Zápisnica č. 7 zo zasadnutia komisie sociálnej, zdravotnej, bytovej politiky a bezpečnosti mesta dňa 23.09.2019  

Začiatok zasadnutia komisie: 9,00  h
Ukončenie zasadnutia komisie  9,40 h
Prítomní: MUDr. Radovan Junas MHA, Ing. Lenka Reichlová, Marián Vojtko DiS.art., Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová

Ospravedlnení : Mgr. Roman Brhlík,
Sekretárka komisie: Mgr. Ľuba Ďurčová

 

Program

 

  1. Úvod
  2. Prejednanie došlých žiadostí – bytová agenda
  3. Rôzne

 

  1. Úvod

 

Na úvod MUDr. Radovan Junas, MHA  privítal prítomných a oboznámil prítomných  s programom dnešnej komisie.

  1. Prejednanie došlých žiadostí – bytová agenda

 

Filoména Š.– žiadosť o súhlas k trvalému pobytu

Uznesenie č. 35/2019

Komisia súhlasí  s udelením trvalého pobytu pre Filoménu Š..

Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

Ing. Alena B.– žiadosť o zápis do zoznamu uchádzačov o nájom mestského bytu

Uznesenie č. 36/2019

Komisia súhlasí so zápisom Ing. Aleny B. do zoznamu uchádzačov o nájom mestského bytu

Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

Slavomíra L.– žiadosť o zápis do zoznamu uchádzačov o nájom mestského bytu

Uznesenie č.37/2019

Komisia súhlasí so zápisom Slavomíry L. do zoznamu uchádzačov o nájom mestského bytu

Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

3.Rôzne

    

Ing. Reichlová informovala, že bunku na Matunákovej ulici prijal Ivan Horváth.

I.Ceferová informovala, že náčelník Mestskej polície v Kremnici spracoval návrh VZN o parkovacích miestach, ktorý po úpravách budú predložený do všetkých komisií.

M.Vojtko požiadal preveriť u Slovenskej správe ciest v akom rozsahu bude oprava cesty I/65, keď teraz začali s čiastkovým frézovaním povrchu a sľúbili celkovú opravu. Zároveň požiadal, aby na tejto ceste bola osadená dopravná značka zákaz predbiehania nákladných áut.

MUDr. Junas sa vrátil k uzneseniu o dennom stacionári .I.Ceferová odpovedala, že spravia výstup s nákladmi a predložia na rokovanie.

 

 

 

Predseda: MUDr. Radovan Junas, MHA

 

Zapísala: Mgr. Ľuba Ďurčová

 

 

                       

Zdieľať tento príspevok.