Žiadosti o poskytnutie dotácií v oblasti športu a telesnej kultúry si môžete podať do 31. augusta 2019

Žiadosti o poskytnutie dotácií v oblasti športu a telesnej kultúry si môžete podať do 31. augusta 2019

V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Kremnica č.11/2001 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Kremnica, v znení neskorších zmien a doplnkov, je možné v termíne do 31.augusta 2019  predložiť žiadosti o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta.

 

Dotácie z rozpočtu mesta sa poskytujú právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom, ktorí majú sídlo, alebo trvalý pobyt na území mesta. Dotácie môžu byť poskytnuté oprávneným subjektom len na základe riadne vyplnenej žiadosti a čestnému vyhláseniu oprávnenej osoby, že nie je voči nej vedené konkurzné, resp. vyrovnacie konanie, že nie je v likvidácii a, že v čase podania žiadosti o dotácie nemá žiadne záväzky voči mestu, daňovému úradu a poisťovniam po lehote splatnosti,

Tlačivo na vyplnenie žiadosti o poskytnutie dotácií je k dispozícií na internetovej stránke mesta Kremnica www.kremnica.sk v časti „Verejnosť – Ako vybaviť? – Dotácie“, Dotácie – MESTO KREMNICA.

 

Žiadosti sa doručujú doporučeným listom, pričom za dátum doručenia sa považuje dátum uvedená na odtlačku pečiatky pošty alebo osobne v podateľni Mestského úradu Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, (pondelok, utorok a vo štvrtok v čase od 7:30 hod. do 15:00 hod., v stredu od 7:30 hod. do 16:00 hod. a v piatok od 7:30 hod. do 14:00 hod.). Obsah žiadosti možno meniť alebo dopĺňať len v lehote na predkladanie žiadosti. 

 

Informácie o podmienkach poskytovania dotácie nájdete vo VZN 11/2001., VZN 2/2005, VZN 7/2008, VZN 7/2013.

 

Upozorňujeme žiadateľov, aby mali splnenú oznamovaciu povinnosť podľa zákona č.346/2018 o registri mimovládnych neziskových organizácií (ďalej len „zákon o registri MVO“) platného od 01.01.2019, ktorý ukladá občianskym združeniam, odborovým organizáciám a organizáciám zamestnávateľov povinnosť písomne zaslať Ministerstvu vnútra SR aktuálne údaje o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia a rodné číslo s uvedením dňa vzniku funkcie spolu s dokumentmi osvedčujúcimi skutočnosti pre zápis údajov o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu. 

To znamená, že obec môže poskytnúť verejné prostriedky len občianskemu združeniu, ktoré má v evidencii občianskych združení zapísané okrem iných aj identifikačné údaje o fyzickej osobe, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu.

 

 

Dotačná komisia upozorňuje žiadateľov, aby dôsledne vypisovali žiadosť o dotáciu, nakoľko neúplné projekty budú vrátené.

 

 

Vybavuje:         Ing. Jana Bieleschová

tel. 045/228 97 13, e-mail: jana.bieleschova@kremnica.sk, kancelária č.8 na poschodí.

Oddelenie ekonomické a podnikateľských aktivít

Úsek evidencie a inventarizácie hnuteľného majetku mesta a prideľovania dotácií 

 

 

 

Zdieľať tento príspevok.