Oznámenie o zámere mesta predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta