Uznesenia z 9. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 19. septembra 2019

Uznesenia z 9. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 19. septembra 2019

Uznesenie číslo 108/1909

vo veci správy o kontrole plnenia uznesení.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

správu č. 6/2019 o kontrole plnenia uznesení prijatých MsZ v Kremnici, ktorá je predložená hlavnou kontrolórkou mesta Kremnica.

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, MUDr. Radovan Junas, Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Ing. Viera Vaská,    Marián Vojtko DiS.art., Ing. Jana Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 109/1909

vo veci zrušenia uznesenia MsZ č. 132/1309 vo veci cenníka prenájmu priestorov a služieb Mestského kultúrneho strediska, kina Akropola a klubu Labyrint v Kremnici.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/b e r i e  n a  v e d o m i e

návrh na zrušenie uznesenia MsZ č. 132/1309 vo veci cenníka prenájmu priestorov a služieb Mestského kultúrneho strediska, kina Akropola a klubu Labyrint v Kremnici od 1.9.2013.

 

                                                        B/r u š í

uznesenie MsZ č. 132/1309 vo veci cenníka prenájmu priestorov a služieb Mestského kultúrneho strediska, kina Akropola a klubu Labyrint v Kremnici od 1.9.2013.

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, MUDr. Radovan Junas, Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Ing. Viera Vaská,    Marián Vojtko DiS.art., Ing. Jana Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 110/1909

vo veci plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Kremnica na 2.polrok 2019.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

plán  kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Kremnica na 2.polrok 2019.

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, MUDr. Radovan Junas, Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Ing. Viera Vaská,    Marián Vojtko DiS.art., Ing. Jana Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 111/1909

vo veci stanoviska hlavnej kontrolórky mesta Kremnica.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

 1. stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtovému opatreniu primátora

mesta Kremnica č. 2 k 29.06.2019

 1. stanovisko hlavnej kontrolórky  k rozpočtovému opatreniu

mesta Kremnica  k 30.06.2019.

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, MUDr. Radovan Junas, Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Ing. Viera Vaská,    Marián Vojtko DiS.art., Ing. Jana Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 112/1909

vo veci Rozpočtového opatrenia primátora mesta Kremnica č. 2 k 29.06.2019. 

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e   n a    v e d o m i e

Rozpočtové opatrenie primátora mesta Kremnica č. 2 k 29.06.2019.

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, MUDr. Radovan Junas, Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Ing. Viera Vaská,    Marián Vojtko DiS.art., Ing. Jana Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 113/1909

vo veci Rozpočtového opatrenia mesta Kremnica k 30.06.2019.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e   n a    v e d o m i e

Rozpočtové opatrenie mesta Kremnica k 30.06.2019.

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, MUDr. Radovan Junas, Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Ing. Viera Vaská,    Marián Vojtko DiS.art., Ing. Jana Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 114/1909

 • vo veci čerpania rozpočtu mesta Kremnica za rok 2019 k 30.06.2019.
 •  
 • M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o –   b e r i e   n a    v e d o m i e
 • predloženú správu o čerpaní rozpočtu mesta Kremnica za rok 2019 k 30.06.2019 nasledovne:
 • Bežný rozpočet: príjmy:    2 941 769,37 €, t.j.             53,85 %
 • výdavky:   2 374 950,72 €, t.j.              43,86 %
 • saldo:       566 818,65 €
 • Kapitálový rozpočet:príjmy: 153 366,80 €, t.j.                91,50 %
 • výdavky:               56 627,58 €, t.j.                11,59 %
 • saldo:          96 739,22 €
 • Finančné operácie: príjmy:        145 152,56 €, t.j.             38,76 %
 • výdavky:          44 391,17 €, t.j.               46,26 %
 • saldo:        100 761,39 €

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, MUDr. Radovan Junas, Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Ing. Viera Vaská,    Marián Vojtko DiS.art., Ing. Jana Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 115/1909

vo veci Monitorovania programového rozpočtu mesta Kremnica za rok 2019 k 30.06.2019.

 

M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  –  b e r i e  n a   v e d o m i e 

 • predloženú Monitorovaciu správu za rok 2019 k 30.06.2019.

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, MUDr. Radovan Junas, Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Ing. Viera Vaská,    Marián Vojtko DiS.art., Ing. Jana Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 116/1909

vo veci  plnenia rozpočtu príjmov a výdavkov k 30.06.2019 za Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica.

 

M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  –  b e r i e    n a   v e d o m i e

predloženú správu o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov k 30.06.2019 za Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica nasledovne:

 

                                    Hlavná činnosť     %      Podnikateľská  činnosť    %       Celkom KIC         %

Príjmy:                            162 188          53,75           101 200                 53,32        263 388         53,58

Výdavky:                        151 239          50,12             84 807                 45,34        236 046         48,29

Saldo:                         10 949                              16 393                                27 342

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, MUDr. Radovan Junas, Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Ing. Viera Vaská,    Marián Vojtko DiS.art., Ing. Jana Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 117/1909

Vo veci správy o čerpaní rozpočtu príjmov a výdavkov k 30.06.2019 za Mestský bytový podnik v Kremnici.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

Správu o čerpaní rozpočtu príjmov a výdavkov k 30.06.2019 za Mestský bytový podnik, Dolná 49/21, Kremnica(v eurách)

 Hlavná činnosť%Podnikateľská činnosť%SPOLU%
Príjmy83 463,39501 282,753784 746,1450
Výdavky74 964,06451 744,655076 708,7145
Saldo8 499,33 -461,90 8 037,43 

 

PREZENTÁCIA: 8

ZA: 8 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, MUDr. Radovan Junas, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Ing. Viera Vaská,    Marián Vojtko DiS.art., Ing. Jana Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 118/1909

vo veci stanoviska hlavnej kontrolórky mesta Kremnica.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

stanovisko hlavnej kontrolórky k  rozpočtovému opatreniu riaditeľky Mestského bytového podniku č.1/2019.

 

PREZENTÁCIA: 8

ZA: 8 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, MUDr. Radovan Junas, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Ing. Viera Vaská,    Marián Vojtko DiS.art., Ing. Jana Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 119/1909

vo veci rozpočtového opatrenia riaditeľky Mestského bytového podniku č. 1/2019 k 19.07.2019.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

rozpočtové opatrenie riaditeľky Mestského bytového podniku č. 1/2019 k 19.07.2019.

 

PREZENTÁCIA: 8

ZA: 8 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, MUDr. Radovan Junas, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Ing. Viera Vaská,    Marián Vojtko DiS.art., Ing. Jana Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 120/1909

vo veci stanoviska hlavnej kontrolórky mesta Kremnica.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

 1. stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtovému opatreniu primátora

mesta Kremnica č. 3 k 08.08.2019

 1. stanovisko k 4. zmene rozpočtu mesta Kremnica na rok 2019.

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, MUDr. Radovan Junas, Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Ing. Viera Vaská,    Marián Vojtko DiS.art., Ing. Jana Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 121/1909

vo veci Rozpočtového opatrenia primátora mesta Kremnica č. 3 k 08.08.2019.

   

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e   n a    v e d o m i e

Rozpočtové opatrenie primátora mesta Kremnica č. 3 k 08.08.2019.

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, MUDr. Radovan Junas, Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Ing. Viera Vaská,    Marián Vojtko DiS.art., Ing. Jana Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 122/1909

vo veci návrhu 4. zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2019.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   s c h v a ľ u j e

 1. zmenu rozpočtu mesta Kremnica na rok 2019, podľa predloženého návrhu nasledovne:

bežné príjmy:                           5 467 535 €

kapitálové príjmy:                       167 662 €

príjmové finančné operácie:         374 501 €      

spolu príjmy:                          6 009 698 €

        

bežné výdavky:                         5 418 074 €

kapitálové výdavky:                             488 520 €

výdavkové finančné operácie:         95 959 €

spolu výdavky:                       6 002 553 €

 

saldo bežného rozpočtu:              49 461 €

saldo kapitálového rozpočtu:      – 320 858 €

saldo finančných operácií:                     278 542 €

celkové saldo rozpočtu:               7 145 €

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, MUDr. Radovan Junas, Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Ing. Viera Vaská,    Marián Vojtko DiS.art., Ing. Jana Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 123/1909

vo veci prerozdelenia finančných prostriedkov Rezervného fondu mesta Kremnica za rok 2018 na jednotlivé investičné akcie, ktoré budú predmetom rozpočtu mesta Kremnica v roku 2019.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   s ch v a ľ u j e 

zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Kremnici č. 63/1904 zo dňa 11. 04. 2019 nasledovne:

text „- rekonštrukcia budovy na Ul. J. Horvátha č. 884                                13 253 €“ sa mení na

text „- rekonštrukcia budovy na Ul. J. Horvátha č. 884                                14 093 €“,

 

text „- Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti – spolufinancovanie   44 500 €“ sa mení na

text „- Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti – spolufinancovanie             38 977 €,

 

text „- Realizácia II. etapy obnovy Zechenterovej ulice                                 131 117 €“ sa mení na

text „- Realizácia II. etapy obnovy Zechenterovej ulice                                 135 800 €“.

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, MUDr. Radovan Junas, Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Ing. Viera Vaská,    Marián Vojtko DiS.art., Ing. Jana Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 124/1909

vo veci Konsolidovanej výročnej správy mesta Kremnica za rok 2018.

 

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o –  b e r i e   n a   v e d o m i e   

 1. Konsolidovanú výročnú správu mesta Kremnica za rok 2018
 2. Správu nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky a Dodatok správy audítora ku konsolidovanej výročnej správe mesta Kremnica za rok 2018.

  

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, MUDr. Radovan Junas, Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Ing. Viera Vaská,    Marián Vojtko DiS.art., Ing. Jana Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 125/1909

vo veci schválenia dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 31.08.2019 pre oblasť kultúra.

 

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  A/ s ch v a ľ u j e

pridelenie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 31.08.2019 pre oblasť kultúra v celkovej výške 370 € v nasledovnom členení:

 1. z Fondu úhrady nákladov na energie 70 € nasledovne:
 2. a) Dychová hudba „Minciar“, Kremnica 70 €

   

 1. z Fondu kultúry vo výške 300 € nasledovne:
 2. a) Knižnica Jána Kollára 300 €

 

                                               B/ u k l a d á

 1. mestskému úradu oznámiť poskytnutie dotácie žiadateľom,
 2. mestskému úradu oznámiť žiadateľom, ktorým nebolo vyhovené,
 3. mestskému úradu pripraviť návrh zmluvy so žiadateľmi podľa bodu A/ uznesenia

zodpovedná: Ing. Jana Bieleschová             

termín: 29.11.2019.

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, MUDr. Radovan Junas, Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Ing. Viera Vaská,    Marián Vojtko DiS.art., Ing. Jana Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 126/1909

vo veci schválenia dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 31.08.2019 pre oblasť telesná kultúra.

 

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  A/ s ch v a ľ u j e

pridelenie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 31.08.2019 pre oblasť telesná kultúra v celkovej výške 1 547 € v nasledovnom členení:

 

 1. z Fondu športových podujatí vo výške 550 € nasledovne:
 2. a) TJ Kremnica, kolkársky oddiel            250 €
 3. b) Horská služba Kremnické vrchy 300 €

 

 1. z Fondu športu vo výške 997 € nasledovne:
 2. a) Občianske združenie Skiklub Kremnica           697 €
 3. b) Športový klub tenisu Kremnica    300 €

   

                                               B/ u k l a d á

 1. mestskému úradu oznámiť poskytnutie dotácie žiadateľom,
 2. mestskému úradu oznámiť žiadateľom, ktorým nebolo vyhovené,
 3. mestskému úradu pripraviť návrh zmluvy so žiadateľmi podľa bodu A/ uznesenia

zodpovedná: Ing. Jana Bieleschová             

termín: 29.11.2019.

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, MUDr. Radovan Junas, Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Ing. Viera Vaská,    Marián Vojtko DiS.art., Ing. Jana Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 127/1909

vo veci Zmien a doplnkov č. 4 Územného plánu mesta Kremnica

 

M e s t s k é     z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e

 1. Zmeny a doplnky č. 4 Územného plánu mesta Kremnica
 2. spôsob prerokovania návrhu Zmien a doplnkov č. 4 Územného plánu mesta Kremnica a rozhodnutie o námietkach a pripomienkach vznesených pri jeho prerokovaní
 3. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica č. 5/2019, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Kremnica podľa Zmien a doplnkov č. 4.

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, MUDr. Radovan Junas, Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Ing. Viera Vaská,    Marián Vojtko DiS.art., Ing. Jana Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 128/1909

vo veci pamätníka padlým Kremničanom v I. svetovej vojne.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  b e r i e  n a  v e d o m i e

list Matice slovenskej, miestny odbor v Kremnici, ktorým podáva podnet na obnovu pamätníka padlým Kremničanom v I. svetovej vojne.

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, MUDr. Radovan Junas, Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Ing. Viera Vaská,    Marián Vojtko DiS.art., Ing. Jana Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 129/1909

vo veci Pomníka v Dolnom parku.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  b e r i e  n a  v e d o m i e

list Milana Durbáka, ktorým podáva návrh na úpravu pomníka v Dolnom parku.

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, MUDr. Radovan Junas, Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Ing. Viera Vaská,    Marián Vojtko DiS.art., Ing. Jana Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 130/1909

vo veci listu Mgr. Daniela Haas Kianičku PhD.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o –  b e r i e  n a  v e d o m i e

list – žiadosť Mgr. Daniela Haas Kianičku PhD, v ktorej žiada Krajský pamiatkový úrad Banská Bystria o zastavenie procesu asanovania starších objektov v Kremnici, ktoré nie sú vyhlásené za národné kultúrne pamiatky.

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, MUDr. Radovan Junas, Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Ing. Viera Vaská,    Marián Vojtko DiS.art., Ing. Jana Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 131/1909

vo veci žiadosť Ing. Viktora Schmidta o opravu cestného zvršku,.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – A/b e r i e  n a  v e d o m i e

žiadosť Ing. Viktora Schmidta, v ktorej žiada o opravu cestného zvršku komunikácie na pozemku parc. č. C KN 2234 v katastrálnom území Kremnica.

                                                       

                                                        B/o d p o r ú č a

zaradiť opravu cestného zvršku komunikácie na pozemku parc. č. C KN 2234 v Kremnici do plánu opráv.

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, MUDr. Radovan Junas, Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Ing. Viera Vaská,    Marián Vojtko DiS.art., Ing. Jana Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 132/1909

vo veci delegovania zástupcu zriaďovateľa v rade školy v ZŠ Pavla Križku.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ o d v o l á v a 

Mgr. Hanu Zlatošovú z pozície členky rady školy v ZŠ Pavla Križku

 

B/ d e l e g u j e 

do rady školy v ZŠ Pavla Križku Mgr. Zuzanu Gretschovú

 

C/ u k l a d á 

oddeleniu školstva  oznámiť meno nového  delegovaného zástupcu zriaďovateľa v rade školy v ZŠ Pavla Križku predsedníčke rady školy.

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, MUDr. Radovan Junas, Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Ing. Viera Vaská,    Marián Vojtko DiS.art., Ing. Jana Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 133/1909

vo veci zámeru odpredaja pozemkov v  katastrálnom území Kremnica.

 

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –        r u š í  

uznesenie MsZ č. 70/1904 zo dňa 11. apríla 2019.

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, MUDr. Radovan Junas, Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Ing. Viera Vaská,    Marián Vojtko DiS.art., Ing. Jana Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 134/1909

vo veci žiadosti Richarda Fodora a manželky Mariany, Ulica Jula Horvátha 920/70, 967 01 Kremnica o odpredaj časti pozemku od mesta Kremnica, katastrálne územie Kremnica, po predložení geometrického plánu.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ r u š í

uznesenie MsZ 94/1906 zo dňa 13. júna 2019.

 

                                                                B /s c h v a ľ u j e

odpredaj pozemku a uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zameraného geometrickým plánom č. 40392678-10/2019 zo dňa 18.06.2019 v meste Kremnica, katastrálne územie Kremnica, okres Žiar nad Hronom, a to novovytvoreného pozemku parcelné číslo CKN 1764/3 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 77 m² Richardovi Fodorovi, a manželke Mariane Fodorovej,  miesto trvalého pobytu Jula Horvátha 920/70, 967 01 Kremnica, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov s tým, že kupujúci uhradia výdavky spojené s prevodom vlastníctva pozemku.

            Dôvod hodný osobitého zreteľa spočíva v tom, že novovytvorený pozemok parcelné číslo CKN 1764/3 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 77 m² bezprostredne susedí s pozemkami parcelné číslo CKN 1718, CKN 1719 vo vlastníctve kupujúcich. Kupujúci majú záujem upraviť svoje okolie, oplotiť vlastný pozemok a umiestniť naň vstupnú bránu.                           

            Kúpna cena za predaj pozemku parcelné číslo CKN 1764/3 sa stanovuje vo výške 770,- € (10,- €/m²).

            Zámer prevodu majetku mesta Kremnica z dôvodu osobitého zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle mesta Kremnica v čase od 30. 08. 2019 do 18. 09. 2019.   

C/ u k l a d á

mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu B/ žiadateľom a zrealizovať uzatvorenie kúpnej zmluvy

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                                                 

termín: 31.10 2019

Zámer a spôsob predaja bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

9801

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA:8 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, MUDr. Radovan Junas, Mgr. Martin Kapšo, Dušan Privalinec, Ing. Viera Vaská,    Marián Vojtko DiS.art., Ing. Jana Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 1 (Mgr. Ing. Martin Novodomec)

 

Uznesenie číslo 135/1909

vo veci žiadosti Mgr. Petra Luptáka a manželky Ing. Kataríny Luptákovej, Pavla Križku 385/32, 967 01 Kremnica o odpredaj časti pozemku od mesta Kremnica, katastrálne územie Kremnica .

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ s ch v a ľ u j e

 1. prebytočnosť časti pozemku parcelné číslo CKN 2226/1 – zastavaná plocha a nádvorie (právna parcela EKN 2639) s výmerou 1 m² v meste Kremnica, katastrálne územie Kremnica,
 2. zámer predať svoj majetok kupujúcim Mgr. Petrovi Luptákovi a manželke Ing. Kataríne Luptákovej, za podmienky dodania geometrického plánu, ktorý si kupujúci nechajú vypracovať  na vlastné náklady s tým, že kupujúci uhradia výdavky spojené s prevodom vlastníctva pozemku

                                                              

 B/ u k l a d á

mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľom

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                                             

termín: 30. 09. 2019.

V prípade, že žiadatelia nedoručia na Mestský  úrad v Kremnici úradne overený geometrický plán do 31.03.2020, uznesenie stráca platnosť.

 

PREZENTÁCIA: 8

ZA:8 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, MUDr. Radovan Junas, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Ing. Viera Vaská,    Marián Vojtko DiS.art., Ing. Jana Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 136/1909

vo veci žiadosti Miroslava Arvensisa s manželkou Gabrielou, obaja bytom Horné Rakovce 1378/16, 039 01  Turčianske Teplice o zriadenie vecného bremena na pozemok v katastrálnom území Turčianske Teplice.

 

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/ s c h v a ľ u j e   

zriadenie vecného bremena na časti pozemku parcelné číslo CKN 606/2 (právna parcela EKN 296/1) – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 14 m2 v katastrálnom území Turčianske Teplice, ktorý je vyčlenený geometrickým plánom č.73/2019 zo dňa 04.09.2019 z pozemku parcelné číslo EKN 296/1  ako diel 1 s výmerou 10 m2  a diel 2 s výmerou 4 m2, v prospech Miroslava Arvensisa, s manželkou Gabrielou, obaja bytom Horné Rakovce 1378/16, 039 01  Turčianske Teplice za účelom zabezpečenia prístupu k rodinnému domu za podmienky, že žiadatelia uhradia všetky výdavky spojené so zriadením vecného bremena.

                                               B/ u k l a d á

mestskému úradu oznámiť žiadateľovi uznesenie MsZ a uzavrieť zmluvu o zriadení vecného bremena podľa bodu A/

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                                                 

termín: 31.10 2019.

 

PREZENTÁCIA: 8

ZA:8 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, MUDr. Radovan Junas, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Ing. Viera Vaská,    Marián Vojtko DiS.art., Ing. Jana Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo  137/1909

vo veci odkúpenia spoluvlastníckeho podielu 4/6-iny pozemkov v katastrálnom území Kremnica z vlastníctva Ing. Jána Satina, Cintorínska 985/17, 911 01  Trenčín mestom Kremnica.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o     A/ r u š í

Uznesenie MsZ č. 96/1906 zo dňa 13. júna 2019

                                                  

B/ s c h v a ľ u j e 

 1. prebytočnosť spoluvlastníckeho podielu 2/6-iny pozemkov parcelné číslo CKN 83/1 – záhrada s výmerou 132 m2, CKN 83/2 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 45 m2 a CKN 84 – záhrada s výmerou 221 m2,v katastrálnom území Kremnica, v meste Kremnica,
 2. odpredaj spoluvlastníckeho podielu 2/6-iny pozemkov podľa § 9a ods. 8 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v katastrálnom území Kremnica, v meste Kremnica, okres Žiar nad Hronom, Ing. Jánovi Satinovi, miesto trvalého pobytu Cintorínska 985/17, 911 01 Trenčín za kúpnu cenu dohodou vo výške 1 327,- €, (t.j.10,00 €/m2) za podmienky, že výdavky spojené s prevodom vlastníctva pozemku uhradí kupujúci.

Kupujúci nie je osobou podľa § 9a ods. 6 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Ide o predaj spoluvlastníckeho podielu 2/6-iny podľa bodu 9a ods. 8 písm. c) zákona SNR č. 138/1999 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, keďže sa jedná o podiel majetku obce, ktorým sa realizuje zákonné predkupné právo.

                                              

C/ u k l a d á                         

mestskému úradu oznámiť uznesenie žiadateľovi a realizovať predaj.

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                                                      

termín: 30.11.2019.

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, MUDr. Radovan Junas, Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Ing. Viera Vaská,    Marián Vojtko DiS.art., Ing. Jana Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 138/1909

vo veci žiadosti Ing. Viktora Schmidta, Angyalova ulica 479/8, 967 01 Kremnica o odpredaj, resp. dlhodobý prenájom časti pozemku od mesta Kremnica, katastrálne územie Kremnica.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ n e s ch v a ľ u j e

 1. odpredaj časti pozemku parcelné číslo CKN 3274/1 – ostatná plocha s výmerou cca 150 m² v katastrálnom území Kremnica, Ing. Viktorovi Schmidtovi, Angyalova ulica 479/8, 967 01   Kremnica,
 2. dlhodobý prenájom časti pozemku parcelné číslo CKN 3274/1 – ostatná plocha s výmerou cca 150 m² v katastrálnom území Kremnica, Ing. Viktorovi Schmidtovi, Angyalova ulica 479/8, 967 01 Kremnica,

                                                            

  B/ u k l a d á

mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                                               

termín: 30.09. 2019.

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, MUDr. Radovan Junas, Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Ing. Viera Vaská,    Marián Vojtko DiS.art., Ing. Jana Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 139/1909

vo veci žiadosti SVB „DOM 579“, Zámocké námestie č. 579,  967 01 Kremnica o odpredaj pozemku v katastrálnom území Kremnica.

 

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –        A/  n e s c h v a ľ u j e 

odpredaj časti pozemku parcelné číslo CKN 505/7 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 64 m2  v meste Kremnica, katastrálne územie Kremnica Jane Gajdošíkovej, Ulica M.R. Štefánika 33/39, 965 01  Žiar nad Hronom, Albínovi Štroffekovi, Trubín 152, 966 23  Lovčica  – Trubín, Mgr. Dane Juríčkovej, Horná Ves  43/C, 967 01  Kremnica a JUDr. Ľubošovi  Juríčkovi, Horná Ves 43/C, 967 01  Kremnica.

 

                                               B/ u k l  a d á  

mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                                          

termín: 30.09.2019.

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, MUDr. Radovan Junas, Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Ing. Viera Vaská,    Marián Vojtko DiS.art., Ing. Jana Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 140/1909

vo veci odpredaja pozemkov pri bytových domoch súp. č. 580, 586 a 587 na Zámockom námestí v Kremnici-

 

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –        r u š í 

uznesenie MsZ č. 66/1706 zo dňa 15.06.2017.

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, MUDr. Radovan Junas, Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Ing. Viera Vaská,    Marián Vojtko DiS.art., Ing. Jana Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 141/1909

vo veci žiadosti Michala Zelinu, Zámocké námestie 586/34,  967 01 Kremnica o prenájom časti pozemku v katastrálnom území Kremnica.

 

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –        A/ n e s c h v a ľ u j e 

prenájom častí z pozemku parcelné číslo CKN 505/1 – zastavaná plocha a nádvorie spolu s výmerou 71 m2 v meste Kremnica, katastrálne územie Kremnica Michalovi Zelinovi, Zámocké námestie 586/34, 967 01  Kremnica

                                              

B/ u k l  a d á  

mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                                          

termín: 30.09.2019.

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, MUDr. Radovan Junas, Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Ing. Viera Vaská,    Marián Vojtko DiS.art., Ing. Jana Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 142/1909

vo veci informácie  o uzatvorených a ukončených nájomných zmluvách v správe Mestského bytového podniku.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

Informáciu o uzatvorených a ukončených nájomných zmluvách v správe Mestského bytového podniku v zmysle VZN č. 3/2011 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta za obdobie od 01.01.2019 do 30.06.2019 podľa prílohy.

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, MUDr. Radovan Junas, Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Ing. Viera Vaská,    Marián Vojtko DiS.art., Ing. Jana Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 143/1909

vo veci informácie o stave kroniky mesta Kremnica za rok 2018.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

informáciu o stave kroniky mesta Kremnica za rok 2018.

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, MUDr. Radovan Junas, Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Ing. Viera Vaská,    Marián Vojtko DiS.art., Ing. Jana Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 144/1909

vo veci správy o ochrane pred požiarmi a o činnosti Dobrovoľného hasičského zboru mesta Kremnica za rok 2018.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

správu o ochrane pred požiarmi a o činnosti Dobrovoľného hasičského zboru mesta Kremnica za rok 2018.

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, MUDr. Radovan Junas, Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Ing. Viera Vaská,    Marián Vojtko DiS.art., Ing. Jana Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 145/1909

vo veci petície za opravu cesty – mestskej komunikácie na ulici Angyalova – parcela 2234 k.ú. Kremnica.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

petíciu  za opravu cesty – mestskej komunikácie na ulici Angyalova – parcela 2234 k.ú. Kremnica.

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Ing. Tomáš Heriban, MUDr. Radovan Junas, Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Dušan Privalinec, Ing. Viera Vaská,    Marián Vojtko DiS.art., Ing. Jana Volková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

 

 

    Ing. Mgr. Alexander Ferenčík

             primátor  mesta

 

                                                                                                      

     Ing. Jana Volková                                                MUDr. Radovan Junas MHA

  člen návrhovej komisie                                               člen návrhovej komisie

 

 

 

Zapísala: Mgr. Ľuba Ďurčová

 

Zdieľať tento príspevok.