Zápisnica zo zasadnutia komisie kultúry, športu a cestovného ruchu konaného dňa 21.8. 2019

Prítomní: Marián Vojtko, Iveta Ceferová, Ondrej Horváth, Janka Volková, Peter Neuschl, Martin Varhaňovský, ako hostia Alexander Ferenčík a Marcel Nemec

Program:

 

 1. Kontrola uznesení
 2. Informácia – muzikál Malý princ (pozvaný p. Marcel Nemec)
 3. Predbežné návrhy pre Rozpočet na rok 2020 v oblastiach kultúra, šport a CR
 4. VZN o dotáciách – rozprava k zmenám
 5. Pomník v Dolnom parku
 6. Rôzne

 

 

Prítomných členov komisie a hostí privítal predseda komisie p.Vojtko. Skonštatoval, že páni Privalinec, Heriban a Kapšo sa ospravedlnili z rokovania a komisia je uznášaniaschopná.

 

 • Kontrolou uznesení bolo zistené, že všetky úlohy boli splnené.

 

 • NA rokovanie komisie prišiel Marcel Nemec, aby predstavil pripravovaný projekt – muzikál Malý princ. P. Nemec má dlhoročné skúsenosti so vzdelávaním detí zážitkovou formou a teraz prišiel s nápadom spolupracovať s kremnickými deťmi pri naštudovaní muzikálu. Predpokladá spoluprácu so ZUŠ J.L. Bellu, kde sa na projekte môžu podieľať odbory – výtvarný, tanečný aj hudobný. Účinkujúci budú vybratí na základe konkurzu. Požiadavka na mesto Kremnica je poskytnúť priestor v MsKS a zároveň požiadavka na záštitu primátora Primátorovi Alexandrovi Ferenčíkovi sa myšlienka páčila, požiadal o koordináciu s dlhodobými nájmami v sále MsKS a zároveň o predloženie rozpočtu projektu.

 

Komisia kultúry a CR berie na vedomie informáciu o projekte a požaduje predloženie rozpočtu projektu vrátane konkrétnych požiadaviek na mesto Kremnica.

 

 • Predseda komisie pripomenul, že je najvyšší čas vypracovať požiadavky na kultúrne podujatia na rok 2020. Tieto budú zahrnuté v rozpočte Kultúrneho a informačného centra.

 

 • Predseda komisie predstavil pripomienky k VZN o dotáciách, upozornil, že súčasťou VZN sú aj prílohy. Diskusia smerovala k schváleniu návrhu, že bude len jeden termín na podanie žiadostí, tiež je snahou zlúčiť dotácie mesta s dotáciami MsL. Viacerí členovia komisie mali rôzne návrhy, preto úlohou do najbližšieho zasadnutia je pripraviť si konkrétne návrhy na zmenu VZN.

 

 • Na oddelenie výstavby a životného prostredia bol postúpený list od Ing. Durbáka zo dňa 13.08. 2019 (na MsÚ bol doručený dňa 14.08. 2019) vo veci pomníka padlým Kremničanom v protifašistickom boji, ktorý sa nachádza v Dolnom parku pri futbalovom ihrisku. Uvedený list obsahuje celý rad zaujímavých historických faktov a súvislostí. Ing. Durbák považuje za nedôstojné a nevkusné, že pôvodné bronzové tabule boli nahradené plastovými a predkladá aj ďalšie návrhy (napr. nahradiť päťcípu hviezdu dvojkrížom).

Komisia berie list a návrhy Ing. Durbáka na vedomie a konštatuje, že vzhľadom na existujúci rozpočet na rok 2019 odporúča obnovu pamätníka po vyriešení problémov, ktoré sú pre mesto prioritné.

 

                  Na oddelenie výstavby a životného prostredia bol postúpený list od Matice slovenskej, Miestneho odboru v Kremnici zo dňa 17.07. 2019 vo veci pomníka padlým Kremničanom v 1. svetovej vojne, ktorý sa nachádzal v Partizánskej doline, oproti Anna kaplnke. Miestny odbor Matice slovenskej týmto listom podal podnet na obnovu pamätníka padlým Kremničanom v 1.svetovej vojne, ktorý slúžil svojmu účelu od roku 1928, kedy bol vybudovaný a odhalený, až do roku 2006, kedy bol počas víchric poškodený a bol uložený do depozitu. Matica slovenská poukazuje na to, že tento pamätník bol súčasťou kolektívneho kultúrno-historického dedičstva nášho mesta a prihovára sa za jeho obnovu. V roku 2019 mesto Kremnica žiadalo Okresný úrad banská Bystrica o poskytnutie príspevku na obnovu pamätníka z I. svetovej vojny o ktorom zatiaľ nie je rozhodnuté.

 

Komisia berie list na vedomie a konštatuje, že na obnovu tohto pomníka odporúča využiť zdroje Ministerstva vnútra  na obnovu kultúrnych pamiatok tohto druhu v budúcom roku.

 

 • Rôzne
 1. Ceferová v súvislosti s prípravou bežeckých tratí na zimnú sezónu vyzvala kluby na zorganizovanie letných brigád na jednotlivých úsekoch. Vzhľadom na dôkladné čistenie mechanizmami minulý rok, tento rok bude postačovať ručná úprava terénu. Informáciu o Skalke doplnil primátor mesta, informoval o pláne zakúpiť 3 kontajnery na prezliekanie, ktoré budú umiestnené pri in-line dráhe, na mieste súčasných buniek MKL. Tieto prezliekarne budú primárne slúžiť rekreačným bežcom, počas pretekov budú slúžiť ako servisné bunky pre pretekárov.

Zmeny na Skalke v najbližšej zimnej sezóne budú aj v parkovaní. Zavedené bude sms parkovanie, pre zahraničných bude k dispozícii možnosť kúpiť si parkovacie karty, pre domácich budú platiť zakúpené ročné parkovacie karty. Dôvodom spoplatnenia je vytvoriť zdroje na zimnú údržbu parkovísk.

Primátor pokračoval informáciou, že zasnežovanie na bežecké trate je v riešení, pripravená je vizualizácia, precizujú sa čísla.  Prípadná oprava strechy Relax centra stojí na bode právnej stránky, právni zástupca rieši, ako by sa oprava strechy prejavila na prípadnom pozitívnom výsledku súdneho procesu.

 

 

 

Úloha:

Na najbližšie zasadnutie komisie pripraviť konkrétne návrhy na možnú zmenu VZN o prideľovaní dotácií.

 

 

Zapísala: Zuzana Tileschová

 

 

Zdieľať tento príspevok.