Verejné obstarávanie

Výzva na predkladanie cenových ponúk

 zákazka postupom podľa § 117 „zákazka s nízkou hodnotou“ v súlade so  zákonom

č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

1.Identifikácia verejného obstarávateľa

 

Názov:                                                 Mesto Kremnica
So sídlom :                                          Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica

Štatutárny orgán :                             Ing. Mgr. Alexander Ferenčík – primátor mesta
IČO :                                                    00320781

DIČ:                                                     2020529676

Email:                                                 msu@kremnica.sk        

Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania:  Ing. Jana Kyselicová 

Telefón:          045/2289775

Email:  jana.kyselicova@kremnica.sk

 

 1. Názov predmetu obstarávania:

„Tržnica Kremnica, objekty: SO 01 (Spevnená plocha), SO 02 (Prípojka dažďovej kanalizácie)“.

 

 1. Slovník spoločného obstarávania (CPV):

45213142-0 – Stavebné práce na nekrytých tržniciach,

45231110-9 – Stavebné práce na kladení potrubného vedenia

45232130-2 – Stavebné práce na potrubiach na odvádzanie dažďovej vody

 

 1. Opis predmetu obstarávania:

Verejný obstarávateľ mesto Kremnica verejne obstaráva dodávateľa na uskutočnenie stavebných prác: „Tržnica Kremnica, objekty: SO 01 (Spevnená plocha), SO 02 (Prípojka dažďovej kanalizácie)“.

Verejný obstarávateľ ako neoddeliteľnú súčasť tejto výzvy prikladá podrobný výkaz výmer s presným popisom jednotlivých činností a mernými jednotkami. Umožňuje jednotlivým uchádzačom osobnú obhliadku, termín obhliadky si je možné dohodnúť na emailovej adrese: jana.kyselicova@kremnica.sk.  

 

 1. Cena:

Cena diela musí byť stanovená pre predmet zákazky vo formáte: ako cena celkom bez DPH, výška a sadzba DPH a cena celkom vrátane DPH.

Pokiaľ uchádzač nie je platcom DPH, tak na túto skutočnosť v ponuke upozorní.

Cena musí zahŕňať všetky náklady uchádzača súvisiace s výkonom danej činnosti.

 

 1. Predpokladaná hodnota zákazky:

Je stanovená  vo výške: 21 753,70 –  Eur bez DPH

 

 1. Rozdelenie predmetu: NIE

 

 1. Možnosť predloženia variantných riešení: NIE

 

 1. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania: závisí od schválenia žiadosti o nenávratný finančný príspevok

 

 1. Lehota viazanosti ponúk: závisí od schválenia žiadosti o nenávratný finančný príspevok

 

 1. Lehota na predkladanie ponúk:
 • lehota na predkladanie ponúk je do: 30.09.2019 do  12:00 hod. V prípade doručenia poštou musí byť ponuka v stanovenej lehote doručená na adresu: Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica.
 • Dátum poštovej pečiatky nie je rozhodujúci. Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nie je možné predložené ponuky odvolať. Ponuky po predložení nemožno meniť ani dopĺňať. Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk je zmena alebo doplnenie ponuky vylúčená. Prípadná oprava zrejmých chýb a nesprávností, ktoré vznikli pri vyhotovení ponuky je možná aj po uplynutí lehoty na podávanie ponúk;
 • ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene EUR; obálka musí byť zreteľne označená nápisom „Obstarávanie – neotvárať!“, heslom obstarávania „Tržnica Kremnica, objekty: SO 01 (Spevnená plocha), SO 02 (Prípojka dažďovej kanalizácie)“, ako aj obchodným menom a sídlom obstarávateľa a uchádzača.

 

 1. Podmienky účasti uchádzačov:

– Oprávnenie podnikať v predmete zákazky –  preukazuje sa výpisom z príslušného registra,

– Nemať uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, mieste podnikania alebo mieste obvyklého pobytu – preukazuje sa čestným vyhlásením.

 

12.1 Návrh na plnenie kritérií:

Vyplnený Výkaz výmer

 

12.2 Podmienky pre víťazného uchádzača pre uzatvorenie zmluvy:

– neuvádzajú sa

12.3 Požiadavky na predmet zákazky zohľadňujúci sociálny aspekt:

Verejný obstarávateľ v zmysle § 42 ods. 12 zákona o verejnom obstarávaní určuje osobitné podmienky plnenia zmluvy, týkajúce sa sociálnych hľadísk. Súvisí s plnením predmetnej zákazky a je v súlade s legislatívou EÚ a SR. Podmienka je stanovená pri dodržaní nediskriminácie, rovnakého zaobchádzania a transparentnosti.

Predložením cenovej ponuky sa uchádzač zaväzuje v prípade získania zákazky rešpektovať sociálny aspekt vo verejnom obstarávaní nasledovne:

 • v prípade, že zhotoviteľ(uchádzač) bude potrebovať navýšiť svoje kapacity zamestnancov pre realizáciu predmetu zákazky, je podmienkou aby v takomto prípade zamestnal na realizáciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizácie zákazky (obec, okres),
 • zhotoviteľ (uchádzač) bude povinný preukázať splnenie bodu 1. predložením pracovnej zmluvy, dohody o vykonaní práce a podobne, vrátane potvrdenia príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.
 • forma zamestnania týchto osôb nie je určená, t. j. môže sa jednať o pracovný pomer na kratší pracovný čas (na dobu určitú alebo neurčitú), o dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru atď.
 • v prípade nedodržania podmienok v bode 1 a 2 bude zhotoviteľ (uchádzač) povinný zaplatiť objednávateľovi (verejnému obstarávateľovi) zmluvná pokutu vo výške ceny diela
 • tieto podmienky budú osobitnými podmienkami plnenia zmluvy.

 

 1. Kritéria na hodnotenie ponúk:

Najnižšia celková cena diela v eur s DPH

 

 1. Podmienky financovania:

Finančné zdroje : Po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok Poľnohospodárska platobná agentúra ako poskytovateľ

 

 1. Typ zmluvy:

Zmluva o dielo

 

 1. Doplňujúce informácie:
 • Lehota na oznámenie víťaznej ponuky: Verejný obstarávateľ oznámi úspešnému uchádzačovi v lehote do 10 pracovných dní od vyhodnotenia ponúk, že jeho ponuku prijíma, neúspešnému uchádzačovi oznámi v lehote, že jeho ponuku neprijal.
 • Verejný obstarávateľ určí víťazného uchádzača za podmienok: že splnil všetky podmienky účasti a ponúkol najnižšiu cenu za uskutočnenie diela.
 • Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky obstarávania alebo obstarávanie zrušiť v prípade ak:
  • ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám stanovených v tejto výzve;
  • sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo toto obstarávanie vyhlásené;
  • ponuka uchádzačov bude vyššia ako predpokladaná cena obstarávania;
  • nebude predložená ani jedna ponuka.
 • Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na tomto obstarávaní.
 • Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.

 

 

V Kremnici, dňa 30. 08. 2019

 

 

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík

            primátor mesta

                                

                         

Prílohy:

Návrh na plnenie kritérií – Výkaz výmer

Projektová dokumentácia

 

 

NÁVRH  NA  PLNENIE  KRITÉRIÍ

 

SÚŤAŽNÁ PONUKA

 

„Tržnica Kremnica, objekty: SO 01 (Spevnená plocha), SO 02 (Prípojka dažďovej kanalizácie)“

 

 1. Základné údaje uchádzača:

Obchodné meno spoločnosti:

Adresa sídla spoločnosti:      

Konateľ spoločnosti:

IČO:   

DIČ:   

IČ DPH:        

Zastúpený:     

Tel:                 

E-mail:

 

 

 

Názov predmetu obstarávania:   Celková cena diela

  bez DPH:

v súlade s Výkazom výmer

 

DPH:

Celková cena diela

s DPH:

v súlade s Výkazom výmer

„Tržnica Kremnica, objekty: SO 01 (Spevnená plocha), SO 02 (Prípojka dažďovej kanalizácie)“   

 

 

 

 

 

 

Dátum: ……………………………                                              Podpis: …………………………………….

                                                                                                                             (vypísať meno, priezvisko a funkciu

                                                                                                                                                oprávnenej osoby uchádzača)

 

VÝKAZ – VÝMER

 

Stavba:

„Tržnica Kremnica, objekty: SO 01 (Spevnená plocha), SO 02 (Prípojka dažďovej kanalizácie)“

 

           
Stavba :Tržnica Kremnica – Novostavba       
           
           
   Prehľad rozpočtových nákladov v EUR         
Por.KódKód položkyPopis položky, stavebného dielu, remesla,MnožstvoMernáJednotkováSpoluDPH  
číslocenníka výkaz-výmervýmerajednotkacena %  
           
   PRÁCE A DODÁVKY HSV       
   1 – ZEMNE PRÁCE       
122111310-6600  Rozobratie zámkovej dlažby                                                     10,000m2         
222111320-4111  Vytrhanie obrubníkov záhonových                                                12,500m          
325312110-4111  Odstránenie ornice premiestnenie do 100m                                       53,250m3         
400112220-1102  Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 1000 m3                       88,750m3         
500112220-1109  Príplatok za lepivosť horniny tr.3                                             88,750m3         
600113220-1101  Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3                             30,000m3         
700113220-1109  Príplatok za lepivosť horniny tr.3                                             30,000m3         
800115110-1101  Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m                   120,000m2         
900115110-1111  Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m                  120,000m2         
1000116110-1101  Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m                             30,000m3         
1100116260-1102  Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4                         88,750m3         
1200116710-1102  Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4                                  88,750m3         
1300117120-1201  Uloženie sypaniny na skládku                                                   88,750m3         
1400117410-1101  Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu                           21,000m3         
   1 – ZEMNE PRÁCE spolu :       
   4 – VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE       
1527145157-3111  Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku                   9,000m3         
   4 – VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :       
   5 – KOMUNIKÁCIE       
1622156425-1111  Podklad zo štrkopiesku hr. 15 cm                                               355,000m2         
1722156487-1111  Podklad zo štrkodrte hr. 25 cm                                                 355,000m2         
1822159621-1131  Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 6 cm                                  355,000m2         
19MAT592 450520  Dlažba zámková HBB  hnedá                                                      358,550m2         
   5 – KOMUNIKÁCIE spolu :       
   8 – RÚROVÉ VEDENIA       
2027187131-3121  Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN150                        50,000m          
21MAT286 108580  Rúrka PVC odpadová hrdlová d 150×3,2×2000                                      16,000kus        
2227189210-1111  Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou                         50,000m          
2327189594-1311  Zhot. vpusti uličnej z bet. dielcov typ UVB-50                                 2,000kus        
24MAT592 238500  Dno s výtokovým otvorom TBV 1A 45x33x5                                         2,000kus        
25MAT592 238560  Skruž horná TBV 5C 45x20x5                                                     2,000kus        
26MAT592 238620  Skruž stredová TBV 6A 45x30x5                                                  2,000kus        
27MAT592 238680  Mreža zákrytová BEG 35×16                                                      2,000kus        
28MAT592 238700  Kôš kalový A 4/P PE 38,5×60                                                    2,000kus        
2927189972-1111  Montáž vyhľadávacieho vodiča na potrubí z PVC DN do 150                        50,000m          
3027189973-9101  Montáž výstraž PVC fólia- hr.0,2-0,3mm, š.20 až                                50,000m          
   8 – RÚROVÉ VEDENIA spolu :       
   9 – OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE       
3122191656-1111  Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou     28,000m          
32MAT592 173210  Obrubník záhonový ABO 22/8 100x8x25                                            28,280kus        
3322191786-2111  Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého s oporou do lôžka z betónu    21,800m          
34MAT592 174510  Obrubník chodníkový  100x15x25                                                 22,200kus        
3522191810-1111  Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. B 12,5 – B 15               2,650m3         
3622199822-3011  Presun hmôt pre komunikácie, kryt dlaždený                                     377,704t          
   9 – OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :       
   PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :       
   Rozpočet celkom :       
           
           
            

Pôdorys jestvujúci stav

Pôdorys navrhovaný stav 1

Pôdorys navrhovaný stav 2

Situácia

Súhrnná_TS

Vzorové rezy

Zdieľať tento príspevok.