Zápisnica č. 3/2019 zo zasadnutia Komisie dotačnej, konaného dňa 16. septembra 2019

Zápisnica č. 3/2019 zo zasadnutia Komisie dotačnej, konaného dňa 16. septembra 2019

                                                                                                                                                

Dotačná komisia zasadala dňa 16.09.2019

 

Prítomní:             Ing. Viera Vaská, Iveta Ceferová, Marián Vojtko DiS. art., Dušan Privalinec, Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Ondrej Horváth, Ing. Tomáš Heriban,           

                             MUDr. Radovan Junas MHA.

Ospravedlnený:    Ing. Janka Volkova, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Alexander Sekaj.      

Prizvaní:              Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, primátor mesta, Ing. Beata Kirková, hlavná kontrolórka  

 

Zoznam žiadostí

o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica

termín: 31.08.2019

 

Oblasť kultúra: 517 €+400 € vrátená dotácia = 917€, zostatok=0 €

 

A/Fond úhrady nákladov na energie 10% = 987,70 € (450 € presunúť do položky C/fond kultúry, 467,70 € zmenou rozpočtu presunúť do položky D/fond športu) zostatok = 0 €               

P.č.číslo

zmluvy

OrganizáciaCelkové

náklady

Žiadaná

dotácia

Schválená

Suma

Cieľ projektu
1.      

40/2019

Dychová hudba „Minciar“, Kremnica 

93,80

 

70

 

70

Pokrytie nákladov spojených s nájmom nebytových priestorov na Štefánikovom nám.14/4 v Kremnici v Bellovom dome – elektrická energia

 

B/Fond kultúrnych podujatí 80% = – 320,70 € + 400 € (vrátená dotácia od Dychovej hudby „Minciar“) = 79,30 € (79,30 € zmenou rozpočtu presunúť do položky D/fond športu) zostatok = 0 €               

 

C/Fond kultúry 10% = -150 € (navýšenie položky C/ o 450 €: z položky A) zostatok= 0 €        

P.č

 

číslo

zmluvy

OrganizáciaCelkové

náklady

Žiadaná

dotácia

Schválená

Suma

Cieľ projektu
2.      

 

 

41/2019

 

 

Knižnica Jána Kollára

 

 

607

 

 

500

 

 

300

Vybavenie do rodinného centra – doplnenie vybavenia rodinného centra pre deti o nové hračky a pomôcky pre rozvoj detskej motoriky a fantázie. (kočík pre bábiky, kocky drevené, drevený labyrint, puzzle, vláčik, zvukové hračky, auto, odrážadlo, loptičky do bazéna, drevený vozíček motorický, kreatívny set, hmatové pexeso, kuchynka s príslušenstvom a reproduktor na ozvučenie).

 

Schválená dotácia: 70 €+300 € =370 € + 547 € (presun do športu) – 917€ = zostatok 0 €                                                                                                                                                                   

OBLASŤ Telesná kultúra: 1 000 € + 547€ (presun z kultúry), zostatok=0 €

                                              

B/ Fond úhrady nákladov na energie = 1 607,87 € (1 607,87 € presunúť do položky D/fond športu) zostatok = 0 €               

                                                                                  

C/ Fond športových podujatí = 898,87 € (348,87 € presunúť do položky D/fond športu) zostatok = 0 €               

P.ččíslo

zmluvy

OrganizáciaCelkové nákladyŽiadaná

Suma

Schválená

Suma

Cieľ projektu
3. 

42/2019

 

TJ Kremnica, kolkársky oddiel520450250Reprezentácia mesta v kolkárskej súťaži, jesenná časť (náklady na cestovné)
 

 

4.

 

 

 

43/2019

 

 

Horská služba Kremnické vrchy

 

 

6 412

 

 

500

 

 

300

Asistencia a organizovanie podujatia: 20. Stretnutie seniorov Horskej služby 11.-12.septembra 2019. (Výdavková časť: doprava-2autobusy od firmy Koperbent, stravovanie, občerstvenie, ubytovanie, vstupné do múzea – Kostol sv.Kataríny, Múzeum mincí a medailí a expozícia výroby mincí v Mincovni, hudobná produkcia).

                                                                                                      550

                                                 

D/ Fond športu =  – 1 506,74 € (navýšenie položky / o 1 607,87  €: z položky B, navýšenie položky / o 348,87  €: z položky C, zmenou rozpočtu navýšenie položky o 467,70 € : z položky A/kultúra a navýšenie o 79,30 € z položky B/fond kultúrnych podujatí) zostatok= 0 €        

P.č.Číslo

Zmluvy

OrganizáciaCelkové nákladyŽiadaná

Suma

Schválená

Suma

Cieľ projektu
 

5.

 

 

44/2019

 

Občianske združenie Skiklub Kremnica 

 

10 000

 

 

 3 500

 

697

Zlepšenie tréningových podmienok pre kategóriu žiakov a predškolákov. (náklady na projekt: digitálna kamera, časomiera a tréningové pomôcky).
 

6.

 

45/2019

 

ŠPORTOVÝ KLUB TENISU Kremnica

 

500

 

300

 

300

 

Rozvoj detského tenisu v Kremnici – tenisová prípravka. (výdavková časť: zakúpenie tréningových pomôcok).

997

Schválená dotácia: 550 €+997 € =1 547 € – 1 547 € = zostatok 0               

 

Dotačná komisia žiada zapracovať požiadavku do 4.zmeny rozpočtu pre rok 2019, ktorá sa bude prerokovávať a schvaľovať na Mestskom zastupiteľstve dňa 19.09.2019, presun finančných prostriedkov z podprogramu 00504 Transfer neziskovým organizáciám – kultúra do podprogramu 00803 Transfer neziskovým organizáciám – šport v sume 547 €

 

 

 

Zapísala: Ing. Jana Bohumeľová                                                             Ing. Viera Vaská, predseda dotačnej komisie                                               

Zdieľať tento príspevok.