Zápisnica č. 4 zo zasadnutia komisie sociálnej, zdravotnej, bytovej politiky a bezpečnosti mesta dňa 23.04. 2019

Začiatok zasadnutia komisie: 16,00  h
Ukončenie zasadnutia komisie: 17,00 h
Prítomní: MUDr. Radovan Junas MHA, Iveta Ceferová, Ing. Lenka Reichlová, Mgr. Roman Brhlík, Mgr. Eva Hrončová
Ospravedlnený: Marián Vojtko DiS.art.,
Sekretárka komisie: Mgr. Ľuba Ďurčová

Program

 

 1. Úvod
 2. Prejednanie došlých žiadostí – bytová agenda
 3. Prejednanie sociálnych vecí

 

 1. Úvod

 

Na úvod MUDr. Radovan Junas, MHA  privítal prítomných a oboznámil prítomných  s programom dnešnej komisie.

 1. Prejednanie došlých žiadostí – bytová agenda

 

Pavel B. – žiadosť o výmenu bytu

Uznesenie č. 16/2019

Komisia berie na vedomie žiadosť Pavla B. o výmenu bytu

Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

Zuzana T.– výpoveď zmluvy o nájme

Uznesenie č. 17/2019

Komisia berie na vedomie výpoveď zmluvy o nájme  Zuzany T. k 30.6.2019.

Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

V súvislosti s uvoľnením 2 izbového bytu na Angyalovej ulici  bol prerokovaný poradovník uchádzačov o byt.

Uznesenie č. 18/2019

Komisia schválila nasledovný poradovník uchádzačov o 2 izbový byt na Angyalovej ulici:

 1. Martina A.
 2. Denisa K.
 3. Radka B.
 4. Martin Ž.
 5. Veronika M.
 6. Dominik K.
 7. Dušana B.

Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

Martina A. – žiadosť o zápis do zoznamu uchádzačov o nájom mestského bytu

Uznesenie č. 19/2019

Komisia súhlasí so zápisom Martiny A. do zoznamu uchádzačov o nájom mestského bytu.

Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

Dušana B. – žiadosť o zápis do zoznamu uchádzačov o nájom mestského bytu

Uznesenie č. 20/2019

Komisia súhlasí so zápisom Dušany B. do zoznamu uchádzačov o nájom mestského bytu.

Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

Ing. Reichlová, riaditeľka Mestského bytového podniku v Kremnici informovala, že bunka na Matunákovej ulici je dokončená a prijala ju Eva J..

3.Prejednanie sociálnych vecí

MUDr. Junas v zmysle schváleného uznesenia MsZ č. 73/1904 zo dňa 11. apríla 2019 vo veci vypracovania analýzy potreby zriadenia a modelu prevádzkovania denného stacionára ako súčasti zámeru vybudovania mestského centra integrovanej sociálnej starostlivosti požiadal prítomnú Petru Mikovú pracovníčku mestského úradu na úseku sociálnych vecí o informáciu, aká je potreba v meste. P. Miková na základe skúseností z praxe povedala, že žiadatelia chcú väčšinou sociálnu službu a to opatrovateľskú službu v domácom prostredí a pri zhoršení zdravotného stavu klienta je väčšinou potrebné zariadenie s celodennou opaterou a v meste existuje klub dôchodcov dennou formou, čo je v podstate duplicitné. Po krátkej diskusii komisia požiadala p. Mikovú o zistenie ekonomickej analýzy zriadenia denného centra vo veľkostne podobnom meste. Informáciu podá p. Miková na ďalšej komisii.

 

 

 

Predseda: MUDr. Radovan Junas, MHA

 

Zapísala: Mgr. Ľuba Ďurčová

 

 

                       

Zdieľať tento príspevok.