Zápisnica z komisie školstva a mládeže zo dňa 24. 04. 2019

Prítomní: Členovia komisie podľa priloženej prezenčnej listiny

Sekretárka: Mgr. Hana Zlatošová

 1. Program: Otvorenie
 2. Návrh VZN o poplatkoch zákonných zástupcov detí a žiakov v školských jedálňach

       od 1.9.2019 podľa nových stravovacích tabuliek

 1. Návrh na riešenie hygienických zariadení a šatní v ZŠA – ľadová plocha
 2. Rôzne
 3. Záver

 

K bodu č.1:

Prítomných privítal a s programom oboznámil predseda komisie Mgr. Sekaj

 

K bodu č.2:

 1. Zlatošová vysvetlila členom komisie a prítomným, že k zmene VZN po tak krátkom čase dochádza z dôvodu nových tabuliek finančných pásiem na nákup potravín, ktoré sme dostali z MŚVVaŠ SR a budú platiť od 1. 9. 2019. Materiál bol pred rokovaním komisie odkomunikovaný aj s vedúcimi školských jedální. Do návrhu VZN tiež boli po dohode s vedúcimi jedální naformulované texty o platbe zálohy na stravu a financovanie diétneho stravovania. Všetky informácie poskytneme rodičom aj cez Kremnické noviny v čase prázdnin a tiež ich zverejnia vedúce jedální v priestoroch školského stravovania.

Materiál bude predložený na komisii ekonomickej, výstavby, ŽP a odpadového hospodárstva a následne zverejnený na pripomienkovanie na stránke mesta.

 

Mgr. Sekaj navrhol, aby strava v ŠJ bola riešená formou čipových kariet, čo by síce bola počiatočná investícia, ale zjednodušilo by to situáciu rodičom.

 

Mgr. Zlatošová vysvetlila, že najprv musíme zjednotiť kontrolu dochádzky medzi jedálňou a školou, čo bude prioritné pre zúčtovanie štátnych financií a potom môžeme riešiť rodičov. Rodičia samozrejme musia mať adekvátne možnosti odhlasovania detí zo stravy.

 

Mgr. Kríž poznamenal, že majú personálny problém zohnať do jedálne pracovnú silu. Informoval sa aj na ÚPSVaR, a napriek informáciám v médiách úrad o chystaných opatreniach nevie a ponuku nezamestnaných vhodných do ŠJ nemajú.

 

Školské jedálne – materské školy       do 31. 08. 2019od 01. 09. 2019
Príspevok na dieťa – stravná jednotka

(desiata, obed, olovrant)

 1,34 €/deň1,54 €/deň
– stravná jednotka – desiata + obed 1,08 €/deň1,28 €/deň
Príspevok zamestnanca 1,27 €/obed1,30 €/obed
+ doplatok zamestnávateľa na potraviny 0,06 €/obed0,11 €/obed
+ doplatok zamestnávateľa režijné náklady 1,48 €/obed1,48 €/obed
Platba za desiatu 0,32 €0,38 €
Režijné náklady – dieťa 5 €/mes.5 €/mes.
    
Školské jedálne – základné školy do 31. 08. 2019od 01. 09. 2019
Stravníci 6 – 11 rokov 0,95 €/obed1,21 €/obed
Stravníci 11 – 15 rokov 1,01 €/obed1,30 €/obed
Stravníci 6 – 15 režijné náklady 2,50 €/mes.5 €/mes.
Desiata 0,45 €0,56 €
Dospelí stravníci – zamestnanci školy

 

                              – cudzí stravníci

 1,12 €/obed

0,05 € režijné nákl.

1,30 €/obed

 

2,89 €/obed

+ doplatok zamestnávateľa na potraviny 00,11 €/obed
+ doplatok zamestnávateľa režijné náklady 1,43 €/obed1,48 €/obed

 

Uznesenie č.1:

Komisia školstva a práce s mládežou odporúča materiál predložiť na rokovanie mestského zastupiteľstva. K materiálu neboli žiadne pripomienky.

 

                                                                                Článok 4

Poplatky za stravu v materskej škole

 

 • Zákonní zástupcovia detí rok pred plnením povinnej školskej dochádzky uhradia do 15. 09. príslušného roka okrem príspevku na stravu jednorazovú zálohovú platbu 20.-€. Táto bude použitá na úhradu stravnej jednotky v dni, kedy nebude dieťa v materskej škole prítomné, ale rodičia dieťa zo stravy nevyhlásia.
 • V prípade, že dôjde k vyčerpaniu prostriedkov zo zálohovej platby sú zákonní zástupcovia dieťaťa povinní opäť uhradiť 20.-€.
 • Prebytočné finančné prostriedky budú vyúčtované k 31. 08. príslušného kalendárneho roka.
 • Nárok na dotáciu vo výške 1,20.-€ podľa § 4 zákona č. 544/2010 o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vznikne dieťaťu posledného ročníka materskej školy len v prípade, že sa v konkrétny deň zúčastní výchovno-vzdelávacej činnosti, je prihlásené na školské stravovanie a odoberie obed.
 • Pre deti s diétnym stravovaním bude dotácia vo výške 1,20.-€ vyplatená zákonnému zástupcovi dieťaťa posledného ročníka materskej školy, u ktorého podľa posúdenia odborného lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie, ktorý o to požiada zriaďovateľa, predloží doklad od odborného lekára (týka sa len diagnóz: diabetes, celiakia, šetriaca diéta) a zúčastní sa v konkrétny deň výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole.
 • Vyplatenie dotácie zákonnému zástupcovi je viazané na školskú dochádzku a vypláca ho zamestnanec Mestského úradu, v kompetencii ktorého je sociálna agenda.

 

Článok 5

Poplatky za stravu v základnej škole

 

 • Zákonní zástupcovia žiakov základnej školy uhradia do 15. 09. príslušného roka okrem príspevku na stravu jednorazovú zálohovú platbu  -€. Táto bude použitá na úhradu stravy v dni, kedy nebude žiak v základnej škole prítomný, ale rodičia žiaka zo stravy nevyhlásia.
 • V prípade, že dôjde k vyčerpaniu prostriedkov zo zálohovej platby sú zákonní zástupcovia dieťaťa povinní opäť uhradiť 30.-€.
 • Prebytočné finančné prostriedky budú vyúčtované k 30. 06. príslušného školského  
 • Nárok na dotáciu vo výške 1,20.-€ podľa § 4 zákona č. 544/2010 o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva   práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vznikne dieťaťu základnej školy len v prípade,       že sa v konkrétny deň zúčastní výchovno-vzdelávacej činnosti, je prihlásené na školské stravovanie        a odoberie obed.
 • Pre deti s diétnym stravovaním bude dotácia vo výške 1,20.-€ vyplatená len zákonnému zástupcovi dieťaťa základnej školy, u ktorého podľa posúdenia odborného lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie, ktorý o to požiada zriaďovateľa, predloží doklad od odborného lekára (týka sa len diagnóz: diabetes, celiakia, šetriaca diéta) a zúčastní sa v konkrétny deň výchovno-vzdelávacej činnosti v základnej škole.
 • Vyplatenie dotácie zákonnému zástupcovi je viazané na školskú dochádzku a vypláca ho zamestnanec Mestského úradu, v kompetencii ktorého je sociálna agenda.

 

 

K bodu č.3:

Mgr. Sekaj požiadal prítomných o návrhy na možnosti vybudovania sociálnych zariadení a šatní pri ľadovej ploche telocvične v ZŠA. Doposiaľ sa využívala časť náraďovne, ktorá je však priestorovo nevyhovujúca a jej otvorením dochádza aj k úniku tepla z telocvične. Toalety sa tiež využívali z telocvične. Nakoľko sa plánuje rekonštrukcia telocvične, bude potrebné počas jej trvanie tieto záležitosti vyriešiť a bolo by vhodné, aby sa pre ľadovú plochu do budúcna vyriešili nezávisle od telocvične.

 1. Ceferová vysvetlila, že počkáme na výsledok projektu a potom by sme to riešili

súbežne.

 

 

K bodu rôzne:

Mgr. Zlatošová ešte informovala o zápise detí do základných škôl.

ZŠ Angyalova 30 zapísaných  žiakov a 2 odklady

ZŠ p. Križku 27 zapísaných žiakov a 17 odkladov

V oboch školách teda otvoria po 2 triedy v 1. ročníkoch.

 

 

V závere Mgr. Sekaj poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie komisie ukončil.

 

 

Zapísala: Mgr. Hana Zlatošová                                            

 

Predseda komisie: A. Sekaj

 

                                                                                             Overovateľ: P. Weiss

Zdieľať tento príspevok.