Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Kremnica na 2.polrok 2019

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Kremnica na 2.polrok 2019

Návrh plánu kontrolnej činnosti je predkladaný v zmysle § 18f ods. 1. pís. b/ zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

 

Pravidelná kontrolná činnosť:

 • kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Kremnice priebežne počas roka 2019
 • kontrola stavu a vývoja dlhu Mesta Kremnica § 17 ods. 15 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

 

Kontrolná činnosť:

 • kontrola zverejňovania – školy
 • kontrola prevádzky minibusu
 • kontrola pohľadávok za nebytové priestory
 • kontroly podľa uznesení mestského zastupiteľstva

V súlade s § 18f ods.1 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov hlavný kontrolór je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo alebo starosta, ak vec neznesie odklad.

 

Ostatná činnosť:

 • vybavovanie sťažností a petícií
 • vedenie evidencie sťažností a petícií mesta Kremnica podľa zákona č.9/2010 Z.z.o sťažnostiach v z.n.p. a zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v z.n.p.
 • vybavovanie podnetov v zmysle zákona č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • vedenie evidencie podnetov a plnenie úloh zodpovednej osoby na účely zákona č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Stanoviská a iné činnosti:

 • vypracovanie stanoviska k návrhu rozpočtu mesta Kremnice  na rok 2020, viacročného a programového rozpočtu na roky 2020 – 2022
 • vypracovanie stanovísk k zmenám rozpočtu podľa uznesenia mestského zastupiteľstva č. 71/1806
 • vypracovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti na  1. polrok 2020
 • spolupráca pri tvorbe koncepčných materiálov, vnútorných predpisov, VZN
 • účasť na rokovaniach Mestského zastupiteľstva v Kremnici
 • účasť na rokovaniach komisií zriadených Mestským zastupiteľstvom v Kremnici
 • účasť na zasadnutiach dozornej rady spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o.
 • kontinuálne vzdelávanie a zvyšovanie odbornej kvalifikácie
 • kontinuálna účasť v Združení hlavných kontrolórov Slovenska (AKUS) a účasť na odborných seminároch organizovaných AKUS súvisiacich s kontrolnou činnosťou v samospráve

 

V zmysle predloženého plánu kontrolnej činnosti nemusí byť dodržané poradie vykonávania jednotlivých kontrol. Zmeny vo výkone kontroly môžu nastať v závislosti od kontrolovanej problematiky, závažnosti a množstva zistených nedostatkov a z toho vyplývajúceho časového rozsahu jednotlivých kontrol ako aj z dôvodu, že sa vyskytnú okolnosti, na základe ktorých bude potrebné vykonať iné náhodné kontroly.

Súčasťou predloženého návrhu je aj kontinuálna kontrola plnenia rozpočtu mesta, MsBP, KIC, škôl, školských zariadení, a finančného plánu  spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s. r. o.

V Kremnici, dňa  31.07.2019                                              Ing. Kirková Beata,

hlavná kontrolórka
  mesta Kremnica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdieľať tento príspevok.