Zápisnica zo zasadnutia komisie kultúry, športu a cestovného ruchu konaného dňa 22.5. 2019

Prítomní: Marián Vojtko, Iveta Ceferová, Tomáš Heriban, Martin Kapšo, Ondrej Horváth, Janka Volková, Peter Neuschl, Martin Varhaňovský, ako hosť Alexander Ferenčík.

Program:

 

 1. Kontrola uznesení
 2. Vyhodnotenie zimnej turistickej sezóny
 3. Správa o príprave letnej turistickej sezóny – letné kultúrne podujatia
 4. Správy za rok 2018 o činnosti športových klubov čerpajúcich financie z rozpočtu mesta
 5. Rôzne

 

Prítomných členov komisie a hostí privítal predseda komisie p.Vojtko. Skonštatoval, že pán Privalinec sa ospravedlnil z rokovania a komisia je uznášaniaschopná.

 

 • Kontrolou uznesení bolo zistené, že všetky úlohy boli splnené.
 • Vyhodnoteniu zimnej sezóny budú predchádzať stretnutia s jednotlivými klubmi. Systém úpravy tratí v predchádzajúcej sezóne mal nedostatky, o ktorých treba diskutovať, aby sa im v budúcej sezóne predišlo. P. Ceferová vysvetlila prítomným, ako fungovala postupnosť v angažovaní jednotlivých subjektov pri úprave tratí. Skonštatovala, že mechanizmov na úpravu tratí je na Skalke dosť, treba nájsť vhodný systém komunikácie a pravidlá. Prítomní zároveň konštatovali potrebu riešenia parkovania na Skalke aj formou záchytných parkovísk pod samotnou Skalkou.
 • Správa o príprave letnej sezóny bola z pohľadu pripravovaných podujatí poskytnutá na predchádzajúcom zasadnutí komisie Aktuálne je v príprave organizácia MDD, Letného dňa s Kubíkom na Skalke.
 • Predseda komisie skonštatoval, že všetky športové kluby predložili správy o činnosti a príprave detí a mládeže. Uviedol, že dôvodom, prečo boli tieto správy vyžadované, je potreba spätnej väzby v súvislosti s poskytovaním dotácií pre jednotlivé kluby. Takmer všetky kluby sa venujú športovej príprave mládeže a dotácie čerpajú jednak na energie, ale aj na organizovanie športových súťaží a na účasť na súťažiach.

V súvislosti s čerpaním dotácií vznikla diskusia o vhodnosti dotačnej schémy, ktorá by mala zohľadňovať aj podieľanie sa na aktivitách samosprávy (napr. čistenie mesta ap.) Je ťažké nájsť 100 % spravodlivú schému, posunom oproti minulosti však je fakt, že o rozdeľovaní dotácií už rozhodujú všetci poslanci. Ďalším návrhom v súvislosti s dotáciami bolo, aby sa zjednotili termíny žiadostí pre mesto Kremnica a pre Mestské lesy. Vhodné by tiež bolo rovnomerné rozdelenie prostriedkov na všetky termíny žiadostí.

Úloha:

Na najbližšie zasadnutie komisie pripraviť konkrétne návrhy na možnú zmenu VZN o prideľovaní dotácií.

 

 • Varhaňovský sprostredkoval pozitívne poznatky od skupín turistov, ktorí Kremnicu vidia ako krásne, čisté a zelené mesto.
 1. Vojtko informoval o projekte Kremnické exteriéry, kde v prvom kole (ak bude projekt Tesco úspešný) pôjde o umiestnenie nápisu #kremnica na chodník pred vstupnú bránu. Prítomným ukázal aj vizualizáciu, s projektom všetci súhlasili.
 2. Horváth informoval o tom, že počas letného Big airu nebudú používané jednorazové plastové poháre, ale zálohované poháre, ktoré budú obrandované značkou Big airu a mesta Kremnica. Zaoberal sa aj web stránkou mesta Kremnica, navrhol zmeny a riešenia, ktoré by sa mali na stránke udiať a postupne budú zapracované.
 3. Heriban navrhol zaoberať sa otázkou výberu dane z ubytovania, ktorú považuje za problémovú. Navrhol poučiť sa z miest, kde výber funguje, dôležitá je podľa neho kontrola ako preventívny nástroj na zvýšenie výberu dane.

 

Zapísala: Zuzana Tileschová

 

Zdieľať tento príspevok.