Zápisnica z komisie školstva a mládeže zo dňa 19. 03. 2019

Komisia školstva a mládeže

 

Prítomní: Členovia komisie podľa priloženej prezenčnej listiny a pozvaní riaditelia škôl a ŠZ

Sekretárka: Mgr. Hana Zlatošová

 1. Program: Otvorenie
 2. Program odpadového hospodárstva – Program obce Kremnica na roky 2016 –

      2020

 1. Úprava VZN – stravné pásma
 2. Úprava VZN – stravná jednotka
 3. Rekonštrukcia elektriny MŠ Langsfelda
 4. Info – jarné upratovanie v meste a na Skalke
 5. Rôzne
 6. Záver

 

K bodu č.1:

Prítomných privítal a s programom oboznámil predseda komisie Mgr. Sekaj

 

K bodu č.2:

 1. Zlatošová zaslala poslancom mailom materiál: Program odpadového hospodárstva – Program obce Kremnica na roky 2016 – 2020, ktorý vypracoval Bc. Peter Grosch a ku ktorému sa mali vyjadriť všetky komisie.
 • Ceferová vysvetlila niektoré body materiálu
 • Sekaj – sa informoval o možnostiach doplnenia kontajnerov na triedený odpad do základných škôl

Uznesenie č. 1:

Komisia školstva a mládeže odporúča predložiť pripravený materiál Program odpadového hospodárstva – Program obce Kremnica na roky 2016 – 2020 na rokovanie mestského zastupiteľstva.

Hlasovanie: 5 za, 0 proti, 0 sa zdržali

 

K bodu č.3 a 4:

Mgr. Zlatošová vysvetlila prítomným požiadavky na opätovnú zmenu VZN o príspevkoch rodičov na čiastočnú úpravu v školských zariadeniach. Tentoraz by bolo potrebné upraviť stravovacie pásma, a to z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na nákup potravín. Stravovacie pásma sa menili posledne v roku 2011 a nezodpovedajú nárastu cien potravín. Preto by sme pristúpili v zmene pásiem od 1. 5. 2019 v MŠ a od 1. 9. 2019 v ZŠ nasledovne:

 

Školské jedálne – materské školy Od 1. 5. 2019
Príspevok na dieťa – stravná jednotka1,19 €/deň1,27/deň
– stravná jednotka – desiata + obed0,96 €/deň1,02/deň
Príspevok zamestnanca1,19 €/obed1,27/obed
+ doplatok zamestnávateľa na potraviny0,27 €/obed0,06/obed
+ režijné náklady+ 0,86 €/obed1,48/obed
+ sociálny fond0,30 €/obed 
Platba za samostatnú desiatu0,28 €/desiata0,30/desiata
Režijné náklady – obed dieťa2 €/mes.5/mes.
   
Školské jedálne – základné školy Od 1. 9. 2019
Stravníci 6 – 11 rokov0,95/obed1,16/obed
Stravníci 11 – 15 rokov1,01/obed1,22/obed
Stravníci 6 – 15 režijné náklady2,50/mes.5/mes.
Stravníci stredná škola  
+ režijné náklady – obed  
Dospelí stravníci zamestnanci školy1,12/obed1,27/obed
+ doplatok zamestnávateľa na potraviny0/obed0,06/obed
+ režijné náklady1,48/obed

1,43 zamestnávateľ

0,05 zamestnanec

1,48/obed

 

V prípade, že sa budú stravovacie pásma meniť zo strany štátu, opätovne pristúpime k úprave podľa návrhu.

 

K bodu č.5:

Na základe informácií o stave elektrických rozvodov a potrebných revízií elektrickej siete v materských školách je potrebná úprava nevyhovujúceho stavu v budove elokovaného pracoviska na Ulici J. Langsfelda. Mgr. Golhová informovala, že vyčíslené boli predbežné náklady v sume cca 3.000 €.

Poslanci požiadali o nacenenie jednotlivých prác a vypracovanie niekoľkých cenových ponúk. Následne materiál predložiť aj na ekonomickú komisiu a riešiť požiadavky v zmene rozpočtu.

Poslanci prejavili záujem ísť pozrieť do MŠ aj už predtým spomínané podlahy, ktoré sa tiež podľa návrhu hygienikov majú vymieňať. Materiál a práce boli napočítané vo výške 50-tis. €. Podlahy by sa mali vymieňať postupne v jednotlivých miestnostiach podľa opotrebovania.

 

K bodu č.6:

Mgr. Zlatošová informovala prítomných, že opäť rozbehli jarné upratovanie mesta. Oslovené boli školy, telovýchovné kluby, občianske združenia a subjekty, ktoré poberajú dotácie od mesta. Po vyhodnotení akcie bude dotačnej komisii predložený výsledok aktivít oslovených subjektov.

     Upratovanie sa týka  miest, kam sa nedostane technika, a ktoré nie sú súčasťou obytných lokalít. Poslanci vytipovali ďalšie 2 lokality:

 • Uličku od Červenej veže smerom k zámockému areálu
 • Uličku na Veterníku smerom k Elbe

 

V závere Mgr. Sekaj poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie komisie ukončil.

 

 

Zapísala: Mgr. Hana Zlatošová                                             

 

Predseda komisie: A. Sekaj

 

                                                                                             Overovateľ: P. Weiss

Zdieľať tento príspevok.