Návrh na pripomienkovanie všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica.

Návrh na pripomienkovanie všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica.

Vážení spoluobčania,

predkladáme Vám na pripomienkovanie návrh všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica.              

Dňom vyvesenia návrhu, t.j. dňom 10. 05. 2019, začala plynúť 15 dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky na internetovej stránke mesta www.kremnica.sk alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade v Kremnici. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ prihliadať a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

 

Pripomienkovanie je možné  od 10. mája 2019 do 24. mája 2019. skolstvo@kremnica.sk

 

 

 

 

                                                                       Ing. Mgr. Alexander Ferenčík

                                                                                primátor mesta 

                                                      

 

 

 

 

 

 

Zdieľať tento príspevok.