Uznesenia zo 6. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 11. apríla 2019

Uznesenia zo 6. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 11. apríla 2019

Uznesenie číslo 57/1904

vo veci správy o kontrole plnenia uznesení.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

správu č. 3/2019 o kontrole plnenia uznesení prijatých MsZ v Kremnici, ktorá je predložená hlavnou kontrolórkou mesta Kremnica.

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Ondrej Horváth, MUDr. Radovan Junas, MHA, Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec,  Ing. Viera Vaská,    Marián Vojtko DiS.art.)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 58/1904

 

vo veci návrhu VZN č. 3/2019 o určení výšky príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica v ŠJ MŠ  od 01.05.2019 a v ŠJ ZŠ od 01.09.2019.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/  s ch v a ľ u je

VZN č. 1/2019 o určení výšky príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica   v ŠJ MŠ  od 01.05.2019 a v ŠJ ZŠ od 01.09.2019.

 

                    B/ ukladá

vedúcej oddelenia oznámiť nové skutočnosti riaditeľom škôl a školských zariadení

termín: do 30.04.2019.

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Ondrej Horváth, MUDr. Radovan Junas, MHA, Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec,  Ing. Viera Vaská,    Marián Vojtko DiS.art.)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 59/1904

 

vo veci Záverečného účtu mesta Kremnica za rok 2018.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e   n a   v e d o m i e   

stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Kremnica k Záverečnému účtu mesta Kremnica a rozpočtovému hospodáreniu za rok 2018.

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Ondrej Horváth, MUDr. Radovan Junas, MHA, Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec,  Ing. Viera Vaská,    Marián Vojtko DiS.art.)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 60/1904

 

vo veci Záverečného účtu mesta Kremnica za rok  2018.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e   n a   v e d o m i e   

správu nezávislého audítora o overení ročnej účtovnej uzávierky mesta Kremnica za rok 2018.

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Ondrej Horváth, MUDr. Radovan Junas, MHA, Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec,  Ing. Viera Vaská,    Marián Vojtko DiS.art.)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 61/1904

 

vo veci Záverečného účtu mesta Kremnica za rok  2018.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e

Záverečný účet mesta Kremnica za rok 2018 a celoročné hospodárenie mesta Kremnica za rok 2018 bez výhrad.

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Ondrej Horváth, MUDr. Radovan Junas, MHA, Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec,  Ing. Viera Vaská,    Marián Vojtko DiS.art.)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 62/1904

 

vo veci tvorby Rezervného fondu mesta Kremnica z hospodárskeho výsledku za rok 2018 a použitia Rezervného fondu mesta Kremnica v roku 2019.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/ b e r i e  n a  v e d o m i e , že

 1. k 31. 12. 2018 výška Rezervného fondu mesta Kremnica na bankovom účte je 103 951,38 €. Oprava finančných operácií k 31. 12. 2018 v januári 2019 činí 28 818,21 €.
 2. výsledok hospodárenia za rok 2018 je 354 378,36 €, z toho tvorba Rezervného fondu predstavuje 336 005,56 €

                                                             B/ s c h v a ľ u j e   

použitie Rezervného fondu mesta Kremnica za rok 2018 v celkovej výške 347 326,87 € v roku 2019 nasledovne:

 1. 82 572,72 € na splácanie istín úverov
 2. 7 151,15 € € na splácanie istín lízingov
 3. 257 603,00 € na krytie schodku kapitálového rozpočtu mesta Kremnica. O prerozdelení finančných prostriedkov na jednotlivé investičné akcie rozhodne Mestské zastupiteľstvo v Kremnici.

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Ondrej Horváth, MUDr. Radovan Junas, MHA, Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec,  Ing. Viera Vaská,    Marián Vojtko DiS.art.)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 63/1904

 

vo veci prerozdelenia finančných prostriedkov Rezervného fondu mesta Kremnica za rok 2018 na jednotlivé investičné akcie, ktoré budú predmetom rozpočtu mesta Kremnica v roku 2019.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  – s ch v a ľ u j e

použitie prostriedkov Rezervného fondu mesta Kremnica za rok 2018 určených na krytie schodku kapitálového rozpočtu mesta Kremnica v roku 2019 vo výške 257 603,00 €, rozdelením na jednotlivé investičné akcie nasledovne:

–  PD k obytnému súboru Veterník                                                    20 000 €

 – ÚPN Veterník 1. zmena                                                                          4 600 €

 – rekonštrukcia budovy na Ul. J. Horvátha č. 884                                       13 253 €

 – PD Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti                                     9 500 €

 – Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti – spolufinancovanie 44 500 €

 – realizácia výstavby vodovodu na Skalke                                            5 000 €     

 – obstaranie osobného motorového vozidla MsBP                                 5 000 €

 – projekt “WIFI pre mesto Kremnica” – spolufinancovanie                                750 €

 – spolufinancovanie rozšírenia kamerového systému                                   2 500 €

 – obstaranie snežnej frézy                                                                          1 383 €

– vybudovanie vodného zdroja na zavlažovanie futb. ihriska a tenis. Kurtov 20 000 €

 – Realizácia II. etapy obnovy Zechenterovej ulice                                 131 117 €

 

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 10 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Ondrej Horváth, MUDr. Radovan Junas, MHA, Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Mgr. Alexander Sekaj,  Ing. Viera Vaská,    Marián Vojtko DiS.art.)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 64/1904

vo veci zámeru presťahovania Kultúrneho a informačného centra.

 

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o –   A/s c h v a ľ u j e

zámer presťahovania Kultúrneho a informačného centra do priestorov medzibránia

 

 1. B) u k l a d á

mestskému úradu zapracovať požiadavku na navýšenie rozpočtu Mestského bytového podniku o sumu 5 000 € na rekonštrukciu priestorov pre potreby Kultúrneho a informačného centra (prízemie medzibránia) do 2. zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2019.

 

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 10 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Ondrej Horváth, MUDr. Radovan Junas, MHA, Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Mgr. Alexander Sekaj,  Ing. Viera Vaská,    Marián Vojtko DiS.art.)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo  65/1904

vo veci návrhu 2. zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2019.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   s c h v a ľ u j e

 1. zmenu rozpočtu mesta Kremnica na rok 2019, podľa predloženého návrhu nasledovne:

bežné príjmy:                           5 359 613 €

kapitálové príjmy:                     137 717 €

príjmové finančné operácie:        374 502 €      

spolu príjmy:                          5 871 832 €

        

bežné výdavky:                         5 353 620 €

kapitálové výdavky:                              408 411 €

výdavkové finančné operácie:         95 959 €

spolu výdavky:                        5 857 990 €

 

saldo bežného rozpočtu:                 5 993 €

saldo kapitálového rozpočtu:        – 270 694 €

saldo finančných operácií:                     278 543 €

celkové saldo rozpočtu:              13 842 €

 

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 10 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Ondrej Horváth, MUDr. Radovan Junas, MHA, Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Mgr. Alexander Sekaj,  Ing. Viera Vaská,    Marián Vojtko DiS.art.)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 66/1904

 

vo veci schválenia návrhu 2. zmeny rozpočtu príjmov a výdavkov Mestského bytového podniku v Kremnici pre rok 2019.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   s c h v a ľ u j e

 1. zmenu rozpočtu príjmov a výdavkov Mestského bytového podniku v Kremnici pre rok 2019
 Hlavná činnosť Podnikateľská činnosť SPOLU 
Príjmy165 255 3 455 168 710 
Výdavky165 255 3 455 168 710 
Saldo         0      0          0 

 

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 10 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Ondrej Horváth, MUDr. Radovan Junas, MHA, Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Mgr. Alexander Sekaj,  Ing. Viera Vaská,    Marián Vojtko DiS.art.)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 67/1904

vo veci správy o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta Kremnica za rok 2018.

 

M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e   n a    v e d o m i e  

správu o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta Kremnica za rok 2018.

 

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 10 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Ondrej Horváth, MUDr. Radovan Junas, MHA, Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Mgr. Alexander Sekaj,  Ing. Viera Vaská,    Marián Vojtko DiS.art.)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 68/1904

vo veci vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného odpisovaného a neodpisovaného hnuteľného majetku.

 

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  A/ s ch v a ľ u j e

vyradenie:

 

 • majetku podľa návrhov čiastkovej inventarizačnej komisie za Mestský úrad – Vnútorná správa:
 • prebytočného a neupotrebiteľného neodpisovaného dlhodobého drobného hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 1/2018 zo dňa 28. 11. 2018, t.j. 6 položiek – skartator Fellowes PS220-2 (obstarávacia cena 658,73 €), notebook Compaq 610 (obstarávacia cena 559,00 €), notebook HP 4535s (obstarávacia cena 510,00 €),   notebook FU374 ES6735s QL60 (obstarávacia cena 497,31 €), notebook HP ProBook 4340s i5-3230M 13,3HD 4GB 500DVD (obstarávacia cena 696,00 €),  notebook_WT296EA ProBook 4520s P6100 2,00GHz 2G (obstarávacia cena 490,00 €)spolu v obstarávacej cene 3 411,04 €.

         Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.

 

 • majetku podľa návrhov čiastkovej inventarizačnej komisie za Mestský úrad – Oddelenie technických služieb:
 • prebytočného a neupotrebiteľného neodpisovaného dlhodobého hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 1/2018 zo dňa 16. 11. 2018, t.j. 2 položky elektrická brúska a vidly na UNC 060 spolu v obstarávacej cene 855,48 €.

         Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.

 

 • majetku podľa návrhov čiastkovej inventarizačnej komisie za Základnú školu Pavla Križku, Ulica P. Križku 392/8, Kremnica:
 • prebytočného a neupotrebiteľného neodpisovaného dlhodobého drobného hmotného majetku ZŠ podľa návrhu na vyradenie č. 1/2018 zo dňa 09. 11. 2018, t.j. 18 položiek – PC zostava 8ks a notebook acer 10ks spolu v obstarávacej cene 10 083,04 €,
 • prebytočného a neupotrebiteľného neodpisovaného dlhodobého drobného hmotného majetku Dolná telocvičňa podľa návrhu na vyradenie č. 1/2018 zo dňa 09. 11. 2018, t.j. koberec spolu v obstarávacej cene 404,20 €.

Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu

 

B/ u k l a d á

Mestskému úradu – útvaru Vnútorná správa, Oddelenie Technických služieb, Základnú školu Pavla Križku, vyradiť z evidencie prebytočný a neupotrebiteľný majetok podľa bodu A/1. – 3. uznesenia.

 

zodpovední: Ing. Jana Bieleschová, vedúci oddelenia technických služieb a riaditeľka rozpočtovej organizácií mesta.

termín:30.05.2019

 

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 10 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Ondrej Horváth, MUDr. Radovan Junas, MHA, Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Mgr. Alexander Sekaj,  Ing. Viera Vaská,    Marián Vojtko DiS.art.)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 69/1904

vo veci informácie o uzatvorených a ukončených nájomných zmluvách.

 

M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o – A/b e r i e  n a   v e d o m i e 

informáciu o  uzatvorených a ukončených nájomných zmlúv na prenájom pozemkov v katastrálnom území Kremnica v zmysle VZN mesta Kremnica č.5/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Kremnica č.3/2011 – Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta za obdobie od 01. 01. 2019 do 31.03.2019 podľa prílohy.

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Ondrej Horváth, MUDr. Radovan Junas, MHA, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Mgr. Alexander Sekaj,  Ing. Viera Vaská,    Marián Vojtko DiS.art.)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 70/1904

vo veci zámeru odpredaja pozemku v katastrálnom území Kremnica.

 

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/ s ch v a ľ u j e

zámer predať neupotrebiteľný nehnuteľný majetok mesta Kremnica – časť pozemkov parcelné číslo CKN 2802/1 a CKN 3372 (právna parcela EKN 9-2582/1) spolu s výmerou cca 140 m2 v meste Kremnica, katastrálne územie Kremnica, okres Žiar nad Hronom, ktorý je zapísaný na liste vlastníctva číslo 1388. Predaj bude realizovaný formou priameho predaja  podľa § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o majetku obcí“) najmenej za cenu vo výške podľa osobitného predpisu (vyhláška č. 492/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov) s tým, že podľa § 9a) ods. 2 a 5 zákona o majetku obcí bude na webovom sídle mesta Kremnica, na úradnej tabuli mesta a v regionálnom týždenníku MY Noviny Žiarskej kotliny a v Kremnických novinách zverejnený zámer predaja  uvedeného pozemku.

Pozemok ponúkaný na predaj je na kópii katastrálnej mapy vyznačený červenou farbou.          

                                                 B/ u k l a d á          

mestskému úradu:

 1. obstarať na náklady mesta geometrický plán a znalecký posudok na určenie všeobecnej hodnoty predávaného pozemku podľa vyhlášky č. 492/2004 Zb. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov
 2. vyžiadať stanoviská od vlastníkov a správcov inžinierskych sietí
 3. zverejniť na webovom sídle mesta Kremnica, na úradnej tabuli mesta a v regionálnom týždenníku MY Noviny Žiarskej kotliny a v Kremnických novinách zámer mesta Kremnica predať pozemok v katastrálnom území Kremnica podľa bodu A/ uznesenia

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                                         

termín: 31.08.2019.

 

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 9 (Iveta Ceferová,  Mgr. Ondrej Horváth, MUDr. Radovan Junas, MHA, Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Mgr. Alexander Sekaj,  Ing. Viera Vaská,    Marián Vojtko DiS.art.)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 1 (Ing. Tomáš Heriban)

 

Uznesenie číslo 71/1904

vo veci správy o prevádzkovaní Mestského cintorína za rok 2018.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  –  b e r i e    n a    v e d o m i e

správu o prevádzkovaní Mestského cintorína za rok 2018 predloženú prevádzkovateľom pohrebiska spoločnosťou T.B.S. servis-služby, spol. s r. o., Kremnica.

 

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 10 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Ondrej Horváth, MUDr. Radovan Junas, MHA, Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Mgr. Alexander Sekaj,  Ing. Viera Vaská,    Marián Vojtko DiS.art.)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 72/1904

vo veci vyhodnotenia Koncepcie rozvoja cestovného ruchu v Kremnici 2018.

 

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o –   b e r i e  n a  v e d o m i e

vyhodnotenie Koncepcie rozvoja cestovného ruchu v Kremnici 2018.

 

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 10 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Ondrej Horváth, MUDr. Radovan Junas, MHA, Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Mgr. Alexander Sekaj,  Ing. Viera Vaská,    Marián Vojtko DiS.art.)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 73/1904

vo veci vypracovania analýzy potreby zriadenia a modelu prevádzkovania denného stacionára.

 

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o –   u k l a d á

mestskému úradu vypracovať analýzu potreby zriadenia a modelu prevádzkovania denného stacionára ako súčasti zámeru vybudovania mestského centra integrovanej sociálnej starostlivosti.

 

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 10 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Ondrej Horváth, MUDr. Radovan Junas, MHA, Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Mgr. Alexander Sekaj,  Ing. Viera Vaská,    Marián Vojtko DiS.art.)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 74/1904

vo veci schválenia  Programu odpadového hospodárstva mesta Kremnica na roky 2016 – 2020.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e

Program odpadového hospodárstva  mesta Kremnica  na roky 2016 – 2020.

 

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 10 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Ondrej Horváth, MUDr. Radovan Junas, MHA, Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Mgr. Alexander Sekaj,  Ing. Viera Vaská,    Marián Vojtko DiS.art.)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 75/1904

vo veci vypracovania Koncepcie rozvoja informačných systémov KRIS pre mesto Kremnica.

 

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o –  A/ b e r i e   n a   v e d o m i e

návrh Koncepcie rozvoja informačných systémov KRIS pre mesto Kremnica.

 

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o –  B/ s c h v a ľ u j e  

Koncepciu rozvoja informačných systémov mesta Kremnica.

 

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 10 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Ondrej Horváth, MUDr. Radovan Junas, MHA, Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Mgr. Alexander Sekaj,  Ing. Viera Vaská,    Marián Vojtko DiS.art.)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

 

                                                                                             Ing. Mgr. Alexander Ferenčík

                                                                                                          primátor  mesta         

 

 

 

   Ing. Viera Vaská                                                       Mgr. Ing. Martin  Novodomec

  člen návrhovej komisie                                               člen návrhovej komisie

 

 

 

Zapísala: Mgr. Ľuba Ďurčová

 

 

Zdieľať tento príspevok.