Verejná vyhláška Oznámenie o začatí zlúčeného územného konania o umiestnení stavby so stavebným konaním a o upustení od ústneho pojednávania