Zápisnica č. 1/2019 zo zasadnutia Komisie dotačnej, konaného dňa 11. marca 2019

Zápisnica č. 1/2019 zo zasadnutia Komisie dotačnej, konaného dňa 11. marca 2019

Prítomní: Ing. Viera Vaská, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Alexander Sekaj, Dušan Privalinec, Marián Vojtko DiS. art.,

                   Ing. Tomáš Heriban, MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Ondrej Horváth, Iveta Ceferová

Ospravedlnený:  Ing. Janka Volkova

Zoznam žiadostí

o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica

termín: 28.2.2019

Oblasť kultúra: 17.377,- €, zostatok= 4 417,- €

A/Fond úhrady nákladov na energie 10% = 1.737,70 €          

B/Fond kultúrnych podujatí 80% = 13.901,60 €, zostatok= 2 679,30 €

  1. celoslovenský alebo medzinárodný význam a má uskutočnených 5 ročníkov po sebe  85%11.816,36 €

(1 104,92 € presunúť do položky B/Fond kultúrnych podujatí/2.mestský alebo regionálny význam a 322,30 € do položky C) zostatok=1 289,14 €

 

P.č.

číslo

zmluvy

OrganizáciaCelkové

Náklady

Žiadaná

dotácia

Schválená

suma

Cieľ projektu
11/2019

 

OZ RZ pri ZUŠ J.L.Bellu v Kremnici1 500700Prednášam teda som…2019 – ubytovanie. Termín realizácie: 30.5.-2.6.2019
 

2

 

 

2/2019

 

Občianske združenie Múzeum Gýča

 

 

149 000

 

 

7 500

 

 

7 500

Európsky Festival humoru a satiry 39. ročníka Kremnické gagy 2019– organizačno-technické zabezpečenie (ubytovanie umelcov, hostí a účastníkov, tvorba vizuálna, propagácia a grafické služby, produkčné a administratívne služby). Termín realizácie: 23.-24.-25.august 2019
33/2019Dychová hudba „Minciar“1 00070040027.ročník Bellovho festivalu dychových hudieb v Kremnici – organizačno-technické zabezpečenie. Termín realizácie: 12.5.2019
 

4

 

 

4/2019

 

 

OZ Bašta Musica

 

 

3 000

 

 

600

 

 

500

Kremnické Laso 2019–Kremnické hudobné leto  –(účinkujúci, porota—(náklady spojené s účasťou – cestovné, honoráre…), strava a ubytovanie pre účinkujúcich a organizátorov, ceny pre víťazov Kremnického Lasa a reklama, propagácia, administratíva, distribúcia) Termín realizácie: 17.apríl až 18. august 2019

                                                                                                   9 100

  1. mestský alebo regionálny význam 5% = 695,08 €,(navýšenie položky B,2/ o 1 104,92 €:z položky B/1),zostatok=0 €
 

P.č.

číslo

zmluvy

OrganizáciaCelkové

Náklady

Žiadaná

dotácia

Schválená

Suma

Cieľ projektu
 

5

 

5/2019

 

Knižnica Jána Kollára, Kremnica

 

3 500

 

1 500

 

400

Knižnica pre všetkých –autorské besedy, ZOO olympiáda, moderované podujatia pre deti na podporu čítania, Noc s Andersenom, Kreatívna knižnica–organizačno-tech. zabezpečenie. Termín realizácie: rok 2019
 

6

 

6/2019

Kremnický banícky spolok, občianske združenie 

1 200

 

600

 

400

Banícky deň – Prezentácia baníckych tradícií s cieľom zachovania kultúrneho dedičstva a propagácia mesta v cestovnom ruchu –  organizačno-technické zabezpečenie. Termín realizácie: 20.7.2019
 

7

 

7/2019

 

Kremnica región – združenie turizmu

 

16 900

 

1 500

 

1 000

Kremnická Jazzda 2019, (honoráre pre účinkujúcich, propagačné materiály, internetová propagácia, služby grafika, prenájom svetelnej aparatúry a zvukovej aparatúry, služby technického zabezpečenia, služby moderátora). Termín realizácie: 28.-30.06.2019

                                                                                           1 800    

  1. celoslovenský alebo medzinárodný význam 5%= 695,08 €
  2. mestský alebo regionálny význam 4%= 556,06 €
  3. iné kultúrne podujatie 1%= 139,02 €   

C/Fond kultúry 10% = 1.737,70 €,(navýšenie položky C/ o 322,30 €:z položky B/1), zostatok= 0 €

P.č.číslo

zmluvy

OrganizáciaCelkové

náklady

Žiadaná

dotácia

Schválená

Suma

Cieľ projektu
 

8

 

8/2019

Slovenský zväz telesne postihnutých, základná organizácia 

400

 

 

300

Charitatívna činnosť „Od srdca k srdcu“ – potraviny pre Jánsky guláš a vianočnú kapustnicu pre sociálne slabých, osamelých, chorých, bez domova a imobilných občanov mesta Kremnica
 

9

9/2019Knižnica Jána Kollára, Kremnica4 5001 000200Čítam, čítaš, čítame… Doplnenie knižničného fondu o novovychádzajúce tituly. Termín realizácie: 02/2019-06/2019.
 

 

 

10

 

 

10/2019

 

Farnosť Kremnica, Rímskokatolícka cirkev sv. Františka z Assisi

 

453

 

58

 

 

60

Detský letný tábor 1.-4.ročníka ZŠ– Cieľom je usporiadať pre deti nášho mesta týždeň plný hier a zábavy, mnohých zážitkov, skúseností a kamarátstiev v spoločenstve medzi sebou. Pripraviť pre deti taký program, aby aj bližšie spoznali mesto v ktorom žijú. Výdavková časť. strava, ostatné (materiál, pomôcky, odmeny), kancelárske potreby. Termín realizácie: 8.-12.7.2019.
 

11

 

11/2019

Farnosť Kremnica, Rímskokatolícka cirkev sv. Františka z Assisi 

2 936

 

286

 

300

Detský letný tábor 5.-9.ročníka ZŠ-ubytovanie + strava, cestovné (Lúčky pri Ružomberku), ostatné (materiál, pomôcky, odmeny), kancelárske potreby, výlety. Termín realizácie: 12.-18.8.2019.
 

12

 

12/2019

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov Oblastný výbor 

150

 

150

 

100

Kultúrno-spoločenské posedenie pri príležitosti 75 vypuknutia SNP-výročie (uctenie padlých a bojovníkov SNP, s občerstvením, kotlíkový guláš, káva zákusok). Termín realizácie: 27.08.2019
 

13

 

13/2019

 

OZ Pes a mačka v ohrození

 

1 200

 

900

 

400

„Pomôžme im, oni pomôžu nám“ –Stop nechceným a týraným šteniatkam amačiatkam- ochytávať a následne sterilizovať túlavé mačky – pouličky, fenky odchytené MsPO za účelom eliminácie nechcených mláďat.  Termín realizácie: február 2019-október 2019.
 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

14/2019

 

 

 

 

 

OZ Kreatívna spoločnosť Valava

 

 

 

 

13 280

 

 

 

 

2 000

 

 

 

 

700

Tajomstvá mesta- OZ Kreatívna spoločnosť Valava projekt vypracovala a realizuje najmä pre obyvateľov mesta Kremnica a pre podporu turistického ruchu. V budúcnosti plánujú nadobudnuté a v meste osadené komponenty venovať Mestu Kremnica pre všeobecný prospech.

Žiadosť na:

-Informačné tabuľky podľa nacenenia umeleckého kováča Petra Bazelidesa,

-Informačné tabule-hracie prvky na detské ihriská v počte 3ks,

-Hlasovacie zariadenie pre uskutočnenie interaktívnych kvízov,

-Materiál na bezbariérový prístup,

-Materiálovo-technické zabezpečenie projektu,

-Ostatné materiály, farby, sprievodný bedeker a pod. pre organizáciu podujatia.

Osadenie kovových schránok na pamiatkach a budovách v meste v rámci troch rôznych okruhov. Okrem informácií bude v schránke hádanka a indícia k uhádnutiu. Súčasťou projektu sú aj interaktívne tabule umiestnené na Štefánikovom námestí, pri kine Akropola a na ul. J. Horvátha. 

                                                              2 060                                                                                                                  

Schválená dotácia spolu: 9 100+1 800+2 060=12 960eur

OBLASŤ Telesná kultúra: 17.877 €, zostatok=6 393 €

    A/Fond mládežníckeho športu 31% = 5.541,87 € (941,87 € presunúť do položky D/Fond športu) zostatok=0 €

P.č.

 

číslo

zmluvy

OrganizáciaCelkové nákladyŽiadaná

Suma

Schválená

Suma

Cieľ projektu
15 

15/2019

TJ Kremnica – stolnotenisový oddiel800600300Mládežnícky šport (Súťaž družstiev v V.-lige krajského majstrovstva)
 

16

 

 

16/2019

 

ŠPORTOVÝ KLUB TENISU Kremnica

 

1 000

 

800

 

800

Mládežnícky šport (Rozvoj detského tenisu v Kremnici).Súpiska-mladšie žiačky 6 hráčov, staršie žiačky-8, zmiešané do 10r.-10,zmiešané do 8r.-4.
 

17

 

17/2019

 

Občianske združenie Skiklub Kremnica

 

6 000

 

3 000

 

1 800

Mládežnícky šport (Skvalitnenie tréningového procesu). V klube trénuje 36 detí rozdelených do 4 skupín.
 

18

 

 

18/2019

 

Športový klub futbalu Kremnica

 

3 000

 

2 250

 

1 700

Mládežnícky šport (Podpora mládežníckeho futbalu rok 2019). Podpora tímu starších žiakov vek 10-15rokov v počte 15 a prípravky vek 7-10 rokov v počte 15.

                                                 4 600

B/ Fond úhrady nákladov na energie 31% = 5.541,87 €, zostatok= 2 807,87 €

P.č.číslo

zmluvy

OrganizáciaCelkové nákladyŽiadaná

Suma

Schválená

Suma

Cieľ projektu
1919/2019TJ Kremnica – kolkáreň550413413Kolkáreň – elektrická energia pre rok 2019
2020/2019ŠPORTOVÝ KLUB TENISU Kremnica800500500Náklady na energie – voda a elektrická energia
 

21

 

21/2019

 

EUROLOPPET SLOVAKIA,o.z.

 

1 200

 

600

 

600

Úhrada nákladov na elektrickú energiu spotrebovanú na prevádzku kancelárskych priestorov v MsKs Kremnica
2222/2019Športový klub futbalu Kremnica1 6281 2211 221Elektrická energia na futbalovom ihrisku Kremnica

                                                                                                                2 734

C/ Fond športových podujatí 31%= 5.541,87 €, zostatok= 2 491,87 €

P.č.číslo

zmluvy

OrganizáciaCelkové nákladyŽiadaná

Suma

Schválená

Suma

Cieľ projektu
2323/2019TJ Kremnica- kolkársky oddiel520450300Reprezentácia mesta v kolkárskej súťaži 2019 – jarná časť– náklady na cestovné
 

 

24

 

 

 

24/2019

 

 

TJ BIELA STOPA KREMNICA, občianske združenie (ďalej o.z. TJ BS)

 

 

4 950

 

 

2 150

 

 

2 150

Preteky v behu na lyžiach Slovenského pohára   – („vytrvalostné večerné preteky v behu na lyžiach pri umelom osvetlení“ a „preteky lyžiarskej obratnosti  Cross – Country Cross“). Výdavková časť: -technický delegát, časomiera, ceny pre pretekárov, nájom priestorov, ozvučenie, moderátor, zdravotné zabezpečenie, sanitka, úprava tratí, technické zabezpečenie, organizačné zabezpečenie. Termín realizácie: 30.03.2019-31.03.2019.
 

25

 

 

25/2019

 

Mestský klub lyžiarov Kremnica

 

2 000

 

600

 

600

Zabehni zdravie 2019 – organizačno –technické zabezpečenie (výdavková časť: zabezpečenie organizácie podujatia(PHM, strava, jednotné dresy podujatia). Termín realizácie: 11.05.2019

                                                                                                                    3 050                                                                                                                                                                                      

 

 

D/ Fond športu 7%= 1.251,39,- € (navýšenie položky D/ o 941,87 €:z položky A) zostatok= 1 093,26 €    

P.č.Číslo

Zmluvy

OrganizáciaCelkové nákladyŽiadaná

Suma

Schválená

Suma

Cieľ projektu
 

26

 

 

26/2019

 

ŠPORTOVÝ KLUB TENISU Kremnica

 

2 225

 

1 000

 

300

Kremnica Wolves – hokejbalový klub- 1. Banskobystrická hokejbalová liga, (postup do play off, reprezentácia mesta v hokejbale). Výdavková časť: štartovné, výroba sady dresov, hokejbalová výstroj, cestovanie na zápasy.
 

27

 

 

27/2019

 

Kremnický klub zlatokopov

 

800

 

350

 

200

Kremnická Zlatinka 2019-organizačno technické zabezpečenie (technické zabezpečenie súťaže, ceny, občerstvenie). Miesto realizácie: Kremnica-Tancplac. Termín realizácie: 08.06.2019
 

 

28

 

 

 

28/2019

 

 

OZ Zasmečuj deťom zdravie

 

 

1 300

 

 

600

 

 

600

Zasmečuj deťom zdravie – memoriál Mateja Tótha, podpora detí s onkologickým ochorením. Výdavková časť: strava, ceny pre účastníkov, tričká s logom, tech. zabezpečenie súťaže, úprava priestorov a ihriská, propagačné predmety, odmena účinkujúcim a prenájom aparatúry a priestorov. Miesto realizácie: Ľahkoatletické ihrisko, kino Akropola.Termín realizácie: 31.08.-01.09.2019.

                                                                                                        1 100

 

Schválená dotácia spolu: 4 600+2 734+3 050+1 100= 11 484 Eur

 

 

Zapísala: Ing. Jana Bieleschová                                                                        Ing. Viera Vaská, predseda dotačnej komisie

Zdieľať tento príspevok.