorú za mesiac vykonali.

 

Ing. Mgr. Ferenčík – požiadal poslancov, aby hlasovali o návrhu uznesenia Mgr. Ing. Novodomca.

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 3 (Ing. Viera Vaská, Mgr. Ing. Martin Novodomec, MUDr. Radovan Junas, MHA)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 6 (Marián Vojtko, Dis. art., Mgr. Ondrej Horváth, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Martin Kapšo, Iveta Ceferová, Dušan Privalinec)

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že návrh na uznesenie nebol prijatý.

 

Ing. Vaská – opýtala sa, či sa robia nejaké kroky s domom na Kutnohorskej ulici. Či sa oslovil majiteľ a či môže mesto v tomto nejako konať. Požiadala o písomné vyjadrenie.

 

 • K bodu: Interpelácie

 

Mgr. Ing. Novodomec – opýtal sa ako je na tom kúpalisko. Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že sa pokúsil o stretnutie, ale zatiaľ sa mu to nepodarilo. Vojtko, Dis. art. – tlmočil požiadavku obyvateľov Dolnej ulice o opravu kanalizačného poklopu, ktorý búcha, keď naň vyletí kamión. Ďalej poďakoval technickým službám za to, že vždy keď im zavolal, tak bolo všetko promtne spravené. Týka sa to hlavne odhrabávania snehu a posypu. Navrhol zriadenie „ pohotovostnej linky“. Konštatoval, že by bolo treba riešiť zamestnancov VPP. Bc. Grosch. Privalinec – taktiež poďakoval Bc. Groschovi za promtné vybavovanie požiadaviek čo sa týkalo odpratávania snehu. Mgr. Ing. Novodomec – opýtal sa ako je to s vrtom na Skalke. Investovalo sa do neho dosť peňazí. Pokročilo sa v niečom?

 

 

12) K bodu: Záver

 

Ing. Mgr. Ferenčík – ukončil o 18:25 hod. 2. riadne zasadnutie MsZ v tomto roku, 4. v tomto volebnom období. Zvukový záznam a videozáznam z rokovania MsZ tvorí prílohu tejto zápisnice.

                                                                                                      

 

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík

            primátor mesta

 

 

 

Marián Vojtko, Dis. art                                                       Mgr. Ing. Martin Novodomec

 1. overovateľ                                                                         2. overovateľ

 

 

 

 

Zapísala: Iveta Hromadová

 

Zdieľať tento príspevok.