Verejná vyhláška – Rozhodnutie

Verejná vyhláška – Rozhodnutie

Číslo spisu: Výst.2019/00684                                                                       V Kremnici dňa 12.09.2019

Vybavuje: Urgelová

                                                                                                      

Mesto Kremnica, ktoré je  podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) príslušným stavebným úradom, na základe § 90 stavebného zákona prerokovalo žiadosť Rudných baní, štátneho podniku, Havranské 11, Banská Bystrica, IČO 00007838, o povolenie na odstránenie stavby a podľa § 88 ods. 3 stavebného zákona a § 25 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona,

 

povoľuje odstránenie

 

stavby plynovej stanice č. 1011 na Ulici Jula Horvátha v Kremnici, na pozemku parc. č. C-KN 1666/39 v katastrálnom území Kremnica.

 

Popis stavby:

Ide o stavbu murovanej plynovej stanice so strechou tvorenou zo železobetónových panelov, strešný plášť je z povlakových asfaltových krytín, podlaha z liateho betónu. Obvodové murivo, ako aj priečky sú z voštinových pálených tehál. Vonkajšie aj vnútorné omietky sú vápenno-cementové hladké. Vstupné dvere boli dvojkrídlové drevené, v súčasnosti sú veľmi poškodené a časť z nich chýba. Stavba nie je napojená na inžinierske siete. Stavba plynovej stanice stratila svoje opodstatnenie a pominul účel, na ktorý bola postavená, nakoľko jednotlivé bytové domy sa postupne pripojili na rozvody zemného plynu v meste Kremnica, čím došlo k odpojeniu od lokálnych plynových staníc. Po odstránení stavby a úprave pozemku bude tento odovzdaný vlastníkovi mestu Kremnica.

 

I. Pre odstránenie stavby sa podľa § 90 stavebného zákona určujú tieto podmienky:

 1. Stavba bude odstránená v lehote do troch mesiacov odo dňa začatia búracích prác, najneskôr však do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Začatie búracích prác oznámi žiadateľ stavebnému úradu najneskôr deň pred začatím prác.
 2. Búracie práce sa budú uskutočňovať podľa predloženej dokumentácie odstránenia stavby, ktorú vypracoval v júni 2019 Ing. Ivan Šluch, zodpovedný projektant Ing. Adolf Lunev, autorizovaný stavebný inžinier, Okružná 184, Brusno.
 3. Odstránenie stavby uskutočnia zamestnanci Rudných baní, š.p., Banská Bystrica, stredisko Spišská Nová Ves. Stavebný dozor bude vykonávať Ing. Adolf Lunev, Okružná 184, Brusno, ev. č. 3731*A1.
 4. Pri odstraňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
 5. Pri búracích prácach nesmú byť použité výbušniny a otvorený oheň.
 6. Žiadateľ je povinný dbať na to, aby pri odstraňovaní stavby nedošlo k spôsobeniu škôd na cudzích nehnuteľnostiach a majetku. V prípade vzniknutej škody, ktorej nebolo možné zabrániť, žiadateľ poskytne náhradu podľa všeobecných predpisov o náhrade škody.
 7. V priebehu realizácie odstránenia stavby dodržiavať ustanovenia zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“).
 8. Odpady, ktoré vzniknú pri realizácii odstránenia stavby, prednostne použiť na ďalšie využitie pre potreby investora.
 9. Držiteľ odpadu je povinný podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch odovzdať odpad len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám a dodržiavať ustanovenia § 77 zákona o odpadoch.
 10. Zakazuje sa podľa § 13 písm. a) a b) zákona o odpadoch uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste, ako na mieste na to určenom, zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak, ako v súlade so zákonom o odpadoch.
 11. Pred použitím stavebného odpadu vrátane výkopovej zeminy na terénne úpravy mimo miesta jej vzniku, je držiteľ odpadu povinný požiadať príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. s) zákona o odpadoch.
 12. Stavebník po realizácii asanácie stavieb predloží tunajšiemu stavebnému úradu doklady o spôsobe nakladania s odpadmi, ktoré vznikli v priebehu realizácie asanácie.
 13. Pri odstraňovaní stavby je investor povinný postupovať v zmysle ustanovení zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.
 14. Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike, stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov.
 15. Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem.
 16. Ak pri výkopových prácach bude odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.
 17. Odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu.
 18. Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D.
 19. Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na telef. čísle 0850 111 727.
 20. Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení zákona o energetike sankciu vo výške 300 € až 150 000 €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestného zákona.
 21. Každú zmenu dokumentácie odstránenia stavby, ku ktorej dôjde po vydaní tohto stanoviska, je stavebník povinný prerokovať s SPP-D a požiadať SPP-D o vyjadrenie k navrhovanej zmene.
 22. Pri uskutočňovaní búracích prác je žiadateľ povinný rešpektovať, aby nad mieru primeranú pomerom neobťažoval vlastníkov susedných nehnuteľností hlukom, prachom a pod.
 23. Práce na odstraňovaní stavby možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.
 24. Žiadateľovi sa ukladá povinnosť v zmysle § 90 ods. 4 písm. a) stavebného zákona písomne oznámiť stavebnému úradu začatie a ukončenie prác na odstraňovaní stavby.
 25. Po odstránení stavby je žiadateľ povinný požiadať Mestský úrad v Kremnici o zrušenie súpisného čísla a uskutočniť úkony súvisiace so zmenou v operáte katastra nehnuteľností.

 

II. Vyjadrenia a námietky účastníkov konania:

Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, Kremnica vyjadrenie č. OSMM 2019/00818 zo dňa 07.08.2019 – ako vlastník pozemku parc. č. C-KN 1666/39 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 17 m2, katastrálne územie Kremnica, okres Žiar nad Hronom, list vlastníctva č. 1388 nemá námietky k odstráneniu stavby „Plynová stanica“ – súpisné číslo 1011, nachádzajúcej sa na pozemku parc. č. C-KN 1666/39 a zároveň povoľuje vstup na predmetný pozemok v čase prác vykonávaných pri odstránení stavby počas mesiacov september až december 2019 za podmienky, že práce budú vykonávané podľa dokumentácie pre odstránenie stavby, podľa § 88 ods. 1 písm. d) stavebného zákona. – vyhovuje sa.

                                                                 

Odôvodnenie:

 

Dňa 18.06.2019 podali Rudné bane, štátny podnik, Havranské 11, Banská Bystrica, IČO 00007838, na tunajšom úrade žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby plynovej stanice č. 1011 na Ulici Jula Horvátha v Kremnici, na pozemku parc. č. C-KN 1666/39 v katastrálnom území Kremnica.

Dôvodom odstránenia stavby je skutočnosť, že stavba plynovej stanice stratila svoje opodstatnenie a pominul účel, na ktorý bola postavená, nakoľko jednotlivé bytové domy sa postupne pripojili na rozvody zemného plynu v meste Kremnica, čím došlo k odpojeniu od lokálnych plynových staníc.

Vzhľadom na to, že k žiadosti neboli doložené všetky doklady podľa stavebného zákona a vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, stavebný úrad v súlade s ustanovením § 19 ods. 3  zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) vyzval stavebníka na doplnenie žiadosti v lehote 60 dní odo dňa doručenia výzvy a konanie podľa § 29 ods. 1 zákona o správnom poriadku prerušil rozhodnutím č. Výst.2019/00684 zo dňa 26.06.2019. Žiadateľ postupne doložil všetky požadované podklady.

 

Po doplnení chýbajúcich podkladov predložená žiadosť obsahovala nasledovné podklady:

 • dokumentáciu odstraňovanej stavby a technologický opis búracích prác,
 • písomný súhlas vlastníka pozemku mesta Kremnica č. OSMM 2019/00818 zo dňa 07.08.2019,
 • záväzné stanovisko Okresného úradu Žiar nad Hronom, odboru starostlivosti o životné prostredie, orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva č. OU-ZH-OSZP-007905-2/2019 zo dňa 26.06.2019,
 • záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica č. KPUBB-2019/16531-2/55959/PLA zo dňa 07.2019,
 • vyjadrenie SPP – distribúcie, a.s., Bratislava č. TD/NS/0063/2019/Ba zo dňa 15.07.2019,
 • doklad o zaplatení správneho poplatku.

 

Podľa výpisu z listu vlastníctva č. 121 je vlastníkom stavby plynovej stanice súpisné číslo 1011 Slovenská republika, v správe Rudné bane, š.p., Havranské 11, Banská Bystrica. Vlastníkom pozemku parc. 1666/39, na ktorom sa stavba nachádza, je mesto Kremnica, ktoré udelilo písomný súhlas k odstráneniu stavby a vstupu na pozemok.

 

Mesto Kremnica, ktoré je podľa § 117 stavebného zákona príslušným stavebným úradom, oznámilo dňa 15.08.2019 pod č. Výst.2019/00684 podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) začatie konania o odstránení stavby v súlade s § 88 ods. 3 stavebného zákona dotknutým orgánom štátnej správy a známym účastníkom konania jednotlivo, ostatným účastníkom konania verejnou vyhláškou a pretože stavebnému úradu sú dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad na posúdenie odstránenia stavby, upúšťa podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.

V oznámení boli účastníci konania upovedomení, že svoje námietky a pripomienky k návrhu môžu uplatniť v súlade s ustanovením § 61 ods. 3 stavebného zákona najneskôr do 7 pracovných dní od doručenia tohto oznámenia, inak sa na ne neprihliadne. Podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona oznámia dotknuté orgány svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje námietky účastníci konania. Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko, predpokladá sa, že s odstránením stavby z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

 

Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, Kremnica, ako vlastník pozemku parc. č. C-KN 1666/39 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 17 m2, katastrálne územie Kremnica, okres Žiar nad Hronom, list vlastníctva č. 1388, vo svojom vyjadrení č. OSMM 2019/00818 zo dňa 07.08.2019 uvádza, že nemá námietky k odstráneniu stavby „Plynová stanica“ – súpisné číslo 1011, nachádzajúcej sa na pozemku parc. č. C-KN 1666/39 a zároveň povoľuje vstup na predmetný pozemok v čase prác vykonávaných pri odstránení stavby počas mesiacov september až december 2019 za podmienky, že práce budú vykonávané podľa dokumentácie pre odstránenie stavby, podľa § 88 ods. 1 písm. d) stavebného zákona.

Stavebný úrad posúdil uvedenú podmienku podľa § 62 ods. 3 stavebného zákona a vyhovel jej vo výrokovej časti rozhodnutia v bode č. 2.

 

K odstráneniu stavby sa vyjadrili dotknuté orgány: Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy odpadového hospodárstva, Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica a SPP – distribúcia, a.s., Bratislava. Ich stanoviská sú kladné, podmienky uvedené v stanoviskách sú zahrnuté v podmienkach rozhodnutia.

 

Stavebný úrad vo vykonanom konaní zistil, že odstránením predmetnej stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Na základe zistených skutočností stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

 

Žiadateľ uhradil za vydanie rozhodnutia správny poplatok 50 € podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. 

 

Poučenie:

 

Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu má účastník konania právo podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na správnom orgáne, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal – mesto Kremnica.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok.

 

 

 

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík

          primátor mesta

 

 

Rozhodnutie sa doručuje účastníkom konania – vlastníkom susedných nehnuteľností verejnou vyhláškou (§ 69 ods. 1 a 2 stavebného zákona) a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Kremnica, pričom posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia tohto rozhodnutia účastníkom konania. Vyvesenie rozhodnutia je potrebné zverejniť súčasne iným spôsobom v mieste obvyklým – vyhlásením v rozhlase, prípadne v miestnej tlači a na internete alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka.

 

                                                           

Vyvesené dňa …………………………………….                     Zvesené dňa ……………………………………..

 

 

 

                                                                                        …………………………………………………

                                                                                               odtlačok pečiatky, podpis

 

 

 

Rozhodnutie sa doručí

 1. Rudné bane, štátny podnik, Havranské 11, Banská Bystrica
 2. Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, Kremnica
 3. Vlastníkom susedných nehnuteľností – rozhodnutie doručené verejnou vyhláškou
 4. Adolf Lunev, Okružná 184, Brusno, projektant, stavebný dozor

 

Na vedomie

 1. Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie Matice slovenskej 8, Žiar nad Hronom
 2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ulica Cyrila a Metoda 357/23, Žiar nad Hronom
 3. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Ulica SNP 127, Žiar nad Hronom
 4. Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Lazovná ulica 8, Banská Bystrica
 5. SPP – distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava

 

Po nadobudnutí právoplatnosti

 1. Rudné bane, štátny podnik, Havranské 11, Banská Bystrica
 2. Okresný úrad Žiar nad Hronom, katastrálny odbor, Ulica SNP 118, Žiar nad Hronom

Zdieľať tento príspevok.