Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica č.4/2019, o určení výšky príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica č.4/2019, o určení výšky príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica

 

     Mesto Kremnica podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 5, § 49 ods. 4, § 114 ods. 6, § 116 ods. 6 a § 140 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva toto

 

všeobecne záväzné nariadenie :

 

 

Článok 1

Úvodné ustanovenie

 

(1) Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej „nariadenie“) je určenie výšky príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach                  v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica od 01. 09. 2019.

 

 

Článok 2

Určenie výšky príspevkov

 

(1) Výška príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica od 01. 09. 2019 je nasledovná:

 

Názov zariadenia                                                                  Spôsob vyučovaniaDo 31. 08. 2019Od 01. 09. 2019
Materská škola   
–  deti do 3 rokov 55 €/mes.55 €/mes.
–  deti od 3 rokov 25 €/mes.25 €/mes.
    
Základná umelecká škola   
Hudobný odbor   
–          prípravné štúdiumkolektívne s nástrojom9 €/mes.9 €/mes.
–          základné štúdiumindividuálne9 €/mes.9 €/mes.
VO,TO,LDO   
–          prípravnékolektívne9 €/mes.9 €/mes.
–          základnékolektívne9 €/mes.9 €/mes.
–          obligátny nástrojindividuálne4 €/mes.4 €/mes.
–          ŠpDindividuálne15 €/mes.15 €/mes.
    
TO, LDO, Vo, ŠpDkolektívne13 €/mes.13 €/mes.
Všetky odbory – 2. odborindividuálne i kolektívne18 €/mes.18 €/mes.
Centrum voľného času   
– základný poplatok 3 €/mes.3 €/mes.
Osobitné záujmové útvary   
– tenis, hra na gitare,    karaoke, angličtina, varíme- pečieme, lyžovanie 5 €/mes.5 €/mes.
–       plávanie 8 €/mes.8 €/mes.
Kurzy pre dospelých   
– cudzí jazyk, gramotnosť PC 5 €/mes.5 €/mes.
Kurzy pre dôchodcov 2 €/mes.2 €/mes.
    
Školské kluby detí 5 €/mes.5 €/mes.
    
Školské jedálne – materské školy       do 31. 08. 2019od 01. 09. 2019
Príspevok na dieťa – stravná jednotka

(desiata, obed, olovrant)

 1,34 €/deň1,54 €/deň
– stravná jednotka – desiata + obed 1,08 €/deň1,28 €/deň
Príspevok zamestnanca 1,27 €/obed1,30 €/obed
+ doplatok zamestnávateľa na potraviny 0,06 €/obed0,11 €/obed
+ doplatok zamestnávateľa režijné náklady 1,48 €/obed1,48 €/obed
Platba za desiatu 0,32 €0,38 €
Režijné náklady – dieťa 5 €/mes.5 €/mes.
    
Školské jedálne – základné školy do 31. 08. 2019od 01. 09. 2019
Stravníci 6 – 11 rokov 0,95 €/obed1,21 €/obed
Stravníci 11 – 15 rokov 1,01 €/obed1,30 €/obed
Stravníci 6 – 15 režijné náklady 2,50 €/mes.5 €/mes.
Desiata 0,45 €0,56 €
Dospelí stravníci – zamestnanci školy

 

                              – cudzí stravníci

 1,12 €/obed

0,05 € režijné nákl.

1,30 €/obed

 

2,89 €/obed

+ doplatok zamestnávateľa na potraviny 00,11 €/obed
+ doplatok zamestnávateľa režijné náklady 1,43 €/obed

 

1,48 €/obed

 

 

Článok 3

Zníženie alebo odpustenie príspevkov v CVČ

 

 • Žiaci, ktorí odovzdajú vzdelávací poukaz do CVČ, sú od poplatkov za 1. krúžok oslobodení a za ďalšie krúžky uhradia poplatok 2.-€/mesačne.
 • Účastníci plaveckého krúžku doplácajú pri odovzdaní VzP – 5.-€/mesačne a za každý ďalší krúžok – €/mes.
 • Pri neodovzdaní vzdelávacieho poukazu do CVČ uhrádzajú žiaci poplatky navrhnuté v tabuľke.
 • Prenájom učební 4.-€/hod.
 • Poplatky za krúžky (1. polrok: október-december, 2. polrok: január-máj) je nutné uhradiť osobne v CVČ alebo cez internet banking na číslo účtu SK41 0200 0000 0017 6693 6659.

 

 

Článok 4

Poplatky za stravu v materskej škole

 

 • Zákonný zástupca dieťaťa vo veku od 2 do 5 rokov je povinný uhradiť poplatok za stravu v stanovenej výške, vrátane mesačných režijných nákladov (1,54.-€/deň + 5.-€ režijné náklady, resp. za desiatu a obed 1,28.-€/deň + 5.-€ režijné náklady).
 • Zákonný zástupca dieťaťa v poslednom ročníku materskej školy je povinný uhradiť poplatok za stravu v sume, ktorá tvorí rozdiel medzi výškou poskytnutej dotácie (1,20.-€) a stravnou jednotkou a mesačné režijné náklady (0,34.-€/deň + 5.-€ režijné náklady, resp. za desiatu a obed 0,08.-€/deň + 5.-€ režijné náklady).
 • Zákonný zástupca dieťaťa poslednom ročníku materskej školy je povinný do 15. 09. príslušného roka uhradiť okrem poplatku za stravu jednorazovú zálohovú platbu 20.-€. Táto bude použitá na úhradu stravnej jednotky v dni, kedy nebude dieťa v materskej škole prítomné, ale rodič dieťa zo stravy nevyhlási.
 • V prípade, že dôjde k vyčerpaniu prostriedkov zo zálohovej platby, je zákonný zástupca dieťaťa povinný opäť uhradiť 20.-€.
 • Prebytočné finančné prostriedky zo zálohovej platby budú vyúčtované k 31. 08. príslušného kalendárneho roka.
 • Zákonný zástupca je povinný odhlásiť dieťa zo stravy vopred dohodnutým spôsobom upraveným v internom predpise školskej jedálne a v zápisnom lístku. Ak zákonný zástupca dieťa neodhlási, je povinný uhradiť plnú výšku stravnej jednotky za neodobratú, neodhlásenú  stravu určenú podľa veku dieťaťa.
 • Nárok na dotáciu vo výške 1,20.-€ podľa § 4 zákona č. 544/2010 o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vznikne dieťaťu posledného ročníka materskej školy len v prípade, že sa v konkrétny deň zúčastní výchovno-vzdelávacej činnosti, je prihlásené na školské stravovanie a odoberie obed.
 • Pre dieťa s diétnym stravovaním bude dotácia vo výške 1,20.-€ vyplatená len zákonnému zástupcovi dieťaťa posledného ročníka materskej školy, u ktorého si podľa potvrdenia lekára špecialistu zdravotný stav vyžaduje diétne stravovanie, ktorý o to požiada, predloží doklad od lekára špecialistu a zúčastní sa v konkrétny deň výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole.
 • Žiadosť o vyplatenie dotácie na diétne stravovanie spolu s dokladom od lekára špecialistu je potrebné doručiť administratívnemu zamestnancovi materskej školy do 10. augusta príslušného roka.
 • Vyplatenie dotácie zákonnému zástupcovi je viazané na školskú dochádzku a vypláca ho zamestnanec materskej školy.
 • Dotácia bude vyplatená zákonnému zástupcovi dieťaťa s diétnym stravovaním spätne za predchádzajúci mesiac podľa vopred dohodnutého spôsobu len za dni, kedy bolo dieťa prítomné v materskej škole.
 • Žiadosť o vyplatenie dotácie zákonnému zástupcovi dieťaťa, ktorého zdravotný stav si vyžaduje diétne stravovanie je zverejnená na webovej stránke mesta, ako aj na webovej stránke materskej školy.

 

 

Článok 5

Poplatky za stravu v základnej škole

 

 • Zákonný zástupca dieťaťa je povinný uhradiť poplatok za stravu v sume, ktorá tvorí rozdiel medzi výškou poskytnutej dotácie (1,20.-€) a  stravnou jednotkou určenou podľa veku dieťaťa a mesačné režijné náklady (dieťa 6-11 rokov 0,01.-€/obed + 5.-€ režijné náklady, dieťa 11-15 rokov 0,10.-€/obed + 5.-€ režijné náklady).
 • Zákonný zástupca dieťaťa je povinný do 15. 09. príslušného roka uhradiť okrem poplatku za stravu jednorazovú zálohovú platbu 30.-€. Táto bude použitá na úhradu stravnej jednotky v dni, kedy nebude dieťa v škole prítomné, ale rodič dieťa zo stravy nevyhlási.
 • V prípade, že dôjde k vyčerpaniu prostriedkov zo zálohovej platby, je zákonný zástupca dieťaťa povinný opäť uhradiť 30.-€.
 • Prebytočné finančné prostriedky zo zálohovej platby budú vyúčtované k 30. 06. príslušného kalendárneho roka.
 • Zákonný zástupca je povinný odhlásiť dieťa zo stravy vopred dohodnutým spôsobom upraveným v internom predpise školskej jedálne a v zápisnom lístku. Ak zákonný zástupca dieťa neodhlási, je povinný uhradiť plnú výšku stravnej jednotky za neodobratý, neodhlásený obed určenú podľa veku dieťaťa.
 • Nárok na dotáciu vo výške 1,20.-€ podľa § 4 zákona č. 544/2010 o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vznikne dieťaťu základnej školy len v prípade,       že sa v konkrétny deň zúčastní výchovno-vzdelávacej činnosti, je prihlásené na školské stravovanie        a odoberie obed.
 • Pre dieťa s diétnym stravovaním bude dotácia vo výške 1,20.-€ vyplatená len zákonnému zástupcovi dieťaťa základnej školy, u ktorého si podľa potvrdenia lekára špecialistu zdravotný stav vyžaduje diétne stravovanie, ktorý o to požiada, predloží doklad od lekára špecialistu a zúčastní sa v konkrétny deň výchovno-vzdelávacej činnosti v základnej škole.
 • Žiadosť o vyplatenie dotácie na diétne stravovanie spolu s dokladom od lekára špecialistu je potrebné doručiť administratívnemu zamestnancovi školy do 10. augusta príslušného roka.
 • Rodič je povinný predložiť zamestnancovi školy, ktorý príspevok vypláca, doklad o počte dní, počas ktorých sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacieho procesu. Doklad vydá triedny učiteľ dieťaťa a potvrdí riaditeľ školy. Postup vydania dokladu upraví riaditeľ školy interným predpisom.
 • Vyplatenie dotácie na diétne stravovanie zákonnému zástupcovi je viazané na školskú dochádzku a vypláca ho zamestnanec základnej školy.
 • Dotácia bude vyplatená zákonnému zástupcovi dieťaťa s diétnym stravovaním spätne za predchádzajúci mesiac podľa vopred dohodnutého spôsobu za dni, kedy bolo dieťa prítomné na vyučovaní.
 • Žiadosť o vyplatenie dotácie zákonnému zástupcovi dieťaťa, ktorého zdravotný stav si vyžaduje diétne stravovanie je zverejnená na webovej stránke mesta ako aj na webovej stránke základnej školy.

 

 

 

 

Článok 6

Záverečné ustanovenia

 

 • Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Kremnici  uznesením č. 86//1906 zo dňa 13. 06. 2019

(2)  Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica č. 3/2019 o výške príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach                   v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica.

(3)  Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01. 09. 2019.

 

 

 

 

                                                                                                          Ing. Mgr. Alexander Ferenčík

                                                                                                              primátor mesta Kremnica

 

 

 

 1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta v budove Mestského domu v Kremnici v dobe od 14. 06.2019 do 28. 06. 2019.
 2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01. 09. 2019

 

 

 

 

 

 

 

Zdieľať tento príspevok.