Zápisnica č. 6/2019 z riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici, ktoré sa konalo dňa 13. 06. 2019 v radnej sieni Mestského domu v Kremnici

Zápisnica č. 6/2019 z riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici, ktoré sa konalo dňa 13. 06. 2019 v radnej sieni Mestského domu v Kremnici

  Ing. Mgr. Ferenčík, primátor mesta

Poslanci mestského zastupiteľstva

– Iveta Ceferová, Marián Vojtko, Dis.art., Dušan Privalinec, Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková,  Ing. Viera Vaská, Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Alexander Sekaj, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban

 

Neskorší príchod nahlásili:

 

Neprítomní:

 

Ospravedlnení:

 

Prizvaní a hostia:

 

Mgr. Ľuba Ďurčová, vedúca, oddelenie organizačné a správne, Mestský úrad v Kremnici

 

Mgr. Roman Brhlík, náčelník, Mestská polícia Kremnica

 

Bc. Peter Grosch, vedúci, oddelenie Technických služieb Kremnica

 

Ing. Jana Kyselicová, vedúca, oddelenie výstavby a životného prostredia Mestský úrad v Kremnici

 

Ing. Andrea Mutňanská, vedúca, oddelenie mestskej zelene, Mestský úrad v Kremnici

 

Ing. Lenka Reichlová, riaditeľka, Mestský bytový podnik Kremnica

 

Mgr. Hana Zlatošová, vedúca, oddelenie školstva, kultúry a športu Mestský úrad v Kremnici

 

 • k bodu: Otvorenie

 

Rokovanie riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici (ďalej „MsZ) otvoril o 16:02 hod. Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, primátor mesta Kremnica (ďalej „Ing. Mgr. Ferenčík“). Privítal prítomných poslancov MsZ, vedúcich organizácií zriadených mestom Kremnica, vedúcich oddelení a občanov mesta Kremnica. Konštatoval, že toto zasadnutie MsZ je 6. v tomto roku, 8. v tomto volebnom období. Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že podľa prezentačnej listiny je prítomná väčšina poslancov MsZ (11) a je teda spôsobilé rokovať a uznášať sa.

 

 • k bodu: Schválenie programu, voľba mandátovej, návrhovej komisie, volebnej komisie a pracovného predsedníctva

 

 •  
 •  
 •  
 •  

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa, či sú nejaké návrhy, alebo pripomienky k programu.

 

Návrh programu:

 • Otvorenie
 • Schválenie programu, voľba mandátovej, návrhovej komisie a pracovného predsedníctva
 • Kontrola plnenia uznesení
 • Návrh VZN…../2019 o určení výšky príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
 • Správa o čerpaní rozpočtu mesta Kremnica za rok 2019 k 31.3.2019
 • Návrh 3.zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2019
 • Schválenie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 31.5.2019
 • Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rady školského zariadenia v Centre voľného času v Kremnici
 • Delegovanie zástupcu zriaďovateľa do rady školy v Základnej umeleckej škole J. L. Bellu v Kremnici
 • Majetkové veci:
  1. Žiadosť o odpredaj časti pozemku od mesta Kremnica – Richard Fodor a manželka Mariana, Kremnica
  2. Žiadosť o odpredaj pozemku od mesta Kremnica – Jarmila Zobanová, Kremnica
  3. Odkúpenie spoluvlastníckeho podielu 4/6iny pozemkov v katastrálnom území Kremnica, mestom Kremnica – Ing. Ján Satin, Trenčín
  4. Prenájom pozemkov od mesta Kremnica, katastrálne územie Krahule, Horný Turček a Kremnica – ACGROUP s.r.o., Zlaté Moravce
  5. Žiadosť o zriadenie vecného bremena v prospech tretej osoby so SR – Slovenská správa ciest Bratislava v prospech tretej osoby – oprávneného z vecného bremena – Stredoslovenskou vodárenskou spoločnosťou a.s. Banská Bystrica
  6. Informácia o uzatvorených a ukončených nájomných zmluvách
 • Rôzne
 • Interpelácie

13)     Záver

 

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa, či sú nejaké návrhy, alebo pripomienky k programu.

Poslanci nemali žiadne pripomienky. Rokovanie MsZ sa riadilo takto schváleným programom.

 

PREZENTÁCIA: 11

ZA: 11 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Ondrej Horváth, MUDr. Radovan Junas, Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Mgr. Alexander Sekaj, Ing. Viera Vaská,    Marián Vojtko DiS.art., Ing. Jana Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík navrhol, aby pracovné komisie a pracovné predsedníctvo  pracovali v nasledovnom zložení:

 

mandátová komisia – Mgr. Alexander Sekaj, Ing. Tomáš Heriban

111100

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že mandátová komisia bola jednohlasne zvolená.

 

návrhová komisia – Dušan Privalinec, Marián Vojtko, Dis.art.

111100

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že návrhová komisia bola jednohlasne zvolená.

 

Ing. Mgr. Ferenčík odporučil, aby pracovné predsedníctvo pre zasadnutie MsZ dňa 19. 09. 2019 pracovalo v zložení – primátor mesta, zástupkyňa primátora mesta, Mgr. Ing. Martin Novodomec

111100

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že pracovné predsedníctvo bolo jednohlasne zvolené.

 

Ing. Mgr. Ferenčík odporučil, aby pracovné predsedníctvo pre zasadnutie MsZ dňa 13. 06. 2019 pracovalo v zložení – primátor mesta, zástupkyňa primátora mesta, Mgr. Ondrej Horvát

111100

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že pracovné predsedníctvo bolo jednohlasne zvolené.

 

Za zapisovateľku zápisnice určil Ivetu Hromadovú, zamestnankyňu Mestského úradu v Kremnici a za overovateľov zápisnice určil Ing. Vieru Vaskú a Mgr. Martina Kapša.

 

 

3 ) k bodu: Kontrola plnenia uznesení

Uznesenie číslo 85/1906

 

vo veci správy o kontrole plnenia uznesení.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

správu č. 5/2019 o kontrole plnenia uznesení prijatých MsZ v Kremnici, ktorá je predložená hlavnou kontrolórkou mesta Kremnica.

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA: 11

ZA: 11 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Ondrej Horváth, MUDr. Radovan Junas, Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Mgr. Alexander Sekaj, Ing. Viera Vaská,    Marián Vojtko DiS.art., Ing. Jana Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

 • K bodu: Návrh VZN č. 4/2019 o určení výšky príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

Uznesenie číslo   86 /1906

 

vo veci návrhu VZN č. 4/2019 o   určení výšky príspevkov čiastočnej úhrady nákladov                     od zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica  od 01.09.2019.          

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/s c h v a ľ  u j e

VZN č.4/2019 o určení výšky príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica  od 01.09.2019.          

 

                     B/ ukladá

vedúcej oddelenia oznámiť nové skutočnosti riaditeľom škôl a školských zariadení

Termín: do 20. 06. 2019.

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ.

 

Mgr. Sekaj – opýtal sa na diétne stravovanie. Ako je to, keď budú musieť nosiť rodičia deťom do školy vlastnú stravu? Mgr. Zlatošová – informovala, že najprv prišlo z Ministerstva usmernenie, čo sa týka rôznych diét. Potom sa to zmenilo, preto sa návrh v pripomienkovom konaní menil. Budú tam zahrnuté všetky diéty s tým, že do 15. augusta prinesú rodičia doklad od lekára, že dieťa má diétu a nemôže sa stravovať v škole. Pretože v našich školských jedálňach nie sme schopní ponúkať diétnu stravu. Čiže rodičia na základe tohto dokladu dostanú na konci mesiaca na počet dní, kedy bolo dieťa v škole, 1,20€ na deň ako príspevok z úradu práce. Ostatné deti sa musia prihlásiť na stravu, dochádzka sa bude dosť komplikovane evidovať, ale systém je už navrhnutý.  Mgr. Sekaj – opýtal sa či rodičia, ktorý budú nosiť vlastnú stravu, budú platiť režijné náklady? Mgr. Zlatošová – nie, tí nebudú. V Kremnických novinách bude článok, kde to budú mať rodičia vysvetlené.

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú ďalšie otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali ďalšie otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA: 11

ZA: 11 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Ondrej Horváth, MUDr. Radovan Junas, Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Mgr. Alexander Sekaj, Ing. Viera Vaská,    Marián Vojtko DiS.art., Ing. Jana Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

 

5) k bodu: Správa o čerpaní rozpočtu mesta Kremnica za rok 2019 k 31.3.2019

Uznesenie číslo   87 /1906

 

vo veci čerpania rozpočtu mesta Kremnica za rok 2019 k 31. 03. 2019

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e   n a    v e d o m i e

predloženú správu o čerpaní rozpočtu mesta Kremnica za rok 2019 k 31. 03. 2019 nasledovne:

Bežný rozpočet:     príjmy:        1 522 461,81 €, t.j.    28,45 %

                            výdavky:      1 116 215,08 €, t.j.    20,96 %

                            saldo:             406 246,73 €

Kapitálový rozpočet:príjmy:              1 116,80 €, t.j.      0,81 %

                            výdavky:            26 082,52 €, t.j.    12,28 %

                            saldo:             – 24 965,72 €

Finančné operácie:         príjmy:           113 270,44 €, t.j.     80,62 %

                            výdavky:          22 214,03 €, t.j.     25,01 %

                            saldo:                91 056,41 €

 

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA: 11

ZA: 11 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Ondrej Horváth, MUDr. Radovan Junas, Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Mgr. Alexander Sekaj, Ing. Viera Vaská,    Marián Vojtko DiS.art., Ing. Jana Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Uznesenie číslo   88 /1906

 

vo veci stanoviska hlavnej kontrolórky k 3. zmene rozpočtu mesta Kremnica na rok 2019.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  b e r i e  n a  v e d o m  i e

stanovisko hlavnej kontrolórky  k 3. zmene rozpočtu mesta Kremnica na rok 2019.

 

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA: 11

ZA: 11 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Ondrej Horváth, MUDr. Radovan Junas, Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Mgr. Alexander Sekaj, Marián Vojtko DiS.art., Ing. Jana Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 1 ( Ing. Viera Vaská)

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo väčšinou hlasov prijaté.

 

 • K bodu: Návrh 3.zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2019

Uznesenie číslo   89 /1906

 

vo veci návrhu 3. zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2019. 

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   s c h v a ľ u j e

 1. zmenu rozpočtu mesta Kremnica na rok 2019, podľa predloženého návrhu nasledovne:

bežné príjmy:                                  5 456 223 €

kapitálové príjmy:                             171 617 €

príjmové finančné operácie:              374 501 €      

spolu príjmy:                                 6 002 341 €

           

bežné výdavky:                                5 407 461 €

kapitálové výdavky:                            492 520 €

výdavkové finančné operácie:                95 959 €

spolu výdavky:                                 5 995 940 €

 

saldo bežného rozpočtu:                         48 762 €

saldo kapitálového rozpočtu:             – 320 903 €

saldo finančných operácií:                   278 542 €

celkové saldo rozpočtu:                         6 401 €

 

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA: 11

ZA: 8 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Ondrej Horváth, MUDr. Radovan Junas, Mgr. Martin Kapšo, Dušan Privalinec, Marián Vojtko DiS.art., Ing. Jana Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 3 ( Mgr. Alexander Sekaj, Ing. Viera Vaská, Mgr. Ing. Martin Novodomec)

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo väčšinou hlasov prijaté.

 

 • K bodu: Schválenie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 31.5.2019

Uznesenie číslo    /1906

 

vo veci schválenia dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 31.05.2019 pre oblasť kultúra .

 

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  A/ s ch v a ľ u j e

pridelenie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 31. 05. 2019 pre oblasť kultúra v celkovej výške 4 343 € v nasledovnom členení:

 1. z Fondu kultúrnych podujatí vo výške 3 593 € nasledovne:
 2. a) FRST CREW Kremnica, občianske združenie                                  2 593 €
 3. b) RINGBÜRGER, s.r.o., 1 000 €

 

 1. z Fondu kultúry vo výške 750 € nasledovne:
 2. a) SOS Kremnica, občianske združenie                                                            400 €
 3. b) OZ Slnko ľuďom                                                150 €
 4. c) Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kremnica, matkocirkev Kremnica 200 €

 

                                                           B/ u k l a d á

 1. mestskému úradu oznámiť poskytnutie dotácie žiadateľom,
 2. mestskému úradu oznámiť žiadateľom, ktorým nebolo vyhovené,
 3. mestskému úradu pripraviť návrh zmluvy so žiadateľmi podľa bodu A/ uznesenia

zodpovedná: Ing. Jana Bieleschová             

termín: 06.09.2019

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ.

 

Mgr. Ing. Novodomec – rád by podporil Knižnicu J. Kollára v Kremnici. Kreatívna knižnica je dobrý priestor pre naše deti, pre Kremničanov. Navrhol, aby sa im dalo 150€.

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či súhlasia, aby sa do programu zaradil pozmeňujúci návrh Mgr. Ing. Novodomca.

 

 PREZENTÁCIA: 11

ZA: 9 ( Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Ondrej Horváth, MUDr. Radovan Junas, Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Mgr. Alexander Sekaj, Ing. Viera Vaská, Ing. Jana Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 2( Marián Vojtko, Dis. art. Iveta Ceferová)

 

Uznesenie číslo 90/1906

 

vo veci schválenia dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 31.05.2019 pre oblasť kultúra .

 

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  A/ s ch v a ľ u j e

pridelenie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 31. 05. 2019 pre oblasť kultúra v celkovej výške 4 493 € v nasledovnom členení:

 1. z Fondu kultúrnych podujatí vo výške 3 593 € nasledovne:
 2. a) FRST CREW Kremnica, občianske združenie 2 593 €
 3. b) RINGBÜRGER, s.r.o., 1 000 €

 

 1. z Fondu kultúry vo výške 900 € nasledovne:
 2. a) SOS Kremnica, občianske združenie                                                  400 €
 3. b) OZ Slnko ľuďom                                                  150 €
 4. c) Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kremnica, matkocirkev Kremnica 200 €
 5. d) Knižnica J. Kollára    150 €

 

                                                           B/ u k l a d á

 1. mestskému úradu oznámiť poskytnutie dotácie žiadateľom,
 2. mestskému úradu oznámiť žiadateľom, ktorým nebolo vyhovené,
 3. mestskému úradu pripraviť návrh zmluvy so žiadateľmi podľa bodu A/ uznesenia

zodpovedná: Ing. Jana Bieleschová             

termín: 06.09.2019

 

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k pozmenenému návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

 

PREZENTÁCIA: 11

ZA: 9 (Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Ondrej Horváth, MUDr. Radovan Junas, Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Mgr. Alexander Sekaj, Ing. Viera Vaská, Ing. Jana Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 2 ( Marián Vojtko, Dis.art., Iveta Ceferová)

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo väčšinou hlasov prijaté.

Uznesenie číslo   91 /1906

 

vo veci schválenia dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 31. 05. 2019 pre oblasť telesná kultúra.

 

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  A/ s ch v a ľ u j e

pridelenie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 31. 05. 2019 pre oblasť telesná kultúra v celkovej výške 4 800 € v nasledovnom členení:

 

 1 z Fondu úhrady nákladov na energie a vodu vo výške 1 200 € nasledovne:

 1. a) Mestský klub lyžiarov Kremnica             1 200 €

 

2 z Fondu športových podujatí vo výške 1 000 € nasledovne:

 1. a) Mestský klub lyžiarov Kremnica              1 000 €

 

 • z Fondu športu vo výške 2 600 € nasledovne:
 1. Mestský klub lyžiarov Kremnica                                     1 500 €
 2. Združenie rodičov a priateľov pri 1.ZŠ v Kremnici 800 €
 3. Športový klub Postoj.sk Kremnica                                        300 €

 

 

                                                           B/ u k l a d á

 1. mestskému úradu oznámiť poskytnutie dotácie žiadateľom,
 2. mestskému úradu oznámiť žiadateľom, ktorým nebolo vyhovené,
 3. mestskému úradu pripraviť návrh zmluvy so žiadateľmi podľa bodu A/ uznesenia

zodpovedná: Ing. Jana Bieleschová             

termín: 06.09.2019.

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA: 11

ZA: 11 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Ondrej Horváth, MUDr. Radovan Junas, Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Mgr. Alexander Sekaj, Ing. Viera Vaská,    Marián Vojtko DiS.art., Ing. Jana Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

 • K bodu: Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rady školského zariadenia v Centre voľného času v Kremnici

Uznesenie číslo   92 /1906

 

vo veci delegovania zástupcov zriaďovateľa do rady školského zariadenia v Centre voľného času v Kremnici.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o –  A/d e l e g u j e

do rady školského zariadenia v Centre voľného času nasledovných štyroch zástupcov zriaďovateľa:

 1. Marián Vojtko, DiS.art.

2.Ing. Tomáš Heriban

3.Mgr. Ondrej Horváth

4.Mgr. Martin Kapšo

 

                     B/ ukladá

vedúcej oddelenia oznámiť mená delegovaných zástupcov zriaďovateľa Mgr. art. Marekovi Žufkovi, poverenému vedením centra voľného času.

termín: 14.06.2019.

16:23 – z radnej siene odišiel Mgr. Ing. Novodomec

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Ondrej Horváth, MUDr. Radovan Junas, Mgr. Martin Kapšo, Dušan Privalinec, Ing. Viera Vaská,    Marián Vojtko DiS.art., Ing. Jana Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 1 (Mgr. Alexander Sekaj)

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo väčšinou hlasov prijaté.

 

16:24 – do radnej siene sa vrátil Mgr. Ing. Novodomec

 

 • K bodu: Delegovanie zástupcu zriaďovateľa do rady školy v Základnej umeleckej škole J. L. Bellu v Kremnici

Uznesenie číslo   93 /1906

 

vo veci delegovania zástupcu zriaďovateľa do rady školy v Základnej umeleckej škole J. L. Bellu v Kremnici.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/d e l e g u j e

do rady školy v Základnej umeleckej škole J. L. Bellu za zriaďovateľa:

 1. Ing. Janka Volková

 

                     B/ u k l a d á

vedúcej oddelenia oznámiť meno delegovaného zástupcu zriaďovateľa Mgr. art. Marekovi Žufkovi, riaditeľovi základnej umeleckej školy.

termín: 14.06.2019.

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA: 11

ZA: 11 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Ondrej Horváth, MUDr. Radovan Junas, Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Mgr. Alexander Sekaj, Ing. Viera Vaská,    Marián Vojtko DiS.art., Ing. Jana Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

 • K bodu: Majetkové veci:

Uznesenie číslo   94 /1906

 

vo veci žiadosti Richarda Fodora a manželky Mariany, Ulica Jula Horvátha 920/70, 967 01 Kremnica,  o odpredaj časti pozemku od mesta Kremnica, katastrálne územie Kremnica

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ s c h v a ľ u j e

 1. prebytočnosť časti pozemku parcelné číslo CKN 1764/1 – zastavaná plocha a nádvorie (právna parcela EKN 2600/1) s výmerou cca 77 m² v meste Kremnica, katastrálne územie Kremnica, okres  Žiar nad Hronom, list vlastníctva č. 1388,
 2. zámer predať svoj majetok kupujúcemu Richardovi Fodorovi s manželkou Marianou, za podmienky dodania geometrického plánu, ktorý si kupujúci nechajú vypracovať na vlastné náklady s tým, že kupujúci uhradia výdavky spojené s prevodom vlastníctva pozemku                        

B/ u k l a d á

mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľom

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                                                  

termín: 30.06.2019

 

Poznámka:

V prípade, že žiadatelia nedoručia na Mestský úrad v Kremnici úradne overený geometrický plán  do 31. 12. 2019, uznesenie stráca platnosť.

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA: 11

ZA: 10 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Ondrej Horváth, MUDr. Radovan Junas, Mgr. Martin Kapšo, Dušan Privalinec, Mgr. Alexander Sekaj, Ing. Viera Vaská,    Marián Vojtko DiS.art., Ing. Jana Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 1 (Mgr. Ing. Martin Novodomec)

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo väčšinou hlasov prijaté.

Uznesenie číslo   95 /1906

 

vo veci žiadosti Jarmily Zobanovej, Veternícka ulica 111/7, 967 01 Kremnica, o odpredaj

pozemku od mesta Kremnica, katastrálne územie Kremnica

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ s ch v a ľ u j e

 1. prebytočnosť časti pozemku parcelné číslo CKN 1758/4 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 3 m², ktorá tvorí diel 1. geometrického plánu č. 40392678-17/2019 zo dňa 09. 05. 2019 v meste Kremnica, katastrálne územie Kremnica,
 2. odpredaj časti pozemku podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a uzatvorenie kúpnej zmluvy s Jarmilou Zobanovou,  miesto trvalého pobytu Veternícka ulica   111/7, 967 01 Kremnica do výlučného vlastníctva kupujúcej v podiele 1/1 za podmienky,

že kupujúca uhradí výdavky spojené s prevodom vlastníctva pozemku.

Kúpna cena za predaj pozemku sa stanovuje vo výške 45 €, slovom: štyridsaťpäť eur (t.j. 15 €/m²).

Kupujúca nie je osobou podľa § 9a ods. 6 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení  neskorších predpisov.

Ide o odpredaj pozemku podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, keďže časť pozemku parcelné číslo CKN 1758/4 s výmerou 3 m², ktorá tvorí diel 1. geometrického plánu č. 40392678-17/2019 zo dňa 09. 05. 2019 v meste Kremnica, katastrálne územie Kremnica, leží pod exteriérovým vstupným schodiskom do novovybudovanej bytovej jednotky vo vlastníctve žiadateľky a svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou.

                                                             

 B/ u k l a d á

mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľke a realizovať uzatvorenie kúpnej zmluvy

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                                              

termín: 31.08.2019.

16:28 – z radnej siene odišiel Mgr. Martin Kapšo

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 10 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Ondrej Horváth, MUDr. Radovan Junas, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Mgr. Alexander Sekaj, Ing. Viera Vaská,    Marián Vojtko DiS.art., Ing. Jana Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

16:31 – do radnej siene sa vrátil Mgr. Martin Kapšo

Uznesenie číslo   96 /1906

 

vo veci odkúpenia spoluvlastníckeho podielu 4/6-iny pozemkov v katastrálnom území Kremnica z vlastníctva Ing. Jána Satina, Cintorínska 985/17, 911 01  Trenčín mestom Kremnica.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ s c h v a ľ u j e    z á m e r

odkúpiť spoluvlastnícky podiel 4/6-iny pozemkov parcelného číslo CKN 83/1 – záhrada s výmerou 132 m2, CKN 83/2 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 45 m2 a CKN 84 – záhrada  s výmerou 221 m2 mestom Kremnica, v katastrálnom území Kremnica, v meste Kremnica, okres Žiar nad Hronom  od Ing. Jána Satina, miesto trvalého pobytu Cintorínska 985/17, 911 01  Trenčín

                                                          

B/ u k l a d á  

mestskému  úradu v Kremnici rokovať o cene pozemku so spoluvlastníkom

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                                                       

termín: 31.08.2019.

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA: 11

ZA: 11 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Ondrej Horváth, MUDr. Radovan Junas, Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Mgr. Alexander Sekaj, Ing. Viera Vaská,    Marián Vojtko DiS.art., Ing. Jana Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Uznesenie číslo   97 /1906

 

vo veci prenájmu pozemkov spoločnosti ACGROUP s.r.o., J. Jesenského 10, 953 01 Zlaté Moravce,  IČO:  43 941 559 od mesta Kremnica, katastrálne územie Krahule, Horný Turček a Kremnica.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ r u š í

uznesenie MsZ č. 9/1812 zo dňa 12. decembra 2018 a uznesenie MsZ č. 10/1901 zo dňa

 1. januára 2019.

 

                                                               B/ u k l a d á

mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                          

termín: 30.06.2019.

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA: 11

ZA: 11 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Ondrej Horváth, MUDr. Radovan Junas, Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Mgr. Alexander Sekaj, Ing. Viera Vaská,    Marián Vojtko DiS.art., Ing. Jana Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Uznesenie číslo   98 /1906

 

vo veci informácie o uzatvorených a ukončených nájomných zmluvách .

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  b e r i e   n a   v e d o m i e

informáciu o uzatvorených a ukončených nájomných zmluvách na prenájom pozemkov v katastrálnom území Kremnica v zmysle VZN mesta Kremnica č. 5/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Kremnica č. 3/2011 – Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta za obdobie od 26. 03. 2019 do 27. 05. 2019 podľa prílohy.

                                              

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA: 11

ZA: 11 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Ondrej Horváth, MUDr. Radovan Junas, Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Mgr. Alexander Sekaj, Ing. Viera Vaská,    Marián Vojtko DiS.art., Ing. Jana Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

 

Uznesenie číslo 99/1906

 

vo veci žiadosti Slovenskej správy ciest – Investičnej výstavby a správy ciest, Skuteckého 32, 974 23  Banská Bystrica o zriadenie vecného bremena so Slovenskou správou ciest Bratislava, Miletičova 19, 826 19  Bratislava, IČO:  00 33 28 v prospech tretej osoby – oprávneného z vecného bremena – Stredoslovenskou vodárenskou spoločnosťou a.s. Banská Bystrica,  Partizánska cesta 5, 974 01  Banská Bystrica, IČO: 36 056 006 pre stavbu  „Cesta I/65 Kremnica – Kremnické Bane“ na časti pozemku, parcelné číslo EKN 2704/2  v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/ s ch v a ľ u j e

zriadenie vecného bremena, v súvislosti s prekládkou vodovodu DN 100 na stavbu „Cesta I/65 Kremnica – Kremnické Bane,“ na časti pozemku parcelné číslo EKN 2704/2 – vodná plocha s  výmerou 5098 m2 v katastrálnom území Kremnica,  ktorá je vyčlenená geometrickým plánom č. 31566391- 45/2017 zo dňa 17.12.2017, a to diel 12 s výmerou 33 m2,  vytvorený z pozemku parc. č. EKN 2704/2 so Slovenskou správou ciest, Miletičova 19, 826 19  Bratislava IČO:  00 33 28, v prospech tretej osoby – oprávneného z vecného bremena – Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Banská Bystrica, Partizánska cesta 5, 974 01  Banská Bystrica,  IČO: 36 056 006 za jednorazovú náhradu vo výške 47,25 €, stanovenú podľa Znaleckého posudku č. 18/2018 zo dňa 11.05.2018, vyhotoveného Ing. Branislavom Hegerom, znalcom v odbore stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby.

                                                 B/ u k l a d á          

mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi a uzavrieť Zmluvu o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                                   

termín: 31.08.2019.

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA: 11

ZA: 11 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Ondrej Horváth, MUDr. Radovan Junas, Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Mgr. Alexander Sekaj, Ing. Viera Vaská,    Marián Vojtko DiS.art., Ing. Jana Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

 

 • K bodu: Rôzne

 

Uznesenie číslo   100 /1906

 

vo veci informácie o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  b e r i e  n a  v e d o m  i e

Informáciu o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR zameranej na  plnenie opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z  predchádzajúcej kontroly NKÚ SR v meste Kremnica z kontrolnej akcie e-Government a informačné systémy obcí a miest vykonanej v roku 2017.

 

V Zázname  o výsledku kontroly bolo konštatované, že ku dňu skončenia kontroly boli splnené všetky prijaté opatrenia z roku 2017.

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 10 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Ondrej Horváth, MUDr. Radovan Junas, Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Mgr. Alexander Sekaj, Marián Vojtko DiS.art., Ing. Jana Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

 

16:39 – z radnej siene odišla Ing. Viera Vaská

 

Uznesenie číslo   101 /1906

 

vo veci predloženia zámeru za účelom realizácie projektu Malé  e-Gov zlepšenia.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e

 

 1. predloženie projektového zámeru za účelom realizácie projektu malé eGov zlepšenia v meste Kremnica v rámci výzvy a predloženie ŽoNFP v rámci príslušnej výzvy na predkladanie ŽoNFP
 2. zabezpečenie spolufinancovania projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a žiadaným NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, t.j. maximálne 200 000,00 EUR a neoprávnených výdavkov projektu
 3. spolufinancovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov v celkovej sume 10 000,00 EUR.

 

 

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA: 11

ZA: 11 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Ondrej Horváth, MUDr. Radovan Junas, Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Mgr. Alexander Sekaj, Ing. Viera Vaská,    Marián Vojtko DiS.art., Ing. Jana Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

16:43 – do radnej siene sa vrátila Ing. Viera Vaská

 

Uznesenie číslo   102 /1906

 

vo veci stanoviska hlavnej kontrolórky k 3.zmene rozpočtu príjmov a výdavkov  Mestského bytového podniku v Kremnici pre rok 2019.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  b e r i e  n a  v e d o m  i e

stanovisko hlavnej kontrolórky k 3.zmene rozpočtu príjmov a výdavkov  Mestského bytového podniku v Kremnici pre rok 2019.

 

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA: 11

ZA: 11 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Ondrej Horváth, MUDr. Radovan Junas, Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Mgr. Alexander Sekaj, Ing. Viera Vaská,    Marián Vojtko DiS.art., Ing. Jana Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Uznesenie číslo   103 /1906

 

vo veci návrhu 3. zmeny rozpočtu príjmov a výdavkov Mestského bytového podniku v Kremnici pre rok 2019.

 

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – s c h v a ľ u j e

 1. zmenu rozpočtu príjmov a výdavkov Mestského bytového podniku v Kremnici pre rok 2019

Príjmy:                       HČ  166 255    VČ   3 455        spolu       169 710          

Výdavky:                   HČ  166 255    VČ    3 455        spolu      169 710  

Saldo:                       HČ             0    VČ          0         spolu                   0                                  

 

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA: 11

ZA: 11 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Ondrej Horváth, MUDr. Radovan Junas, Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Mgr. Alexander Sekaj, Ing. Viera Vaská,    Marián Vojtko DiS.art., Ing. Jana Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

Uznesenie číslo   104 /1906

 

vo veci stanoviska hlavnej kontrolórky k 2.zmene rozpočtu príjmov a výdavkov  Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2019.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  b e r i e  n a  v e d o m  i e

stanovisko hlavnej kontrolórky k 2.zmene rozpočtu príjmov a výdavkov  Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2019.

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA: 11

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Ondrej Horváth, MUDr. Radovan Junas, Mgr. Martin Kapšo, Dušan Privalinec, Mgr. Alexander Sekaj, Marián Vojtko DiS.art., Ing. Jana Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 2 (Ing. Viera Vaská, Mgr. Ing. Martin Novodomec)

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo väčšinou hlasov prijaté.

Uznesenie číslo   105 /1906

 

vo veci návrhu 2. zmeny rozpočtu príjmov a výdavkov Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2019.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  s c h v a ľ u j e

 1. zmenu rozpočtu príjmov a výdavkov Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2019

 

 1. zmena rozpočtu príjmov a výdavkov 2019:

                                           Hlavná činnosť                            Podnikateľská činnosť

príjmy:                                       296 756 €                                                189 792 €

výdavky:                                    296 756 €                                                187 048 €

saldo:                                                    0 €                                                    2 744 € 

 

 1. zmena rozpočtu príjmov a výdavkov 2019:

                                           Hlavná činnosť                            Podnikateľská činnosť

príjmy:                                       301 756 €                                                189 792 €

výdavky:                                     301 756 €                                                187 048 €

saldo:                                                    0 €                                                    2 744 €       

 

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA: 11

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Ondrej Horváth, MUDr. Radovan Junas, Mgr. Martin Kapšo, Dušan Privalinec, Mgr. Alexander Sekaj, Marián Vojtko DiS.art., Ing. Jana Volková)

PROTI: 1 (Ing. Viera Vaská)

ZDRŽAL SA: 1 (Mgr. Ing. Martin Novodomec)

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo väčšinou hlasov prijaté.

 

Uznesenie číslo   106 /1906

 

vo veci Výročná správa o výsledkoch činnosti za rok 2018 spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o, so sídlom Zechenterova 347/2, 967 01 Kremnica, IČO 31 600 182, ktorá je zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica v odd. Sro vložka č. 1690/S (ďalej „Mestské lesy Kremnica, s.r.o.)

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  b e r i e  n a  v e d o m  i e

Výročnú správu o výsledkoch činnosti za rok 2018 spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o., so sídlom Zechenterova 347/2, 96701 Kremnica.

 

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA: 11

ZA: 11 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Ondrej Horváth, MUDr. Radovan Junas, Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Mgr. Alexander Sekaj, Ing. Viera Vaská,    Marián Vojtko DiS.art., Ing. Jana Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

Uznesenie číslo   107 /1906

 

vo veci rozdelenia hospodárskeho výsledku po zdanení – zisku za rok 2018 spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o, so sídlom Zechenterova 347/2, 967 01 Kremnica, IČO 31 600 182, ktorá je zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica v odd. Sro vložka č. 1690/S (ďalej „Mestské lesy Kremnica, s.r.o.)

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o –  s c h v a ľ u j e

       

rozdelenie hospodárskeho výsledku po zdanení za rok 2018 vo výške 371.871,69 € nasledovne:

 1. čiastku 73 000 € ako podiel jediného spoločníka na hospodárskom výsledku

          za rok 2018

 1. čiastku 298 871,69 € usporiadať na účet nerozdeleného zisku minulých rokov

 

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA: 11

ZA: 11 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, Mgr. Ondrej Horváth, MUDr. Radovan Junas, Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Mgr. Alexander Sekaj, Ing. Viera Vaská,    Marián Vojtko DiS.art., Ing. Jana Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

 • K bodu: Interpelácie

 

Mgr. Sekaj – opýtal sa Bc. Groscha, či sa cez víkend počíta s odvozom odpadu? Bc. Grosch – jún, júl, august, september sa chodieva v sobotu ráno zbierať. Mgr. Sekaj – opýtal sa Ing. Reichlovej na nájom s pánom Bučekom. Ing. Reichlová – do návrhu rozpočtu dávajú každý rok požiadavku na výmenu okien. Čiastočne sa im podarilo vymeniť lekáreň, mestskú políciu, mestský bytový podnik, z prostriedkov, ktoré ušetrili v rozpočte. Schválili sa financie na prvé poschodie, lekárenskú časť. Na ďalšie finančné prostriedky sa bude čakať kvôli projektu Integrovanej zdravotnej starostlivosti. Ak sa schvália finančné prostriedky, Mestský bytový podnik je schopný vymeniť okná aj do konca tohto roka. Mgr. Sekaj – informoval, že pán Buček nemá vymenené okná. Plánujú sa spraviť aj tieto priestory? Ing. Reichlová – vysvetlila ako sa situácia má. Záleží od finančných prostriedkov. Nejedná sa tu len o pána Bučeka, je ich tam viac. Mgr. Ing. Novodomec – poďakoval sa za knihu o Mestských lesoch. Informoval, že by bolo dobré zriadiť nejaký autorský fond na podporu takýchto autorov.

Ing. Vaská – opýtala sa na dom na Kutnohorskej ulici. V akom je to stave? Ing. Kyselicová – informovala, že vykonali štátny stavebný dohľad. Majiteľ samozrejme neprišiel. Spísal sa z toho záznam, ktorý mu bol zaslaný. Uložili sme mu podmienky. Aby to uzavrel, aby znížil alebo opravil komíny, aby to nepadalo. Termín sme mu dali do konca augusta. Vojtko, Dis.art. – informoval ohľadne ohňostroja, ktorý bol v noci, keď bola akcia Big air. Požiadal Mgr. Brhlíka, aby k tomu niečo povedal. Mgr. Brhlík – povedal, že tento rok bol novelizovaný zákon o výbušninách, kde bolo zakázané používať pyrotechnické výrobky od 2. januára do 30. decembra bez toho, aby bolo písomné povolenie od obci. Mgr. Horváth – v mene všetkých by sa chcel ospravedlniť, že sa to udialo v rámci odpratávacích dní po Big air. Budú znášať všetky sankcie, pripravia aj oficiálne ospravedlnenie tých ľudí, ktorí to spôsobili.

 

13) K bodu: Záver

 

Ing. Mgr. Ferenčík – ukončil o 17:06 hod. 6. riadne zasadnutie MsZ v tomto roku, 8. v tomto volebnom období. Zvukový záznam a videozáznam z rokovania MsZ tvorí prílohu tejto zápisnice.

                                                                                                      

 

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík

            primátor mesta

 

 

 

Ing. Viera Vaská                                                                    Mgr. Martin Kapšo

 

 1. overovateľ                                                                         2. overovateľ

 

 

 

 

Zapísala: Iveta Hromadová

 

Zdieľať tento príspevok.