Zápisnica č. 3 zo zasadnutia komisie sociálnej, zdravotnej, bytovej politiky a bezpečnosti mesta dňa 18.03.2019

 

Začiatok zasadnutia komisie: 16,00  h
Ukončenie zasadnutia komisie: 17,40 h
Prítomní: MUDr. Radovan Junas MHA, Iveta Ceferová, Marián Vojtko DiS.art.,  Ing. Lenka Reichlová, Mgr. Roman Brhlík, Mgr. Eva Hrončová
Ospravedlnený:
Sekretárka komisie: Mgr. Ľuba Ďurčová

Program

 

  1. Úvod
  2. Prejednanie došlých žiadostí – bytová agenda
  3. Program odpadového hospodárstva Program obce Kremnica na roky 2016-2020

 

  1. Úvod

 

Na úvod MUDr. Radovan Junas, MHA  privítal prítomných a oboznámil prítomných  s programom dnešnej komisie.

  1. Prejednanie došlých žiadostí – bytová agenda

 

Eva Š. – žiadosť o zápis do zoznamu uchádzačov o nájom mestského bytu

Uznesenie č. 8/2019

Komisia súhlasí so zápisom Evy Š. do zoznamu uchádzačov o nájom mestského bytu.

Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

Lukáš P. – žiadosť o zápis do zoznamu uchádzačov o nájom mestského bytu

Uznesenie č. 9/2019

Komisia súhlasí so zápisom Lukáša P. do zoznamu uchádzačov o nájom mestského bytu.

Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

Otília C. – žiadosť o výmenu bytu

Uznesenie č. 10/2019

Komisia berie na vedomie žiadosť Otílie C. o výmenu bytu.

Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

Ľudmila P. – žiadosť o výmenu bytu

Uznesenie č. 11/2019

Komisia berie na vedomie žiadosť Ľudmily P. o výmenu bytu.

Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

Mária V. – žiadosť o sociálnu a finančnú výpomoc

 

Uznesenie č. 12/2019

Komisia konštatuje, že finančnú pomoc pre Máriu V. nie je možná, nakoľko dlhuje mestu nielen za nájom bytu, ale aj za komunálny odpad. V prípade zaplatenia dlžnej sumy, komisia súhlasí s predĺžením nájomnej zmluvy o 1 mesiac.

Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

Gertrúda K.– žiadosť o ukončenie nájmu dohodou

Uznesenie č. 13/2019

Komisia súhlasí s ukončení nájmu dohodou pre Gertrúdu K..

Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

Poradovník na uvoľnený 2 izbový byt na ČSA 265/60

Uznesenie č. 14/2019

Komisia schválila nasledovný poradovník na pridelenie 2 izbového bytu na ČSA 265/60:

  1. Ľubica H.
  2. Eva Š.
  3. Dominik K.
  4. Kristína F.
  5. Paulína B.

Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

3.Program odpadového hospodárstva Program obce Kremnica na roky 2016-2020

 

Bc. Peter Grosch, vedúci oddelenia technických služieb predložil na rokovanie písomný materiál: Program odpadového hospodárstva Program obce Kremnica na roky 2016-2020

 

Uznesenie č. 15/2019

Komisia zobrala na vedomie  a odporúča schváliť  Program odpadového hospodárstva Program obce Kremnica na roky 2016-2020

Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

V závere členovia komisie  diskutovali či, kde a ako vytvoriť tzv. mestské stredisko sociálnych služieb v meste Kremnica.

 

 

Predseda: MUDr. Radovan Junas, MHA

 

Zapísala: Mgr. Ľuba Ďurčová

 

 

                       

Zdieľať tento príspevok.