Zápisnica z komisie školstva a mládeže zo dňa 20. 08. 2019

Komisia školstva a mládeže

 

Prítomní: Členovia komisie podľa priloženej prezenčnej listiny

Sekretárka: Mgr. Hana Zlatošová

  1. Program: Otvorenie
  2. Informácie k 4. zmene rozpočtu (MŠ)
  3. Informácie o dohodovacom konaní
  4. Informácie k finančným prevodom z OU BB (asistenti, učebnice, ..)
  5. Navýšenie miezd pedagogických zamestnancov od 1. 9. 2019
  6. Rôzne
  7. Záver

K bodu č.1:

Prítomných privítal a s programom oboznámil predseda komisie Mgr. Sekaj

K bodu č.2a 5:

V požiadavkách do 4. zmeny rozpočtu mesta na rok 2019 MŠ Dolná požiadala o navýšenie finančných prostriedkov na revízie elektroinštalácie, odstránenie nedostatkov pred revíziami a taktiež na odchodné a jubileá v MŠ vo výške 6.531 €. Podľa vyjadrenia revízneho technika bude čo najskôr nutná kompletná rekonštrukcia elektroinštalácie objektu na Ul. J. Langsfelda.

Členovia komisie požiadali,aby riaditeľka škôlky dala vypracovať  aspoň  3 cenové ponuky na kompletnú rekonštrukciu elektroinštalácie podľa nedostatkov v revíznej správe najneskôr do októbra 2019.Suma by mohla byť zapracovaná do rozpočtu na rok 2020 po dohode s poslancami.

Vedenie mesta sa rozhodlo a riaditelia škôl sú informovaní, že navýšenie miezd pre školy a školské zariadenia nebude zapracované do 4. zmeny rozpočtu, ale vzhľadom na navýšenie miezd pedagogických zamestnancov od 1. 9. 2019 budú rozpočty upravené opatrením primátora potom, ako zamestnanci personálneho oddelenia dostanú v septembri školenie k tabuľkám nárastu miezd pedagogických zamestnancov.

K bodu č.3:

Mgr. Gretschová poskytla prítomným informácie ohľadne dohodovacieho konania, žiadosť ktorého sme zasielali na OU BB v mesiaci máj 2019. Vzhľadom na skutočnosť, že sme podľa výsledkov na stránke MŠ VVaŠ SR nedostali požadované finančné prostriedky, obrátili sme sa na OU v Banskej Bystrici, cez ktorý sa dohodovacie konanie posiela a bolo nám povedané, že sme vypadli zo systému MŠ a našu požiadavku budú dodatočne riešiť. Čas ani výšku finančných prostriedkov nám neoznámili, a preto sme sa opätovne niekoľkokrát informovali na situáciu.

MgrWeisa Mgr. Sekaj  požiadali, aby mesto poslalo  list priamo na MŠ VVaŠ SR a vysvetlilo prečo sme zo systému vypadli a aký spôsobom a či budú žiadané finančné prostriedky refundované. 

K bodu č. 4:

Mgr. Zlatošová informovala, že aj v prípade s asistentmi učiteľa a učebnicami máme problémy v prerozdelení, nakoľko sme na účet dostali iný obnos finančných prostriedkov, ako bol zverejnený na stránke ministerstva. Asistentov cez projekty sa nám už podarilo vyriešiť, finančné prostriedky na  asistentov cez ministerstvo sme zatiaľ na účet nedostali. Tiež musíme vrátiť časť financií na učebnice, nakoľko nám boli omylom zaslané aj finančné prostriedky pre eMKLub, ktorého zriaďovateľom nie je mesto Kremnica.

K bodu rôzne:

Mgr. Gretschová informovala o pripravovanom výberovom konaní na riaditeľ CVČ v Kremnici a zriadení novej Rady školy pri CVČ v Kremnici. Taktiež informovala, že v tomto kalendárnom roku nás čaká ešte výberové konanie na riaditeľa materskej školy.

 

V závere Mgr. Sekaj poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie komisie ukončil.

 

 

Zapísala: Mgr. Hana Zlatošová                                             

 

Predseda komisie: A. Sekaj

 

                                                                                             Overovateľ: P. Weis

Zdieľať tento príspevok.