Zápisnica č. 4/2019 z riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici, ktoré sa konalo dňa 11. 04. 2019 v radnej sieni Mestského domu v Kremnici

Zápisnica č. 4/2019 z riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici, ktoré sa konalo dňa 11. 04. 2019 v radnej sieni Mestského domu v Kremnici

Ing. Mgr. Ferenčík, primátor mesta

Poslanci mestského zastupiteľstva

– Iveta Ceferová, Marián Vojtko, Dis.art., Dušan Privalinec, Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková,  Ing. Viera Vaská, Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Alexander Sekaj, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban

 

Neskorší príchod nahlásili:

– Mgr. Alexander Sekaj, Ing. Janka Volková

 

Neprítomní:

 

Ospravedlnení:

 

Prizvaní a hostia:

 

Mgr. Ľuba Ďurčová, vedúca, oddelenie organizačné a správne, Mestský úrad v Kremnici

 

Ing. Renáta Nováková, vedúca, oddelenie ekonomické a podnikateľských aktivít, Mestský úrad v Kremnici

 

Ing. Beáta Kirková, hlavná kontrolórka, Mestský úrad v Kremnici

 

Mgr. Roman Brhlík, náčelník, Mestská polícia Kremnica

 

Bc. Peter Grosch, vedúci, oddelenie Technických služieb Kremnica

 

Ing. Jana Kyselicová, vedúca, oddelenie výstavby a životného prostredia Mestský úrad v Kremnici

 

Ing. Andrea Mutňanská, vedúca, oddelenie mestskej zelene, Mestský úrad v Kremnici

 

Ing. Zuzana Tíleschová, riaditeľka, Kultúrne a informačné centrum Kremnica

 

 • k bodu: Otvorenie

 

Rokovanie riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici (ďalej „MsZ) otvoril o 16:01 hod. Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, primátor mesta Kremnica (ďalej „Ing. Mgr. Ferenčík“). Privítal prítomných poslancov MsZ, vedúcich organizácií zriadených mestom Kremnica, vedúcich oddelení a občanov mesta Kremnica. Konštatoval, že toto zasadnutie MsZ je 4. v tomto roku, 6. v tomto volebnom období. Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že podľa prezentačnej listiny je prítomná väčšina poslancov MsZ (9) a je teda spôsobilé rokovať a uznášať sa.

 

 • k bodu: Schválenie programu, voľba mandátovej, návrhovej komisie, volebnej komisie a pracovného predsedníctva

 

 •  
 •  
 •  
 •  

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa, či sú nejaké návrhy, alebo pripomienky k programu.

 

Návrh programu:

 • Otvorenie
 • Schválenie programu, voľba mandátovej, návrhovej komisie a pracovného predsedníctva
 • Kontrola plnenia uznesení
 • Návrh VZN o určení výšky príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach
 • Záverečný účet mesta Kremnica za rok 2018
 • Zámer presťahovania Kultúrneho a informačného centra
 • Návrh 2. zmeny rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2019
 • Návrh 2. zmeny rozpočtu príjmov a výdavkov Mestského bytového podniku v Kremnici pre rok 2019
 • Správa o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta Kremnica za rok 2018
 • Vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného odpisovaného hnuteľného majetku
 • Informácia o uzatvorených a ukončených nájomných zmluvách
 • Majetkové veci:
  1. Zámer predať neupotrebiteľný nehnuteľný majetok v katastrálnom území Kremnica
 • Správa o prevádzkovaní Mestského cintorína za rok 2018
 • Rôzne
 • Interpelácie
 • Záver

 

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa, či sú nejaké návrhy, alebo pripomienky k programu.

Poslanci nemali žiadne pripomienky. Rokovanie MsZ sa riadilo takto schváleným programom.

 

 

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko, Dis.art., Dušan Privalinec, Mgr. Martin Kapšo, Ing. Viera Vaská, Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. Martin Novodomec, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

 

Ing. Mgr. Ferenčík navrhol, aby pracovné komisie a pracovné predsedníctvo  pracovali v nasledovnom zložení:

 

mandátová komisia – Marián Vojtko Dis.art., Ing. Tomáš Heriban

9900

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že mandátová komisia bola jednohlasne zvolená.

 

návrhová komisia – Ing. Viera Vaská, Mgr. Ing. Novodomec

9900

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že návrhová komisia bola jednohlasne zvolená.

 

Ing. Mgr. Ferenčík odporučil, aby pracovné predsedníctvo pre zasadnutie MsZ dňa 16. 05. 2019 pracovalo v zložení – primátor mesta, zástupkyňa primátora mesta, Ing. Viera Vaská

9900

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že pracovné predsedníctvo bolo jednohlasne zvolené.

 

Ing. Mgr. Ferenčík odporučil, aby pracovné predsedníctvo pre zasadnutie MsZ dňa 11. 04. 2019 pracovalo v zložení – primátor mesta, zástupkyňa primátora mesta, Ing. Janka Volková

9900

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že pracovné predsedníctvo bolo jednohlasne zvolené.

 

Za zapisovateľku zápisnice určil Ivetu Hromadovú, zamestnankyňu Mestského úradu v Kremnici a za overovateľov zápisnice určil MUDr. Radovana Junasa, MHA. a Mgr. Ondreja Horvátha.

 

3 ) k bodu: Kontrola plnenia uznesení

Uznesenie číslo 57/1904

 

vo veci správy o kontrole plnenia uznesení.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

správu č. 3/2019 o kontrole plnenia uznesení prijatých MsZ v Kremnici, ktorá je predložená hlavnou kontrolórkou mesta Kremnica.

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko, Dis.art., Dušan Privalinec, Mgr. Martin Kapšo, Ing. Viera Vaská, Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. Martin Novodomec, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

 • K bodu: Návrh VZN o určení výšky príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach

Uznesenie číslo  58 /1904

 

vo veci návrhu VZN č. 3/2019 o určení výšky príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica v ŠJ MŠ  od 01.05.2019 a v ŠJ ZŠ od 01.09.2019.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/  s ch v a ľ u je

VZN č. 1/2019 o určení výšky príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica   v ŠJ MŠ  od 01.05.2019 a v ŠJ ZŠ od 01.09.2019.

 

                    B/ ukladá

vedúcej oddelenia oznámiť nové skutočnosti riaditeľom škôl a školských zariadení

termín: do 30.04.2019.

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko, Dis.art., Dušan Privalinec, Mgr. Martin Kapšo, Ing. Viera Vaská, Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. Martin Novodomec, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

 

 • K bodu: Záverečný účet mesta Kremnica za rok 2018

Uznesenie číslo    59 /1904

 

vo veci Záverečného účtu mesta Kremnica za rok 2018.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e   n a   v e d o m i e   

stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Kremnica k Záverečnému účtu mesta Kremnica a rozpočtovému hospodáreniu za rok 2018.

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko, Dis.art., Dušan Privalinec, Mgr. Martin Kapšo, Ing. Viera Vaská, Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. Martin Novodomec, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Uznesenie číslo   60 /1904

 

vo veci Záverečného účtu mesta Kremnica za rok  2018.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e   n a   v e d o m i e   

správu nezávislého audítora o overení ročnej účtovnej uzávierky mesta Kremnica za rok 2018.

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko, Dis.art., Dušan Privalinec, Mgr. Martin Kapšo, Ing. Viera Vaská, Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. Martin Novodomec, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

Uznesenie číslo    61 /1904

 

vo veci Záverečného účtu mesta Kremnica za rok  2018.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e

Záverečný účet mesta Kremnica za rok 2018 a celoročné hospodárenie mesta Kremnica za rok 2018 bez výhrad.

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko, Dis.art., Dušan Privalinec, Mgr. Martin Kapšo, Ing. Viera Vaská, Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. Martin Novodomec, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

Uznesenie číslo    62 /1904

 

vo veci tvorby Rezervného fondu mesta Kremnica z hospodárskeho výsledku za rok 2018 a použitia Rezervného fondu mesta Kremnica v roku 2019.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/ b e r i e  n a  v e d o m i e , že

 1. k 31. 12. 2018 výška Rezervného fondu mesta Kremnica na bankovom účte je 103 951,38 €. Oprava finančných operácií k 31. 12. 2018 v januári 2019 činí 28 818,21 €.
 2. výsledok hospodárenia za rok 2018 je 354 378,36 €, z toho tvorba Rezervného fondu predstavuje 336 005,56 €

                                                             B/ s c h v a ľ u j e   

použitie Rezervného fondu mesta Kremnica za rok 2018 v celkovej výške 347 326,87 € v roku 2019 nasledovne:

 1. 82 572,72 € na splácanie istín úverov
 2. 7 151,15 € € na splácanie istín lízingov
 3. 257 603,00 € na krytie schodku kapitálového rozpočtu mesta Kremnica. O prerozdelení finančných prostriedkov na jednotlivé investičné akcie rozhodne Mestské zastupiteľstvo v Kremnici.

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko, Dis.art., Dušan Privalinec, Mgr. Martin Kapšo, Ing. Viera Vaská, Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. Martin Novodomec, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

16:17 – na zasadnutie MsZ sa dostavil Mgr. Alexander Sekaj

Uznesenie číslo    63 /1904

 

vo veci prerozdelenia finančných prostriedkov Rezervného fondu mesta Kremnica za rok 2018 na jednotlivé investičné akcie, ktoré budú predmetom rozpočtu mesta Kremnica v roku 2019.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  – s ch v a ľ u j e

použitie prostriedkov Rezervného fondu mesta Kremnica za rok 2018 určených na krytie schodku kapitálového rozpočtu mesta Kremnica v roku 2019 vo výške 257 603,00 €, rozdelením na jednotlivé investičné akcie nasledovne:

–  PD k obytnému súboru Veterník                                                               20 000 €

 – ÚPN Veterník 1. zmena                                                                              4 600 €

 – rekonštrukcia budovy na Ul. J. Horvátha č. 884                                       13 253 €

 – PD Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti                                     9 500 €

 – Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti – spolufinancovanie        44 500 €

 – realizácia výstavby vodovodu na Skalke                                                    5 000 €         

 – obstaranie osobného motorového vozidla MsBP                                         5 000 €

 – projekt “WIFI pre mesto Kremnica” – spolufinancovanie                              750 €

 – spolufinancovanie rozšírenia kamerového systému                                     2 500 €

 – obstaranie snežnej frézy                                                                               1 383 €

– vybudovanie vodného zdroja na zavlažovanie futb. ihriska a tenis.kurtov 20 000 €

 – Realizácia II. etapy obnovy Zechenterovej ulice                                      131 117 €

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 10 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko, Dis.art., Dušan Privalinec, Mgr. Martin Kapšo, Ing. Viera Vaská, Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. Martin Novodomec, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Alexander Sekaj)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

 • K bodu: Zámer presťahovania Kultúrneho a informačného centra

Uznesenie číslo     /1904

 

vo veci zámeru presťahovania Kultúrneho a informačného centra.

 

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o –   A/s c h v a ľ u j e

zámer presťahovania Kultúrneho a informačného centra do priestorov medzibránia

 

 1. B) u k l a d á

mestskému úradu zapracovať požiadavku na navýšenie rozpočtu Mestského bytového podniku o sumu 10 000 € na rekonštrukciu priestorov pre potreby Kultúrneho a informačného centra (prízemie medzibránia) do 2. zmeny rozpočtu mesta Kremnica na

rok 2019.

 

Vojtko, Dis.art. – podal návrh na zmenu uznesenia o zmene sumy z 10 000€ na 5 000€.

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či súhlasia s návrhom. Požiadal o hlasovanie za zmenu uznesenia.

 

 

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 10 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko, Dis.art., Dušan Privalinec, Mgr. Martin Kapšo, Ing. Viera Vaská, Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. Martin Novodomec, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Alexander Sekaj)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo    64 /1904

 

vo veci zámeru presťahovania Kultúrneho a informačného centra.

 

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o –   A/s c h v a ľ u j e

zámer presťahovania Kultúrneho a informačného centra do priestorov medzibránia

 

 1. B) u k l a d á

mestskému úradu zapracovať požiadavku na navýšenie rozpočtu Mestského bytového podniku o sumu 5 000 € na rekonštrukciu priestorov pre potreby Kultúrneho a informačného centra (prízemie medzibránia) do 2. zmeny rozpočtu mesta Kremnica na

rok 2019.

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k novému návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za zmenený návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 10 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko, Dis.art., Dušan Privalinec, Mgr. Martin Kapšo, Ing. Viera Vaská, Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. Martin Novodomec, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Alexander Sekaj)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

 

 • K bodu: Návrh 2. zmeny rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2019

Uznesenie číslo    65 /1904

 

vo veci návrhu 2. zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2019.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   s c h v a ľ u j e

 1. zmenu rozpočtu mesta Kremnica na rok 2019, podľa predloženého návrhu nasledovne:

bežné príjmy:                                     5 359 613 €

kapitálové príjmy:                                  137 717 €

príjmové finančné operácie:                   374 502 €      

spolu príjmy:                                     5 871 832 €

           

bežné výdavky:                                  5 353 620 €

kapitálové výdavky:                              408 411 €

výdavkové finančné operácie:                95 959 €

spolu výdavky:                                 5 857 990 €

 

saldo bežného rozpočtu:                          5 993 €

saldo kapitálového rozpočtu:             – 270 694 €

saldo finančných operácií:                   278 543 €

celkové saldo rozpočtu:                        13 842 €

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 10 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko, Dis.art., Dušan Privalinec, Mgr. Martin Kapšo, Ing. Viera Vaská, Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. Martin Novodomec, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Alexander Sekaj)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

 • K bodu: Návrh 2. zmeny rozpočtu príjmov a výdavkov Mestského bytového podniku v Kremnici pre rok 2019

Uznesenie číslo    66 /1904

 

vo veci schválenia návrhu 2. zmeny rozpočtu príjmov a výdavkov Mestského bytového podniku v Kremnici pre rok 2019.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   s c h v a ľ u j e

 1. zmenu rozpočtu príjmov a výdavkov Mestského bytového podniku v Kremnici pre rok 2019
 Hlavná činnosť Podnikateľská činnosť SPOLU 
Príjmy165 255 3 455 168 710 
Výdavky165 255 3 455 168 710 
Saldo         0      0          0 

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 10 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko, Dis.art., Dušan Privalinec, Mgr. Martin Kapšo, Ing. Viera Vaská, Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. Martin Novodomec, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Alexander Sekaj)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

9) K bodu: Správa o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta Kremnica za rok 2018

Uznesenie číslo    67 /1904

 

vo veci správy o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta Kremnica za rok 2018.

 

M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e   n a    v e d o m i e  

správu o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta Kremnica za rok 2018

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 10 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko, Dis.art., Dušan Privalinec, Mgr. Martin Kapšo, Ing. Viera Vaská, Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. Martin Novodomec, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Alexander Sekaj)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 • K bodu: Vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného odpisovaného hnuteľného majetku

Uznesenie číslo    68 /1904

 

vo veci vyradenia prebytočného a neupotrebiteľného odpisovaného a neodpisovaného hnuteľného majetku.

 

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  A/ s ch v a ľ u j e

vyradenie:

 • majetku podľa návrhov čiastkovej inventarizačnej komisie za Mestský úrad – Vnútorná správa:
 • prebytočného a neupotrebiteľného neodpisovaného dlhodobého drobného hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 1/2018 zo dňa 28. 11. 2018, t.j. 6 položiek – skartator Fellowes PS220-2 (obstarávacia cena 658,73 €), notebook Compaq 610 (obstarávacia cena 559,00 €), notebook HP 4535s (obstarávacia cena 510,00 €),   notebook FU374 ES6735s QL60 (obstarávacia cena 497,31 €), notebook HP ProBook 4340s i5-3230M 13,3HD 4GB 500DVD (obstarávacia cena 696,00 €),  notebook_WT296EA ProBook 4520s P6100 2,00GHz 2G (obstarávacia cena 490,00 €)spolu v obstarávacej cene 3 411,04 €.

            Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.

 

 • majetku podľa návrhov čiastkovej inventarizačnej komisie za Mestský úrad – Oddelenie technických služieb:
 • prebytočného a neupotrebiteľného neodpisovaného dlhodobého hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 1/2018 zo dňa 16. 11. 2018, t.j. 2 položky elektrická brúska a vidly na UNC 060 spolu v obstarávacej cene 855,48 €.

            Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.

 

 • majetku podľa návrhov čiastkovej inventarizačnej komisie za Základnú školu Pavla Križku, Ulica P. Križku 392/8, Kremnica:
 • prebytočného a neupotrebiteľného neodpisovaného dlhodobého drobného hmotného majetku ZŠ podľa návrhu na vyradenie č. 1/2018 zo dňa 09. 11. 2018, t.j. 18 položiek – PC zostava 8ks a notebook acer 10ks spolu v obstarávacej cene 10 083,04 €,
 • prebytočného a neupotrebiteľného neodpisovaného dlhodobého drobného hmotného majetku Dolná telocvičňa podľa návrhu na vyradenie č. 1/2018 zo dňa 09. 11. 2018, t.j. koberec spolu v obstarávacej cene 404,20 €.

Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu

 

B/ u k l a d á

Mestskému úradu – útvaru Vnútorná správa, Oddelenie Technických služieb, Základnú školu Pavla Križku, vyradiť z evidencie prebytočný a neupotrebiteľný majetok podľa bodu A/1. – 3. uznesenia.

 

zodpovední: Ing. Jana Bieleschová, vedúci oddelenia technických služieb a riaditeľka rozpočtovej organizácií mesta.           

termín:30.05.2019

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 10 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko, Dis.art., Dušan Privalinec, Mgr. Martin Kapšo, Ing. Viera Vaská, Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. Martin Novodomec, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Alexander Sekaj)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

 • K bodu: Informácia o uzatvorených a ukončených nájomných zmluvách

Uznesenie číslo    69 /1904

 

vo veci informácie o uzatvorených a ukončených nájomných zmluvách.

 

M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o – A/b e r i e  n a   v e d o m i e 

informáciu o  uzatvorených a ukončených nájomných zmlúv na prenájom pozemkov v katastrálnom území Kremnica v zmysle VZN mesta Kremnica č.5/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Kremnica č.3/2011 – Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta za obdobie od 01. 01. 2019 do 31.03.2019 podľa prílohy.

 

 

Z radnej siene odišiel Mgr. Kapšo

 

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko, Dis.art., Dušan Privalinec, Ing. Viera Vaská, Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. Martin Novodomec, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Alexander Sekaj)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

Do radnej siene sa vrátil Mgr. Kapšo

 

 • K bodu: Majetkové veci:

Uznesenie číslo    70 /1904

 

vo veci zámeru odpredaja pozemku v katastrálnom území Kremnica.

 

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/ s ch v a ľ u j e

zámer predať neupotrebiteľný nehnuteľný majetok mesta Kremnica – časť pozemkov parcelné číslo CKN 2802/1 a CKN 3372 (právna parcela EKN 9-2582/1) spolu s výmerou cca 140 m2 v meste Kremnica, katastrálne územie Kremnica, okres Žiar nad Hronom, ktorý je zapísaný na liste vlastníctva číslo 1388. Predaj bude realizovaný formou priameho predaja  podľa § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o majetku obcí“) najmenej za cenu vo výške podľa osobitného predpisu (vyhláška č. 492/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov) s tým, že podľa § 9a) ods. 2 a 5 zákona o majetku obcí bude na webovom sídle mesta Kremnica, na úradnej tabuli mesta a v regionálnom týždenníku MY Noviny Žiarskej kotliny a v Kremnických novinách zverejnený zámer predaja  uvedeného pozemku.

Pozemok ponúkaný na predaj je na kópii katastrálnej mapy vyznačený červenou farbou.          

                                                 B/ u k l a d á          

mestskému úradu:

 1. obstarať na náklady mesta geometrický plán a znalecký posudok na určenie všeobecnej hodnoty predávaného pozemku podľa vyhlášky č. 492/2004 Zb. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov
 2. vyžiadať stanoviská od vlastníkov a správcov inžinierskych sietí
 3. zverejniť na webovom sídle mesta Kremnica, na úradnej tabuli mesta a v regionálnom týždenníku MY Noviny Žiarskej kotliny a v Kremnických novinách zámer mesta Kremnica predať pozemok v katastrálnom území Kremnica podľa bodu A/ uznesenia

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                                         

termín: 31.08.2019.

 

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

 

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko, Dis.art., Dušan Privalinec, Mgr. Martin Kapšo, Ing. Viera Vaská, Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. Martin Novodomec, MUDr. Radovan Junas, MHA, Mgr. Alexander Sekaj)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 1 ( Ing. Tomáš Heriban)

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo väčšinou hlasov prijaté.

 

 

 • K bodu: Správa o prevádzkovaní Mestského cintorína za rok 2018

Uznesenie číslo    71 /1904

 

vo veci správy o prevádzkovaní Mestského cintorína za rok 2018.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  –  b e r i e    n a    v e d o m i e

správu o prevádzkovaní Mestského cintorína za rok 2018 predloženú prevádzkovateľom pohrebiska spoločnosťou T.B.S. servis-služby, spol. s r. o., Kremnica

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ.

 

Mgr. Ing. Novodomec – požiadal, aby sa s nimi komunikovalo ohľadom tých 4 požiadaviek, ktoré tam mali. Hlavne ohľadne urnovej steny, ktorá už je nevyhnutná.  Aj čo sa týka trafostanice, mohlo by sa nájsť nejaké schodné riešenie. Ing. Mgr. Ferenčík – určite áno, aj v minulom roku sa komunikovalo s prevádzkovateľom, keď sa rozhodovalo o financovaní.

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú ďalšie otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali ďalšie otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 10 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko, Dis.art., Dušan Privalinec, Mgr. Martin Kapšo, Ing. Viera Vaská, Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. Martin Novodomec, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Alexander Sekaj)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

 

 • K bodu: Rôzne

Uznesenie číslo    72 /1904

vo veci vyhodnotenia Koncepcie rozvoja cestovného ruchu v Kremnici 2018.

 

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o –   b e r i e  n a  v e d o m i e

vyhodnotenie Koncepcie rozvoja cestovného ruchu v Kremnici 2018

 

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 10 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko, Dis.art., Dušan Privalinec, Mgr. Martin Kapšo, Ing. Viera Vaská, Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. Martin Novodomec, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Alexander Sekaj)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

 

Uznesenie číslo    73 /1904

vo veci vypracovania analýzy potreby zriadenia a modelu prevádzkovania denného stacionára.

 

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o –   u k l a d á

mestskému úradu vypracovať analýzu potreby zriadenia a modelu prevádzkovania denného stacionára ako súčasti zámeru vybudovania mestského centra integrovanej sociálnej starostlivosti.

 

MUDr. Junas, MHA – informoval, že nám je všetkým známi demografický trend v Kremnici a je zrejmé, že bude narastať počet osôb odkázaných na rôznu formu sociálnej pomoci. Jedna z tých foriem je aj denný stacionár pre poskytovanie dennej opatrovateľskej starostlivosti pre osoby telesne alebo aj ľahko mentálne postihnuté. Táto otázka bola už tak voľne prejednávaná na sociálnej komisii. Hlavné ale je, že táto otázka zaznieva hlavne medzi občanmi. Je načase sa pohnúť od otázky k jej reálnemu analyzovaniu. Treba skúsiť nájsť model prevádzky takéhoto zariadenia aj v takej širšej perspektíve vybudovania komplexnejšieho mestského centra. Možno aj nejaké riadené bývanie, miesto pre aktívnych seniorov, kontaktné centrum pre sociálnu starostlivosť. Čo sa týka miesta, analýza to možno ukáže, črtá sa možno aj priestor špeciálnej základnej školy. Tento priestor by mohol byť vhodný na rozbeh. Možno perspektívne, ak berieme do úvahy tú starostlivosť tak komplexnejšie je vhodný aj priestor bývalej nemocnice.  V tomto priestore bola aj historicky takáto pomoc poskytovaná. Je to medzi kostolom a centrom integrovanej zdravotnej starostlivosti. Je rád, že na komisii mestských lesov bola medzi poslancami zhoda, že sa treba tejto myšlienke venovať. Požiadal o podporu tohto uznesenia, aby sa takáto služba začala aj reálne poskytovať v Kremnici. Ing. Mgr. Ferenčík – myslí si, že tento návrh má podporu u všetkých poslancov. V analýze sa budeme musieť venovať hlavne finančnej stránke veci.

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 10 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko, Dis.art., Dušan Privalinec, Mgr. Martin Kapšo, Ing. Viera Vaská, Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. Martin Novodomec, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Alexander Sekaj)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Uznesenie číslo    74 /1904

vo veci schválenia  Programu odpadového hospodárstva mesta Kremnica na roky 2016 – 2020.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e

Program odpadového hospodárstva  mesta Kremnica  na roky 2016 – 2020.

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k novému návrhu uznesenia MsZ.

 

Mgr. Ing. Novodomec – opýtal sa na opatrenia, ktoré sú v závere. Čo by sa malo zlepšiť v oblasti separácie. Je ich tam viacero. Okrem informačnej kampane. Aká zmena je oproti súčasnému stavu? Budú sa dopĺňať ďalšie nádoby, malé kompostovače, niečo so stavebnými odpadmi? Ing. Mgr. Ferenčík – povedal, že v tomto smere je bohužiaľ dosť ťažko byť prorokom, pretože v poslednej dobe bolo veľa zmien zo strany štátu. Menia pravidlá počas hry. Jedným z toho je miera separácie, ktorá sa počítala aj množstvom pet fliaš, ktoré budú pravdepodobne v blízkej dobe návratné. Druhou vecou je činnosť spoločnosti, ktorá sa nazýva organizácia zodpovednosti výrobcov. Vynútiteľnosť práva voči nim je dosť relatívna. Aj mi ako mesto sme bohužiaľ doplatili na to, že sme separovali. Pretože tým pádom, že sme dobre separovali sme boli pre výrobcov drahý. Náklady na občana boli od 7€, kde je štandard 6€. Legislatíva im umožnila vypovedať nám zmluvu, čoho následkom bolo to, že sme mali obdobie asi troch mesiacov, kde by sme znášali náklady ako mesto.  Následne nám táto istá organizácia zodpovednosti výrobcov ponúkla zmluvu, kde bohužiaľ bolo už len tých 6€. Zákon im to umožňuje. Sú prípady, kedy táto organizácia zostala mestám a obciam dlžná, tieto náklady im nepreplatila. Vzhľadom na to, Ministerstvo ŽP SR zrušilo registráciu k 31.12.2018 a k 1.1.2019 ju opäť zaregistrovalo, pretože zákon v podstate nepozná dôvody, ktorým je neplatenie. Našim najväčším problémom je jednak neustále sa meniaca legislatíva a jednak prax. Bc. Grosch – povedal, že pán primátor vlastne povedal všetko. Ozrejmil ešte nejaké detaily čo sa týka separácie.

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú ďalšie otázky alebo pripomienky k novému návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali ďalšie otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za zmenený návrh uznesenia.

 

 

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 10 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko, Dis.art., Dušan Privalinec, Mgr. Martin Kapšo, Ing. Viera Vaská, Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. Martin Novodomec, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Alexander Sekaj)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Uznesenie číslo    75 /1904

 

vo veci vypracovania Koncepcie rozvoja informačných systémov KRIS pre mesto Kremnica.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o –  A/ berie na vedomie

Návrh Koncepcie rozvoja informačných systémov KRIS pre mesto Kremnica

 

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o –  B/ schvaľuje

Koncepciu rozvoja informačných systémov mesta Kremnica

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 10 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko, Dis.art., Dušan Privalinec, Mgr. Martin Kapšo, Ing. Viera Vaská, Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. Martin Novodomec, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Alexander Sekaj)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

 • K bodu: Interpelácie

 

Mgr. Ing. Novodomec – informoval, že do mailových schránok dostali mail od p. Gálisa, prevádzkovateľa kina Akropola o návrhu rekonštrukcie sociálnych zariadení a vestibulu v kine. Navrhoval tam, ktorú časť by malo mesto participovať. Na druhej strane, ktorú časť by vedel spraviť on zo svojich zdrojov. Komunikovalo sa s ním v tejto veci? Aké sú výsledky? Ing. Mgr. Ferečník – informoval, že v prípade vystúpení v kine Akropola vzniká problém jednak v zázemí pre kapely, ktoré tam vystupujú a jednak skladových priestorov. Taktiež toalety, ktoré sú tam majú nejakých 40 rokov, takže je to jednak vzhľadovosť, jednak funkčnosť. Návrh pána Gálisa spočíval v tom, že aby nie len pýtal od mesta. V rámci jedného priestoru by chcel toalety a v rámci druhého priestoru to ostatné. Navrhol, že jeden z týchto priestorov spracuje on vo svojej réžii a druhú časť žiadal, aby to financovalo mesto. Tento návrh prišiel trošku neskôr, budeme sa s tým zaoberať vo všetkých komisiách. Spracujeme nacenenie, aby sme vedeli približne v akých cenách sa nám to pohybuje. Tento priestor je dosť využívaný v poslednej dobe. Pán Gális od nás doteraz v podstate nežiadal finančné injekcie.  Ing. Vaská – začiatkom roka prosila, aby bol oslovený majiteľ nehnuteľnosti na Kutnohorskej ulici, oproti škole, aby bol upravený aspoň vchod do budovy. Je tam aj strašne veľa odpadu. Nič sa tam neudialo zatiaľ. Čo sa v tej veci urobilo? Aké má mesto páky na to, aby sa to vyriešilo? Ing. Kyselicová – informovala, že hneď po zasadnutí MsZ oslovili majiteľa, dali mu termín do konca marca, aby to urobil. Neurobil nič, tak budú postupovať v zmysle stavebného zákona a vykonajú štátny stavebný dohľad. Ing. Vaská – môžeme ho nejako sankcionovať? Ing. Kyselicová – informovala, že je to ťažko. Keď sa aj zvolá štátny stavebný dohľad, môžeme mu uložiť pokutu v zmysle zákona. S tým, že buď môže zaplatiť alebo nemusí, s tým, že sa odvolá. Je to dlhodobý proces. Nevieme povedať, kedy bude výsledok.  Ing. Mgr. Ferenčík – podobným spôsobom sme postupovali aj v prípade domu na pešej zóne. Aj napriek tomu, že využívame všetky možnosti, tak bohužiaľ pokuta, ktorú sme uložili dvom spoluvlastníčkam bola uhradená a jedna ešte uhradená nebola a stále prebieha odvolacie konanie. Z pohľadu stavebné zákona môžeme vlastníka nehnuteľnosti postihovať, len ak je životu nebezpečná, hrozí ohrozenie zdravia, života a majetku. Nejaké páky na vykonateľnosť má aj Pamiatkový úrad, tým že nie je zabezpečená adekvátna ochrana pamiatkových hodnôt. V tomto prípade na pešej zóne už prebieha aj konanie s Pamiatkovým úradom. Bohužiaľ sme sa ale v medziach zákona zatiaľ neposunuli veľmi ďalej. Vojtko Dis.art. – požiadal o pripomenutie kanála na hlavne ceste. Potok popri Čiernej veži je neskutočne zarastený. Treba požiadať povodie Hrona o vyčistenie. Požiadal oddelenie TS o zaradenie do plánu opráv aj chodník od parkoviska na hutách. Ing. Mgr. Ferenčík – povedal, že o rekonštrukcii kanálu diskutovali už pri oprave cesty na Kremnické Bane. Bol spravený, ale tak, že je ešte stále o niečo poklesnutý. V horizonte 1-2 roky bude výmena asfaltu od križovatky Lúčky, celým mestom. V rámci tejto rekonštrukcie by sa to mohlo urobiť. Ďalej k Čiernej veži. Každoročne komunikujeme s povodím Hrona. Vlani vypilovali potok od Kutnohorskej ulice až po tenisové kurty. Bohužiaľ každoročne je problém s potokom od evanjelického kostola. Chýba tam už dno. A potok pri Čiernej veži vždy len nejako „zalepia“. Z majetkového pohľadu je to ich vec. A my do toho nesmieme zasahovať. Keby sme to začali robiť z vlastných zdrojov, stalo by sa to pravidlom. A navyše nám to zákon ani neumožňuje.   Mgr. Sekaj – problém je v tom, že pri Čiernej veži sú náletové dreviny, ktoré sú umiestnené na kraji potoka a tlačia do chodníka. Podľa jeho názoru by to stačilo aspoň zatiaľ vypíliť. Opýtal sa, či by sa to nedalo aspoň trošku z našej strany? Ďalej sa opýtal na staré čerešne smerom na Lúčky. Sú v dosť katastrofálnom stave. Je v našej kompetencii apelovať na ich vyrezanie?  Privalinec – poďakoval odd. mestskej zelene za upratanie parku pri dolnej telocvični. Urobili to dosť promtne. Ing. Mgr. Ferenčík – pomohla nám v tom aj základná škola Pavla Križku, dva piatky po sebe.

 

O slovo sa prihlásili obyvatelia Kremnice žijúci na ulici ČSA. Informovali, že už niekoľkokrát žiadali mestský úrad o opravu schodov, ale doteraz sa nič neurobilo. Vyjadrili svoju veľkú nespokojnosť. Odpovedali im na to Ing. Mgr. Ferenčík a Bc. Grosch. Vysvetlil im prečo to ešte nie je dokončené, a že sa tam zatiaľ aspoň niečo spravilo, aby to nebolo také zlé.

 

16) K bodu: Záver

 

Ing. Mgr. Ferenčík – ukončil o 17:30 hod. 4. riadne zasadnutie MsZ v tomto roku, 6. v tomto volebnom období. Zvukový záznam a videozáznam z rokovania MsZ tvorí prílohu tejto zápisnice.

                                                                                                      

 

 

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík

            primátor mesta

 

 

 

 

MUDr. Radovan Junas, MHA                                          Mgr. Ondrej Horváth

 1. overovateľ                                                                         2. overovateľ

 

 

 

 

Zapísala: Iveta Hromadová

 

Zdieľať tento príspevok.