(Návrh) Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kremnice …./2019, o určení výšky príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica

(Návrh) Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kremnice …./2019, o určení výšky príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica

     Mesto Kremnica podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 5, § 49 ods. 4, § 114 ods. 6, § 116 ods. 6 a § 140 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva toto

 

všeobecne záväzné nariadenie :

 

Článok 1

Úvodné ustanovenie

 

(1) Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej „nariadenie“) je určenie výšky príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach                  v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica od 01. 09. 2019.

 

Článok 2

Určenie výšky príspevkov

 

(1) Výška príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica od 01. 09. 2019 je nasledovná:

 

Názov zariadenia                                                                  Spôsob vyučovaniaDo 31. 08. 2019Od 01. 09. 2019
Materská škola   
–  deti do 3 rokov 55 €/mes.55 €/mes.
–  deti od 3 rokov 25 €/mes.25 €/mes.
    
Základná umelecká škola   
Hudobný odbor   
–          prípravné štúdiumkolektívne s nástrojom9 €/mes.9 €/mes.
–          základné štúdiumindividuálne9 €/mes.9 €/mes.
VO,TO,LDO   
–          prípravnékolektívne9 €/mes.9 €/mes.
–          základnékolektívne9 €/mes.9 €/mes.
–          obligátny nástrojindividuálne4 €/mes.4 €/mes.
–          ŠpDindividuálne15 €/mes.15 €/mes.
    
TO, LDO, Vo, ŠpDkolektívne13 €/mes.13 €/mes.
Všetky odbory – 2. odborindividuálne i kolektívne18 €/mes.18 €/mes.
Centrum voľného času   
– základný poplatok 3 €/mes.3 €/mes.
Osobitné záujmové útvary   
– tenis, hra na gitare,    karaoke, angličtina, varíme- pečieme, lyžovanie 5 €/mes.5 €/mes.
–       plávanie 8 €/mes.8 €/mes.
Kurzy pre dospelých   
– cudzí jazyk, gramotnosť PC 5 €/mes.5 €/mes.
Kurzy pre dôchodcov 2 €/mes.2 €/mes.
    
Školské kluby detí 5 €/mes.5 €/mes.
    
Školské jedálne – materské školy       do 31. 08. 2019od 01. 09. 2019
Príspevok na dieťa – stravná jednotka

(desiata, obed, olovrant)

 1,34 €/deň1,54 €/deň
– stravná jednotka – desiata + obed 1,08 €/deň1,28 €/deň
Príspevok zamestnanca 1,27 €/obed1,30 €/obed
+ doplatok zamestnávateľa na potraviny 0,06 €/obed0,11 €/obed
+ doplatok zamestnávateľa režijné náklady 1,48 €/obed1,48 €/obed
Platba za desiatu 0,32 €0,38 €
Režijné náklady – dieťa 5 €/mes.5 €/mes.
    
Školské jedálne – základné školy do 31. 08. 2019od 01. 09. 2019
Stravníci 6 – 11 rokov 0,95 €/obed1,21 €/obed
Stravníci 11 – 15 rokov 1,01 €/obed1,30 €/obed
Stravníci 6 – 15 režijné náklady 2,50 €/mes.5 €/mes.
Desiata 0,45 €0,56 €
Dospelí stravníci – zamestnanci školy

 

                              – cudzí stravníci

 1,12 €/obed

0,05 € režijné nákl.

1,30 €/obed

 

2,89 €/obed

+ doplatok zamestnávateľa na potraviny 00,11 €/obed
+ doplatok zamestnávateľa režijné náklady 1,43 €/obed

 

1,48 €/obed

 

 

Článok 3

Zníženie alebo odpustenie príspevkov v CVČ

 

 • Žiaci, ktorí odovzdajú vzdelávací poukaz do CVČ, sú od poplatkov za 1. krúžok oslobodení a za ďalšie krúžky uhradia poplatok 2 €/mesačne.
 • Účastníci plaveckého krúžku doplácajú pri odovzdaní VzP – 5 €/mesačne a za každý ďalší krúžok 2 €/mes.
 • Pri neodovzdaní vzdelávacieho poukazu do CVČ uhrádzajú žiaci poplatky navrhnuté v tabuľke.
 • Prenájom učební 4 €/hod.
 • Poplatky za krúžky (1. polrok: október-december, 2. polrok: január-máj) je nutné uhradiť osobne v CVČ alebo cez internet banking na číslo účtu SK41 0200 0000 0017 6693 6659.

 

 

Článok 4

Poplatky za stravu v materskej škole

 

 • Zákonní zástupcovia detí rok pred plnením povinnej školskej dochádzky uhradia do 15. 09. príslušného roka okrem príspevku na stravu jednorazovú zálohovú platbu 20.-€. Táto bude použitá na úhradu stravnej jednotky v dni, kedy nebude dieťa v materskej škole prítomné, ale rodičia dieťa zo stravy nevyhlásia.
 • V prípade, že dôjde k vyčerpaniu prostriedkov zo zálohovej platby sú zákonní zástupcovia dieťaťa povinní opäť uhradiť 20.-€.
 • Prebytočné finančné prostriedky budú vyúčtované k 31. 08. príslušného kalendárneho roka.
 • Nárok na dotáciu vo výške 1,20.-€ podľa § 4 zákona č. 544/2010 o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vznikne dieťaťu posledného ročníka materskej školy len v prípade, že sa v konkrétny deň zúčastní výchovno-vzdelávacej činnosti, je prihlásené na školské stravovanie a odoberie obed.
 • Pre deti s diétnym stravovaním bude dotácia vo výške 1,20.-€ vyplatená zákonnému zástupcovi dieťaťa posledného ročníka materskej školy, u ktorého podľa posúdenia odborného lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie, ktorý o to požiada zriaďovateľa, predloží doklad od odborného lekára (týka sa len diagnóz: diabetes, celiakia, šetriaca diéta) a zúčastní sa v konkrétny deň výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole.
 • Vyplatenie dotácie zákonnému zástupcovi je viazané na školskú dochádzku a vypláca ho zamestnanec Mestského úradu, v kompetencii ktorého je sociálna agenda.
 • Žiadosť o vyplatenie dotácie na diétne stravovanie je potrebné doručiť na mestský úrad do 10. augusta príslušného roka.

 

Článok 5

Poplatky za stravu v základnej škole

 

 • Zákonní zástupcovia žiakov základnej školy uhradia do 15. 09. príslušného roka okrem príspevku na stravu jednorazovú zálohovú platbu  -€. Táto bude použitá na úhradu stravy v dni, kedy nebude žiak v základnej škole prítomný, ale rodičia žiaka zo stravy nevyhlásia.
 • V prípade, že dôjde k vyčerpaniu prostriedkov zo zálohovej platby sú zákonní zástupcovia dieťaťa povinní opäť uhradiť 30.-€.
 • Prebytočné finančné prostriedky budú vyúčtované k 30. 06. príslušného školského  
 • Nárok na dotáciu vo výške 1,20.-€ podľa § 4 zákona č. 544/2010 o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva   práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vznikne dieťaťu základnej školy len v prípade,       že sa v konkrétny deň zúčastní výchovno-vzdelávacej činnosti, je prihlásené na školské stravovanie        a odoberie obed.
 • Pre deti s diétnym stravovaním bude dotácia vo výške 1,20.-€ vyplatená len zákonnému zástupcovi dieťaťa základnej školy, u ktorého podľa posúdenia odborného lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie, ktorý o to požiada zriaďovateľa, predloží doklad od odborného lekára (týka sa len diagnóz: diabetes, celiakia, šetriaca diéta) a zúčastní sa v konkrétny deň výchovno-vzdelávacej činnosti v základnej škole.
 • Vyplatenie dotácie zákonnému zástupcovi je viazané na školskú dochádzku a vypláca ho zamestnanec Mestského úradu, v kompetencii ktorého je sociálna agenda.
 • Žiadosť o vyplatenie dotácie na diétne stravovanie je potrebné doručiť na mestský úrad do 10. augusta príslušného roka.

 

 

Článok 6

Záverečné ustanovenia

 

 • Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Kremnici  uznesením č. ……. zo dňa  …….

(2)  Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica č. 3/2019 o výške príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach                   v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica.

(3)  Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01. 09. 2019.

 

 

 

 

 

                                                                                                          Ing. Mgr. Alexander Ferenčík

                                                                                                              primátor mesta Kremnica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdieľať tento príspevok.