Výberové konanie na pozíciu riaditeľa Materskej školy, Dolná č. 57/37 v Kremnici

Výberové konanie na pozíciu riaditeľa Materskej školy, Dolná č. 57/37 v Kremnici

 

Mesto Kremnica v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Materskej školy, Dolná č. 57/37, 967 01 Kremnica.

 

  1. Kvalifikačné predpoklady

    – podľa § 9 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon 138/2019“)

    – podľa § 33 zákona 138/2019

    – podľa § 39 zákona 138/2019

 

  1. Osobnostné a špeciálne predpoklady uchádzačov na výkon funkcie:

    – organizačné a riadiace schopnosti

    – práca s PC (práca s internetom, Excel, Word)

    – osobnostné a morálne predpoklady

    – komunikatívnosť.

 

  1. Zoznam dokladov, ktoré treba pripojiť k prihláške do výberového konania:
  2. Písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
  3. Overené fotokópie dokladov o vzdelaní
  4. Overený doklad o absolvovaní 1. atestácie alebo jej náhrady
  5. Potvrdenie o pedagogickej praxi
  6. Lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti
  7. Výpis/odpis z registra trestov

 

  1. Tarifný plat v súlade so zákonom minimálne 743.-€.

 

Súčasťou prihlášky do výberového konania  je i Návrh koncepcie rozvoja Materskej školy, Dolná 57/37 v Kremnici.

 

Termín podania: prihlášku do výberového konania je potrebné predložiť najneskôr       do 16. októbra 2019 do 12,00 hod. na adresu: Mestský úrad Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica. Rozhoduje dátum pečiatky pošty alebo deň osobného doručenia v podateľni Mestského úradu v Kremnici a požadované doklady je potrebné predložiť v zatvorenej obálke s označením: „Výberové konanie – riaditeľ Materskej školy v Kremnici“.    

 

 

 

 

                                                                                                        Ing. Mgr. Alexander Ferenčík

                                                                                                                     primátor mesta

 

 

 

V Kremnici 25. septembra 2019

Zdieľať tento príspevok.