Uznesenia zo 7. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 16. mája 2019

Uznesenia zo 7. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 16. mája 2019

Uznesenie číslo 76/1905

 

vo veci správy o kontrole plnenia uznesení.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

správu č. 4/2019 o kontrole plnenia uznesení prijatých MsZ v Kremnici, ktorá je predložená hlavnou kontrolórkou mesta Kremnica.

 

PREZENTÁCIA: 8

ZA: 8 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec,  Ing. Viera Vaská,    Marián Vojtko DiS.art.)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 77/1905

 

vo veci zmien a doplnkov č.4 územného plánu mesta Kremnica.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  b e r i e  n a  v e d o m  i e

Rozhodnutie Okresného úradu Žiar nad Hronom, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-ZH-OSZP-2019/003673-N, ako orgánu štátnej správy podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie“), ktorý podľa § 7 ods. 5  zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie na základe predloženého oznámenia o zmene strategického dokumentu „Zmeny a doplnky č. 4 Územného plánu mesta Kremnica“ obstarávateľom mestom Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica, zastúpené primátorom mesta Ing. Mgr. Alexandrom Ferenčíkom rozhodol, že strategický dokument „Zmeny a doplnky č. 4 Územného plánu mesta Kremnica“ sa nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

 

PREZENTÁCIA: 8

ZA: 8 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec,  Ing. Viera Vaská,    Marián Vojtko DiS.art.)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 78/1905

 

vo veci správy o čerpaní rozpočtu príjmov a výdavkov k 31.03.2019 za Mestský bytový podnik Kremnica

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

správu o čerpaní rozpočtu príjmov a výdavkov k 31.03.2019 za Mestský bytový podnik, Dolná 49/21, Kremnica(v eurách)

 Hlavná činnosť%Podnikateľská činnosť%SPOLU%
Príjmy40 509,2925380,201140 889,4925
Výdavky32 367,3420887,142633 254,4820
Saldo8 141,95 -506,94 7 635,01 

 

PREZENTÁCIA: 8

ZA: 8 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec,  Ing. Viera Vaská,    Marián Vojtko DiS.art.)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 79/1905

 

vo veci  plnenia rozpočtu príjmov a výdavkov k 31.03.2019 za Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica

 

M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  –  b e r i e    n a   v e d o m i e

predloženú správu o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov k 31.03.2019 za Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica nasledovne:

 

                                    Hlavná činnosť     %      Podnikateľská  činnosť    %       Celkom KIC         %

Príjmy:                              86 314          29,09             73 176                   38,56      159 490         32,78

Výdavky:                          62 448          21,04             45 185                   24,16      107 633         22,25

Saldo:                           23 866                             27 991                               51 857

 

PREZENTÁCIA: 8

ZA: 8 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec,  Ing. Viera Vaská,    Marián Vojtko DiS.art.)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 80/1905

 

vo veci žiadosti Ivety Zelinovej, Angyalova ulica č. 410/13, 967 01  Kremnica o odpredaj pozemku v katastrálnom území Kremnica.

 

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –        A/ n e s ch v a ľ u j e

odpredaj časti pozemku parcelné číslo CKN 794 – ostatná plocha s výmerou 36 m2 v katastrálnom území Kremnica Ivete Zelinovej, Angyalova ulica č. 410/13, 967 01  Kremnica 

                                                  B/ u k l a d á

mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľke

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                                          

termín: 31.05.2019.

 

PREZENTÁCIA: 8

ZA: 6 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Martin Kapšo, Dušan Privalinec,  Ing. Viera Vaská) 

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 2 (Mgr. Ing. Martin Novodomec, Marián Vojtko DiS.art.)

 

Uznesenie číslo 81/1905

 

vo veci žiadosti Petra Minku, Zlatá ulica 630/10, 967 01 Kremnica o odpredaj časti príjazdovej komunikácie od mesta Kremnica v katastrálnom území Kremnica, po predložení geometrického plánu.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/r u š í

uznesenie MsZ č. 90/1809 zo dňa 6. septembra 2018 a uznesenie MsZ č. 31/1903 zo dňa 14. marca 2019

B/ s c h v a ľ u j e

odpredaj pozemku a uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zameraného geometrickým plánom č. 9/2019 zo dňa 27. 02. 2019 v meste Kremnica, katastrálne územie Kremnica, okres Žiar nad Hronom a to:

– novovytvoreného pozemku parcelné číslo CKN 2189/2 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 65 m², zameraného z pozemku parcelné číslo CKN 2189 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 462 m² Petrovi Minkovi, Zlatá ulica 630/10, 967 01 Kremnica, do výlučného vlastníctva kupujúceho v podieli 1/1. Kupujúci uhradí výdavky spojené s prevodom vlastníctva pozemku.

            Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že novovytvorený pozemok parcelné číslo CKN 2189/2 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 65 m², ktorý vznikol odčlenením z príjazdovej komunikácie parcelné číslo CKN 2189, ktorá je neprejazdná a končí hranicou pozemku parcelné číslo CKN 333 – zastavaná plocha a nádvorie vo vlastníctve kupujúceho, kupujúci plánuje spevniť, zlepšiť tak prístup k nehnuteľnostiam v jeho vlastníctve, ako aj zjednodušiť údržbu, najmä v zimnom období.       

            Kúpna cena za predaj pozemku parcelné číslo CKN 2189/2 sa stanovuje vo výške 650,00 € (10,00 €/m²).

            Zámer prevodu majetku mesta Kremnica z dôvodu osobitného zreteľa bol zverejnený

na úradnej tabuli a na webovom sídle mesta Kremnica v čase od 30. 04. 2019 do 16. 05. 2019.    

C/ u k l a d á

mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi a zrealizovať uzatvorenie kúpnej zmluvy

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                                                

termín: 30. 06. 2019

 

Zámer a spôsob predaja bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

8800

 

PREZENTÁCIA: 8

ZA: 8 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec,  Ing. Viera Vaská,    Marián Vojtko DiS.art.)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 82/1905

 

vo veci upustenia od vymáhania časti pohľadávky mesta Kremnica voči spoločnosti SKALKY, s.r.o., Beblavého 10, 811 01  Bratislava, IČO 35 717 289.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  –         A/ s ch v a ľ u j e 

upustenie od vymáhania pohľadávky vo výške 28 374,95 € predpísanej za nájomné za prenájom pozemkov za roky 2003, 2004  a 2005 na základe Zmluvy o prenájme zo dňa 19. 05. 1997 voči dlžníkovi – spoločnosti SKALKY, s.r.o., Beblavého 10, 811 01  Bratislava, IČO 35 717 289 

                                               B/ u k l a d á

mestskému úradu realizovať odpis pohľadávky vo výške 28 374,95 € voči dlžníkovi – spoločnosti SKALKY, s.r.o., Beblavého 10, 811 01  Bratislava, IČO 35 717 289

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                                

termín: do 30. 06. 2019

 

PREZENTÁCIA: 8

ZA: 8 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec,  Ing. Viera Vaská,    Marián Vojtko DiS.art.)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 83/1905

 

vo veci schválenia cenníka mestského minibusu. 

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ r u š í   

uznesenie MsZ v Kremnici č. 9/1402 zo dňa 13. 02. 2014, ktorým bol schválený cenník mestského minibusu Renault.

                                                        B/ s ch v a ľ u j e

od 01. 06. 2019 cenník mestského minibusu nasledovne:

  1. cena za použitie mestského minibusu vo výške 0,90 €/km
  2. stojné mestského minibusu vo výške 1,50 € za každú začatú štvrťhodinu

 

preprava na trase Kremnica – Skalka, resp. Skalka -Kremnica vo výške 1,50 €/osoba

preprava na trase Kremnica – Skalka (vrátane spiatočného lístka) vo výške 2,00 €/osoba

preprava bicykla vo výške 0,50 €/kus.

                                              

C/ u k l a d á

mestskému úradu používať pri poskytnutí mestského minibusu ceny v zmysle cenníka podľa bodu B/ uznesenia

zodpovední: Ing. Renáta Nováková     

                     Jozef Valent                                                  

termín: trvalo

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 8 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec,  Ing. Viera Vaská,    Marián Vojtko DiS.art.)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 1 (Mgr. Alexander Sekaj)

 

Uznesenie číslo 84/1905

 

Vo veci návrhu cenníka na prenájom priestorov v Mestskom kultúrnom stredisku, kine Akropola, Bellovom dome a v mestskej telocvični od 01.07.2019.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ r u š í 

uznesenie č. 138/1106 vo veci návrhu cenníka za služby poskytované  v  Mestskom kultúrnom stredisku,  kine Akropola, Bellovom dome a v mestskej telocvični zo dňa 16.6.2011.

 

B/b e r i e  n a v e d o m i e

návrh cenníka za prenájom priestorov  v  Mestskom kultúrnom stredisku, kine Akropola, Bellovom dome a v mestskej telocvični od 01. 07. 2019.

 

Priestor/službacena pre podnikateľské a cudzie subjekty

 a FO

zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

 

zariadenia mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Kino Akropola  –    zimapodľa cenníka

kina Akropola

022 € /hod.
–          leto 12 €/ hod.
MsKS sála      –    zima25 €/ hod.  12 €/ hod.
–       leto       20 €/hod.010 €/ hod.
Zasadačka MsKS       12 €/ hod.0 6  €/ hod.
Prenájom stánkov        7 €/deň0         7 €/deň.
Prenájom zvukovej techniky       22 €/ hod.0 15 €/ hod.
Mestská telocvičňa       15 € / hod.     4,50 €/ hod. 7,50 €/ hod.
-využitie šatní a hygien. Zariadení        9 €/ hod. 4  €/ hod. 5,50 €/ hod.
Bellov dom    –    zima      10 €/ deň0           9 €/ deň
–       leto        6  €/ deň05 €/ deň

 

 

C/ s c h v a ľ u j e

cenník za prenájom priestorov  v  Mestskom kultúrnom stredisku, kine Akropola, Bellovom dome a v mestskej telocvični od 01. 07. 2019.

 

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 8 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec,  Ing. Viera Vaská,    Marián Vojtko DiS.art.)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 1 (Mgr. Alexander Sekaj)

 

 

 

 

                                                                           Ing. Mgr. Alexander Ferenčík

                                                                                                          primátor  mesta         

 

 

    Maroš Vojtko, DIS.art.                                               Ing. Tomáš Heriban

  člen návrhovej komisie                                               člen návrhovej komisie

 

 

 

Zapísala: Mgr. Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.