Zápisnica č. 5/2019 z riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici, ktoré sa konalo dňa 16. 05. 2019 v radnej sieni Mestského domu v Kremnici

Zápisnica č. 5/2019 z riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici, ktoré sa konalo dňa 16. 05. 2019 v radnej sieni Mestského domu v Kremnici

Ing. Mgr. Ferenčík, primátor mesta

Poslanci mestského zastupiteľstva

– Iveta Ceferová, Marián Vojtko, Dis.art., Dušan Privalinec, Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková,  Ing. Viera Vaská, Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Alexander Sekaj, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban

 

Neskorší príchod nahlásili:

 

Neprítomní:

– Mgr. Alexander Sekaj

 

Ospravedlnení:

– Ing. Janka Volková, MUDr. Radovan Junas, MHA,

 

Prizvaní a hostia:

 

Mgr. Ľuba Ďurčová, vedúca, oddelenie organizačné a správne, Mestský úrad v Kremnici

 

Ing. Renáta Nováková, vedúca, oddelenie ekonomické a podnikateľských aktivít, Mestský úrad v Kremnici

 

Ing. Beáta Kirková, hlavná kontrolórka, Mestský úrad v Kremnici

 

Mgr. Roman Brhlík, náčelník, Mestská polícia Kremnica

 

Bc. Peter Grosch, vedúci, oddelenie Technických služieb Kremnica

 

Ing. Jana Kyselicová, vedúca, oddelenie výstavby a životného prostredia Mestský úrad v Kremnici

 

Ing. Andrea Mutňanská, vedúca, oddelenie mestskej zelene, Mestský úrad v Kremnici

 

Ing. Zuzana Tíleschová, riaditeľka, Kultúrne a informačné centrum Kremnica

 

 • k bodu: Otvorenie

 

Rokovanie riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici (ďalej „MsZ) otvoril o 16:02 hod. Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, primátor mesta Kremnica (ďalej „Ing. Mgr. Ferenčík“). Privítal prítomných poslancov MsZ, vedúcich organizácií zriadených mestom Kremnica, vedúcich oddelení a občanov mesta Kremnica. Konštatoval, že toto zasadnutie MsZ je 5. v tomto roku, 7. v tomto volebnom období. Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že podľa prezentačnej listiny je prítomná väčšina poslancov MsZ (8) a je teda spôsobilé rokovať a uznášať sa.

 

 

 • k bodu: Schválenie programu, voľba mandátovej, návrhovej komisie, volebnej komisie a pracovného predsedníctva

 

 •  
 •  
 •  
 •  

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa, či sú nejaké návrhy, alebo pripomienky k programu.

 

Návrh programu:

 • Otvorenie
 • Schválenie programu, voľba mandátovej, návrhovej komisie a pracovného predsedníctva
 • Kontrola plnenia uznesení
 • Zmeny a doplnky č. 4 Územného plánu mesta Kremnica
 • Správa o čerpaní rozpočtu príjmov a výdavkov Mestského bytového podniku v Kremnici k 31.3.2019
 • Správa o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica k 31.3.2019
 • Majetkové veci:
  1. Žiadosť o odpredaj pozemku v katastrálnom území – Iveta Zelinová
  2. Žiadosť o odpredaj časti príjazdovej komunikácie od mesta – Peter Minka
  3. Upustenie od vymáhania časti pohľadávky voči spoločnosti SKALKY, s.r.o. Bratislava
 • Rôzne
 • Interpelácie
 • Záver

 

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa, či sú nejaké návrhy, alebo pripomienky k programu.

Poslanci nemali žiadne pripomienky. Rokovanie MsZ sa riadilo takto schváleným programom.

 

PREZENTÁCIA: 8

ZA: 8 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko, Dis.art., Dušan Privalinec, Ing. Viera Vaská, Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Martin Kapšo)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

 

Ing. Mgr. Ferenčík navrhol, aby pracovné komisie a pracovné predsedníctvo  pracovali v nasledovnom zložení:

 

mandátová komisia – Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec

8800

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že mandátová komisia bola jednohlasne zvolená.

 

návrhová komisia – Marián Vojtko, Dis.art., Ing. Tomáš Heriban

8800

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že návrhová komisia bola jednohlasne zvolená.

 

Ing. Mgr. Ferenčík odporučil, aby pracovné predsedníctvo pre zasadnutie MsZ dňa 13. 06. 2019 pracovalo v zložení – primátor mesta, zástupkyňa primátora mesta, Mgr. Ondrej Horváth

8800

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že pracovné predsedníctvo bolo jednohlasne zvolené.

 

Ing. Mgr. Ferenčík odporučil, aby pracovné predsedníctvo pre zasadnutie MsZ dňa 16. 05. 2019 pracovalo v zložení – primátor mesta, zástupkyňa primátora mesta, Ing. Viera Vaská

8800

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že pracovné predsedníctvo bolo jednohlasne zvolené.

 

Za zapisovateľku zápisnice určil Ivetu Hromadovú, zamestnankyňu Mestského úradu v Kremnici a za overovateľov zápisnice určil Dušana Privalinca a Mgr. Ondreja Horvátha.

 

3 ) k bodu: Kontrola plnenia uznesení

Uznesenie číslo 76/1905

 

vo veci správy o kontrole plnenia uznesení.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

správu č. 4/2019 o kontrole plnenia uznesení prijatých MsZ v Kremnici, ktorá je predložená hlavnou kontrolórkou mesta Kremnica.

 

Mgr. Ing. Novodomec – opýtal sa v akom štádiu je presťahovanie Informačného centra? Ing. Tíleschová – informovala, že pracujú na samotnej miestnosti Informačného centra a na Dolnej bráne. Majú prísť stolári a pracujú na expozíciách. Termín je 14.06.2019.

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA: 8

ZA: 8 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko, Dis.art., Dušan Privalinec, Ing. Viera Vaská, Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Martin Kapšo)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

 

 • K bodu: Zmeny a doplnky č. 4 Územného plánu mesta Kremnica

Uznesenie číslo   77 /1905

 

vo veci zmien a doplnkov č.4 územného plánu mesta Kremnica

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  b e r i e  n a  v e d o m  i e

Rozhodnutie Okresného úradu Žiar nad Hronom, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-ZH-OSZP-2019/003673-N, ako orgánu štátnej správy podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie“), ktorý podľa § 7 ods. 5  zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie na základe predloženého oznámenia o zmene strategického dokumentu „Zmeny a doplnky č. 4 Územného plánu mesta Kremnica“ obstarávateľom mestom Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica, zastúpené primátorom mesta Ing. Mgr. Alexandrom Ferenčíkom rozhodol, že strategický dokument „Zmeny a doplnky č. 4 Územného plánu mesta Kremnica“ sa nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ.

 

Ing. Vaská – opýtala sa v akom časovom horizonte by sa asi mohlo začať s výstavbou? Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že ak nedôjde k nejakým nepredvídaným vstupom do konaní, tak niekedy v septembri, októbri by mali začať prípravné práce. Na samotnú výstavbu obchodného reťazca je technicky potrebných 9 mesiacov. Ing. Vaská – opýtala sa či už je podpísaná zmluva o budúcej zmluve? Ing. Mgr. Ferenčík – táto zmluva sa bude podpisovať, keď bude dokončená 4. zmena územného plánu. Aby sa splnili predpoklady, ktoré mesto musí splniť.

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú ďalšie otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali ďalšie otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA: 8

ZA: 8 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko, Dis.art., Dušan Privalinec, Ing. Viera Vaská, Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Martin Kapšo)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

 • K bodu: Správa o čerpaní rozpočtu príjmov a výdavkov Mestského bytového podniku v Kremnici k 31.3.2019

Uznesenie číslo   78 /1905

 

vo veci správy o čerpaní rozpočtu príjmov a výdavkov k 31.03.2019 za Mestský bytový podnik Kremnica

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

správu o čerpaní rozpočtu príjmov a výdavkov k 31.03.2019 za Mestský bytový podnik, Dolná 49/21, Kremnica(v eurách)

 Hlavná činnosť%Podnikateľská činnosť%SPOLU%
Príjmy40 509,2925380,201140 889,4925
Výdavky32 367,3420887,142633 254,4820
Saldo8 141,95 -506,94 7 635,01 

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA: 8

ZA: 8 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko, Dis.art., Dušan Privalinec, Ing. Viera Vaská, Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Martin Kapšo)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

 

 • K bodu: Správa o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica k 31.3.2019

Uznesenie číslo   79 /1905

 

vo veci  plnenia rozpočtu príjmov a výdavkov k 31.03.2019 za Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica

 

M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  –  b e r i e    n a   v e d o m i e

predloženú správu o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov k 31.03.2019 za Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica nasledovne:

 

                                    Hlavná činnosť     %      Podnikateľská  činnosť    %       Celkom KIC         %

Príjmy:                              86 314          29,09             73 176                   38,56      159 490         32,78

Výdavky:                           62 448          21,04             45 185                   24,16      107 633         22,25

Saldo:                            23 866                             27 991                                51 857

 

Ing. Vaská – opýtala sa či elektrická energia, ktorá tu je na MsKS je polročné zúčtovanie? Ing. Tíleschová  – nie, je tam posun, lebo sa tam platil december. Nedoplatok prišiel až v januári, takže je to skreslené. Možno za pol roka to bude lepšie. 

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA: 8

ZA: 8 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko, Dis.art., Dušan Privalinec, Ing. Viera Vaská, Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Martin Kapšo)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

 • K bodu: Majetkové veci:

Uznesenie číslo   80 /1905

 

vo veci žiadosti Ivety Zelinovej, Angyalova ulica č. 410/13, 967 01  Kremnica o odpredaj pozemku v katastrálnom území Kremnica.

 

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –        A/ n e s ch v a ľ u j e

odpredaj časti pozemku parcelné číslo CKN 794 – ostatná plocha s výmerou 36 m2 v katastrálnom území Kremnica Ivete Zelinovej, Angyalova ulica č. 410/13, 967 01  Kremnica 

                                                  B/ u k l a d á

mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľke

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                                          

termín: 31.05.2019.

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA: 8

ZA: 6 (Iveta Ceferová, Dušan Privalinec, Ing. Viera Vaská, Mgr. Ondrej Horváth, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Martin Kapšo)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 2 ( Marián Vojtko, Dis.art., Mgr. Ing. Martin Novodomec)

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo väčšinou hlasov prijaté.

 

Uznesenie číslo   81 /1905

 

vo veci žiadosti Petra Minku, Zlatá ulica 630/10, 967 01 Kremnica o odpredaj časti príjazdovej komunikácie od mesta Kremnica v katastrálnom území Kremnica, po predložení geometrického plánu.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/r u š í

uznesenie MsZ č. 90/1809 zo dňa 6. septembra 2018 a uznesenie MsZ č. 31/1903 zo dňa 14. marca 2019

B/ s c h v a ľ u j e

odpredaj pozemku a uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zameraného geometrickým plánom č. 9/2019 zo dňa 27. 02. 2019 v meste Kremnica, katastrálne územie Kremnica, okres Žiar nad Hronom a to:

– novovytvoreného pozemku parcelné číslo CKN 2189/2 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 65 m², zameraného z pozemku parcelné číslo CKN 2189 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 462 m² Petrovi Minkovi, Zlatá ulica 630/10, 967 01 Kremnica, do výlučného vlastníctva kupujúceho v podieli 1/1. Kupujúci uhradí výdavky spojené s prevodom vlastníctva pozemku.

            Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že novovytvorený pozemok parcelné číslo CKN 2189/2 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 65 m², ktorý vznikol odčlenením z príjazdovej komunikácie parcelné číslo CKN 2189, ktorá je neprejazdná a končí hranicou pozemku parcelné číslo CKN 333 – zastavaná plocha a nádvorie vo vlastníctve kupujúceho, kupujúci plánuje spevniť, zlepšiť tak prístup k nehnuteľnostiam v jeho vlastníctve, ako aj zjednodušiť údržbu, najmä v zimnom období.       

            Kúpna cena za predaj pozemku parcelné číslo CKN 2189/2 sa stanovuje vo výške 650,00,- € (10,00,- €/m²).

            Zámer prevodu majetku mesta Kremnica z dôvodu osobitného zreteľa bol zverejnený

na úradnej tabuli a na webovom sídle mesta Kremnica v čase od 30. 04. 2019 do 16. 05. 2019.    

C/ u k l a d á

mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi a zrealizovať uzatvorenie kúpnej zmluvy

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                                                 

termín: 30. 06. 2019

 

Zámer a spôsob predaja bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

8888

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA: 8

ZA: 8 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko, Dis.art., Dušan Privalinec, Ing. Viera Vaská, Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Martin Kapšo)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

 

Uznesenie číslo    82 /1905

vo veci upustenia od vymáhania časti pohľadávky mesta Kremnica voči spoločnosti SKALKY, s.r.o., Beblavého 10, 811 01  Bratislava, IČO 35 717 289 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  –          A/ s ch v a ľ u j e 

upustenie od vymáhania pohľadávky vo výške 28 374,95 € predpísanej za nájomné za prenájom pozemkov za roky 2003, 2004  a 2005 na základe Zmluvy o prenájme zo dňa 19. 05. 1997 voči dlžníkovi – spoločnosti SKALKY, s.r.o., Beblavého 10, 811 01  Bratislava, IČO 35 717 289 

                                                           B/ u k l a d á

mestskému úradu realizovať odpis pohľadávky vo výške 28 374,95 € voči dlžníkovi – spoločnosti SKALKY, s.r.o., Beblavého 10, 811 01  Bratislava, IČO 35 717 289

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                                               

termín: do 30. 06. 2019

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

REZENTÁCIA: 8

ZA: 8 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko, Dis.art., Dušan Privalinec, Ing. Viera Vaská, Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Martin Kapšo)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

 

 • K bodu: Rôzne

Uznesenie číslo   83 /1905

 

vo veci schválenia cenníka mestského minibusu. 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ r u š í   

uznesenie MsZ v Kremnici č. 9/1402 zo dňa 13. 02. 2014, ktorým  schválený cenník mestského minibusu Renault.

                                                                       B/ s ch v a ľ u j e

od 01. 06. 2019 cenník mestského minibusu nasledovne:

 1. cena za použitie mestského minibusu vo výške 0,90 €/km
 2. stojné mestského minibusu vo výške 1,50 € za každú začatú štvrťhodinu.

 

preprava na trase Kremnica – Skalka, resp. Skalka -Kremnica vo výške 1,50 €/osoba

preprava na trase Kremnica – Skalka (vrátane spiatočného lístka) vo výške 2,00 €/osoba

preprava bicykla vo výške 0,50 €/kus.

                                                           C/ u k l a d á

mestskému úradu používať pri poskytnutí mestského minibusu ceny v zmysle cenníka podľa bodu

B/ uznesenia

zodpovední: Ing. Renáta Nováková

                     Jozef Valent                                                    

termín: trvalo

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 8 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko, Dis.art., Dušan Privalinec, Ing. Viera Vaská, Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Martin Kapšo)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 1 ( Mgr. Alexander Sekaj)

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo väčšinou hlasov prijaté.

 

16:25 – na zasadnutie MsZ sa dostavil Mgr. Alexander Sekaj

Uznesenie číslo   84 /1905

 

Vo veci návrhu cenníka na prenájom priestorov v Mestskom kultúrnom stredisku, kine Akropola, Bellovom dome a v mestskej telocvični od 01.07.2019.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ r u š í 

uznesenie č. 138/1106 vo veci návrhu cenníka za služby poskytované  v  Mestskom kultúrnom stredisku,  kine Akropola, Bellovom dome a v mestskej telocvični zo dňa 16.6.2011.

 

B/b e r i e  n a v e d o m i e

návrh cenníka za prenájom priestorov  v  Mestskom kultúrnom stredisku, kine Akropola, Bellovom dome a v mestskej telocvični od 01. 07. 2019.

 

Priestor/službacena pre podnikateľské a cudzie subjekty

 a FO

zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

 

zariadenia mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Kino Akropola  –    zimapodľa cenníka

kina Akropola

0       22 € /hod.
–          leto 12 €/ hod.
MsKS sála      –    zima25 €/ hod.  12 €/ hod.
–       leto       20 €/hod.010 €/ hod.
Zasadačka MsKS       12 €/ hod.0 6  €/ hod.
Prenájom stánkov        7 €/deň0         7 €/deň.
Prenájom zvukovej techniky       22 €/ hod.0 15 €/ hod.
Mestská telocvičňa       15 € / hod.     4,50 €/ hod. 7,50 €/ hod.
-využitie šatní a hygien. Zariadení        9 €/ hod. 4  €/ hod. 5,50 €/ hod.
Bellov dom    –    zima      10 €/ deň0           9 €/ deň
–       leto        6  €/ deň05 €/ deň

 

C/ s c h v a ľ u j e

cenník za prenájom priestorov  v  Mestskom kultúrnom stredisku, kine Akropola, Bellovom dome a v mestskej telocvični od 01. 07. 2019.

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ.

 

Mgr. Ing. Novodomec – opýtal sa na mestskú telocvičňu. Teraz tam prídu nejaké nové zariadenia. Koľko sa bude platiť? Aká je to zmluva? Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že tento priestor je prenajatý v zmysle VZN. Nájomné si celkom presne v sume nepamätá. Tiež platia spotrebu elektrickej energie, spotrebu vodného, stočného.  Mgr. Sekaj – do tej posilňovne mohli chodiť občania mesta bez toho, aby riešili svojho osobného trénera. Opýtal sa či je vyriešená aj táto otázka. Či ľudia, ktorý nechcú svojho osobného trénera a nechcú platiť za to poplatky, či tam budú môcť chodiť a ako často? Aká tam je cena. Aj miestnosť pre stolný tenis bola týmto pádom zrušená, kvôli tomu, že sa tam plánuje posilňovňa. Ing. Vaská – opýtala sa, či v rámci tej zmluvy sú tam prenajaté aj tie stroje, ktoré tam boli. Ing. Mgr. Ferenčík – stroje, ktoré tam boli sú momentálne na nádvorí Mestského úradu. Oni používajú svoje stroje. Druhá vec je, že tam nie sú momentálne stroje ako tam boli. Teda tam nie sú činky a stroje klasickej posilňovne. Táto telocvičňa má úplne iné zameranie, ako to bolo pôvodne, teda ten silový tréning s veľkými váhami. V čase, keď táto telocvičňa bola takýmto spôsobom využívaná, bola defakto jediným zariadením tohto druhu v Kremnici. Nefungovalo súkromné zariadenie Jama Ferdinand, kde v súčasnosti väčšina tých ľudí, ktorý chodili v predchádzajúcom období cvičiť dole, tak už dnes chodia hore. S prevádzkou tohto nášho fitnescentra boli spojené aj iné sekundárne veci, napríklad časté straty alebo zmiznutia buď závažia alebo nejakého iného cvičebného materiálu. Nehovorím, že neviem ako je to prenajaté, ale hovorím, že je to prenajaté tak, ako sme sa o tom bavili na predchádzajúcich stretnutiach. Nedržím túto zmluvu v hlave. Kedykoľvek si tú zmluvu môžete prísť naštudovať. Nie je to len moje rozhodnutie, bavili sme sa to tom a vedeli ste aký typ služieb tam bude poskytovaný. Mgr. Sekaj – priznám sa, že ja som tú zmluvu nevidel. Nevedeli sme o tom, že tam bude posilňovňa. V živote sa nehovorilo o tom, že tam bude posilňovňa v súkromných rukách. Dobre si to pamätám, lebo pán Kraus mi volal každú chvíľu, že z akého dôvodu im bola zobraná šatňa, respektíve tie priestory. Štyridsať rokov bol v tej telocvični priestor pre stolný tenis. Preto sa pýtam na to, ako to vlastne je. Nemám proti tomu nič, som rád, že tam ľudia chodia, a že je to pre Kremničanov. Pýtam sa len na ten stolný tenis. A niektoré stroje z tej posilňovne sú zatiaľ u nás na škole, ale v každom prípade budú spojazdnené a budeme mať tiež otvorenú posilňovňu. Pre mládež, pre deti. Ing. Mgr. Ferenčík – tie stroje sú ešte tu a chlapci si ich prevezú. Ing. Vaská – bolo povedané, že zmluvu uzatvorila ešte Základná škola. Ing. Mgr. Ferenčík – áno, ešte stále je uzatvorená nájomná zmluva so ZŠ P. Križku. Od 1.7.2019 ju bude mať mesto. Bola uzatvorená za presných podmienok, keď ju uzatváral bytový podnik. Čo sa týka práv a povinností, čo sa týka prenájmu.  Vojtko Dis.art. – informoval, že na februárovej komisii kultúry, športu a cestovného ruchu mali pozvaných aj záujemcov, kde vysvetlili svoj zámer, vysvetlili ako tam chcú fungovať. Už vtedy sme dávali z komisie stanovisko k tomu. A už tam padla aj odpoveď na naše otázky, že ako to bude s nájmom, že bude postupovať podľa platného cenníka Mesta Kremnica.

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú ďalšie otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali ďalšie otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 8 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko, Dis.art., Dušan Privalinec, Ing. Viera Vaská, Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Martin Kapšo)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 1 ( Mgr. Alexander Sekaj)

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo väčšinou hlasov prijaté.

 

 

 

 • K bodu: Interpelácie

 

Mgr. Ing. Novodomec – informoval, že sa mu dostalo do uší, že sa zlepšila Fecebooková stránka. Opýtal sa, či je to nejakou zvýšenou aktivitou alebo čím?  Ing. Tíleschová – robíme to teraz dodávateľsky. Ing. Vaská – dom na Kutnohorskej ulici. Dennodenne tadiaľ chodia rôzne sociálne prípady a ten dom sa stal pre nich smetiskom a je hanbou mesta. Myslí si, že telefonát majiteľovi je strašne málo. Opýtala sa, či sa pokračovalo v nejakej ďalšej komunikácii.  Ing. Kyselicová – 29.05.2019 máme štátny stavebný dohľad. Ing. Vaská – nedá sa komunikovať aj s Pamiatkovým úradom? Že by nám mohli byť súčinný? Oni majú kompetencie pracovať aj s pokutami.  Ing. Kyselicová –  dá sa komunikovať, ale my môžeme riešiť veci len z pohľadu stavebného zákona. Keď im my dáme podnet, tak oni riešia po svojej línii a my po svojej. Ing. Vaská – áno, ale Pamiatkový úrad je nesmierne prísny v niektorých prípadoch. A to je ďalšia vec, ak sa bude vyvíjať na toho majiteľa tlak, zakryť ten vchod je otázka pár hodín. Ing. Kyselicová – nie je problém kontaktovať Pamiatkový úrad, ale nemáme s tým dobré skúsenosti. Napríklad na Dolnej ulici, bol tam s nami Pamiatkový úrad a nespravilo sa vôbec nič. My chceme aspoň dosiahnuť, aby zabednil ten vchod. Po štátnom stavebnom dohľade budeme vedieť viacej. Ing. Vaská – zvony, ktoré sú po meste na separovaný odpad, konkrétne tie, ktoré sú pri Rybárskej reštaurácii. Zastavujú tam autá s cudzími značkami a vynášajú tam odpad. Po rozhovore s pánom Groschom zistila, že sa to deje v celom meste. Opýtala sa Mgr. Brhlíka, či by sa na to nedalo viac sústrediť. Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že do nádob na parkovisku Jeleň chodili vysýpať odpad aj niektoré s okolitých obcí. Vysvetlil ako je to s množstevným zberom v obciach. Preto to dopadlo takto. A tak isto do týchto nádob prispievajú aj chalupári. Svojim spôsobom to je čiastočne odsledované. Mgr. Brhlík – informoval, že tam kde sú kamery dokázali ľudí vyriešiť. V ostatným častiach vedia využiť statické kamery. Je to dosť dlhodobá práca. Nedá sa to spraviť tak, že prídem, chytím a riešim. Tiež je zato, aby sa to riešilo. Na dedinách majú väčší prehľad kde máme kontajnery ako Kremničania. Vojtko, Dis.art. – tieto veci veľmi dobre poriešia stojiská, ktoré sú zamknuté pre jednotlivé bytové spoločenstvá. Kedysi sa snažili riešiť žiadosti o projekty, ktoré sa týkajú komunálneho odpadu, tam to ale niekoľkokrát nevyšlo. Opýtal sa, či sa robilo niečo v minulom volebnom období, či je nejaká možnosť o takéto niečo sa uchádzať v tomto volebnom období. Je to cesta, ktorá by nám pomohla. Bc. Grosch – čo sa týka bytoviek, s tým problém nie je. Problémom sú okolité časti, kde sa tie stojiská nedajú vytvoriť. Tie bytovky si to dokážu odsledovať. Koľkokrát máme aj echá od tým ľudí, že kto tam čo vysýpa. A výzvy na niečo takéto nie sú a asi ani nebudú. Musíme to riešiť len z vlastných zdrojov. Vojtko, Dis.art. – opýtal sa na bývalé záhradníctvo. Zmluva je tam už vypovedaná, dávno je to odovzdané naspäť a tie pneumatiky tam stále sú. Ing. Mgr. Ferenčík – polovica je už preč. Z toho klubu zostal už len jediný, ktorý to znáša a to je Ľubo Zoban. Sám to tam chodí robiť a postupne to vypratáva. Je to zhromaždené na jednej kôpke, dáva sa to do kontajnera a postupne sa to odváža. Robí to v medziach síl, možností a voľného času.   

 

10) K bodu: Záver

 

Ing. Mgr. Ferenčík – ukončil o 16:47 hod. 5. riadne zasadnutie MsZ v tomto roku, 7. v tomto volebnom období. Zvukový záznam a videozáznam z rokovania MsZ tvorí prílohu tejto zápisnice.

                                                                                                      

 

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík

            primátor mesta

 

 

 

 

 

Dušan Privalinec                                                             Mgr. Ondrej Horváth 

 1. overovateľ                                                                         2. overovateľ

 

 

 

 

 

Zapísala: Iveta Hromadová

 

Zdieľať tento príspevok.