Zápisnica č. 2/2019 zo zasadnutia Komisie dotačnej, konaného dňa 10. júna 2019

Zápisnica č. 2/2019 zo zasadnutia Komisie dotačnej, konaného dňa 10. júna 2019

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Príloha č.1

 

Dotačná komisia zasadala dňa 10.06.2019

 

Prítomní:             Ing. Viera Vaská, Iveta Ceferová, Marián Vojtko DiS. art., Dušan Privalinec, Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volkova,

                             Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Tomáš Heriban.

Ospravedlnený:   Mgr. Alexander Sekaj, MUDr. Radovan Junas MHA

Prizvaní:               Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, primátor mesta, Ing. Beata Kirková, hlavná kontrolórka  

 

Zoznam žiadostí

o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica

termín: 31.05.2019

 

Oblasť kultúra: 4 417 ,- €,  

A/Fond úhrady nákladov na energie 10% = 1 737,70,- € (750 € presunúť do položky C/fond kultúry) zostatok = 987,70 €               

P.č.číslo

zmluvy

OrganizáciaCelkové

náklady

Žiadaná

dotácia

Schválená

Suma

Cieľ projektu
 

 

1

 

 

 

 

 

FRST CREW Kremnica, občianske združenie

 

76 000

 

1 000

 

0

Letný Big air v meste, Kremnica 2019. Výdavková časť: kultúra – náklady na energie.       

                                                             

B/Fond kultúrnych podujatí 80% = 2 679,30,- €       

  1. celoslovenský alebo medzinárodný význam a má uskutočnených 5 ročníkov po sebe 85%= 1 289,14 ,- €
  2. mestský alebo regionálny význam 5% = 0 ,- €
  3. celoslovenský alebo medzinárodný význam 5%= 695,08 ,- €
P.č.číslo

zmluvy

OrganizáciaCelkové

náklady

Žiadaná

dotácia

Schválená

Suma

Cieľ projektu
 

 

2

 

 

 

 

29/2019

 

FRST CREW Kremnica, občianske združenie

 

 

76 000

 

 

2 000

 

 

2 593

Letný Big air v meste, Kremnica 2019. Výdavková časť: kultúra – kultúrne podujatie energie, voda, materiál, PHM, technika, bezpečnosť a managment davu, osvetlenie, ozvučenie a sprievodné aktivity, ubytovanie, strava, administratíva a ceny pre víťazov, reklama a marketing, účinkujúci a honoráre a ostatné.   Termín realizácie: 07.-09.júna 2019.
 

 

3

 

 

 

30/2019

 

 

RINGBÜRGER, s.r.o.

 

 

25 000

 

 

2 500

 

 

 

1 000

Kremnická slávnosť vína 2019 (sprievodné kultúrne akcie, propagácia, priame náklady na výrobu pohárov, vínnych pasov, tašiek, výroba mincí (kupónov) Toliar, ubytovanie, stravovanie, sprievodný program pre vinárov, vínne pasy pre sponzorov, preplatenie kupónov vinárom). Termín realizácie: 16. november 2019.novinkou 3.ročníka je sprístupnenie pivníc františkánskeho kláštora, spojené s charitatívnou zbierkou na obnovu kláštora.

                                                                                                        3 593

 

  1. mestský alebo regionálny význam 4%= 556,06 ,- €                   
  2. iné kultúrne podujatie 1%= 139,02 ,- €

 

C/Fond kultúry 10% = 0,- € (navýšenie položky C/ o 750 €: z položky A) zostatok= 0 €      

P.č.číslo

zmluvy

OrganizáciaCelkové

náklady

Žiadaná

dotácia

Schválená

Suma

Cieľ projektu
 

4

 

 

31/2019

 

SOS Kremnica, občianske združenie

 

 

3 800

 

 

1 500

 

 

400

Kremnica v 20. storočí – vydanie zborníka, Autor projektu: Štátny archív BB, pracovisko Kremnica, Ústav pamäti národa. Zborník má priblížiť život a dianie v Meste Kremnica v období 20. storočia. (výdavková časť: odborné posudky, jazyková korektúra, preklad resumé, grafické práce, tlač-počíta sa s tlačou asi 200ks). Termín realizácie: september 2019.
 

5

 

 

 

 

Knižnica Jána  Kollára

 

494,30

 

300

 

 

0

Kreatívna knižnica. Hlavným cieľom projektu je pritiahnuť deti do knižnice aj počas letných prázdnin, aktívne im vyplniť voľný čas, rozvíjať detskú fantáziu a kreativitu. Výdavková časť na materiál ako papier- dekoračný, farebný, špendlíky, koráliky, drôtiky, farby, gumová pena, lepidlá, stuhy, tyčinky do tavnej pištole…….). Tvorivá dielňa je pre deti zadarmo.
 

6

 

 

 

32/2019

 

 

OZ Slnko ľuďom

 

 

300

 

 

250

 

 

150

„Záhradná slávnosť alebo Plníme priania seniorov“spoločné stretnutie našich prijímateľov sociálnych služieb a ich rodinnými príslušníkmi s cieľom vytvárania pozitívnych vzťahov PSS s ich príbuznými spojené s občerstvením a kultúrnym programom.  Termín realizácie: august 2019 – areál DD a DSS Kremnica. Výdavková časť: občerstvenie pre cca 70 osôb.  
7 

 

OZ Pes a mačka v ohrození1 000750 

0

„Pomôžme im – ony pomôžu nám“, vybudovanie aspoň 2 výbehov, 2voliér pre odchytených psov. Výdavková časť: štrk, cement, stĺpiky, pletivo a dosky.
 

8

 

 

33/2019

 

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kremnica, matkocirkev Kremnica 

1 250

 

400

 

200

Letný denný biblický tábor 2019 –strava, 1 – dňový výlet vlakom, prípadne autobusom (cestovné, vstupné, obed…) poistné, darčekové a športové predmety, tvorivé dielne a materiál. Termín realizácie:8. – 12 júl 2019.

                                                                                        750                                                                                                                                                                                                       

 

Schválená dotácia: 3 593+750 =4 343 ,- €     

 

Dotačná komisia žiada zapracovať požiadavku do 3.zmeny rozpočtu pre rok 2019, ktorá sa bude prerokovávať a schvaľovať na Mestskom zastupiteľstve dňa 13.06.2019, presun finančných prostriedkov z podprogramu 00803 Transfer neziskovým organizáciám -šport v sume 593 € do podprogramu 00504 Transfer neziskovým organizáciám – kultúra. 

 

 

 

                                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                Príloha č.2

OBLASŤ Telesná kultúra: 6 393,- €                                                                 

B/ Fond úhrady nákladov na energie 31% = 2 807,87,- €      

P.č.číslo

zmluvy

OrganizáciaCelkové nákladyŽiadaná

Suma

Schválená

Suma

Cieľ projektu
934/2019Mestský klub lyžiarov Kremnica4 2572 1281 200Elektrická energia  pre vykurovanie sociálnych buniek Skalka.

                                                                                                                    1 200

C/ Fond športových podujatí 31%= 2 491,87,- €  

P.č.číslo

zmluvy

OrganizáciaCelkové nákladyŽiadaná

Suma

Schválená

Suma

Cieľ projektu
 

 

10

 

 

 

Mestský klub lyžiarov Kremnica

 

 

4 000

 

 

2 000

 

 

0

Majstrovstvá SR 2019 – v behu na lyžiach v kategóriách žiactva, dorastu, juniorov a dospelých v bežeckom lyžovaní. Termín realizácie: 12.-13.januára 2019 – organizačno –technické zabezpečenie.
 

11

 

35/2019

 

Mestský klub lyžiarov Kremnica

 

8 000

 

4 000

 

1 000

Veľká cena Kremnice  2019. Termín realizácie: 23.-24.marca 2019 – organizačno –technické zabezpečenie
 

 

12

 

 

FRST CREW Kremnica, občianske združenie

 

76 000

 

3 000

 

0

Letný Big air v meste, Kremnica 2019. Výdavková časť: šport –športové podujatia.

                                                                                                              1 000

D/ Fond športu 7%= 1 093,26,- €           

P.č.Číslo

Zmluvy

OrganizáciaCelkové nákladyŽiadaná

Suma

Schválená

Suma

Cieľ projektu
 

13

 

 

36/2019

 

Mestský klub lyžiarov Kremnica

 

 

10 000

 

 

4 000

 

 

1 500

Pokrytie nákladov na športovú prípravu, vedenie tréningového procesu, súťaží a materiálneho vybavenia pretekárov. Výdavková časť: materiálové výdavky, štartovné ne preteky, odmeny trénerom, doprava a ubytovanie.
 

 

14

 

 

37/2019

 

Združenie rodičov a priateľov pri 1. Základnej škole v Kremnici

 

3 800

 

1 200

 

800

Stolný tenis. Vybudovanie členskej základne pre stolný tenis a zmysluplné využitie voľného času detí a mládeže nášho mesta a priľahlých dedín. Výdavková časť: fin.prostriedky budú použité na nákup materiálu-stolnotenisové stoly, sieťky, ohrádky, siete, loptičky, dresy, pomôcky a cestovné.
 

15

 

 

38/2019

 

Šachový klub Postoj.sk Kremnica, občianske združenie

 

1 430

 

715

 

300

Memoriál MUDr. Kazimíra Kvietka-Kremnický jazdec. Výdavková časť: cenový fond, odmeny rozhodcom, reklama podujatia + dopravné náklady. Termín realizácie: 03.augusta 2019.

                                                                                                       2 600

Schválená dotácia: 1 200+1 000+2 600 =4 800 ,- €     

 

Dotačná komisia žiada občianske združenia, aby si splnili oznamovaciu povinnosť a doplnili chýbajúce údaje (chýbajúci štatutárny orgán alebo členov štatutárneho orgánu) podľa zákona č. 346/2018 Z.z. o registri mimovládnych neziskových organizácii účinný od 01.01.2019. Ak túto povinnosť nesplníte tak Vám nemôže byť poskytnutá dotácia z rozpočtu mesta.

Zapísala: Ing. Jana Bieleschová                                                                                         Ing. Viera Vaská, predseda dotačnej komisie

Zdieľať tento príspevok.