Zápisnica č. 3/2019 z riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici, ktoré sa konalo dňa 14. 03. 2019 v radnej sieni Mestského domu v Kremnici

Zápisnica č. 3/2019 z riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici, ktoré sa konalo dňa 14. 03. 2019 v radnej sieni Mestského domu v Kremnici

Ing. Mgr. Ferenčík, primátor mesta

Poslanci mestského zastupiteľstva

– Iveta Ceferová, Marián Vojtko, Dis.art., Dušan Privalinec, Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková,  Ing. Viera Vaská, Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Alexander Sekaj, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban

 

Neskorší príchod nahlásili:

 

Neprítomní:

 

Ospravedlnení:

– Mgr. Alexander Sekaj, Dušan Privalinec

 

Prizvaní a hostia:

 

Mgr. Ľuba Ďurčová, vedúca, oddelenie organizačné a správne, Mestský úrad v Kremnici

 

Ing. Renáta Nováková, vedúca, oddelenie ekonomické a podnikateľských aktivít, Mestský úrad v Kremnici

 

Ing. Beáta Kirková, hlavná kontrolórka, Mestský úrad v Kremnici

 

Mgr. Roman Brhlík, náčelník, Mestská polícia Kremnica

 

Bc. Peter Grosch, vedúci, oddelenie Technických služieb Kremnica

 

Ing. Lenka Reichlová, riaditeľka, Mestský bytový podnik Kremnica

 

Ing. Jana Kyselicová, vedúca, oddelenie výstavby a životného prostredia Mestský úrad v Kremnici

 

Ing. Andrea Mutňanská, vedúca, oddelenie mestskej zelene, Mestský úrad v Kremnici

 

Ing. Zuzana Tíleschová, riaditeľka, Kultúrne a informačné centrum v Kremnici

 

Mgr. Monika Golhová, riaditeľka, Materská škola Kremnica

 

 • k bodu: Otvorenie

 

Rokovanie riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici (ďalej „MsZ) otvoril o 16:03 hod. Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, primátor mesta Kremnica (ďalej „Ing. Mgr. Ferenčík“). Privítal prítomných poslancov MsZ, vedúcich organizácií zriadených mestom Kremnica, vedúcich oddelení a občanov mesta Kremnica. Konštatoval, že toto zasadnutie MsZ je 3. v tomto roku, 5. v tomto volebnom období. Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že podľa prezentačnej listiny je prítomná väčšina poslancov MsZ (9) a je teda spôsobilé rokovať a uznášať sa.

 

 • k bodu: Schválenie programu, voľba mandátovej, návrhovej komisie, volebnej komisie a pracovného predsedníctva

 

 •  
 •  
 •  
 •  

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa, či sú nejaké návrhy, alebo pripomienky k programu.

 

Návrh programu:

 • Otvorenie
 • Schválenie programu, voľba mandátovej, návrhovej komisie a pracovného predsedníctva
 • Kontrola plnenia uznesení
 • Návrh VZN o určení výšky príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach
 • Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v roku 2019
 • Rozpočtové opatrenie primátora mesta Kremnica č. 3 k 7.12.2018 a Rozpočtové opatrenie primátora mesta Kremnica č. 1 k 7.1.2019
 • Rozpočtové opatrenie mesta Kremnica k 31.12.2018
 • Správa o čerpaní rozpočtu mesta Kremnica za rok 2018 k 31.12.2018 s Monitorovacia správa za rok 2018 k 31.12.2018
 • Správa o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov k 31.12.2018 za Mestský bytový podnik Kremnica
 • Správa o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov k 31.12.2018 za Kultúrneho a informačné centrum mesta Kremnica
 • Návrh 1. zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2019
 • Návrh 1. zmeny rozpočtu príjmov a výdavkov Mestského bytového podniku v Kremnici pre rok 2019
 • Návrh 1. zmeny rozpočtu príjmov a výdavkov Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2019
 • Správa o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Mestského bytového podniku Kremnica za rok 2018
 • Správa o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za rok 2018
 • Schválenie Jarmočného poriadku Kremnického jarmoku
 • Prijatie sadzby dane za užívanie verejného priestranstva na Kremnickom jarmoku
 • Majetkové veci:
  1. Žiadosť o odpredaj časti pozemku v katastrálnom území Kremnica – Mgr. Juraj Droběna, Dolná Krupá
 • Rôzne
 • Interpelácie
 • Záver

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa, či sú nejaké návrhy, alebo pripomienky k programu.

 

Ing. Heriban – navrhol, aby sa z programu MsZ stiahol bod 18) Majetkové veci

 

Ing. Mgr. Ferenčík – požiadal poslancov, aby hlasovali za stiahnutie tohto bodu z programu MsZ

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko DiS.art., Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková, Ing. Viera Vaská,  Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. Martin Novodomec, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – požiadal o hlasovanie za zmenený program mestského zastupiteľstva.

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko DiS.art., Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková, Ing. Viera Vaská,  Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. Martin Novodomec, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík navrhol, aby pracovné komisie a pracovné predsedníctvo  pracovali v nasledovnom zložení:

 

mandátová komisia – Ing. Tomáš Heriban, Marián Vojtko Dis. art.

9900

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že mandátová komisia bola jednohlasne zvolená.

 

návrhová komisia – Ing. Janka Volková, Mgr. Ondrej Horváth

9900

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že návrhová komisia bola jednohlasne zvolená.

 

Ing. Mgr. Ferenčík odporučil, aby pracovné predsedníctvo pre zasadnutie MsZ dňa 11. 04. 2019 pracovalo v zložení – primátor mesta, zástupkyňa primátora mesta, Ing. Janka Volková

9900

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že pracovné predsedníctvo bolo jednohlasne zvolené.

 

Ing. Mgr. Ferenčík odporučil, aby pracovné predsedníctvo pre zasadnutie MsZ dňa 14. 03. 2019 pracovalo v zložení – primátor mesta, zástupkyňa primátora mesta, Mgr. Martin Kapšo

9900

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že pracovné predsedníctvo bolo jednohlasne zvolené.

 

Za zapisovateľku zápisnice určil Ivetu Hromadovú, zamestnankyňu Mestského úradu v Kremnici a za overovateľov zápisnice určil Ivetu Ceferovú a Ing. Vieru Vaskú.

 

3 ) k bodu: Kontrola plnenia uznesení

 

Uznesenie číslo 30/1903

 

vo veci správy o kontrole plnenia uznesení.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

správu č. 2/2019 o kontrole plnenia uznesení prijatých MsZ v Kremnici, ktorá je predložená hlavnou kontrolórkou mesta Kremnica.

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko DiS.art., Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková, Ing. Viera Vaská,  Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. Martin Novodomec, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Uznesenie číslo     31 /1903

 

vo veci žiadosti Petra Minku, Zlatá ulica 630/10, 967 01 Kremnica o predĺženie platnosti uznesenia Mestského zastupiteľstva v Kremnici č. 90/1809 zo dňa 6. septembra 2018.

 

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e

predĺženie platnosti uznesenia Mestského zastupiteľstva v Kremnici č. 90/1809 zo dňa

 1. septembra 2018

B/ u k l a d á

mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                                                  

termín: 31.03 2019.

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko DiS.art., Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková, Ing. Viera Vaská,  Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. Martin Novodomec, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

 • K bodu: Návrh VZN o určení výšky príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach

 

Uznesenie číslo     32 /1903

 

vo veci návrhu VZN č . 1/2019 o určení výšky príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica   od 01.04.2019.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/  s ch v a ľ u je

VZN č. 1/2019 o určení výšky príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica   od 01.04.2019.            

 

                     B/ruší

prijatím VZN č. 1/2019 sa ruší VZN č.  1/2017.

 

                     C/ ukladá

vedúcej oddelenia oznámiť nové skutočnosti riaditeľom škôl a školských zariadení

termín: do 30. 03. 2019.

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ.

 

Ing. Vaská – požiadala Mgr. Zlatošovú, aby k tomuto uzneseniu povedala pár slov. Mgr. Zlatošová – boli navýšené poplatky z toho dôvodu, že keď sa prepočítali náklady na navýšenie miezd od 1.januára, tak nárast bol taký vysoký, že nepokrývali príspevky od zriaďovateľa. Preto na školskej komisii požiadali riaditeľov, aby zvážili, či by bolo možné, aby zvýšili príspevky od rodičov. Aby to nebolo likvidačné pre jednotlivé zariadenia. Informovala, že nechcú aby sa poplatky zvýšili tak, aby deti prestali do týchto zariadení chodiť. Povedali, že sa o tom porozprávajú na radách škôl. Od pani riaditeľky Slašťanovej dostali odpoveď takmer ihneď, že s tým súhlasia. V školskom klube detí sa zvýšil poplatok zo štyroch na päť eur, čo nie je až tak veľa. V ZUŠ tak isto zvýšili poplatok o jedno euro. CVČ má prvý krúžok zadarmo a tie deti, ktoré odovzdali vzdelávací poukaz mali zadarmo aj druhý krúžok a teraz spoplatnili druhý krúžok dvoma eurami. Z Angyalovej školy nedostali vyrozumenie, ale zriaďovateľ môže aj bez vedomia zvýšiť príspevky, pokiaľ je to potrebné. Doteraz to tak nikdy nerobili, vždy rokovali s riaditeľmi škôl. Ešte sa čaká na finančné pásma, ktoré sa týkajú stravy. Bude sa musieť robiť VZN nanovo. V materskej škole napríklad dotácia na stravu nevychádza. Aj vedúce v školskej jedálni avizovali, aby sa to urobilo čím skôr, aby sa nečakalo do septembra. Potom už je neskoro. Nie je celkom pravda, že strava bude zadarmo. Stravná jednotka sa skladá z nákladov na potraviny, ale to nie je všetko. Musia sa ešte prirátať režijné náklady. A už tá stravná jednotka nepostačuje. Pripravil sa aj článok do Kremnických novín, aby sa to rodičom vysvetlilo. Školy si pripravujú elektronické odhlasovanie obedov, aby to mali potom všetko vyriešené od septembra. Aby aj rodičia vedeli akým spôsobom to majú robiť. Ak dieťa nepríde do školy, dotáciu na ten deň nedostaneme. Vtedy to bude musieť rodič zaplatiť. A to bude problematické. Preto sme dali takú poistku do toho VZN. Mgr. Ing. Novodomec – informoval, že sa mu nepáčia poplatky hlavne v materskej škole. Sú veľmi vysoké v porovnaní s inými mestami. Myslí si, že v CVČ by mali byť poplatky trošku vyššie. Nesúhlasí s tým.

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú ďalšie otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali ďalšie otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 6 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko DiS.art., Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková,  Mgr. Ondrej Horváth, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 1 ( Mgr. Ing. Martin Novodomec)

ZDRŽAL SA: 2 (Ing. Viera Vaská, MUDr. Radovan Junas, MHA)

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo väčšinou hlasov prijaté.

 

 

 • K bodu: Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v roku 2019

 

Uznesenie číslo     33 /1903

 

vo veci návrhu VZN č. 2/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej  školy a dieťa školského zariadenia v roku 2019

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o –  s c h v a ľ u j e

VZN č. 2/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej  školy a dieťa školského zariadenia v roku 2019.

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko DiS.art., Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková, Ing. Viera Vaská,  Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. Martin Novodomec, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

 • K bodu: Rozpočtové opatrenie primátora mesta Kremnica č. 3 k 7.12.2018 a Rozpočtové opatrenie primátora mesta Kremnica č. 1 k 7.1.2019

 

Uznesenie číslo     34 /1903

 

vo veci stanoviska hlavnej kontrolórky k rozpočtovému opatreniu mesta Kremnica k 07.12.2018.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtovému opatreniu mesta Kremnica k 07.12.2018.

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko DiS.art., Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková, Ing. Viera Vaská,  Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. Martin Novodomec, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

Uznesenie číslo     35 /1903

 

vo veci Rozpočtového opatrenia primátora mesta Kremnica č. 3 k 07.12.2018.

   

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e   n a    v e d o m i e

Rozpočtové opatrenie primátora mesta Kremnica č. 3 k 07.12.2018.

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko DiS.art., Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková, Ing. Viera Vaská,  Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. Martin Novodomec, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

Uznesenie číslo     36 /1903

 

vo veci stanoviska hlavnej kontrolórky k rozpočtovému opatreniu mesta Kremnica k 07.01.2019.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtovému opatreniu mesta Kremnica k 07.01.2019.

 

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko DiS.art., Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková, Ing. Viera Vaská,  Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. Martin Novodomec, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Uznesenie číslo     37 /1903

 

vo veci Rozpočtového opatrenia primátora mesta Kremnica č. 1 k 07.01.2019.

   

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e   n a    v e d o m i e

Rozpočtové opatrenie primátora mesta Kremnica č. 1 k 07.01.2019.

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko DiS.art., Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková, Ing. Viera Vaská,  Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. Martin Novodomec, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

 • K bodu: Rozpočtové opatrenie mesta Kremnica k 31.12.2018

 

Uznesenie číslo     38 /1903

 

vo veci stanoviska hlavnej kontrolórky k rozpočtovému opatreniu mesta Kremnica k 31.12.2018.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtovému opatreniu mesta Kremnica k 31.12.2018.

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko DiS.art., Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková, Ing. Viera Vaská,  Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. Martin Novodomec, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Uznesenie číslo     39 /1903

 

vo veci Rozpočtového opatrenia mesta Kremnica k 31.12.2018.

  

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e   n a    v e d o m i e

Rozpočtové opatrenie mesta Kremnica k 31.12.2018.

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko DiS.art., Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková, Ing. Viera Vaská,  Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. Martin Novodomec, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

 • K bodu: Správa o čerpaní rozpočtu mesta Kremnica za rok 2018 k 31.12.2018 a Monitorovacia správa za rok 2018 k 31.12.2018

 

Uznesenie číslo     40 /1903

 

vo veci čerpania rozpočtu mesta Kremnica za rok 2018 k 31.12. 2018.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e   n a    v e d o m i e

 

predloženú správu o čerpaní rozpočtu mesta Kremnica za rok 2018 k 31.12.2018. nasledovne:

Bežný rozpočet:     príjmy:        5 295 732,99 €, t.j.      102,48 %

                                  výdavky:      4 846 099,93 €, t.j.      97,48 %

                                    saldo:             449 633,06 €

Kapitálový rozpočet: príjmy:        831 636,51 €, t.j.     100,00 %

                                  výdavky:       1 473 006,34 €, t.j.      94,08 %

                                    saldo:          – 641 369,83,€

Finančné operácie: príjmy:          651 645,21 €, t.j.         96,03 %

                                  výdavky:         104 067,67 €, t.j.        99,98 %

                                     saldo:            547 577,54 €

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ.

 

Mgr. Ing. Novodomec – opýtal sa na zasnežovanie lyžiarskych bežeckých tratí. Čo sa tam zrealizovalo? Nepamätá si, že by o tomto boli informovaný. Taktiež rekonštrukcia Zechenterovej ulice. Vysúťažilo sa tam okolo 165 000€, zrazu je tam 180 000€. Prečo je tá suma navýšená? Ing. Mgr. Ferenčík – na Skalke boli vypracované veci administratívneho rázu. Čiastočne sa začalo s výkopovými prácami. Taktiež boli nakúpené potrebné vedenia. Vysvetlil aj to, čo sa týka Zechenterovej ulice. Povedal prečo prišlo k zmene.

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú ďalšie otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali ďalšie otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko DiS.art., Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková, Ing. Viera Vaská,  Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. Martin Novodomec, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

Uznesenie číslo     41 /1903

 

vo veci Monitorovania programového rozpočtu mesta Kremnica za rok 2018 k 31.12.2018.

 

M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  –  b e r i e  n a   v e d o m i e 

predloženú Monitorovaciu správu za rok 2018 k 31.12.2018.

 

Mgr. Ing. Novodomec – informoval, že sa mu nepáči počet výtlačkov Kremnických novín, ktoré sa vydajú za mesiac. Je to zbytočne veľa. Opýtal sa, či sa niekto zaoberal tým, že klesla sledovanosť našich stránok. Upozornil, že v tej správe je dosť preklepov, čo sa týka čísel. Mgr. Zlatošová – informovala koľko domácností je v Kremnici. Okrem toho informovala, kde všade sa dávajú Kremnické noviny. A povedala, že o dákych 100-200 kusov by sa dalo tlačiť menej, ale vtedy by nás to vyšlo drahšie podľa cenníka.

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko DiS.art., Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková, Ing. Viera Vaská,  Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. Martin Novodomec, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

 • K bodu: Správa o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov k 31.12.2018 za Mestský bytový podnik Kremnica

 

Uznesenie číslo     42 /1903

 

vo veci správy o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov k 31.12.2018 za Mestský bytový podnik Kremnica.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

správu o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov k 31.12.2018 za Mestský bytový podnik, Kremnica (v eurách)

 Hlavná činnosť%Podnikateľská činnosť%SPOLU%
Príjmy149 014,551013 142,8191152 157,36101
Výdavky135 317,33922 663,0461137 980,3792
Saldo13 697,22 479,77 14 176,99 

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko DiS.art., Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková, Ing. Viera Vaská,  Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. Martin Novodomec, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

 • K bodu: Správa o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov k 31.12.2018 za Kultúrneho a informačné centrum mesta Kremnica

 

Uznesenie číslo    43 /1903

 

vo veci  plnenia rozpočtu príjmov a výdavkov k 31.12.2018 za Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica.

 

M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  –  b e r i e    n a   v e d o m i e

predloženú správu o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov k 31.12.2018 za Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica nasledovne:

                                    Hlavná činnosť     %      Podnikateľská  činnosť    %       Celkom KIC         %

Príjmy:                            300 775          99,77           203 682                 100,00      504 457         99,82 

Výdavky:                         298 936          99,16           199 372                   99,57      498 308         99,30

Saldo:                                 1 839                                     4 310                                        6 149

 

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 8 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko DiS.art., Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková,  Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. Martin Novodomec, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 1 ( Ing. Viera Vaská)

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo väčšinou hlasov prijaté.

 • K bodu: Návrh 1. zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2019

 

Uznesenie číslo     44 /1903

 

vo veci stanoviska hlavnej kontrolórky k 1. zmene rozpočtu mesta Kremnica na rok 2019.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

stanovisko hlavnej kontrolórky k 1. zmene rozpočtu mesta Kremnica na rok 2019.

 

Ing. Vaská – povedala, že toto uznesenie platí pol roka a toto stanovisko už spĺňa kritériá.

 

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko DiS.art., Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková, Ing. Viera Vaská,  Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. Martin Novodomec, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

 

Uznesenie číslo     45 /1903

 

vo veci Návrhu 1. zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2019.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   s c h v a ľ u j e

 1. zmenu rozpočtu mesta Kremnica na rok 2019, podľa predloženého návrhu nasledovne:

bežné príjmy:                          5 354 454 €

kapitálové príjmy:                     137 464 €

príjmové finančné operácie:      140 501 €      

spolu príjmy:                        5 632 419 €

           

bežné výdavky:                                  5 326 216 €

kapitálové výdavky:                              212 395 €

výdavkové finančné operácie:                88 808 €

spolu výdavky:                                 5 627 419 €

 

saldo bežného rozpočtu:                         28 238 €

saldo kapitálového rozpočtu:               – 74 931 €

saldo finančných operácií:                     51 693 €

celkové saldo rozpočtu:                          5 000 €

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ.

 

Ing. Vaská – prvá zmena rozpočtu je veľmi závažným krokom do rozpočtu mesta Kremnica. Povedala, že musí rešpektovať fakt, že zákonne narastajú mzdy o 10 %, taktiež sa zvyšujú poplatky. Na druhej strane je pred poslancov predkladaný celkový balík miezd na základe návrhu mestského úradu. A je na poslancoch, či sa tento celkový návrh neschváli. Osobne proti nárastu miezd nemá nič, pretože je to tak. Príjmy mesta majú slúžiť, aby občania boli spokojný. Na druhej strane je úrad, jeho príspevkové organizácie a ostatné zariadenia. Tento rozpočet je dôkazom toho, že tých prostriedkov na uspokojovanie občanov bude ubúdať. V číslach to znamená, že mzdy by mali narásť na 315 000€ pričom podielové dane sú cez 200 000€. Vychádza sa z tých daní, ktoré sme už dostali. Okrem toho tu vznikajú aj iné zákonné povinnosti, to sú rekreačné poukazy pre zamestnancov. Mestu sa nedostáva na viac. Tento rok môže byť ešte relatívne dobrý v tom, že bude prebytok bežného účtu. Ale príde ďalší rok. Počet obyvateľov nášho mesta klesá pod 5 000. To znamená, že podielové dane budú pre mesto nižšie. Štyri roky sa snažíme s menším a väčším úspechom bojovať za efektívnu samosprávu. Tento rozpočet je dokladom toho, že sa nám k tomu nepodarilo dopracovať. Za takýto rozpočet v žiadnom prípade ruku dvíhať nemôže.

Mgr. Ing. Novodomec – s Ing. Vaskou súhlasí. Povedal, že chápe, že každý by chcel zvyšovanie miezd, ale podiel miezd na počet obyvateľov praskne. Pred mesiacom sme sa tu bavili o audite, toto je príležitosť na to, aby sme sa v tejto otázke mohli posunúť ďalej. Taktiež pochválil hlavnú kontrolórku za jej správu. Hlavne za poslednú vetu, že z hľadiska predvídateľnosti máme nízku rezervu.  Vzhľadom na to, že sme v prvej štvrtine roka je 5 000€ veľmi málo na to, aby sme sa rozhliadali po nejakých investíciách. Na bežné výdavky zostáva málo peňazí. Tak isto je proti tomuto návrhu. Ďalej opomenul rekonštrukciu kultúrnych pamiatok. Vyjadril sa k tomu Ing. Mgr. Ferenčík. Ing. Vaská – vyjadrila sa ešte k tomu, že hovoríme aj o náraste poplatkov v materskej škole, je to všetko v dôsledku nárastu miezd. Sú to veci, ktoré súvisia s prvou zmenou rozpočtu. Mgr. Ing. Novodomec – nie je  mu jasné napríklad to, že prečo bol úvodný rozpočet na 75 000€ na opravu a údržbu budov barbakanu navýšený o 90 000€. Druhá vec je, že Ing. Mgr. Ferenčík vie vraj o lacnejších variantách na opravu. Ing. Mgr. Ferenčík tieto varianty povedal a vysvetlil ako to s opravou barbakanu je. Vojtko Dis.art. – povedal, že nevieme koľko zmien rozpočtu v tomto roku bude, ale myslí si, že 4 – 5 určite. Prvá zmena rozpočtu bola vždy taká tesnejšia. Vždy boli obavy, že ako to môže fungovať. Prvá zmena neznamená, že rozpočet je v defitnitívnom fungovaní. Baviť sa o niečom, aby to fungovalo, nefungovalo je predčasné. Ďalšou vecou je reálny podiel podielových daní. Každoročne sa ten podiel navyšuje. Za túto zmenu určite zahlasuje. Nevidí dôvod na paniku pri prvom zásahu do rozpočtu. Skôr sa bolo treba obávať pri schvaľovaní rozpočtu ako takého na konci roka.  

                                                                                  

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú ďalšie otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali ďalšie otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 6 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko DiS.art., Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková,   Mgr. Ondrej Horváth, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 2 (Ing. Viera Vaská, Mgr. Ing. Martin Novodomec)

ZDRŽAL SA: 1 (MUDr. Radovan Junas MHA)

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo väčšinou hlasov prijaté.

 

 • K bodu: Návrh 1. zmeny rozpočtu príjmov a výdavkov Mestského bytového podniku v Kremnici pre rok 2019

 

Uznesenie číslo     46 /1903

 

vo veci stanoviska hlavnej kontrolórky k 1. zmene rozpočtu príjmov a výdavkov Mestského bytového podniku v Kremnici pre rok 2019.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

stanovisko  hlavnej kontrolórky k 1. zmene rozpočtu príjmov a výdavkov Mestského bytového podniku v Kremnici pre rok 2019.

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 7 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko DiS.art., Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková,  Mgr. Ondrej Horváth, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 2 (Ing. Viera Vaská, Mgr. Ing. Novodomec)

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo väčšinou hlasov prijaté.

 

Uznesenie číslo     47 /1903

vo veci návrhu 1.zmeny rozpočtu príjmov a výdavkov Mestského bytového podniku v Kremnici pre rok 2019.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   – s c h v a ľ  u j e

 1. zmenu rozpočtu príjmov a výdavkov Mestského bytového podniku v Kremnici pre rok 2019

Príjmy:                       HČ  159 255    VČ   3 455        spolu       162 710          

Výdavky:                   HČ  159 255    VČ   3 455         spolu      162 710  

Saldo:                                HČ             0   VČ          0          spolu                 0    

 

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 7 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko DiS.art., Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková, Mgr. Ondrej Horváth, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 2 (Ing. Viera Vaská, Mgr. Ing. Martin Novodomec)

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo väčšinou hlasov prijaté.

 

 • K bodu: Návrh 1. zmeny rozpočtu príjmov a výdavkov Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2019

 

Uznesenie číslo     48 /1903

 

vo veci stanoviska hlavnej kontrolórky k 1. zmene rozpočtu príjmov a výdavkov Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2019.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

stanovisko hlavnej kontrolórky k 1. zmene rozpočtu príjmov a výdavkov Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2019.

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 7 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko DiS.art., Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková, Mgr. Ondrej Horváth, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 1(Ing. Viera Vaská)

ZDRŽAL SA: 1 (Mgr. Ing. Martin Novodomec)

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo väčšinou hlasov prijaté.

 

Uznesenie číslo     49 /1903

 

vo veci návrhu 1. zmeny rozpočtu príjmov a výdavkov Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   s c h v a ľ u j e

 1. zmenu rozpočtu príjmov a výdavkov Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2019

návrh rozpočtu príjmov a výdavkov 2018:

                                           Hlavná činnosť                            Podnikateľská činnosť

príjmy:                                       253 391 €                                                189 792 €

výdavky:                                    253 391 €                                                187 048 €

saldo:                                                    0 €                                                    2 744 €

 

 1. zmena rozpočtu príjmov a výdavkov 2019:

                                           Hlavná činnosť                            Podnikateľská činnosť

príjmy:                                       296 756 €                                                189 792 €

výdavky:                                    296 756 €                                                187 048 €

saldo:                                                    0 €                                                    2 744 €

 

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 7 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko DiS.art., Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková, Mgr. Ondrej Horváth, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 2 (Ing. Viera Vaská, Mgr. Ing. Martin Novodomec)

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo väčšinou hlasov prijaté.

 

 • K bodu: Správa o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Mestského bytového podniku Kremnica za rok 2018

 

Uznesenie číslo     50 /1903

 

vo veci správy  o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta za rok 2018 za Mestský bytový podnik Kremnica.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

správu  o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta za rok 2018 za Mestský bytový podnik Kremnica.

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko DiS.art., Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková, Ing. Viera Vaská,  Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. Martin Novodomec, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

 • K bodu: Správa o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za rok 2018

 

Uznesenie číslo     51 /1903

 

vo veci správy o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za rok 2018.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

predloženú správu o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za rok 2018.

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 7 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko DiS.art., Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková, Mgr. Ondrej Horváth, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 2 (Ing. Viera Vaská, Mgr. Ing. Martin Novodomec)

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo väčšinou hlasov prijaté.

 

 • K bodu: Schválenie Jarmočného poriadku Kremnického jarmoku

 

Uznesenie číslo     52 /1903

 

vo veci návrhu Jarmočného poriadku Kremnického jarmoku.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   s c h v a ľ u j e

Jarmočný poriadok Kremnického jarmoku podľa predloženého návrhu.

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko DiS.art., Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková, Ing. Viera Vaská,  Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. Martin Novodomec, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

 • K bodu: Prijatie sadzby dane za užívanie verejného priestranstva na Kremnickom jarmoku

 

Uznesenie číslo     53 /1903

 

Vo veci prijatia sadzby dane za užívanie verejného priestranstva na Kremnickom jarmoku.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/r u š í

uznesenie Mestského zastupiteľstva v Kremnici číslo 40/1704 zo dňa 13. apríla 2017  

vo veci určenia sadzby dane za užívanie verejného priestranstva na Kremnickom jarmoku.

 

                                                        B/s c h v a ľ u j e

prijatie sadzby dane za užívanie verejného priestranstva na Kremnickom jarmoku podľa priloženej prílohy.

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko DiS.art., Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková, Ing. Viera Vaská,  Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. Martin Novodomec, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

 • K bodu: Majetkové veci:

 

Tento bod bol stiahnutý z programu MsZ.

 

Uznesenie číslo      /1903

 

vo veci žiadosti Mgr. Juraja Droběnu, Hlavná 584/133, 919 65 Dolná Krúpa, o odpredaj časti pozemku v katastrálnom území Kremnica.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – A/n e s c h v a ľ u j e

odpredaj časti pozemku v meste Kremnica, katastrálne územie Kremnica, okres Žiar nad Hronom, a to časti pozemku parcelné číslo CKN 1666/1 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou cca 40 m², Mgr. Jurajovi Droběnovi, Hlavná 584/133, 919 65 Dolná Krupá.

 

B/u k l a d á

mestskému úradu oznámiť uznesenie podľa bodu A/žiadateľovi

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                                                         

termín: 31.03. 2019.

 

PREZENTÁCIA: 11

ZA: 11

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo      /1903

 

vo veci návrhu investičných, stavebných zámerov a požiadaviek mesta Kremnica na roky 2019 – 2021.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

návrh investičných, stavebných zámerov a požiadaviek mesta Kremnica na roky 2019 – 2021.

 

PREZENTÁCIA: 11

ZA: 11

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

19) K bodu: Rôzne

 

Uznesenie číslo     54 /1903

 

vo veci schválenia dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 28. 02. 2019 pre oblasť kultúra.

 

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  A/ s ch v a ľ u j e

pridelenie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 28. 02. 2019 pre oblasť kultúra v celkovej výške 12.960 v nasledovnom členení:

 1. z Fondu kultúrnych podujatí vo výške 900 € nasledovne:
 2. a) OZ RZ – pri ZUŠ J.L.Bellu v Kremnici 700 €
 3. b) Občianske združenie Múzeum Gýča  500 €
 4. c) Dychová hudba „Minciar“    400 €
 5. d) OZ Bašta Musica   500 €
 6. e) Knižnica Jána Kollára, Kremnica  400 €
 7. f) Kremnický banícky spolok, občianske združenie 400 €
 8. g) Kremnica región – združenie turizmu, o.z. 000 €

 

 1. z Fondu kultúry vo výške 060 € nasledovne:
 2. a) Slovenský zväz telesne postihnutých               300 €
 3. b) Knižnica Jána Kollára            200 €
 4. c) Farnosť Kremnica  60 €
 5. d) Farnosť Kremnica                                                          300 €
 6. e) Slovenský zväz protifašistických bojovníkov    100 €
 7. f) Pes a mačka v ohrození                                                  400 €
 8. g) OZ Kreatívna spoločnosť Valava                            700 €

                                                                                                                                            

                                                                                  

                                                           B/ u k l a d á

 1. mestskému úradu oznámiť poskytnutie dotácie žiadateľom,
 2. mestskému úradu oznámiť žiadateľom, ktorým nebolo vyhovené,
 3. mestskému úradu pripraviť návrh zmluvy so žiadateľmi podľa bodu A/ uznesenia

zodpovedná: Ing. Jana Bieleschová             

termín: 20.05 2019.

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko DiS.art., Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková, Ing. Viera Vaská,  Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. Martin Novodomec, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

Uznesenie číslo     55 /1903

 

vo veci schválenia dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 28. 02. 2019 pre oblasť telesná kultúra.

 

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  A/ s ch v a ľ u j e

pridelenie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 28. 02. 2019 pre oblasť telesná kultúra v celkovej výške 11.484 € v nasledovnom členení:

 1. z Fondu mládežníckeho športu vo výške  600 € nasledovne:
 2. TJ Kremnica – stolnotenisový oddiel                300 €
 3. ŠPORTOVÝ KLUB TENISU Kremnica     800 €
 4. SKI KLUB Kremnica               800 €
 5. Športový klub futbalu Kremnica              700 €

 

 1. z Fondu úhrady nákladov na energie a vodu vo výške 734 € nasledovne:
 2. TJ Kremnica – kolkáreň   413 €
 3. ŠPORTOVÝ KLUB TENISU Kremnica   500 €
 4. EUROLOPPET SLOVAKIA,o.z.                           600 €
 5. Športový klub futbalu Kremnica 221 €

 

 1. z Fondu športových podujatí vo výške 3 050 € nasledovne:
 2. TJ Kremnica, kolkársky oddiel                            300 €
 3. TJ Biela stopa o.z. Kremnica             150 €
 4. Mestský klub lyžiarov Kremnica   600 €

 

 1. z Fondu športu vo výške 1 100 € nasledovne:
 2. ŠPORTOVÝ KLUB TENISU Kremnica 300 €
 3. Kremnický klub zlatokopov             200 €
 4. OZ Zasmečuj deťom zdravie             600 €

 

                                                           B/ u k l a d á

 1. mestskému úradu oznámiť poskytnutie dotácie žiadateľom,
 2. mestskému úradu oznámiť žiadateľom, ktorým nebolo vyhovené,
 3. mestskému úradu pripraviť návrh zmluvy so žiadateľmi podľa bodu A/ uznesenia

zodpovedná: Ing. Jana Bieleschová             

termín: 20.05. 2019.

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko DiS.art., Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková, Ing. Viera Vaská,  Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. Martin Novodomec, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

Uznesenie číslo    56 /1903

 

vo veci Riadna účtovná závierka spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o, so sídlom Zechenterova 347/2, 967 01 Kremnica, IČO 31 600 182, ktorá je zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica v odd. Sro vložka č. 1690/S (ďalej „Mestské lesy Kremnica, s.r.o.) za rok 2018

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o –  s c h v a ľ u j e

Riadnu účtovnú závierku spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o. za rok 2018 s dosiahnutým hospodárskym výsledkom po zdanení – ziskom vo výške 371.871,69 eur pri výnosoch 4.502.245,19 eur, nákladoch 4.029.242,62 eur a dani z príjmov právnických osôb 101.130,88 eur.

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko DiS.art., Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková, Ing. Viera Vaská,  Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. Martin Novodomec, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

20) K bodu: Interpelácie

 

Mgr. Ing. Novodomec – opýtal sa v akom stave je zmluva s pánom Eliašom? Ďalej sa opýtal ako dopadlo presunutie KICka. V akom stave ste s rokovaním o kúpalisku? A centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti. V akom stave je ten projekt? Odpovedal Ing. Mgr. Ferenčík. Vojtko Dis.art. povedal tiež alternatívy, čo sa týka KICka. Ing. Volková – poďakovala v mene Ski klubu za pridelené dotácie. Informovala o našej „čerstvej“ majsterke Slovenska v zjazdovom lyžovaní. A taktiež o našom majstrovi Slovenska, ktorý sa posúva medzi talentovanú mládež a bude mesto reprezentovať v Kanade. Sú to veľké úspechy.

 

21) K bodu: Záver

 

Ing. Mgr. Ferenčík – ukončil o 17:40 hod. 3. riadne zasadnutie MsZ v tomto roku, 5. v tomto volebnom období. Zvukový záznam a videozáznam z rokovania MsZ tvorí prílohu tejto zápisnice.

                                                                                                      

 

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík

            primátor mesta

 

 

    Iveta Ceferová                                                               Ing. Viera Vaská

 1. overovateľ                                                                         2. overovateľ

 

 

 

 

 

Zapísala: Iveta Hromadová

 

Zdieľať tento príspevok.