Zápisnica č. 6 zo zasadnutia komisie sociálnej, zdravotnej, bytovej politiky a bezpečnosti mesta dňa 26.08.2019

Začiatok zasadnutia komisie: 14,00  h
Ukončenie zasadnutia komisie  15,10 h
Prítomní: MUDr. Radovan Junas MHA, Ing. Lenka Reichlová, Mgr. Roman Brhlík, Marián Vojtko DiS.art.,Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová

Ospravedlnení : /
Sekretárka komisie: Mgr. Ľuba Ďurčová
 

Program

 

  1. Úvod
  2. Prejednanie došlých žiadostí – bytová agenda
  3. Prejednanie sociálnych vecí

 

  1. Úvod

 

Na úvod MUDr. Radovan Junas, MHA  privítal prítomných a oboznámil prítomných  s programom dnešnej komisie.

  1. Prejednanie došlých žiadostí – bytová agenda

 

Vladimír Š.– žiadosť o zápis do zoznamu uchádzačov o nájom mestského bytu

Uznesenie č. 24/2019

Komisia súhlasí so zápisom Vladimíra Š. do zoznamu uchádzačov o nájom mestského bytu

Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

Marian Z.– žiadosť o zápis do zoznamu uchádzačov o nájom mestského bytu

Uznesenie č. 25/2019

Komisia súhlasí so zápisom Mariana Z. do zoznamu uchádzačov o nájom mestského bytu

Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

Mária H.– žiadosť o zápis do zoznamu uchádzačov o nájom mestského bytu

Uznesenie č. 26/2019

Komisia súhlasí so zápisom Márie H. do zoznamu uchádzačov o nájom mestského bytu

Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

Ivana O.– žiadosť o zápis do zoznamu uchádzačov o nájom mestského bytu

Uznesenie č. 27/2019

Komisia súhlasí so zápisom Ivany O. do zoznamu uchádzačov o nájom mestského bytu

Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

Miloš I.– žiadosť o zápis do zoznamu uchádzačov o nájom mestského bytu

Uznesenie č. 28/2019

Komisia súhlasí so zápisom Miloša I. do zoznamu uchádzačov o nájom mestského bytu

Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

Peter B.– žiadosť o zápis do zoznamu uchádzačov o nájom mestského bytu

Uznesenie č. 29/2019

Komisia súhlasí so zápisom Petra B. do zoznamu uchádzačov o nájom mestského bytu

Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

Otília C.– žiadosť o výmenu bytu

Uznesenie č. 30/2019

Komisia nesúhlasí s výmenou bytu Otílie C.

Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

Mária P.– žiadosť o súhlas k prechodnému pobytu

Uznesenie č. 31/2019

Komisia nesúhlasí s udelením prechodného pobytu pre Máriu P., ale odporúča trvalý pobyt pre nevestu Luciu D..

Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

Poradovník na priedelenie upravenej bunky na Matunákovej ulici.

Uznesenie č. 32/2019

Komisia určila poradovník na pridelenie upravenej bunky na Matunákovej ulici nasledovne:

  1. Ivan H.
  2. Marian Z.
  3. Borislav Z.
  4. Paulína B.
  5. Ján G.

Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

3.Prejednanie sociálnych vecí

     Katarína V. si podala žiadosť o poskytnutie jednorázového finančného príspevku v hmotnej núdzi na nevyhnutnú zdravotnú starostlivosť vo výške 700 €.

Uznesenie č. 33/2019

Komisia neodporúča poskytnúť Kataríne V. jednorázový finančný príspevok vo výške 700 €, nakoľko zubársky úkon bol vykonaný u súkromného lekára.

Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

 

Slovenský červený kríž  v Žiari nad Hronom žiada o poskytnutie finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby – prepravnej služby pre starších a imobilných občanov s trvalým pobytom v meste Kremnica, ktorí túto službu aj využijú.

Uznesenie č. 34/2019

Komisia neodporúča poskytnutie finančného príspevku pre Slovenský červený kríž v Žiari  nad Hronom na prepravnú službu, nakoľko mesto poskytuje takúto službu prostredníctvom Jána B..

Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

 

 

 

Predseda: MUDr. Radovan Junas, MHA

 

Zapísala: Mgr. Ľuba Ďurčová

 

 

                       

Zdieľať tento príspevok.