VEREJNÁ  VYHLÁŠKA Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby a o upustení od ústneho pojednávania

VEREJNÁ  VYHLÁŠKA Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby a o upustení od ústneho pojednávania

                                                                                                                                                                                              

Dňa 18.06.2019 podali Rudné bane, štátny podnik, Havranské 11, Banská Bystrica, IČO 00007838, na tunajšom úrade žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby plynovej stanice č. 1011 na Ulici Jula Horvátha v Kremnici, na pozemku parc. č. C-KN 1666/39 v katastrálnom území Kremnica.

 

Ide o stavbu murovanej plynovej stanice so strechou tvorenou zo železobetónových panelov, strešný plášť je z povlakových asfaltových krytín, podlaha z liateho betónu. Obvodové murivo, ako aj priečky sú z voštinových pálených tehál. Vonkajšie aj vnútorné omietky sú vápenno-cementové hladké. Vstupné dvere boli dvojkrídlové drevené, v súčasnosti sú veľmi poškodené a časť z nich chýba. Stavba nie je napojená na inžinierske siete. Stavba plynovej stanice stratila svoje opodstatnenie a pominul účel, na ktorý bola postavená, nakoľko jednotlivé bytové domy sa postupne pripojili na rozvody zemného plynu  v meste Kremnica, čím došlo k odpojeniu od lokálnych plynových staníc. Po odstránení stavby a úprave pozemku bude tento odovzdaný vlastníkovi mestu Kremnica.

Búracie práce sa budú realizovať podľa predloženej dokumentácie, ktorú vypracoval v júni 2019 Ing. Ivan Šluch, zodpovedný projektant Ing. Adolf Lunev, autorizovaný stavebný inžinier, Okružná 184, Brusno.

 

Uvedeným dňom bolo začaté konanie o odstránení stavby.

 

Vzhľadom na to, že k žiadosti neboli doložené všetky doklady podľa stavebného zákona a vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, stavebný úrad v súlade s ustanovením § 19 ods. 3  zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) vyzval stavebníka na doplnenie žiadosti v lehote 60 dní odo dňa doručenia výzvy a konanie podľa § 29 ods. 1 zákona o správnom poriadku prerušil rozhodnutím č. Výst.2019/00684 zo dňa 26.06.2019. Žiadateľ postupne doložil všetky požadované podklady.

 

Mesto Kremnica, ktoré je podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) príslušným stavebným úradom, oznamuje podľa § 18 ods. 3 zákona o správnom poriadku začatie konania o odstránení stavby v súlade s § 88 ods. 3 stavebného zákona dotknutým orgánom a známym účastníkom konania  jednotlivo, ostatným účastníkom konania verejnou vyhláškou a pretože stavebnému úradu sú dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad na posúdenie odstránenia stavby, upúšťa podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.

Vzhľadom na to, že v konaní je z titulu vlastníctva k susedným nehnuteľnostiam veľký počet účastníkov konania, stavebný úrad v súlade s 61 ods. 4 stavebného zákona a § 26 ods. 1 zákona o správnom poriadku oznamuje začatie konania o odstránení stavby verejnou vyhláškou.

Účastníci konania môžu svoje námietky uplatniť v súlade s ustanovením § 61 ods. 3 stavebného zákona najneskôr do 7 pracovných dní od doručenia tohto oznámenia, inak sa na ne neprihliadne.

Podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona oznámia dotknuté orgány svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje námietky účastníci konania. Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko, predpokladá sa, že s odstránením stavby z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.                                                

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na Mestskom úrade v Kremnici (poschodie, kancelária č. 11) v pracovné dni v pondelok a utorok v čase od 7,30 do 15,00 h, v stredu od 7,30 do 16,00 h a v piatok od 7,30 do 14,00 h.

Ak sa niektorý účastník konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomné plnomocenstvo s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

 

  Ing. Mgr. Alexander Ferenčík

          primátor mesta

 

 

 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky (§ 61 ods. 4 stavebného zákona a § 26 ods. 1 správny poriadok) a musí byť podľa § 26 ods. 2 zákona o správnom poriadku vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Kremnica, pričom posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia tohto oznámenia. Vyvesenie oznámenia je potrebné zverejniť súčasne iným spôsobom v mieste obvyklým – vyhlásením v rozhlase, prípadne v miestnej tlači a na internete alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka.

 

 

Vyvesené dňa …………………………………….                     Zvesené dňa ……………………………………..

 

 

 

                                                                                        …………………………………………………

                                                                                               odtlačok pečiatky, podpis

 

 

 

 

 

Oznámenie sa doručí:

  1. Rudné bane, štátny podnik, Havranské 11, Banská Bystrica
  2. Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, Kremnica
  3. Vlastníkom susedných nehnuteľností – oznámenie doručené verejnou vyhláškou
  4. Adolf Lunev, Okružná 184, Brusno, projektant
  5. Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie Matice slovenskej 8, Žiar nad Hronom
  6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ulica Cyrila a Metoda 357/23, Žiar nad Hronom
  7. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Ulica SNP 127, Žiar nad Hronom
  8. Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Lazovná ulica 8, Banská Bystrica
  9. SPP – distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava

Zdieľať tento príspevok.