Uznesenia z 8. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 13. júna 2019

Uznesenia z 8. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 13. júna 2019

Uznesenie číslo 85/1906

 

vo veci správy o kontrole plnenia uznesení.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

správu č. 5/2019 o kontrole plnenia uznesení prijatých MsZ v Kremnici, ktorá je predložená hlavnou kontrolórkou mesta Kremnica.

 

PREZENTÁCIA: 11

ZA: 11 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Ondrej Horváth, MUDr. Radovan Junas, Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Mgr. Alexander Sekaj, Ing. Viera Vaská,    Marián Vojtko DiS.art., Ing. Jana Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 86/1906

 

vo veci návrhu VZN č. 4/2019 o   určení výšky príspevkov čiastočnej úhrady nákladov                     od zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica  od 01.09.2019.          

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/s c h v a ľ  u j e

VZN č.4/2019 o určení výšky príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica  od 01.09.2019.          

 

                     B/ ukladá

vedúcej oddelenia oznámiť nové skutočnosti riaditeľom škôl a školských zariadení

Termín: do 20. 06. 2019.

 

PREZENTÁCIA: 11

ZA: 11 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Ondrej Horváth, MUDr. Radovan Junas, Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Mgr. Alexander Sekaj, Ing. Viera Vaská,    Marián Vojtko DiS.art., Ing. Jana Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 87/1906

 

vo veci čerpania rozpočtu mesta Kremnica za rok 2019 k 31. 03. 2019

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e   n a    v e d o m i e

predloženú správu o čerpaní rozpočtu mesta Kremnica za rok 2019 k 31. 03. 2019 nasledovne:

Bežný rozpočet:     príjmy:        1 522 461,81 €, t.j.    28,45 %

                            výdavky:      1 116 215,08 €, t.j.    20,96 %

                            saldo:             406 246,73 €

Kapitálový rozpočet:príjmy:              1 116,80 €, t.j.      0,81 %

                            výdavky:                26 082,52 €, t.j.    12,28 %

                            saldo:                   – 24 965,72 €

Finančné operácie:         príjmy:             113 270,44 €, t.j.  80,62 %

                            výdavky:             22 214,03 €, t.j.  25,01 %

                            saldo:                 91 056,41 €

 

PREZENTÁCIA: 11

ZA: 11 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Ondrej Horváth, MUDr. Radovan Junas, Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Mgr. Alexander Sekaj, Ing. Viera Vaská,    Marián Vojtko DiS.art., Ing. Jana Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo  88/1906

 

vo veci stanoviska hlavnej kontrolórky k 3. zmene rozpočtu mesta Kremnica na rok 2019.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  b e r i e  n a  v e d o m  i e

stanovisko hlavnej kontrolórky  k 3. zmene rozpočtu mesta Kremnica na rok 2019.

 

PREZENTÁCIA: 11

ZA: 10 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Ondrej Horváth, MUDr. Radovan Junas, Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Mgr. Alexander Sekaj,  Marián Vojtko DiS.art., Ing. Jana Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 1 (Ing. Viera Vaská)

 

Uznesenie číslo 89/1906

 

vo veci návrhu 3. zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2019. 

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   s c h v a ľ u j e

 1. zmenu rozpočtu mesta Kremnica na rok 2019, podľa predloženého návrhu nasledovne:

bežné príjmy:                           5 456 223 €

kapitálové príjmy:                    171 617 €

príjmové finančné operácie:         374 501 €      

spolu príjmy:                          6 002 341 €

        

bežné výdavky:                         5 407 461 €

kapitálové výdavky:                              492 520 €

výdavkové finančné operácie:         95 959 €

spolu výdavky:                       5 995 940 €

 

saldo bežného rozpočtu:                48 762 €

saldo kapitálového rozpočtu:        – 320 903 €

saldo finančných operácií:                  278 542 €

celkové saldo rozpočtu:              6 401 €

 

PREZENTÁCIA: 11

ZA: 8 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Ondrej Horváth, MUDr. Radovan Junas, Mgr. Martin Kapšo,  Dušan Privalinec, Marián Vojtko DiS.art., Ing. Jana Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA:3 (Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Mgr. Alexander Sekaj, Ing. Viera Vaská)

 

Uznesenie číslo 90/1906

 

vo veci schválenia dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 31.05.2019 pre oblasť kultúra .

 

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  A/ s ch v a ľ u j e

pridelenie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 31. 05. 2019 pre oblasť kultúra v celkovej výške 4 493 € v nasledovnom členení:

 1. z Fondu kultúrnych podujatí vo výške 3 593 € nasledovne:
 2. a) FRST CREW Kremnica, občianske združenie 2 593 €
 3. b) RINGBÜRGER, s.r.o., 1 000 €

 

 1. z Fondu kultúry vo výške 900 € nasledovne:
 2. a) SOS Kremnica, občianske združenie                                         400 €
 3. b) OZ Slnko ľuďom                                         150 €
 4. c) Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kremnica, matkocirkev Kremnica 200 €
 5. d) Knižnica J. Kollára    150 €

 

                                               B/ u k l a d á

 1. mestskému úradu oznámiť poskytnutie dotácie žiadateľom,
 2. mestskému úradu  oznámiť žiadateľom, ktorým nebolo vyhovené,
 3. mestskému úradu pripraviť návrh zmluvy so žiadateľmi podľa bodu A/ uznesenia

zodpovedná: Ing. Jana Bieleschová             

termín: 06.09.2019

 

PREZENTÁCIA: 11

ZA: 9(Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Ondrej Horváth, MUDr. Radovan Junas, Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Mgr. Alexander Sekaj, Ing. Viera Vaská,    Ing. Jana Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 2 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko DiS.art.)

 

Uznesenie číslo 91/1906

 

vo veci schválenia dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 31. 05. 2019 pre oblasť telesná kultúra.

 

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  A/ s ch v a ľ u j e

pridelenie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 31. 05. 2019 pre oblasť telesná kultúra v celkovej výške 4 800 € v nasledovnom členení:

 

 1 z Fondu úhrady nákladov na energie a vodu vo výške 1 200 € nasledovne:

 1. a) Mestský klub lyžiarov Kremnica             1 200 €

 

2 z Fondu športových podujatí vo výške 1 000 € nasledovne:

 1. a) Mestský klub lyžiarov Kremnica              1 000 €

 

 • z Fondu športu vo výške 2 600 € nasledovne:
 1. Mestský klub lyžiarov Kremnica                             1 500 €
 2. Združenie rodičov a priateľov pri 1.ZŠ v Kremnici 800 €
 3. Športový klub Postoj.sk Kremnica                       300 €

 

 

                                               B/ u k l a d á

 1. mestskému úradu oznámiť poskytnutie dotácie žiadateľom,
 2. mestskému úradu oznámiť žiadateľom, ktorým nebolo vyhovené,
 3. mestskému úradu pripraviť návrh zmluvy so žiadateľmi podľa bodu A/ uznesenia

zodpovedná: Ing. Jana Bieleschová             

termín: 06.09.2019.

 

PREZENTÁCIA: 11

ZA: 11 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Ondrej Horváth, MUDr. Radovan Junas, Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Mgr. Alexander Sekaj, Ing. Viera Vaská,    Marián Vojtko DiS.art., Ing. Jana Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 92/1906

 

vo veci delegovania zástupcov zriaďovateľa do rady školského zariadenia v Centre voľného času v Kremnici.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o –  A/d e l e g u j e

do rady školského zariadenia v Centre voľného času nasledovných štyroch zástupcov zriaďovateľa:

 1. Marián Vojtko, DiS.art.

2.Ing. Tomáš Heriban

3.Mgr. Ondrej Horváth

4.Mgr. Martin Kapšo

 

                     B/ ukladá

vedúcej oddelenia oznámiť mená delegovaných zástupcov zriaďovateľa Mgr. art. Marekovi Žufkovi, poverenému vedením centra voľného času.

termín: 14.06.2019.

 

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Ondrej Horváth, MUDr. Radovan Junas, Mgr. Martin Kapšo, Dušan Privalinec, Ing. Viera Vaská,    Marián Vojtko DiS.art., Ing. Jana Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA:1 (Mgr. Alexander Sekaj)

 

Uznesenie číslo 93/1906

 

vo veci delegovania zástupcu zriaďovateľa do rady školy v Základnej umeleckej škole J. L. Bellu v Kremnici.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/d e l e g u j e

do rady školy v Základnej umeleckej škole J. L. Bellu za zriaďovateľa:

 1. Ing. Janka Volková

 

                     B/ u k l a d á

vedúcej oddelenia oznámiť meno delegovaného zástupcu zriaďovateľa Mgr. art. Marekovi Žufkovi, riaditeľovi základnej umeleckej školy.

termín: 14.06.2019.

 

PREZENTÁCIA: 11

ZA: 11 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Ondrej Horváth, MUDr. Radovan Junas, Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Mgr. Alexander Sekaj, Ing. Viera Vaská,    Marián Vojtko DiS.art., Ing. Jana Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 94/1906

 

vo veci žiadosti Richarda Fodora a manželky Mariany, Ulica Jula Horvátha 920/70, 967 01 Kremnica,  o odpredaj časti pozemku od mesta Kremnica, katastrálne územie Kremnica

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ s c h v a ľ u j e

 1. prebytočnosť časti pozemku parcelné číslo CKN 1764/1 – zastavaná plocha a nádvorie (právna parcela EKN 2600/1) s výmerou cca 77 m² v meste Kremnica, katastrálne územie Kremnica, okres  Žiar nad Hronom, list vlastníctva č. 1388,
 2. zámer predať svoj majetok kupujúcemu Richardovi Fodorovi s manželkou Marianou, za podmienky dodania geometrického plánu, ktorý si kupujúci nechajú vypracovať na vlastné náklady s tým, že kupujúci uhradia výdavky spojené s prevodom vlastníctva pozemku                         

B/ u k l a d á

mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľom

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                                                  

termín: 30.06.2019

 

Poznámka:

V prípade, že žiadatelia nedoručia na Mestský úrad v Kremnici úradne overený geometrický plán  do 31. 12. 2019, uznesenie stráca platnosť.

 

PREZENTÁCIA: 11

ZA: 10 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Ondrej Horváth, MUDr. Radovan Junas, Mgr. Martin Kapšo, Dušan Privalinec, Mgr. Alexander Sekaj, Ing. Viera Vaská,    Marián Vojtko DiS.art., Ing. Jana Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 1(Mgr. Ing. Martin Novodomec)

 

Uznesenie číslo 95/1906

 

vo veci žiadosti Jarmily Zobanovej, Veternícka ulica 111/7, 967 01 Kremnica, o odpredaj

pozemku od mesta Kremnica, katastrálne územie Kremnica.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ s ch v a ľ u j e

 1. prebytočnosť časti pozemku parcelné číslo CKN 1758/4 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 3 m², ktorá tvorí diel 1. geometrického plánu č. 40392678-17/2019 zo dňa 09. 05. 2019 v meste Kremnica, katastrálne územie Kremnica,
 2. odpredaj časti pozemku podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a uzatvorenie kúpnej zmluvy s Jarmilou Zobanovou, rod. Štulajterovou, nar. 08. 09. 1963, rodné číslo 635908/6327, miesto trvalého pobytu Veternícka ulica   111/7, 967 01 Kremnica do výlučného vlastníctva kupujúcej v podiele 1/1 za podmienky,

že kupujúca uhradí výdavky spojené s prevodom vlastníctva pozemku.

Kúpna cena za predaj pozemku sa stanovuje vo výške 45 €, slovom: štyridsaťpäť eur (t.j. 15 €/m²).

Kupujúca nie je osobou podľa § 9a ods. 6 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení  neskorších predpisov.

Ide o odpredaj pozemku podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, keďže časť pozemku parcelné číslo CKN 1758/4 s výmerou 3 m², ktorá tvorí diel 1. geometrického plánu č. 40392678-17/2019 zo dňa 09. 05. 2019 v meste Kremnica, katastrálne územie Kremnica, leží pod exteriérovým vstupným schodiskom do novovybudovanej bytovej jednotky vo vlastníctve žiadateľky a svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou.

                                                             

 B/ u k l a d á

mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľke a realizovať uzatvorenie kúpnej zmluvy

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                                              

termín: 31.08.2019.

 

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 10 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Ondrej Horváth, MUDr. Radovan Junas,  Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Mgr. Alexander Sekaj, Ing. Viera Vaská,    Marián Vojtko DiS.art., Ing. Jana Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 96/1906

 

vo veci odkúpenia spoluvlastníckeho podielu 4/6-iny pozemkov v katastrálnom území Kremnica z vlastníctva Ing. Jána Satina, Cintorínska 985/17, 911 01  Trenčín mestom Kremnica.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ s c h v a ľ u j e    z á m e r

odkúpiť spoluvlastnícky podiel 4/6-iny pozemkov parcelného číslo CKN 83/1 – záhrada s výmerou 132 m2, CKN 83/2 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 45 m2 a CKN 84 – záhrada  s výmerou 221 m2 mestom Kremnica, v katastrálnom území Kremnica, v meste Kremnica, okres Žiar nad Hronom  od Ing. Jána Satina, rodeného Satina, dátum narodenia 09.12.1953, rodné číslo 531209/140, miesto trvalého pobytu Cintorínska

985/17, 911 01  Trenčín

                                              

B/ u k l a d á  

mestskému  úradu v Kremnici rokovať o cene pozemku so spoluvlastníkom

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                                                       

termín: 31.08.2019.

 

PREZENTÁCIA: 11

ZA: 11 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Ondrej Horváth, MUDr. Radovan Junas, Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Mgr. Alexander Sekaj, Ing. Viera Vaská,    Marián Vojtko DiS.art., Ing. Jana Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 97/1906

 

vo veci prenájmu pozemkov spoločnosti ACGROUP s.r.o., J. Jesenského 10, 953 01 Zlaté Moravce,  IČO:  43 941 559 od mesta Kremnica, katastrálne územie Krahule, Horný Turček a Kremnica.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ r u š í

uznesenie MsZ č. 9/1812 zo dňa 12. decembra 2018 a uznesenie MsZ č. 10/1901 zo dňa

 1. januára 2019.

 

                                                               B/ u k l a d á

mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                          

termín: 30.06.2019.

 

PREZENTÁCIA: 11

ZA: 11 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Ondrej Horváth, MUDr. Radovan Junas, Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Mgr. Alexander Sekaj, Ing. Viera Vaská,    Marián Vojtko DiS.art., Ing. Jana Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 98/1906

 

vo veci informácie o uzatvorených a ukončených nájomných zmluvách .

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  b e r i e   n a   v e d o m i e

informáciu o uzatvorených a ukončených nájomných zmluvách na prenájom pozemkov v katastrálnom území Kremnica v zmysle VZN mesta Kremnica č. 5/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Kremnica č. 3/2011 – Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta za obdobie od 26. 03. 2019 do 27. 05. 2019 podľa prílohy.

                                              

PREZENTÁCIA: 11

ZA: 11 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Ondrej Horváth, MUDr. Radovan Junas, Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Mgr. Alexander Sekaj, Ing. Viera Vaská,    Marián Vojtko DiS.art., Ing. Jana Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 99/1906

 

vo veci informácie o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  b e r i e  n a  v e d o m  i e

Informáciu o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR zameranej na  plnenie opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z  predchádzajúcej kontroly NKÚ SR v meste Kremnica z kontrolnej akcie e-Government a informačné systémy obcí a miest vykonanej v roku 2017.

 

V Zázname  o výsledku kontroly bolo konštatované, že ku dňu skončenia kontroly boli splnené všetky prijaté opatrenia z roku 2017.

 

PREZENTÁCIA: 11

ZA: 11 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Ondrej Horváth, MUDr. Radovan Junas, Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Mgr. Alexander Sekaj, Ing. Viera Vaská,    Marián Vojtko DiS.art., Ing. Jana Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

vo veci žiadosti Slovenskej správy ciest – Investičnej výstavby a správy ciest, Skuteckého 32, 974 23  Banská Bystrica o zriadenie vecného bremena so Slovenskou správou ciest Bratislava, Miletičova 19, 826 19  Bratislava, IČO:  00 33 28 v prospech tretej osoby – oprávneného z vecného bremena – Stredoslovenskou vodárenskou spoločnosťou a.s. Banská Bystrica,  Partizánska cesta 5, 974 01  Banská Bystrica, IČO: 36 056 006 pre stavbu  „Cesta I/65 Kremnica – Kremnické Bane“ na časti pozemku, parcelné číslo EKN 2704/2  v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/ s ch v a ľ u j e

zriadenie vecného bremena, v súvislosti s prekládkou vodovodu DN 100 na stavbu „Cesta I/65 Kremnica – Kremnické Bane,“ na časti pozemku parcelné číslo EKN 2704/2 – vodná plocha s  výmerou 5098 m2 v katastrálnom území Kremnica,  ktorá je vyčlenená geometrickým plánom č. 31566391- 45/2017 zo dňa 17.12.2017, a to diel 12 s výmerou 33 m2,  vytvorený z pozemku parc. č. EKN 2704/2 so Slovenskou správou ciest, Miletičova 19, 826 19  Bratislava IČO:  00 33 28, v prospech tretej osoby – oprávneného z vecného bremena – Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Banská Bystrica, Partizánska cesta 5, 974 01  Banská Bystrica,  IČO: 36 056 006 za jednorazovú náhradu vo výške 47,25 €, stanovenú podľa Znaleckého posudku č. 18/2018 zo dňa 11.05.2018, vyhotoveného Ing. Branislavom Hegerom, znalcom v odbore stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby.

                                                 B/ u k l a d á          

mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi a uzavrieť Zmluvu o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                                   

termín: 31.08.2019.

 

PREZENTÁCIA: 11

ZA: 11 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Ondrej Horváth, MUDr. Radovan Junas, Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Mgr. Alexander Sekaj, Ing. Viera Vaská,    Marián Vojtko DiS.art., Ing. Jana Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 100/1906

 

Informácia o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR .

 

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –   b e r i e   n a v e d o m i  e 

Informáciu o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR zameranej na  plnenie opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z  predchádzajúcej kontroly NKÚ SR v meste Kremnica z kontrolnej akcie e-Government a informačné systémy obcí a miest vykonanej v roku 2017.

 

V Zázname  o výsledku kontroly bolo konštatované, že ku dňu skončenia kontroly boli splnené všetky prijaté opatrenia z roku 2017.

 

                                             

PREZENTÁCIA: 11

ZA: 11 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Ondrej Horváth, MUDr. Radovan Junas, Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Mgr. Alexander Sekaj, Ing. Viera Vaská,    Marián Vojtko DiS.art., Ing. Jana Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 101/1906

 

vo veci predloženia zámeru za účelom realizácie projektu Malé  e-Gov zlepšenia.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e

 

 1. predloženie projektového zámeru za účelom realizácie projektu malé eGov zlepšenia v meste Kremnica v rámci výzvy a predloženie ŽoNFP v rámci príslušnej výzvy na predkladanie ŽoNFP
 2. zabezpečenie spolufinancovania projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a žiadaným NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, t.j. maximálne 200 000,00 EUR a neoprávnených výdavkov projektu
 3. spolufinancovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov v celkovej sume 10 000,00 EUR.

 

PREZENTÁCIA: 11

ZA: 11 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Ondrej Horváth, MUDr. Radovan Junas, Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Mgr. Alexander Sekaj, Ing. Viera Vaská,    Marián Vojtko DiS.art., Ing. Jana Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 102/1906

 

vo veci stanoviska hlavnej kontrolórky k 3.zmene rozpočtu príjmov a výdavkov  Mestského bytového podniku v Kremnici pre rok 2019.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  b e r i e  n a  v e d o m  i e

stanovisko hlavnej kontrolórky k 3.zmene rozpočtu príjmov a výdavkov  Mestského bytového podniku v Kremnici pre rok 2019.

 

PREZENTÁCIA: 11

ZA: 11 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Ondrej Horváth, MUDr. Radovan Junas, Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Mgr. Alexander Sekaj, Ing. Viera Vaská,    Marián Vojtko DiS.art., Ing. Jana Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 103/1906

 

vo veci návrhu 3. zmeny rozpočtu príjmov a výdavkov Mestského bytového podniku v Kremnici pre rok 2019.

 

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – s c h v a ľ u j e

 1. zmenu rozpočtu príjmov a výdavkov Mestského bytového podniku v Kremnici pre rok 2019

Príjmy:                       HČ  166 255    VČ   3 455        spolu       169 710          

Výdavky:                   HČ  166 255    VČ   3 455         spolu      169 710  

Saldo:                       HČ             0    VČ          0         spolu                   0                                  

 

PREZENTÁCIA: 11

ZA: 11 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Ondrej Horváth, MUDr. Radovan Junas, Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Mgr. Alexander Sekaj, Ing. Viera Vaská,    Marián Vojtko DiS.art., Ing. Jana Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 104/1906

 

vo veci stanoviska hlavnej kontrolórky k 2.zmene rozpočtu príjmov a výdavkov  Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2019.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  b e r i e  n a  v e d o m  i e

stanovisko hlavnej kontrolórky k 2.zmene rozpočtu príjmov a výdavkov  Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2019.

 

PREZENTÁCIA: 11

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Ondrej Horváth, MUDr. Radovan Junas, Mgr. Martin Kapšo, Dušan Privalinec, Mgr. Alexander Sekaj,  Marián Vojtko DiS.art., Ing. Jana Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 2 (Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Viera Vaská)

 

Uznesenie číslo 105/1906

 

vo veci návrhu 2. zmeny rozpočtu príjmov a výdavkov Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2019.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  s c h v a ľ u j e

 1. zmenu rozpočtu príjmov a výdavkov Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2019

 

 1. zmena rozpočtu príjmov a výdavkov 2019:

                                           Hlavná činnosť                            Podnikateľská činnosť

príjmy:                                       296 756 €                                                189 792 €

výdavky:                                    296 756 €                                                187 048 €

saldo:                                                    0 €                                                    2 744 € 

 

 1. zmena rozpočtu príjmov a výdavkov 2019:

                                           Hlavná činnosť                            Podnikateľská činnosť

príjmy:                                       301 756 €                                                189 792 €

výdavky:                                    301 756 €                                                187 048 €

saldo:                                                    0 €                                                    2 744 €       

 

PREZENTÁCIA: 11

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Ondrej Horváth, MUDr. Radovan Junas, Mgr. Martin Kapšo, , Dušan Privalinec, Mgr. Alexander Sekaj,  Marián Vojtko DiS.art., Ing. Jana Volková)

PROTI: 1 (Ing. Viera Vaská)

ZDRŽAL SA: 1 (Mgr. Ing. Martin Novodomec)

 

Uznesenie číslo 106/1906

 

vo veci Výročná správa o výsledkoch činnosti za rok 2018 spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o, so sídlom Zechenterova 347/2, 967 01 Kremnica, IČO 31 600 182, ktorá je zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica v odd. Sro vložka č. 1690/S (ďalej „Mestské lesy Kremnica, s.r.o.)

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  b e r i e  n a  v e d o m  i e

Výročnú správu o výsledkoch činnosti za rok 2018 spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o., so sídlom Zechenterova 347/2, 96701 Kremnica.

 

PREZENTÁCIA: 11

ZA: 11 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Ondrej Horváth, MUDr. Radovan Junas, Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Mgr. Alexander Sekaj, Ing. Viera Vaská,    Marián Vojtko DiS.art., Ing. Jana Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 107/1906

 

vo veci rozdelenia hospodárskeho výsledku po zdanení – zisku za rok 2018 spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o, so sídlom Zechenterova 347/2, 967 01 Kremnica, IČO 31 600 182, ktorá je zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica v odd. Sro vložka č. 1690/S (ďalej „Mestské lesy Kremnica, s.r.o.)

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o –  s c h v a ľ u j e

       

rozdelenie hospodárskeho výsledku po zdanení za rok 2018 vo výške 371.871,69 € nasledovne:

 1. čiastku 73 000 € ako podiel jediného spoločníka na hospodárskom výsledku

          za rok 2018

 1. čiastku 298 871,69 € usporiadať na účet nerozdeleného zisku minulých rokov

 

PREZENTÁCIA: 11

ZA: 11 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Ondrej Horváth, MUDr. Radovan Junas, Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Mgr. Alexander Sekaj, Ing. Viera Vaská,    Marián Vojtko DiS.art., Ing. Jana Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

 

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík
primátor  mesta

 

                                                                                                      

     Dušan Privalinec                                                         Marián Vojtko, DiS.art.

  člen návrhovej komisie                                                člen návrhovej komisie

 

 

 

 

Zapísala: Mgr. Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.