Zápisnica zo zasadnutia komisie kultúry, športu a cestovného ruchu konaného dňa 25.9. 2019

Prítomní: Marián Vojtko, Iveta Ceferová,  Janka Volková, Martin Varhaňovský, Dušan Privalinec,  ako hosť Ivan Petráš

 

Program:

 

 1. Kontrola uznesení
 2. Vyhodnotenie letnej turistickej sezóny
 3. Rozpočet na rok 2020 v oblastiach kultúra, šport, CR – návrhy, možnosti
 4. VZN o dotáciách – definitívne pripomienky
 5. Rôzne

 

Prítomných členov komisie a hostí privítal predseda komisie p.Vojtko. Skonštatoval, že páni Heriban, Neuschl a Kapšo sa ospravedlnili z rokovania a komisia je uznášaniaschopná.

 

 • Kontrolou uznesení bolo zistené, že bola zadaná jedna úloha a to rozpracovanie návrhu na zmenu VZN o dotáciách, najmä pre oblasť športu. Navrhol stretnutie užšej skupiny ľudí, ktorá pripraví zrozumiteľný návrh, ktorý bude predložený zvyšným poslancom na prerokovanie. Pozornosť bude venovaná prílohám a bude dôležité nájsť správne faktory a teda kľúč pre prideľovanie dotácií. V rámci kultúry by nemalo ísť o zásadné zmeny, výstupy a faktory sú ľahko merateľné.
 • V rámci vyhodnotenia letnej sezóny bola podaná stručná informácia o rastúcich tržbách v informačnom centre v mesiacoch, júl a august, bližšia analýza bude podaná po vyhodnotení sezóny trvajúcej do 30.9.

V rámci tohto bodu sa o slovo prihlásil hosť Ivan Petráš, ktorý predniesol postrehy z uplynulej letnej sezóny, najmä na Skalke:

 • Skonštatoval, že z pohľadu Horskej služby sa aktivita záchranárov s pribudnutou ferratou zintenzívnila a dokonca je náročnejšia ako v zime. Poskytol fotodokumentáciu ferraty rozdelenú podľa času od prípravy, cez budovanie, otvorenie a otvorenie mostíka.  Navrhol, aby na mieste, kde sa stretáva najviac ľudí – „Námestie objaviteľov“, bola osadená info tabuľa s informáciami  z histórie, z budovania ferraty, s praktickými radami, ako sa správať na ferrate. Ďalej by mala pribudnúť lavička knižka a pokladnička. Termín 30.4.2020. Dotkol sa problému priestorovej orientácie a značenia prístupu ku ferrate, vrátane nočného. Zdôraznil potrebu vyznačiť ferratu na tabuliach pri vstupe do strediska. 

Na toto reagovala p. Ceferová informáciou, že sa pripravuje preznačenie Skalky, vrátane prístupu na ferratu , rovnako Klub slovenských turistov pripravuje informačné tabule. Do zimnej sezóny sa bude riešiť dopravná situácia na Skalke, vrátane parkovania a to v rámci VZN o parkovaní, kde Skalka bude jednou zo zón. Tento návrh VZN bude predmetom rokovania najbližšieho MsZ.

 • Petráš otvoril otázku mestského minibusu, ktorý v posledných víkendoch nejazdil na Skalku. P. Ceferová odpovedala, že mesto Kremnica rieši otázku kúpy nového minibusu a rovnako hľadá šoférov.
 • Petráš pokračoval návrhmi na osadenie mierky na sneh pri Cabanke, zjednotenie dizajnu odpadkových košov, osvetlenie Zechenterovej záhrady, nasvietenie medzibránia, navrhuje riešiť vzhľad vstupov do mesta.

 

 • Rozpočet pre oblasť kultúra na rok 2020 bude predkladať Kultúrne a informačné centrum vo výške predchádzajúceho roku na novembrové zasadnutie MsZ.

 

V bode Rôzne vznikla diskusia ohľadne mestskej telocvične a fungovania prenajatej posilňovne. Na najbližšie zasadnutie komisie preto budú prizvaní jej prevádzkovatelia.

 

 

 

Zapísala: Zuzana Tileschová

 

Zdieľať tento príspevok.