Zápisnica č. 5 zo zasadnutia komisie sociálnej, zdravotnej, bytovej politiky a bezpečnosti mesta dňa 20.05.2019

Začiatok zasadnutia komisie: 16,00  h
Ukončenie zasadnutia komisie  16,20 h
Prítomní: MUDr. Radovan Junas MHA, Ing. Lenka Reichlová, Mgr. Roman Brhlík, Marián Vojtko DiS.art.
Ospravedlnení: Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová
Sekretárka komisie: Mgr. Ľuba Ďurčová

Program

 

  1. Úvod
  2. Prejednanie došlých žiadostí – bytová agenda
  3. Prejednanie sociálnych vecí

 

  1. Úvod

 

Na úvod MUDr. Radovan Junas, MHA  privítal prítomných a oboznámil prítomných  s programom dnešnej komisie.

  1. Prejednanie došlých žiadostí – bytová agenda

 

Eva J. – žiadosť o súhlas k trvalému pobytu

Uznesenie č. 21/2019

Komisia súhlasí s udelením trvalého pobytu pre Evu J..

Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

Eva Š.– žiadosť o súhlas k trvalému pobytu

Uznesenie č. 22/2019

Komisia súhlasí s udelením trvalého pobytu pre Evu Š..

Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

3.Prejednanie sociálnych vecí

     Imrich V. si podal na mesto Kremnica žiadosť o poskytnutie jednorazového finančného príspevku vo výške 100,-€ na drevo na zimné uskladnenie. V zmysle VZN mesta č. 4/2011 je možné poskytnúť príspevok do výšky 100,-€. Menovaný je invalidný dôchodca, slobodný a bezdetný. Chodí pomocou dvoch barlí, nemá nedoplatky na dani z nehnuteľnosti ani na dani za odpady a má vyrovnané všetky pohľadávky voči mestu a organizáciám zriadených mestom.

Uznesenie č. 23/2019

Komisia neodporúča poskytnúť Imrichovi V. jednorázový finančný príspevok vo výške 100 €.

Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

 

 

Ing. Mgr. Ferenčík, primátor mesta na záver informoval, že v piatok majú dohodnuté stretnutie vo Vrábľoch ohľadom zistenia ekonomických nákladov  zriadenia a prevádzkovania zariadenia pre seniorov.

 

 

Predseda: MUDr. Radovan Junas, MHA

 

Zapísala: Mgr. Ľuba Ďurčová

 

 

                       

Zdieľať tento príspevok.