Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnice č. 3/2019, o určení výšky príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnice č. 3/2019, o určení výšky príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica

 

     Mesto Kremnica podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 5, § 49 ods. 4, § 114 ods. 6, § 116 ods. 6 a § 140 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva toto

 

všeobecne záväzné nariadenie :

 

 

Článok 1

Úvodné ustanovenie

 

(1) Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej „nariadenie“) je určenie výšky príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica od 01. 05. 2019.

 

 

Článok 2

Určenie výšky príspevkov

 

(1) Výška príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica od 1.4.2019 je nasledovná:

 

Názov zariadenia                                                                  Spôsob vyučovaniaDo 30. 04. 2019Od 1. 5. 2019
Materská škola   
–  deti do 3 rokov 55 €/mes.55 €/mes.
–  deti od 3 rokov 25 €/mes.25 €/mes.
    
Základná umelecká škola   
Hudobný odbor   
–          prípravné štúdiumkolektívne s nástrojom9 €/mes.9 €/mes.
–          základné štúdiumindividuálne9 €/mes.9 €/mes.
VO,TO,LDO   
–          prípravnékolektívne9 €/mes.9 €/mes.
–          základnékolektívne9 €/mes.9 €/mes.
–          obligátny nástrojindividuálne4 €/mes.4 €/mes.
–          ŠpDindividuálne15 €/mes.15 €/mes.
    
TO, LDO, Vo, ŠpDkolektívne13 €/mes.13 €/mes.
Všetky odbory – 2. odborindividuálne i kolektívne18 €/mes.18 €/mes.
Centrum voľného času   
– základný poplatok 3 €/mes.3 €/mes.
Osobitné záujmové útvary   
– tenis, hra na gitare,    karaoke, angličtina, varíme- pečieme, lyžovanie 5 €/mes.5 €/mes.
–       plávanie 8 €/mes.8 €/mes.
Kurzy pre dospelých   
– cudzí jazyk, gramotnosť PC 5 €/mes.5 €/mes.
Kurzy pre dôchodcov 2 €/mes.2 €/mes.
    
Školské kluby detí 5 €/mes.5 €/mes.
    
Školské jedálne – materské školy       Do 30. 04. 2019Od 1. 5. 2019
Príspevok na dieťa – stravná jednotka 1,19 €/deň1,34/deň
– stravná jednotka – desiata + obed 0,96 €/deň1,08/deň
Príspevok zamestnanca 1,19 €/obed1,27/obed
+ doplatok zamestnávateľa na potraviny 0,27 €/obed0,06/obed
+ doplatok zamestnávateľa režijné náklady + 0,86 €/obed1,48/obed
+ sociálny fond 0,30 €/obed 
Platba za samostatnú desiatu 0,28 €/desiata0,32/desiata
Režijné náklady – obed dieťa 2 €/mes.5/mes.
    
Školské jedálne – základné školy Do 31. 08. 2019Od 1. 9. 2019
Stravníci 6 – 11 rokov 0,95/obed1,16/obed
Stravníci 11 – 15 rokov 1,01/obed1,22/obed
Stravníci 6 – 15 režijné náklady 2,50/mes.5/mes.
Stravníci stredná škola   
+ režijné náklady – obed   
Dospelí stravníci zamestnanci školy 1,12/obed1,27/obed
+ doplatok zamestnávateľa na potraviny 0/obed0,06/obed
+doplatok zamestnávateľa režijné náklady 1,48/obed

1,43 zamestnávateľ

0,05 zamestnanec

1,48/obed

 

Článok 3

Zníženie alebo odpustenie príspevkov v CVČ

 

  • Žiaci, ktorí odovzdajú vzdelávací poukaz do CVČ, sú od poplatkov za 1. krúžok oslobodení a za ďalšie krúžky uhradia poplatok 2 €/mesačne.
  • Účastníci plaveckého krúžku doplácajú pri odovzdaní VzP – 5 €/mesačne a za každý ďalší krúžok 2 €/mes.
  • Pri neodovzdaní vzdelávacieho poukazu do CVČ uhrádzajú žiaci poplatky navrhnuté v tabuľke.
  • Prenájom učební 4 €/hod.
  • Poplatky za krúžky (1.polrok: október-december, 2.polrok: január-máj) je nutné uhradiť osobne v CVČ alebo cez internet banking na číslo účtu SK41 0200 0000 0017 6693 6659.

 

Článok 4

 

Poplatky za stravu v materskej škole

 

  • Zákonní zástupcovia detí rok pred plnením povinnej školskej dochádzky uhradia do 15. 04. 2019 jednorazovú zálohovú platbu 20 €. Táto bude použitá na úhradu stravy v dni, kedy bude dieťa v materskej škole neprítomné, ale rodičia dieťa z MŠ nevyhlásia. Prebytočné finančné prostriedky budú vyúčtované k 31. 08. 2019.

 

Článok 5

 

Poplatky za stravu v základnej škole

 

  • Zákonní zástupcovia žiakov základnej školy uhradia do 15. 09. 2019 jednorazovú zálohovú platbu 30 €. Táto bude použitá na úhradu stravy v dni, kedy bude žiak v základnej škole neprítomný, ale rodičia žiaka zo stravy nevyhlásia. Prebytočné finančné prostriedky budú vyúčtované k 31. 12 a k 30. 06. príslušného kalendárneho roka.

 

Článok 6

Záverečné ustanovenia

 

  • Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Kremnici  uznesením č. 58/1904 zo dňa  04. 2019.

(2)  Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica č. 1/2019 o výške príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica od 01. 04. 2019.

(3)  Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01. 05. 2019 s výnimkou poplatkov za stravu v školských jedálňach základných škôl, ktoré nadobúda účinnosť od 01. 09. 2019

 

 

 

                                                                                Ing. Mgr. Alexander Ferenčík,

                                                                                    primátor mesta Kremnica

 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta Kremnica v budove Mestského domu v Kremnici v dobe od 12. 04. 2019 do 26. 04. 2019.

Zdieľať tento príspevok.