Žiadosti o poskytnutie dotácií v oblasti športu a telesnej kultúry si môžete podať do 31. mája 2019

Žiadosti o poskytnutie dotácií v oblasti športu a telesnej kultúry si môžete podať do 31. mája 2019

V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Kremnica č.11/2001 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Kremnica, v znení neskorších zmien a doplnkov, je možné v termíne do 31.mája 2019  predložiť žiadosti o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta.

Dotácie z rozpočtu mesta sa poskytujú právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom, ktorí majú sídlo, alebo trvalý pobyt na území mesta. Dotácie môžu byť poskytnuté oprávneným subjektom len na základe riadne vyplnenej žiadosti spolu s povinnými prílohami (charakteristika projektu, fotokópiu dokladu o právnej subjektivite žiadateľa…).

Tlačivo na vyplnenie žiadosti o poskytnutie dotácií je k dispozícií na internetovej stránke mesta Kremnica www.kremnica.sk v časti „Verejnosť – Ako vybaviť? – Dotácie“, Dotácie – MESTO KREMNICA.

Žiadosti sa doručujú doporučeným listom, pričom za dátum doručenia sa považuje dátum uvedená na odtlačku pečiatky pošty alebo osobne v podateľni Mestského úradu Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, (pondelok, utorok a vo štvrtok v čase od 7:30 hod. do 15:00 hod., v stredu od 7:30 hod. do 16:00 hod. a v piatok od 7:30 hod. do 14:00 hod.). Obsah žiadosti možno meniť alebo dopĺňať len v lehote na predkladanie žiadosti. 

 

Informácie o podmienkach poskytovania dotácie nájdete vo VZN 11/2001., VZN 2/2005, VZN 7/2008, VZN 7/2013.

 

Dotačná komisia upozorňuje žiadateľov, aby dôsledne vypisovali žiadosť o dotáciu, nakoľko neúplné projekty budú vrátené.

 

 

Vybavuje:       Ing. Jana Bieleschová

tel. 045/228 97 13, e-mail: jana.bieleschova@kremnica.sk, kancelária č.8 na poschodí.

Oddelenie ekonomické a podnikateľských aktivít

Úsek evidencie a inventarizácie hnuteľného majetku mesta a prideľovania dotácií 

 

 

 

Zdieľať tento príspevok.