Zápisnica zo zasadnutia komisie kultúry, športu a cestovného ruchu konaného dňa 20.3. 2019

Prítomní: Marián Vojtko, Iveta Ceferová, Martin Kapšo, Janka Volková, Dušan Privalinec, Peter Neuschl, Martin Varhaňovský, ako hostia Alexander Ferenčík.

Program:

  1. Kontrola uznesení
  2. Návrh riešenia statickej dopravy v meste Kremnica (Skalka)
  3. Podujatia Kultúrneho leta 2019 – informácia
  4. Správa za rok 2018 o činnosti športových klubov

    čerpajúcich financie z rozpočtu mesta – výzva

  1. Program odpadového hospodárstva
  2. Sťahovanie KIC – aktuálne informácie
  3. Rôzne

 

Prítomných členov komisie a hostí privítal predseda komisie p.Vojtko. Skonštatoval, že páni Horváth a Heriban sa ospravedlnili z rokovania a komisia je uznášaniaschopná.

 

1.)  Kontrolou uznesení bolo zistené, že všetky úloh boli splnené.

2.)  členovia komisie mali k dispozícii materiál o návrhu riešenie statickej dopravy na Skalke. Primátor mesta doplnil, že okrem spomínaného návrhu sú v riešení aj ďalšie alternatívy riešenia parkovania ako v meste tak na Skalke

 

UZNESENIE122019

Komisia berie na vedomie návrh predložený Mgr. Brhlíkom a podporuje návrh riešenia statickej dopravy v meste Kremnica a na Skalke.

 

3)  P. Vojtko informoval o podujatiach organizovaných mestom Kremnica a o podujatiach, na ktorých sa spolupodieľa.

Oslavy 1.mája, 1.6. MDD, 27.6. Zbohom škola, vitaj leto, 25.7. a 18.8. – štvrtkové koncerty na pešej zóne, 5.7. Letný deň s Kubíkom na Skalke, 19.a 20.7 Kremnický jarmok, 23. – 25. 8 Kremnické gagy, 31.8. Zasmečuj deťom zdravie. 22.júna bude mesto Kremnica prezentované v rámci podujatia Pivobraní v partnerskom Novom Jičíne.

 

4) P. Votjko informoval, že požiadal oddelenie školstva, kultúry a športu, aby vyžiadalo od športových klubov prehľad o činnosti, počty mládeže v kluboch, počty reprezentantov, klubové poplatky pod. Nasledovať budú správy o činnosti v oblasti kultúrnych združení. Komisia sa týmito správami bude zaoberať na najbližšom zasadnutí.

 

5) UZNESENIE132019

Komisia berie na vedomie návrh Program odpadového hospodárstva mesta Kremnica a odporúča ho MsZ schváliť

 

6) členovia komisie boli oboznámení s projektom sťahovania KIC, ako aj komplexného riešenia priestoru medzibránia. Po uvoľnení priestorov po Všeobecnej úverovej banke vznikla myšlienka presťahovania informačného centra do bezbariérového priestoru v medzibrání. Priestor má z pohľadu pohybu turistov strategickú polohu, je vhodný na informovanosť, prezentáciu mesta, predaj tovarov a služieb. Všeobecne sme priestor Barbakanu, Dolnej brány a  medzibránia poňali ako jeden kultúrny vstup do historického centra Kremnice.

Hľadali sme využitie pre Barbakan, rokovania s Lyžiarskym múzeom boli neúspešné, nemajú záujem sa presťahovať z priestorov v Bellovom dome. V ďalšom kroku bola oslovená agentúra NEO, ktorej boli ponúknuté priestory v súvislosti s organizovaním Kremnických gagov. Prejavili vážny záujem o priestor z hľadiska vlastného zázemia ako aj vytvorenia expozície humory a satiry, v telefonickom rozhovore sme riešili aj možnosť presťahovania Múzea gýča. Osobné stretnutie bude nasledovať v polovici apríla, kedy by malo dôjsť ku konkrétnej dohode.
Pre horné poschodie medzibránia bol Komisii kultúry, športu a cestovného ruchu predstavený zámer súkromného podnikateľa, ktorý má záujem o prenájom priestoru za účelom prezentácie výroby tradičných kremnických cukroviniek – Kremnických krumplov, ktorú bude možné vidieť za presklenou stenou, zariadené v štýle ArtDeco zo začiatku 20. storočia, teda z obdobia, keď ich vyrábal kremnický cukrár Atkáry. Po takmer 100 rokoch by tak bola obnovená výroba tejto jedinečnej maškrty. V rámci suvenírov v IC by bolo možné si cukrovinku aj zakúpiť.

V Dolnej bráne vznikne expozícia Kremnických jedinečností, kde nebudú chýbať rôzne prvenstvá Kremnice v priereze celej histórie mesta , napríklad prvý verejný telefón v Uhorsku, prvé verejné osvetlenie v Uhorsku, prvá fabrika na papier v Uhorsku, prvé lyžiarske preteky v Uhorsku a pod.

 

7) Na základe ponuky od sl. Palíkovej na zostavenie bedekra pre mladých bude pozvaná na najbližšie zasadnutie komisie s cieľom bližšie predstaviť svoj projekt a odpovedať na otázky.

  1. Ceferová informovala o zámere rekonštrukcie toaliet v Kine Akropola. Jednalo by sa o zrušenie jedného priestoru WC, z ktorého by vzniklo zázemie pre účinkujúcich. S cieľom získania bližších informácií bude p. Gális pozvaný na najbližšie zasadnutie komisie.
  2. Ceferová Ďalej informovala o termíne letného Big airu v dňoch 8. a 9.júna 2019 a tiež o podujatí Banícke dni v Ľubietovej 17.-19. mája 2019.

 

 

 

Zapísala: Zuzana Tileschová

 

Zdieľať tento príspevok.