Uznesenia z 5. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 14. marca 2019

Uznesenia z 5. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 14. marca 2019

Uznesenie číslo 30/1903

vo veci správy o kontrole plnenia uznesení.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

správu č. 2/2019 o kontrole plnenia uznesení prijatých MsZ v Kremnici, ktorá je predložená hlavnou kontrolórkou mesta Kremnica.

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko DiS.art., Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková, Ing. Viera Vaská,  Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 31/1903

 

vo veci žiadosti Petra Minku, Zlatá ulica 630/10, 967 01 Kremnica o predĺženie platnosti uznesenia Mestského zastupiteľstva v Kremnici č. 90/1809 zo dňa 6. septembra 2018.

 

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e

predĺženie platnosti uznesenia Mestského zastupiteľstva v Kremnici č. 90/1809 zo dňa

 1. septembra 2018

B/ u k l a d á

mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                                                  

termín: 31.03 2019.

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko DiS.art., Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková, Ing. Viera Vaská,  Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 32/1903

 

vo veci návrhu VZN č. 1/2019 o určení výšky príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica   od 01.04.2019.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/  s ch v a ľ u je

VZN č. 1/2019 o určení výšky príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica   od 01.04.2019.            

 

                     B/ruší

prijatím VZN č. 1/2019 sa ruší VZN č. 1/2017.

 

                     C/ ukladá

vedúcej oddelenia oznámiť nové skutočnosti riaditeľom škôl a školských zariadení

termín: do 30.03.2019.

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 6 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko DiS.art., Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková,  Mgr. Ondrej Horváth, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 1 (Mgr. Ing. Martin Novodomec)

ZDRŽAL SA: 2 (Ing. Viera Vaská, MUDr. Radovan Junas, MHA)

 

Uznesenie číslo 33/1903

 

vo veci návrhu VZN č. 2/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej  školy a dieťa školského zariadenia v roku 2019

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o –  s c h v a ľ u j e

VZN č. 2/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej  školy a dieťa školského zariadenia v roku 2019.

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko DiS.art., Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková, Ing. Viera Vaská,  Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 34/1903

 

vo veci stanoviska hlavnej kontrolórky k rozpočtovému opatreniu mesta Kremnica k 07.12.2018.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtovému opatreniu mesta Kremnica k 07.12.2018.

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko DiS.art., Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková, Ing. Viera Vaská,  Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 35/1903

 

vo veci Rozpočtového opatrenia primátora mesta Kremnica č. 3 k 07.12.2018.

   

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e   n a    v e d o m i e

Rozpočtové opatrenie primátora mesta Kremnica č. 3 k 07.12.2018.

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko DiS.art., Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková, Ing. Viera Vaská,  Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 36/1903

 

vo veci stanoviska hlavnej kontrolórky k rozpočtovému opatreniu mesta Kremnica k 07.01.2019.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtovému opatreniu mesta Kremnica k 07.01.2019.

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko DiS.art., Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková, Ing. Viera Vaská,  Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 37/1903

 

vo veci Rozpočtového opatrenia primátora mesta Kremnica č. 1 k 07.01.2019.

   

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e   n a    v e d o m i e

Rozpočtové opatrenie primátora mesta Kremnica č. 1 k 07.01.2019.

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko DiS.art., Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková, Ing. Viera Vaská,  Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 38/1903

 

vo veci stanoviska hlavnej kontrolórky k rozpočtovému opatreniu mesta Kremnica k 31.12.2018.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtovému opatreniu mesta Kremnica k 31.12.2018.

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko DiS.art., Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková, Ing. Viera Vaská,  Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 39/1903

 

vo veci Rozpočtového opatrenia mesta Kremnica k 31.12.2018.

  

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e   n a    v e d o m i e

Rozpočtové opatrenie mesta Kremnica k 31.12.2018.

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko DiS.art., Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková, Ing. Viera Vaská,  Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 40/1903

 

 • vo veci čerpania rozpočtu mesta Kremnica za rok 2018 k 31.12. 2018.
 •  
 • M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o –   b e r i e   n a    v e d o m i e
 • predloženú správu o čerpaní rozpočtu mesta Kremnica za rok 2018 k 31.12.2018. nasledovne:
 • Bežný rozpočet: príjmy: 5 295 732,99 €, t.j.    102,48 %
 • výdavky: 4 846 099,93 €, t.j.      97,48 %
 • saldo:    449 633,06 €
 • Kapitálový rozpočet:príjmy: 831 636,51 €, t.j.     100,00 %
 • výdavky:     1 473 006,34 €, t.j.      94,08 %
 • saldo: – 641 369,83,63 €
 • Finančné operácie: príjmy:   651 645,21 €, t.j.      96,03 %
 • výdavky:    104 067,67 €, t.j.      99,98 %

                            saldo:             547 577,54 €

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko DiS.art., Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková, Ing. Viera Vaská,  Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 41/1903

 

vo veci Monitorovania programového rozpočtu mesta Kremnica za rok 2018 k 31.12.2018.

 

M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  –  b e r i e  n a   v e d o m i e 

predloženú Monitorovaciu správu za rok 2018 k 31.12.2018.

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko DiS.art., Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková, Ing. Viera Vaská,  Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 42/1903

 

vo veci správy o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov k 31.12.2018 za Mestský bytový podnik Kremnica.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

správu o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov k 31.12.2018 za Mestský bytový podnik, Kremnica (v eurách)

 Hlavná činnosť%Podnikateľská činnosť%SPOLU%
Príjmy149 014,551013 142,8191152 157,36101
Výdavky135 317,33922 663,0461137 980,3792
Saldo13 697,22 479,77 14 176,99 

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko DiS.art., Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková, Ing. Viera Vaská,  Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 43/1903

 

vo veci  plnenia rozpočtu príjmov a výdavkov k 31.12.2018 za Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica.

 

M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  –  b e r i e    n a   v e d o m i e

predloženú správu o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov k 31.12.2018 za Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica nasledovne:

                                    Hlavná činnosť     %      Podnikateľská  činnosť    %       Celkom KIC         %

Príjmy:                            300 775          99,77           203 682                 100,00      504 457         99,82 

Výdavky:                        298 936          99,16           199 372                   99,57      498 308         99,30

Saldo:                                 1 839                                  4 310                                      6 149

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 8 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko DiS.art., Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková,   Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 1 (Ing. Viera Vaská)

 

Uznesenie číslo 44/1903

 

vo veci stanoviska hlavnej kontrolórky k 1. zmene rozpočtu mesta Kremnica na rok 2019.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

stanovisko hlavnej kontrolórky k 1. zmene rozpočtu mesta Kremnica na rok 2019.

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko DiS.art., Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková, Ing. Viera Vaská,  Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 45/1903

 

vo veci návrhu 1. zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2019.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   s c h v a ľ u j e

 1. zmenu rozpočtu mesta Kremnica na rok 2019, podľa predloženého návrhu nasledovne:

bežné príjmy:                           5 354 454 €

kapitálové príjmy:                       137 464 €

príjmové finančné operácie:         140 501 €      

spolu príjmy:                          5 632 419 €

        

bežné výdavky:                         5 326 216 €

kapitálové výdavky:                              212 395 €

výdavkové finančné operácie:         88 808 €

spolu výdavky:                       5 627 419 €

 

saldo bežného rozpočtu:                28 238 €

saldo kapitálového rozpočtu:        – 74 931 €

saldo finančných operácií:                   51 693 €

celkové saldo rozpočtu:               5 000 €

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 6 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko DiS.art., Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková,   Mgr. Ondrej Horváth, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 2 (Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Viera Vaská)

ZDRŽAL SA: 1( MUDr. Radovan Junas, MHA)

 

Uznesenie číslo 46 /1903

 

vo veci stanoviska hlavnej kontrolórky k 1. zmene rozpočtu príjmov a výdavkov Mestského bytového podniku v Kremnici pre rok 2019.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

stanovisko  hlavnej kontrolórky k 1. zmene rozpočtu príjmov a výdavkov Mestského bytového podniku v Kremnici pre rok 2019.

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 7 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko DiS.art., Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková,  Mgr. Ondrej Horváth,  MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 2( Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Viera Vaská)

 

 

Uznesenie číslo 47/1903

 

vo veci návrhu 1.zmeny rozpočtu príjmov a výdavkov Mestského bytového podniku v Kremnici pre rok 2019.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   – s c h v a ľ  u j e

 1. zmenu rozpočtu príjmov a výdavkov Mestského bytového podniku v Kremnici pre rok 2019

Príjmy:                       HČ  159 255    VČ   3 455        spolu       162 710          

Výdavky:                   HČ  159 255    VČ   3 455         spolu      162 710  

Saldo:                                HČ             0   VČ          0          spolu                 0    

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 7 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko DiS.art., Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková, Mgr. Ondrej Horváth, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 2 (Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Viera Vaská)

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 48/1903

 

vo veci stanoviska hlavnej kontrolórky k 1. zmene rozpočtu príjmov a výdavkov Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2019.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

stanovisko hlavnej kontrolórky k 1. zmene rozpočtu príjmov a výdavkov Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2019.

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 7 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko DiS.art., Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková,  Mgr. Ondrej Horváth, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 1 (Ing. Viera Vaská)

ZDRŽAL SA: 1 (Mgr. Ing. Martin Novodomec)

 

Uznesenie číslo 49/1903

 

vo veci návrhu 1. zmeny rozpočtu príjmov a výdavkov Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   s c h v a ľ u j e

 1. zmenu rozpočtu príjmov a výdavkov Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2019

návrh rozpočtu príjmov a výdavkov 2018:

                                           Hlavná činnosť                            Podnikateľská činnosť

príjmy:                                       253 391 €                                                189 792 €

výdavky:                                    253 391 €                                                187 048 €

saldo:                                                    0 €                                                    2 744 €

 

 1. zmena rozpočtu príjmov a výdavkov 2019:

                                           Hlavná činnosť                            Podnikateľská činnosť

príjmy:                                       296 756 €                                                189 792 €

výdavky:                                    296 756 €                                                187 048 €

saldo:                                                    0 €                                                    2 744 €

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 7 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko DiS.art., Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková,   Mgr. Ondrej Horváth,  MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 2 (Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Viera Vaská)

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 50/1903

 

vo veci správy  o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta za rok 2018 za Mestský bytový podnik Kremnica.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

správu  o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta za rok 2018 za Mestský bytový podnik Kremnica.

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko DiS.art., Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková, Ing. Viera Vaská,  Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 51/1903

 

vo veci správy o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za rok 2018.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

predloženú správu o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za rok 2018.

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 7 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko DiS.art., Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková,   Mgr. Ondrej Horváth,  MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 2 (Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Viera Vaská)

 

Uznesenie číslo 52/1903

 

vo veci návrhu Jarmočného poriadku Kremnického jarmoku.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   s c h v a ľ u j e

Jarmočný poriadok Kremnického jarmoku podľa predloženého návrhu.

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko DiS.art., Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková, Ing. Viera Vaská,  Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 53/1903

 

vo veci prijatia sadzby dane za užívanie verejného priestranstva na Kremnickom jarmoku.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/r u š í

uznesenie Mestského zastupiteľstva v Kremnici číslo 40/1704 zo dňa13. apríla 2017  

vo veci určenia sadzby dane za užívanie verejného priestranstva na Kremnickom jarmoku.

 

                                                        B/s c h v a ľ u j e

prijatie sadzby dane za užívanie verejného priestranstva na Kremnickom jarmoku podľa priloženej prílohy.

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko DiS.art., Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková, Ing. Viera Vaská,  Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 54/1903

 

vo veci schválenia dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 28. 02. 2019 pre oblasť kultúra.

 

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  A/ s ch v a ľ u j e

pridelenie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 28. 02. 2019 pre oblasť kultúra v celkovej výške 12.960 v nasledovnom členení:

 1. z Fondu kultúrnych podujatí vo výške 900 € nasledovne:
 2. a) OZ RZ – pri ZUŠ J.L.Bellu v Kremnici 700 €
 3. b) Občianske združenie Múzeum Gýča            500 €
 4. c) Dychová hudba „Minciar“ 400 €
 5. d) OZ Bašta Musica 500 €
 6. e) Knižnica Jána Kollára, Kremnica 400 €
 7. f) Kremnický banícky spolok, občianske združenie 400 €
 8. g) Kremnica región – združenie turizmu, o.z. 000 €

 

 1. z Fondu kultúry vo výške 060 € nasledovne:
 2. a) Slovenský zväz telesne postihnutých       300 €
 3. b) Knižnica Jána Kollára 200 €
 4. c) Farnosť Kremnica 60 €
 5. d) Farnosť Kremnica                                               300 €
 6. e) Slovenský zväz protifašistických bojovníkov 100 €
 7. f) Pes a mačka v ohrození                                    400 €
 8. g) OZ Kreatívna spoločnosť Valava                         700 €

                                                                                                                

                                                                 

                                               B/ u k l a d á

 1. mestskému úradu oznámiť poskytnutie dotácie žiadateľom,
 2. mestskému úradu oznámiť žiadateľom, ktorým nebolo vyhovené,
 3. mestskému úradu pripraviť návrh zmluvy so žiadateľmi podľa bodu A/ uznesenia

zodpovedná: Ing. Jana Bieleschová             

termín: 20.05 2019.

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko DiS.art., Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková, Ing. Viera Vaská,  Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 55/1903

 

vo veci schválenia dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 28. 02. 2019 pre oblasť telesná kultúra.

 

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  A/ s ch v a ľ u j e

pridelenie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 28. 02. 2019 pre oblasť telesná kultúra v celkovej výške 11.484 € v nasledovnom členení:

 1. z Fondu mládežníckeho športu vo výške  600 € nasledovne:
 2. TJ Kremnica – stolnotenisový oddiel     300 €
 3. ŠPORTOVÝ KLUB TENISU Kremnica     800 €
 4. SKI KLUB Kremnica   800 €
 5. Športový klub futbalu Kremnica   700 €

 

 1. z Fondu úhrady nákladov na energie a vodu vo výške 734 € nasledovne:
 2. TJ Kremnica – kolkáreň   413 €
 3. ŠPORTOVÝ KLUB TENISU Kremnica   500 €
 4. EUROLOPPET SLOVAKIA,o.z.                      600 €
 5. Športový klub futbalu Kremnica 221 €

 

 1. z Fondu športových podujatí vo výške 3 050 € nasledovne:
 2. TJ Kremnica, kolkársky oddiel                       300 €
 3. TJ Biela stopa o.z. Kremnica 150 €
 4. Mestský klub lyžiarov Kremnica   600 €

 

 1. z Fondu športu vo výške 1 100 € nasledovne:
 2. ŠPORTOVÝ KLUB TENISU Kremnica 300 €
 3. Kremnický klub zlatokopov    200 €
 4. OZ Zasmečuj deťom zdravie    600 €

 

                                               B/ u k l a d á

 1. mestskému úradu oznámiť poskytnutie dotácie žiadateľom,
 2. mestskému úradu oznámiť žiadateľom, ktorým nebolo vyhovené,
 3. mestskému úradu pripraviť návrh zmluvy so žiadateľmi podľa bodu A/ uznesenia

zodpovedná: Ing. Jana Bieleschová             

termín: 20.05. 2019.

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko DiS.art., Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková, Ing. Viera Vaská,  Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

 

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 56/1903

 

vo veci Riadna účtovná závierka spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o, so sídlom Zechenterova 347/2, 967 01 Kremnica, IČO 31 600 182, ktorá je zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica v odd. Sro vložka č. 1690/S (ďalej „Mestské lesy Kremnica, s.r.o.) za rok 2018

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o –  s c h v a ľ u j e

Riadnu účtovnú závierku spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o za rok 2018 s dosiahnutým hospodárskym výsledkom po zdanení – ziskom vo výške 371.871,69 eur pri výnosoch 4.502.245,19 eur, nákladoch 4.029.242,62 eur a dani z príjmov právnických osôb 101.130,88 eur.

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko DiS.art., Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková, Ing. Viera Vaská,  Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

 

                                                                           Ing. Mgr. Alexander Ferenčík

                                                                                                          primátor  mesta         

 

 

                      Mgr. Ondrej Horváth                                                  Ing. Janka Volková

  člen návrhovej komisie                                               člen návrhovej komisie

 

 

Zapísala: Mgr. Ľuba Ďurčová

 

 

                                                                                

Zdieľať tento príspevok.